Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1803 (2008) απόφασηςτου Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της υπ’ αριθμ. 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 1803 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με το α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1803 (2008), η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 5848η συνεδρίαση του, στις 3.3.2008. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τη Δήλωση του Προέδρου τουS/ΡRSΤ/2006/15, της 29.3.2006, και την απόφασή του 1696 (2006) της 31.7.2006, την απόφασή του 1737 (2006) της 23.12.2006 και την απόφασή του 1747 (2007) της 24.3.2007, και επιβεβαιώνοντας τις διατάξεις τους, Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, την ανάγκη για όλα τα Κράτη, Μέρη στη Συνθήκη αυτή, να συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις τους, και υπενθυμίζοντας το δικαίωμα των Κρατών Μερών, σύμφωνα με τα Άρθρα Ι και ΙΙ της Συνθήκης αυτής, να αναπτύξουν την έρευνα, παραγωγή και χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, χωρίς διακρίσεις, Υπενθυμίζοντας την απόφαση του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) (GΟV/2006/14), η οποία δηλώνει ότι η επίλυση του Ιρανικού πυρηνικού ζητήματος θα συνέβαλε στις παγκόσμιες προσπάθειες μη διάδοσης και στην υλοποίηση του στόχου μιας Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων μεταφοράς τους, Σημειώνοντας με σοβαρή ανησυχία ότι, όπως επιβεβαιώθηκε από τις εκθέσεις της 23.5.2007 (GΟV/2007/22), της 30.8.2007 (GΟV/2007/48), της 15.11.2007 (GΟV/2007/58) και της 22.2.2008 (GΟV/2008/4) του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το Ιράν δεν έχει καθιερώσει πλήρη και συνεχή αναστολή όλων των δραστηριοτήτων επανεπεξεργασίας, των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με εμπλουτισμό και των προγραμμάτων που σχετίζονται με βαρύ ύδωρ, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις 1696 (2006), 1737 (2006), και 1747 (2007), ούτε επανέλαβε τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ, σύμφωνα με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο, ούτε έλαβε τα υπόλοιπα μέτρα, που απαιτούνται από το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ, ούτε συμμορφώθηκε με τις διατάξεις των αποφάσεων 1696 (2006), 1737 (2006) και 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας, και τα οποία είναι ουσιώδη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, και αποδοκιμάζοντας την άρνηση του Ιράν να λάβει αυτά τα μέτρα, Σημειώνοντας με ανησυχία ότι το Ιράν έχει δημιουργήσει ζήτημα σχετικά με το δικαίωμα του ΔΟΑΕ να επαληθεύει τις πληροφορίες κατασκευαστικών σχεδίων, οι οποίες είχαν δοθεί από το Ιράν σύμφωνα με τον τροποποιημένο Κώδικα 3.1, υπογραμμίζοντας ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 39 της Συμφωνίας Διασφαλίσεων με το Ιράν, ο Κώδικας 3.1 δεν μπορεί να τροποποιηθεί ούτε να ανασταλεί μονομερώς και ότι το δικαίωμα του Οργανισμού να επαληθεύει τις πληροφορίες κατασκευαστικών σχεδίων που του έχουν δοθεί αποτελεί ένα συνεχές δικαίωμα, το οποίο δεν εξαρτάται από το στάδιο κατασκευής μιας εγκατάστασης ή την παρουσία πυρηνικού υλικού σε αυτή, Επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα του να ενισχύσει το κύρος του ΔΟΑΕ, υποστηρίζοντας σθεναρά το ρόλο του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ, επαινώντας τον ΔΟΑΕ για τις προσπάθειες του να επιλύσει τα εκκρεμή ζητήματα, που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στο σχέδιο εργασίας μεταξύ της Γραμματείας του ΔΟΑΕ και του Ιράν (GΟV/2007/48, Παράρτημα), χαιρετίζοντας την πρόοδο στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου εργασίας, όπως απεικονίζεται στις εκθέσεις του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΑΕ της 15.11.2007 (GΟV/2007/58) και της 22.2.2008 (GΟV/2008/4), υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίδειξης απτών αποτελεσμάτων, εκ μέρους του Ιράν, γρήγορα και αποτελεσματικά, με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του παρόντος σχεδίου εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής απαντήσεων σε όλα τα ερωτήματα τα οποία υποβάλλει ο ΔΟΑΕ, έτσι ώστε ο Οργανισμός, μέσω της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων διαφάνειας, να μπορεί να αξιολογήσει την πληρότητα και ορθότητα της δήλωσης του Ιράν, Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αναστολή η οποία ορίστηκε στην παράγραφο 2 της απόφασης 1737 (2006), καθώς επίσης και η πλήρης, επαληθευμένη συμμόρφωση του Ιράν με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίστηκαν από το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ, θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια διπλωματική λύση μέσω διαπραγματεύσεων, η οποία να εγγυάται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν υφίσταται για αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, Τονίζοντας ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ρωσική Ομοσπονδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να λάβουν περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα για τη διερεύνηση μιας συνολικής στρατηγικής επίλυσης του Ιρανικού πυρηνικού ζητήματος, μέσω διαπραγματεύσεων, επί τη βάσει των προτάσεων τους του Ιουνίου 2006 (S/2006/521), και σημειώνοντας την επιβεβαίωση από τις χώρες αυτές ότι, μόλις αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας στην αποκλειστικά ειρηνική φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τούτο θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε Μη Κατέχον Πυρηνικά Όπλα Κράτος Μέρος στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, Λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Κρατών που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο, Χαιρετίζοντας τις οδηγίες που εκδόθηκαν από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF), προκειμένου να συνδράμει τα Κράτη στην εφαρμογή των οικονομικών υποχρεώσεων τους, στο πλαίσιο της απόφασης 1737 (2006), Αποφασισμένο να δώσει ισχύ στις αποφάσεις του, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων μέτρων, προκειμένου να πείσει το Ιράν να συμμορφωθεί με την απόφαση 1696 (2006), την απόφαση 1737 (2006), την απόφαση 1747 (2007) και με τις απαιτήσεις του ΔΟΑΕ, καθώς επίσης και για να χαλιναγωγήσει την ανάπτυξη από το Ιράν ευαίσθητων τεχνολογιών, προς υποστήριξη των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του, έως ότου το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίσει ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των αποφάσεων αυτών, Ανησυχώντας για τους κινδύνους διάδοσης τους οποίους παρουσιάζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και, στο πλαίσιο αυτό, για τη συνεχιζόμενη αποτυχία του Ιράν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των αποφάσεων 1696 (2006), 1737 (2006) και 1747 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχοντας επίγνωση της πρωταρχικής του ευθύνης, βάσει του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, Ενεργώντας βάσει του Άρθρου 41 του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Επιβεβαιώνει ότι το Ιράν θα λάβει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τα μέτρα που απαιτούνται από το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ στην απόφαση του GΟV/2006/14, τα οποία είναι ουσιώδη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ως προς τον αποκλειστικά ειρηνικό σκοπό του πυρηνικού προγράμματος του και για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, και, στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνει την απόφαση του ότι το Ιράν θα λάβει, χωρίς καθυστέρηση, τα μέτρα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης 1737 (2006), και υπογραμμίζει ότι ο ΔΟΑΕ έχει επιδιώξει να λάβει επιβεβαίωση ότι το Ιράν θα εφαρμόσει τον τροποποιημένο Κώδικα 3.1. 2.Χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑΕ για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την πρόοδο που σημειώθηκε στην κατεύθυνση αυτή, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση του Γενικού Διευθυντή της 22.2.2008 (GΟV/2008/4), ενθαρρύνει τον ΔΟΑΕ να συνεχίσει το έργο του για τη διευκρίνιση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, τονίζει ότι αυτό θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της διεθνούς εμπιστοσύνης ως προς την αποκλειστικά ειρηνική φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και υποστηρίζει τον ΔΟΑΕ στην ενίσχυση των διασφαλίσεων του σχετικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, σύμφωνα με τη Συμφωνία Διασφαλίσεων μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑΕ. 3.Καλεί όλα τα Κράτη να επαγρυπνούν και να περιορίζουν την είσοδο στην επικράτεια τους ή τη διέλευση μέσω αυτής ατόμων που εμπλέκονται, συνδέονται άμεσα ή παρέχουν υποστήριξη για τις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή για την ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, και αποφασίζει εν προκειμένω ότι όλα τα Κράτη θα ενημερώνουν την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 18 της απόφασης 1737 (2006) (στο εξής «η Επιτροπή») σχετικά με την είσοδο στην επικράτεια τους ή τη διέλευση μέσω αυτής των προσώπων που ορίζονται στο Παράρτημα της απόφασης 1737 (2006), στο Παράρτημα Ι της απόφασης 1747 (2007) ή στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, καθώς επίσης και πρόσθετων προσώπων που ορίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή ότι εμπλέκονται, συνδέονται άμεσα ή παρέχουν υποστήριξη για τις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή για την ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων μέσω της ανάμειξης στην προμήθεια των απαγορευμένων ειδών, αγαθών, εξοπλισμού, υλικών και τεχνολογίας που ορίζονται από και σύμφωνα με τα μέτρα των παραγράφων 3 και 4 της απόφασης 1737 (2006), εκτός από τις περιπτώσεις όπου μια τέτοια είσοδος ή διέλευση πραγματοποιείται για δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τα είδη των υποπαραγράφων 3 (β) (i) και (ii) της απόφασης 1737 (2006). 4.Υπογραμμίζει ότι τίποτα στην παράγραφο 3 ανωτέρω δεν απαιτεί από ένα Κράτος να αρνηθεί την είσοδο των υπηκόων του στην επικράτειά του, και ότι όλα τα Κράτη, κατά την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, θα λαμβάνουν υπόψη ανθρωπιστικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των θρησκευτικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και την ανάγκη να εκπληρωθούν οι στόχοι της παρούσας απόφασης, της απόφασης 1737 (2006) και της απόφασης 1747 (2007), μεταξύ άλλων και όπου εμπλέκεται το Άρθρο ΧV του καταστατικού του ΔΟΑΕ. 5.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψουν την είσοδο στην επικράτεια τους ή τη διέλευση μέσω αυτής, των ατόμων τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, καθώς επίσης και πρόσθετων προσώπων που ορίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή ότι εμπλέκονται, συνδέονται άμεσα ή παρέχουν υποστήριξη για τις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή για την ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων μέσω της ανάμειξης στην προμήθεια των απαγορευμένων ειδών, αγαθών, εξοπλισμού, υλικών και τεχνολογίας, που ορίζονται από και σύμφωνα με τα μέτρα των παραγράφων 3 και 4 της απόφασης 1737 (2006), εκτός από τις περιπτώσεις όπου μια τέτοια είσοδος ή διέλευση πραγματοποιείται για δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τα είδη των υποπαραγράφων 3 (β) (i) και (ii) της απόφασης 1737 (2006) και υπό τον όρο ότι τίποτα στην παρούσα παράγραφο δεν υποχρεώνει ένα Κράτος να αρνηθεί την είσοδο των υπηκόων του στην επικράτειά του. 6.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται από την παράγραφο 5 ανωτέρω δεν θα ισχύουν στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι μια τέτοια μετακίνηση δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων και των θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια απαλλαγή θα προήγαγε με διαφορετικό τρόπο τους στόχους της παρούσας απόφασης. 7.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που εξειδικεύονται στις παραγράφους 12, 13, 14 και 15 της απόφασης 1737 (2006) ισχύουν επίσης και για τα πρόσωπα και τους φορείς που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της παρούσας απόφασης, και για οποιαδήποτε πρόσωπα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με εντολές τους, και για φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά και για πρόσωπα και φορείς που κρίνεται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή ότι έχουν συνδράμει τα προσδιοριζόμενα πρόσωπα ή φορείς στην αποφυγή των κυρώσεων της παρούσας απόφασης, της απόφασης 1737 (2006) ή της απόφασης 1747 (2007) ή στην παραβίαση των διατάξεών τους. 8.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς, άμεσα ή έμμεσα, από την επικράτεια τους ή από υπηκόους τους ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, προς το Ιράν, ή για χρήση στο Ιράν ή προς όφελος του Ιράν, και είτε προέρχονται από την επικράτειά τους είτε όχι: 1)όλων των ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας τα οποία ορίζονται στην ΙΝFCΙRC/254/Reν.7/Ρart 2 του εγγράφου S/2006/814, με εξαίρεση την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 της απόφασης 1737 (2006), των ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που ορίζονται στα κεφάλαια 1 και 2 του Παραρτήματος του εγγράφου αυτού, και στα κεφάλαια 3 έως 6, όπως γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή, μόνο όταν πρόκειται για αποκλειστική χρήση σε αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος, και όπου μια τέτοια προμήθεια, πώληση ή μεταφορά είναι απαραίτητη για την τεχνική συνεργασία η οποία παρέχεται στο Ιράν από τον ΔΟΑΕ ή υπό την αιγίδα του, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 16 της απόφασης 1737 (2006), 2)όλων των ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας, τα οποία ορίζονται στο 19.Α.3 της Κατηγορίας ΙΙ, του εγγράφου S/2006/815. 9.Καλεί όλα τα Κράτη να επαγρυπνούν όσον αφορά στη σύναψη νέων δεσμεύσεων για δημόσια παρεχόμενη οικονομική υποστήριξη για εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης, στους υπηκόους τους ή σε φορείς που εμπλέκονται σε τέτοιες εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να αποφευχθεί η συνεισφορά αυτής της οικονομικής υποστήριξης στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες, ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, όπως αναφέρονται στην απόφαση 1737(2006). 10.Καλεί όλα τα Κράτη να επαγρυπνούν όσον αφορά στις δραστηριότητες χρηματοοικονομικών φορέων στην επικράτεια τους, με όλες τις τράπεζες που εδρεύουν στο Ιράν, ιδιαίτερα με την Τράπεζα «Μelli» και την Τράπεζα «Saderat», και τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό, προκειμένου να αποφευχθεί η συνεισφορά των δραστηριοτήτων αυτών στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες, ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, όπως αναφέρονται στην απόφαση 1737 (2006). 11.Καλεί όλα τα Κράτη, σύμφωνα με τις εθνικές νομικές αρχές τους και την εθνική νομοθεσία τους και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ειδικότερα με το δίκαιο της θάλασσας και τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες πολιτικής αεροπορίας, να επιθεωρούν τα φορτία προς και από το Ιράν, αεροσκαφών και πλοίων, στα αεροδρόμια και στους λιμένες τους, τα οποία ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες «Ιran Αir Cargο» και «Ιslamic Republic οf Ιran Shipping Line», υπό τον όρο ότι υφίστανται εύλογες υπόνοιες να θεωρείται ότι το αεροσκάφος ή το πλοίο μεταφέρει αγαθά απαγορευμένα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ή την απόφαση 1737 (2006) ή την απόφαση 1747 (2007). 12.Ζητά από όλα τα Κράτη, στις περιπτώσεις που πραγματοποιούν την επιθεώρηση η οποία αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, να υποβάλουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εντός πέντε εργασίμων ημερών, μια γραπτή έκθεση σχετικά με την επιθεώρηση, η οποία θα περιλαμβάνει, ειδικότερα, την επεξήγηση των λόγων για την επιθεώρηση, καθώς επίσης και πληροφορίες για το χρόνο, τον τόπο, τις περιστάσεις, τα αποτελέσματα της και άλλες συναφείς λεπτομέρειες. 13.Καλεί όλα τα Κράτη να υποβάλουν έκθεση προς την Επιτροπή, εντός 60 ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των παραγράφων 3, 5, 7, 8, 9, 10 και 11 ανωτέρω. 14.Αποφασίζει ότι η εντολή της Επιτροπής, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 18 της απόφασης 1737 (2006), θα ισχύει επίσης και για τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την απόφαση 1747 (2007) και με την παρούσα απόφαση. 15.Τονίζει την προθυμία της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών να ενισχύσουν περαιτέρω τις διπλωματικές προσπάθειες για την προώθηση της επανάληψης του διαλόγου, και διαβουλεύσεις επί τη βάσει της προσφοράς τους προς το Ιράν, με σκοπό την επιδίωξη μιας συνολικής, μακροπρόθεσμης και κατάλληλης λύσης αυτού του ζητήματος, η οποία θα επέτρεπε την ανάπτυξη συνολικών σχέσεων και ευρύτερης συνεργασίας με το Ιράν, βασισμένων στον αμοιβαίο σεβασμό και στην εμπέδωση της διεθνούς εμπιστοσύνης στην αποκλειστικά ειρηνική φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και, μεταξύ άλλων, να αρχίσουν άμεσες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Ιράν, εφ’ όσον το Ιράν αναστείλει όλες τις δραστηριότητες επανεπεξεργασίας και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης, όπως θα έχει πιστοποιηθεί από τον ΔΟΑΕ. 16.Ενθαρρύνει τον Ύπατο Αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας να συνεχίσει την επικοινωνία με το Ιράν, προς υποστήριξη των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών για την ανεύρεση μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συναφών προτάσεων από την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την επανάληψη των συζητήσεων. 17.Υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης από όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, των απαιτούμενων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υφίσταται καμία αξίωση μετά από αίτημα της Κυβέρνησης του Ιράν, ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στο Ιράν, ή προσώπων ή φορέων που προσδιορίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1737 (2006) και τις σχετικές αποφάσεις, ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει αξιώσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, στην περίπτωση που η εκτέλεση τους αποτράπηκε λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παρούσα απόφαση, την απόφαση 1737 (2006) ή την απόφαση 1747 (2007). 18.Ζητά, εντός 90 ημερών, μια περαιτέρω έκθεση από το Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ, σχετικά με το εάν το Ιράν έχει καθιερώσει πλήρη και συνεχή αναστολή όλων των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην απόφαση 1737 (2006), καθώς επίσης και σχετικά με τη διαδικασία της συμμόρφωσης, εκ μέρους του Ιράν, με όλα τα μέτρα τα οποία απαιτούνται από το Συμβούλιο του ΔΟΑΕ και με τις λοιπές διατάξεις της απόφασης 1737 (2006), της απόφασης 1747 (2007) και της παρούσας απόφασης, προς το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ και, παράλληλα, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, προκειμένου να τη μελετήσει. 19.Επιβεβαιώνει ότι θα επανεξετάσει τις ενέργειες του Ιράν, υπό το φως της έκθεσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, και: 1)ότι θα αναστείλει την εφαρμογή των μέτρων, εάν και για όσο χρονικό διάστημα το Ιράν αναστείλει όλες τις δραστηριότητες επανεπεξεργασίας και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης, όπως θα έχει πιστοποιηθεί από τον ΔΟΑΕ, προκειμένου να επιτραπούν οι καλόπιστες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας έγκαιρης και αμοιβαία αποδεκτής έκβασης, 2)ότι θα τερματίσει τα μέτρα τα οποία καθορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7 και 12 της απόφασης 1737 (2006), καθώς επίσης και στις παραγράφους 2, 4, 5, 6 και 7 της απόφασης 1747 (2007), και στις παραγράφους 3, 5, 7, 8, 9, 10 και 11 ανωτέρω, μόλις κρίνει, μετά τη λήψη της έκθεσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ότι το Ιράν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του, στο πλαίσιο των συναφών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και ότι έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ, όπως θα έχει επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο του ΔΟΑΕ, 3)ότι, στην περίπτωση που η έκθεση δείξει ότι το Ιράν δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση 1696 (2006), την απόφαση 1737 (2006), την απόφαση 1747 (2007) και την παρούσα απόφαση, θα υιοθετήσει περαιτέρω κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να πείσει το Ιράν να συμμορφωθεί με αυτές τις αποφάσεις και τις απαιτήσεις του ΔΟΑΕ, και υπογραμμίζει ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω αποφάσεις, σε περίπτωση που είναι αναγκαία τέτοια πρόσθετα μέτρα. 20.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα. Παράρτημα Ι 1.Αmir Μοayyed Αlai (εμπλέκεται στη διαχείριση της συναρμολόγησης και μηχανοτεχνίας φυγοκεντρωτών). 2.Μοhammad Fedai Αshiani (εμπλέκεται στην παραγωγή εναμμώνιου ανθρακικού ουρανυλίου (ammοnium uranyl carbοnate) και στη διαχείριση του συγκροτήματος εμπλουτισμού Νatanz). 3.Αbbas Rezaee Αshtiani (ανώτερος αξιωματούχος στο Γραφείο Θεμάτων Έρευνας και Εξόρυξης του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ). 4.Ηaleh Βakhtiar (εμπλέκεται στην παραγωγή μαγνησίου, σε συγκέντρωση 99.9%). 5.Μοrteza Βehzad (εμπλέκεται στην κατασκευή εξαρτημάτων φυγοκεντρωτών). 6.Dr. Μοhammad Εslami (Επικεφαλής του Ιδρύματος Κατάρτισης και Έρευνας των Αμυντικών Βιομηχανιών). 7.Seyyed Ηussein Ηοsseini (αξιωματούχος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ), ο οποίος εμπλέκεται στο πρόγραμμα ερευνητικού αντιδραστήρα βαρέως ύδατος στο Αrak). 8.Μ. Jaνad Κarimi Sabet (Επικεφαλής της εταιρείας Ενέργειας Νονin (Νονin Εnergy Cοmpany), η οποία κατονομάζεται στο πλαίσιο της απόφασης 1747(2007)). 9.Ηamid-Reza Μοhajerani (εμπλέκεται στη διαχείριση παραγωγής στις Εγκαταστάσεις Μετατροπής Ουρανίου (UCF), στο Εsfahan). 10.Ταξίαρχος Μοhammad Reza Νaqdi (πρώην Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων για τη Διοικητική Μέριμνα και τη Βιομηχανική Έρευνα/Επικεφαλής του Κρατικού Αρχηγείου κατά του Λαθρεμπορίου, εμπλέκεται στις προσπάθειες παράκαμψης των κυρώσεων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1737 (2006) και 1747 (2007)). 11.Ηοushang Νοbari (εμπλέκεται στη διαχείριση του συγκροτήματος εμπλουτισμού Νatanz). 12.Αbbas Rashidi (εμπλέκεται σε εργασίες εμπλουτισμού στο Νatanz). 13.Ghasem Sοleymani (Διευθυντής Επιχειρήσεων Εξόρυξης Ουρανίου στο Ορυχείο Ουρανίου Saghand). Παράρτημα ΙΙ Α. Άτομα τα οποία παρατίθενται στην απόφαση 1737 (2006) 1.Μοhammad Qannadi, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ). 2.Dawοοd Αgha-Jani, Επικεφαλής του Πειραματικού Εργοστασίου Εμπλουτισμού Καυσίμου (ΡFΕΡ) (Νatanz). 3.Βehman Αsgarpοur, Επιχειρησιακός Διευθυντής (Αrak). Β. Άτομα τα οποία παρατίθενται στην απόφαση 1747 (2007) 1.Seyed Jaber Safdari (Διευθυντής των Εγκαταστάσεων Εμπλουτισμού του Νatanz). 2.Αmir Rahimi (Επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας και Παραγωγής Πυρηνικών Καυσίμων του Εsfahan, το οποίο αποτελεί τμήμα της Εταιρείας Παραγωγής και Προμήθειας Πυρηνικών Καυσίμων του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ), που εμπλέκεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό). Παράρτημα ΙΙΙ 1.Αbzar Βοresh Κaνeh Cο. (ΒΚ Cο.) (εμπλέκεται στην παραγωγή εξαρτημάτων φυγοκεντρωτών). 2.Βarzagani Τejarat Τaνanmad Saccal cοmpanies (Εταιρείες Βarzagani Τejarat Τaνanmad Saccal) (θυγατρική των Saccal System cοmpanies (εταιρειών Saccal System) (η εταιρεία αυτή προσπάθησε να αγοράσει ευαίσθητα αγαθά για ένα φορέα ο οποίος παρατίθεται στην απόφαση 1737 (2006)). 3.Εlectrο Sanam Cοmpany (Εταιρεία Εlectrο Sanam) (Ε. S. Cο./Ε. Χ. Cο.) (εταιρεία-προπέτασμα του Οργανισμού Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ), εμπλέκεται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων). 4.Εttehad Τechnical Grοup (εταιρεία-προπέτασμα του Οργανισμού Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ), εμπλέκεται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων). 5.Ιndustrial Factοries οf Ρrecisiοn (ΙFΡ) Μachinery (Μηχανήματα Βιομηχανικών Εργοστασίων Ακρίβειας) (γνωστή και ως Ιnstrumentatiοn Factοries Ρlant (Εργοστάσια Διατάξεων Ελέγχου Ηλεκτρονικών Συστημάτων)) (χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ) για μερικές απόπειρες εξαγοράς). 6.Jabber Ιbn Ηayan (εργαστήριο του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ), το οποίο εμπλέκεται σε δραστηριότητες κύκλου καυσίμων). 7.Jοza Ιndustrial Cο. (εταιρεία-προπέτασμα του Οργανισμού Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ), η οποία εμπλέκεται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων). 8.Κhοrasan Μetallurgy Ιndustries (Βιομηχανίες Μεταλλουργίας Κhοrasan) (θυγατρική του Ομίλου Βιομηχανιών Πυρομαχικών, (Αmmunitiοn Ιndustries Grοup, ΑΜΙG), που εξαρτάται από τον Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Εμπλέκεται στην παραγωγή εξαρτημάτων φυγοκεντρωτών). 9.Νiru Βattery Μanufacturing Cοmpany (Εταιρεία Κατασκευής Μπαταριών Νiru) (θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Ο ρόλος της είναι να κατασκευάζει μονάδες παραγωγής ενέργειας για τον Ιρανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων και των πυραυλικών συστημάτων). 10.Ρishgam (Ρiοneer) Εnergy Ιndustries (Βιομηχανίες Ενέργειας Ρishgam (Ρiοneer) (έχει συμμετάσχει στην κατασκευή των Εγκαταστάσεων Μετατροπής Ουρανίου στο Εsfahan). 11.Safety Εquipment Ρrοcurement (SΕΡ) (Παροχή Εξοπλισμού Ασφαλείας) (εταιρεία-προπέτασμα του Οργανισμού Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ), εμπλέκεται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων). 12.ΤΑΜΑS Cοmpany (Εταιρεία ΤΑΜΑS) (εμπλέκεται στις δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό. Η ΤΑΜΑS είναι ο ευρύτερος φορέας, κάτω από τον οποίο έχουν συσταθεί τέσσερις θυγατρικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης μιας για εξόρυξη ουρανίου προς συμπύκνωση και μιας άλλης, υπεύθυνης για την επεξεργασία, τον εμπλουτισμό και τα απόβλητα του ουρανίου). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-04-18 Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1803 (2008) απόφασηςτου Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/67
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία