ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/Φ.3460/26/ΑΣ1045

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1816 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1816 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1816 (2008) η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 5902η συνεδρίασή του, στις 2 Ιουνίου 2008 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία, Ανησυχώντας σοβαρά για την απειλή που αντιπροσωπεύουν οι πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά σκαφών για την ταχεία, ασφαλή και αποτελεσματική παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία, την ασφάλεια των εμπορικών θαλάσσιων οδών και τη διεθνή ναυσιπλοΐα, Εκφράζοντας τις ανησυχίες του για τις τριμηνιαίες εκθέσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) από το 2005, οι οποίες παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία συνεχιζόμενης πειρατείας και ένοπλων ληστειών, ειδικότερα στα ύδατα στα ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας, Επιβεβαιώνοντας ότι το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 («η Σύμβαση»), καθορίζει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας, καθώς επίσης και για άλλες ωκεάνιες δραστηριότητες, Επιβεβαιώνοντας τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου, όσον αφορά στην καταστολή της πειρατείας, συμπεριλαμβανομένης και της Σύμβασης, και υπενθυμίζοντας ότι παρέχουν κατευθυντήριες αρχές για συνεργασία, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στην καταστολή της πειρατείας στα διεθνή ύδατα ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εκτός της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε κράτους, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, της επιβίβασης, της έρευνας και της κατάσχεσης σκαφών τα οποία εμπλέκονται ή είναι ύποπτα εμπλοκής σε πράξεις πειρατείας, και της σύλληψης των προσώπων που εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις, με σκοπό τη δίωξη των προσώπων αυτών, Επιβεβαιώνοντας το σεβασμό του για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία και την ενότητα της Σομαλίας, Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση κρίσης στη Σομαλία και την έλλειψη δυνατότητας της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (ΤFG) να απαγορεύσει τη δραστηριότητα των πειρατών ή να περιπολεί και να διασφαλίζει είτε τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς στα ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας είτε τα χωρικά ύδατα της Σομαλίας, Αποδοκιμάζοντας τα πρόσφατα περιστατικά επιθέσεων και πειρατείας σε σκάφη στα χωρικά ύδατα και στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων και πειρατειών σε σκάφη που χρησιμοποιούνται από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και σε πολυάριθμα εμπορικά σκάφη και τον σοβαρό δυσμενή αντίκτυπο των επιθέσεων αυτών στην ταχεία, ασφαλή και αποτελεσματική παράδοση της επισιτιστικής βοήθειας και της λοιπής ανθρωπιστικής βοήθειας στο λαό της Σομαλίας, και τους σοβαρούς κινδύνους που αντιπροσωπεύουν για σκάφη, πληρώματα, επιβάτες, και φορτίο, Σημειώνοντας τις επιστολές προς το Γενικό Γραμματέα από το Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, της 5ης Ιουλίου 2007 και της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τα προβλήματα πειρατείας στα ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας και την απόφαση της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού Α. 1002 (25), η οποία παροτρύνει έντονα τις Κυβερνήσεις να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την αποτροπή και καταστολή, εντός των διατάξεων του διεθνούς δικαίου, των πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά σκαφών, ανεξάρτητα από το που συμβαίνουν οι πράξεις αυτές, και υπενθυμίζοντας το κοινό ανακοινωθέν του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος της 10ης Ιουλίου 2007, Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Γενικού Γραμματέα, της 9ης Νοεμβρίου 2007, προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία αναφέρει ότι η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας χρειάζεται και θα θεωρούσε ευπρόσδεκτη διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος, Λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη την επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου της Σομαλικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, της 27ης Φεβρουαρίου 2008, με την οποία διαβιβάζεται η συναίνεση της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για επείγουσα συνδρομή στη διασφάλιση των χωρικών και διεθνών υδάτων ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας, με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή της ναυτιλίας και της ναυσιπλοΐας, Κρίνοντας ότι τα περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά σκαφών στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας και στα διεθνή ύδατα στα ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας οξύνουν την κατάσταση στη Σομαλία, η οποία συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Καταδικάζει και αποδοκιμάζει όλες τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά σκαφών, στα χωρικά ύδατα και τα διεθνή ύδατα ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας, 2.Παροτρύνει τα Κράτη, τα πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη των οποίων επιχειρούν στα διεθνή ύδατα και στο διεθνή εναέριο χώρο ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας να επαγρυπνούν για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει, ειδικότερα, τα Κράτη τα οποία ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν τις εμπορικές θαλάσσιες οδούς ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας, να αυξήσουν και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αποτροπή πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, σε συνεργασία με τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, 3.Παροτρύνει όλα τα Κράτη να συνεργάζονται μεταξύ τους, με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και, όπως αρμόζει, με τους συναφείς περιφερειακούς οργανισμούς, σε σχέση με πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στα χωρικά ύδατα και στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας, να ανταλλάσσουν πληροφορίες για αυτές και να παρέχουν συνδρομή στα σκάφη τα οποία απειλούνται ή υφίστανται επίθεση από πειρατές ή ένοπλους ληστές, σύμφωνα με το συναφές διεθνές δίκαιο, 4.Περαιτέρω, παροτρύνει τα Κράτη να εργαστούν, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα σκάφη, τα οποία δικαιούνται να φέρουν τη σημαία τους, δέχονται κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση ως προς τις τεχνικές αποφυγής, διαφυγής και άμυνας και θα αποφεύγουν την περιοχή, όποτε αυτό είναι δυνατό, 5.Καλεί τα Κράτη και τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, να παρέχουν τεχνική βοήθεια στη Σομαλία και στα κοντινά παράκτια Κράτη, κατόπιν αιτήματός τους, προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητα των Κρατών αυτών να διασφαλίσουν την παράκτια και θαλάσσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στα ανοιχτά των Σομαλικών και των κοντινών ακτών, 6.Επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και αναπτύχθηκαν περαιτέρω με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002), δεν ισχύουν για προμήθειες τεχνικής βοήθειας στη Σομαλία, αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παράγραφο 5 ανωτέρω, οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στις παραγράφους 11 (β) και 12 της απόφασης 1772 (2007), 7.Αποφασίζει ότι, για μια περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, τα Κράτη τα οποία συνεργάζονται με τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στην πάλη κατά της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας, για τα οποία έχει γίνει εκ των προτέρων γνωστοποίηση από τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση προς το Γενικό Γραμματέα, μπορούν: 1)να εισέλθουν στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας με σκοπό την καταστολή πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, κατά τρόπο σύμφωνο με μια τέτοια ενέργεια επιτρεπόμενη στα διεθνή ύδατα, όσον αφορά στην πειρατεία, βάσει του συναφούς διεθνούς δικαίου, και 2)να χρησιμοποιούν, εντός των χωρικών υδάτων της Σομαλίας, κατά τρόπο σύμφωνο με τις ενέργειες που επιτρέπονται στα διεθνή ύδατα, όσον αφορά στην πειρατεία, βάσει του συναφούς διεθνούς δικαίου, όλα τα απαιτούμενα μέσα για την καταστολή πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας, 8.Ζητά από τα συνεργαζόμενα Κράτη να λάβουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 7, δεν έχουν την πρακτική επίπτωση της απαγόρευσης ή της παρακώλυσης του δικαιώματος αβλαβούς διέλευσης των πλοίων οποιουδήποτε τρίτου Κράτους, 9.Επιβεβαιώνει ότι η εξουσιοδότηση η οποία παρέχεται με την παρούσα απόφαση ισχύει μόνο αναφορικά με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν έχει επιπτώσεις στα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των κρατών μελών, βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης, αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι δεν θα θεωρείται ως θέσπιση εθιμικού διεθνούς δικαίου, και επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι η εξουσιοδότηση αυτή δόθηκε μόνο μετά τη λήψη της επιστολής του Μονίμου Αντιπροσώπου της Δημοκρατίας της Σομαλίας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, της 27ης Φεβρουαρίου 2008, με την οποία διαβιβάζεται η συναίνεση της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, 10.Ζητά από τα Κράτη να συντονίζουν τις ενέργειές τους με αυτές των λοιπών συμμετεχόντων Κρατών, οι οποίες έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 ανωτέρω, 11.Ζητά από όλα τα Κράτη, και ειδικότερα από τα Κράτη σημαίας, λιμένος και τα παράκτια Κράτη, τα Κράτη ιθαγένειας των θυμάτων και των δραστών της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών, και τα λοιπά Κράτη με συναφή δικαιοδοσία, βάσει του διεθνούς δικαίου και της εθνικής νομοθεσίας, να συνεργάζονται για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας και για την έρευνα και δίωξη των προσώπων τα οποία είναι υπεύθυνα για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να προσφέρουν βοήθεια, μεταξύ άλλων ενεργειών, μέσω της παροχής συνδρομής διάθεσης και διοικητικής μέριμνας, όσον αφορά σε πρόσωπα υπό την δικαιοδοσία και τον έλεγχό τους, όπως σε θύματα και μάρτυρες και πρόσωπα τα οποία κρατούνται ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, 12.Ζητά από τα Κράτη τα οποία συνεργάζονται με τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να ενημερώσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας, εντός 3 μηνών, για την πρόοδο των ενεργειών στις οποίες προέβησαν, κατά την άσκηση της εξουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 7 ανωτέρω, 13.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, εντός 5 μηνών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά στην πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες στα χωρικά ύδατα και τα διεθνή ύδατα ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας, 14.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού να ενημερώσει το Συμβούλιο βάσει των περιπτώσεων οι οποίες υπέπεσαν στην αντίληψή του, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παράκτιων Κρατών που έχουν υποστεί επιπτώσεις, και λαμβάνοντας υπόψη καταλλήλως τις υφιστάμενες διμερείς και περιφερειακές ρυθμίσεις συνεργασίας, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά στην πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες, 15.Εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την κατάσταση και να εξετάσει, όπως αρμόζει, την ανανέωση της εξουσίας η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 7 ανωτέρω, για πρόσθετες περιόδους, κατόπιν αιτήματος της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, 16.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία