Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1822(2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ταλιμπάν και Αλ-Κάϊντα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Την διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», Προβαίνουμε στην δημοσίευση της αποφάσεως 1822(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1822 (2008) Η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 5928η συνεδρίασή του, στις 30 Ιουνίου 2008 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του υπ’ αριθμ. 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006) και 1735 (2006), καθώς και τις σχετικές δηλώσεις του Προέδρου του, Επανεπιβεβαιώνοντας ότι η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια, και ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες είναι εγκληματικές και αδικαιολόγητες ανεξάρτητα από τα κίνητρά τους, όποτε και από όποιον και αν διαπράττονται, και επαναλαμβάνοντας την απερίφραστη καταδίκη της Αλ-Κάιντα, του Οσάμα Μπιν Λάντεν, των Ταλιμπάν και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται μ’ αυτούς, για τις συνεχιζόμενες πολλαπλές εγκληματικές τρομοκρατικές ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόκληση του θανάτου αθώων αμάχων και άλλων θυμάτων, στην καταστροφή περιουσιών και στην έντονη υπονόμευση της σταθερότητας, Επανεπιβεβαιώνοντας την ανάγκη να καταπολεμηθούν με κάθε μέσο, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσφύγων και του ανθρωπιστικού δικαίου, οι απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που δημιουργούνται από τις τρομοκρατικές ενέργειες, και τονίζοντας εν προκειμένω το σημαντικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην καθοδήγηση και το συντονισμό της προσπάθειας αυτής, Χαιρετίζοντας την υιοθέτηση της Παγκόσμιας Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών κατά της Τρομοκρατίας (Α/60/288) από τη Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2006 και τη δημιουργία της Ομάδας Δράσης για την Εφαρμογή της Στρατηγικής κατά της Τρομοκρατίας (CΤΙΤF) με σκοπό την εξασφάλιση του συνολικού συντονισμού και της συνοχής των προσπαθειών του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών κατά της τρομοκρατίας, Επαναλαμβάνοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις αυξημένες πράξεις βίας και τρομοκρατικές ενέργειες στο Αφγανιστάν εκ μέρους των Ταλιμπάν, της Αλ-Κάιντα και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται μ’ αυτούς, Υπενθυμίζοντας την απόφασή του 1817 (2008) και επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του στον αγώνα κατά της παράνομης παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών από το Αφγανιστάν και πρόδρομων χημικών ουσιών προς το Αφγανιστάν, σε γειτονικές χώρες, χώρες που βρίσκονται στις διαδρομές διακίνησης, χώρες προορισμού ναρκωτικών και χώρες παραγωγής πρόδρομων ουσιών, Εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για την εγκληματική κατάχρηση του διαδικτύου από την Αλ-Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, τους Ταλιμπάν και άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται μ’ αυτούς, με σκοπό την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, Τονίζοντας ότι η τρομοκρατία μπορεί να νικηθεί μόνο μέσω μιας σταθερής και συνολικής προσέγγισης που περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων των κρατών και των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών με σκοπό την παρεμπόδιση, αποδυνάμωση, απομόνωση και εξουδετέρωση της τρομοκρατικής απειλής, Υπογραμμίζοντας ότι οι κυρώσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο που προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση και αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και τονίζοντας εν προκειμένω την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1 της παρούσας απόφασης ως σημαντικού εργαλείου για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, Παροτρύνοντας όλα τα κράτη-μέλη, τα διεθνή όργανα και τους περιφερειακούς οργανισμούς να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης και άμεσης απειλής της Αλ-Κάιντα, του Οσάμα Μπιν Λάντεν, των Ταλιμπάν και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται μ’ αυτούς, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας ενεργά στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που θα έπρεπε να υπαχθούν στα μέτρα της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, Επαναλαμβάνοντας ότι ο διάλογος μεταξύ της Επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1267 (1999) («η Επιτροπή») και των κρατών-μελών έχει ζωτική σημασία για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων, Σημειώνοντας τις προκλήσεις για τα μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας απόφασης και αναγνωρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των κρατών-μελών και της Επιτροπής για να εξασφαλίσουν την ύπαρξη δίκαιων και σαφών διαδικασιών καταχώρισης των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων στον κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1333 (2000) (ο «Ενιαίος Κατάλογος») και τη διαγραφή τους απ’ αυτόν, καθώς και τη χορήγηση εξαιρέσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, Επαναλαμβάνοντας ότι τα μέτρα της παρ. 1 της παρούσας απόφασης είναι προληπτικού χαρακτήρα και δεν βασίζονται σε πρότυπα του εθνικού ποινικού δικαίου, Υπογραμμίζοντας την υποχρέωση όλων των κρατών-μελών να εφαρμόσουν πλήρως την απόφαση υπ’ αριθ. 1373 (2001), μεταξύ άλλων σε σχέση με τους Ταλιμπάν ή την Αλ-Κάιντα και οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ή τους Ταλιμπάν και έχουν συμμετάσχει στη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, τη στρατολόγηση, την προετοιμασία, τη διάπραξη ή την υποστήριξη με άλλο τρόπο τρομοκρατικών δραστηριοτήτων ή ενεργειών, καθώς και να διευκολύνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κατά της τρομοκρατίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, Χαιρετίζοντας τη δημιουργία από το Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με την απόφαση 1730 (2006), του Σημείου Επαφής στο πλαίσιο της Γραμματείας για την παραλαβή αιτήσεων διαγραφής από τον κατάλογο και σημειώνοντας με εκτίμηση τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του Σημείου Επαφής και της Επιτροπής, Χαιρετίζοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία της Επιτροπής και της Ιντερπόλ, ιδίως για την κατάρτιση Ειδικών Ειδοποιήσεων, η οποία βοηθά τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των μέτρων, και αναγνωρίζοντας εν προκειμένω το ρόλο της Ομάδας Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Κυρώσεων (η «Ομάδα Παρακολούθησης»), Χαιρετίζοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία της Επιτροπής με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και την Εγκληματικότητα, ιδίως για την τεχνική βοήθεια και τη δημιουργία δυνατοτήτων, με σκοπό να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα και άλλες σχετικές αποφάσεις και διεθνή κείμενα, Σημειώνοντας με ανησυχία τη συνεχή απειλή για τη διεθνή ειρήνη που προέρχεται από την Αλ-Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, τους Ταλιμπάν και άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται μ’ αυτούς, και επαναλαμβάνοντας ότι είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή σε όλες της τις μορφές, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Μέτρα1.Αποφασίζει ότι όλα τα κράτη θα λάβουν τα μέτρα που έχουν ήδη επιβληθεί με την παρ. 4 στ. β΄ της απόφασης 1267 (1999), την παρ. 8 στ. γ΄ της απόφασης 1333 (2000) και τις παρ. 1 και 2 της απόφασης 1390 (2002) σε σχέση με την Αλ-Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, τους Ταλιμπάν και άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται μ’ αυτούς, όπως αναφέρονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1333 (2000) (ο «Ενιαίος Κατάλογος»): 1)Πάγωμα χωρίς καθυστέρηση όλων των κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων αυτών των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων τα οποία προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητα ή τελούν υπό τον έλεγχό τους, άμεσα ή έμμεσα, ή στην κυριότητα ή υπό τον έλεγχο προσώπων τα οποία ενεργούν για λογαριασμό τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες τους, και λήψη μέριμνας ώστε ούτε αυτά ούτε οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι να μη διατίθενται, άμεσα ή έμμεσα, προς όφελος των προσώπων αυτών, από τους υπηκόους τους ή από πρόσωπα εντός της επικράτειάς τους. 2)Πρόληψη της εισόδου ή της διέλευσης μέσω της επικράτειάς τους των προσώπων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα παράγραφος δεν υποχρεώνει κανένα κράτος να αρνηθεί την είσοδο ή να απαιτήσει την αναχώρηση από το έδαφός του δικών του υπηκόων και ότι η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει όταν η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δικαστικής διαδικασίας ή εάν η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση μόνο, ότι η είσοδος ή η διέλευση είναι δικαιολογημένες. 3)Πρόληψη της άμεσης ή έμμεσης προμήθειας, πώλησης ή μεταβίβασης σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, από την επικράτειά τους ή από υπηκόους τους εκτός της επικράτειάς τους, ή με τη χρήση πλοίων ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία τους, οπλισμού και σχετικών υλικών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών των ανωτέρω ειδών, καθώς και τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης σε σχέση με στρατιωτικές δραστηριότητες. 2.Επανεπιβεβαιώνει ότι οι πράξεις ή δραστηριότητες που αποτελούν ένδειξη ότι ένα φυσικό πρόσωπο, μια ομάδα, μια επιχείρηση ή ένα νομικό πρόσωπο «συνδέεται» με την Αλ-Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ή τους Ταλιμπάν περιλαμβάνουν: 1)συμμετοχή στη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, την προπαρασκευή ή τη διενέργεια πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε συνεργασία, στο όνομά, για λογαριασμό ή προς υποστήριξη, 2)προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση όπλων και σχετικού υλικού, 3)στρατολόγηση μελών για λογαριασμό, ή 4)άλλες μορφές υποστήριξης των ενεργειών ή δραστηριοτήτων της Αλ-Κάιντα, του Οσάμα Μπιν Λάντεν ή των Ταλιμπάν, ή οποιουδήποτε πυρήνα, θυγατρικής, αποσχισμένης ομάδας ή παραγώγου τους. 3.Επιπλέον, επανεπιβεβαιώνει ότι κάθε επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που ανήκει στην κυριότητα ή τελεί υπό τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, αυτών των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ή τους Ταλιμπάν, ή υποστηρίζει αυτά τα φυσικά πρόσωπα, τις ομάδες, τις επιχειρήσεις ή τα νομικά πρόσωπα πληροί τις προϋποθέσεις αυτού του χαρακτηρισμού. 4.Επιβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις της ανωτέρω παρ. 1 στ. α΄ ισχύουν για χρηματοοικονομικούς και οικονομικούς πόρους κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όσων χρησιμοποιούνται για την παροχή φιλοξενίας στο Διαδίκτυο ή άλλων σχετικών υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της Αλ-Κάιντα, του Οσάμα Μπιν Λάντεν, των Ταλιμπάν και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων που συνδέονται μ’ αυτούς. 5.Ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη λήψη σθεναρής και αποφασιστικής δράσης με σκοπό τη διακοπή της ροής κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων προς την Αλ-Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, τους Ταλιμπάν και άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται μ’ αυτούς. 6.Αποφασίζει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επιτρέπουν την πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν παγώσει σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1 οποιασδήποτε πληρωμής υπέρ των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων που έχουν καταχωρηθεί στον Ενιαίο Κατάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι οποιεσδήποτε τέτοιες πληρωμές θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στις διατάξεις της παραπάνω παρ. 1 και θα είναι παγωμένες. 7.Επανεπιβεβαιώνει τις διατάξεις σχετικά με τις διαθέσιμες εξαιρέσεις από τα μέτρα της ανωτέρω παρ. 1 στ. α΄, οι οποίες ορίζονται στις παρ. 1 και 2 της απόφασης 1452 (2002), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1735 (2006), και υπενθυμίζει στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες για τις εξαιρέσεις που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. 8.Επαναλαμβάνει την υποχρέωση όλων των κρατών-μελών να εφαρμόσουν και να εκτελέσουν τα μέτρα της ανωτέρω παρ. 1 και παροτρύνει όλα τα κράτη να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για το σκοπό αυτό. Καταχωρίσεις στον Ενιαίο Κατάλογο 9.Ενθαρρύνει όλα τα κράτη-μέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή για καταχώριση στον Ενιαίο Κατάλογο ονόματα φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη χρηματοδότηση ή την υποστήριξη πράξεων ή δραστηριοτήτων της Αλ-Κάιντα, του Οσάμα Μπιν Λάντεν, των Ταλιμπάν και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται μ’ αυτούς, όπως περιγράφεται στην παρ. 2 της απόφασης υπ’ αριθμ. 1617 (2005) και επανεπιβεβαιώνεται στην ανωτέρω παρ. 2. 10.Σημειώνει ότι αυτά τα μέσα χρηματοδότησης ή υποστήριξης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη χρήση εσόδων από την παράνομη καλλιέργεια, παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών με προέλευση το Αφγανιστάν, καθώς και των πρόδρομων ουσιών τους. 11.Επαναλαμβάνει την έκκλησή του για συνεχή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της Κυβέρνησης του Αφγανιστάν και της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UΝΑΜΑ), μεταξύ άλλων με τον προσδιορισμό των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση ή την υποστήριξη ενεργειών ή δραστηριοτήτων της Αλ-Κάιντα και των Ταλιμπάν, όπως περιγράφεται στην παρ. 30 της απόφασης υπ’ αριθμ. 1806 (2008). 12.Επανεπιβεβαιώνει ότι, όταν προτείνουν στην Επιτροπή ονόματα για καταχώριση στον Ενιαίο Κατάλογο, τα κράτη-μέλη θα ενεργούν σύμφωνα με την παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 1735 (2006) απόφασης και θα υποβάλλουν αναφορά περίπτωσης, και επιπλέον αποφασίζει ότι για κάθε τέτοια πρόταση τα κράτη-μέλη θα προσδιορίζουν τα μέρη της εν λόγω αναφοράς περίπτωσης που μπορούν να δημοσιοποιηθούν, μεταξύ άλλων για να τα χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τη σύνταξη της περίληψης της κατωτέρω παρ. 13 ή με σκοπό την ειδοποίηση ή ενημέρωση του καταχωρούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και τα μέρη που μπορούν να χορηγηθούν μετά από αίτηση στα ενδιαφερόμενα κράτη. 13.Εντέλλει την Επιτροπή, με τη βοήθεια της Ομάδας Παρακολούθησης και σε συντονισμό με τα προτείνοντα κράτη, αφού προστεθεί ένα όνομα στον Ενιαίο Κατάλογο, να δημοσιεύει στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής περίληψη των λόγων της σχετικής καταχώρισης στον Ενιαίο Κατάλογο, και επιπλέον εντέλλει την Επιτροπή, με τη βοήθεια της Ομάδας Παρακολούθησης και σε συντονισμό με τα προτείνοντα κράτη, να δημοσιεύει στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής περίληψη των λόγων των καταχωρίσεων που είχαν γίνει στον Ενιαίο Κατάλογο πριν από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης. 14.Καλεί τα κράτη-μέλη, όταν προτείνουν στην Επιτροπή ονόματα για καταχώριση στον Ενιαίο Κατάλογο, να χρησιμοποιούν το διαβιβαστικό του παραρτήματος Ι της απόφασης 1735 (2006) και ζητά να παρέχουν στην Επιτροπή όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο όνομα, ιδίως επαρκή στοιχεία ταυτότητας για τη θετική ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων από τα κράτη-μέλη, και εντέλλει την Επιτροπή να ενημερώνει το διαβιβαστικό σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω παρ. 12 και 13. 15.Αποφασίζει ότι η Γραμματεία, μετά τη δημοσίευση αλλά εντός μίας εβδομάδας από την προσθήκη ενός ονόματος στον Ενιαίο Κατάλογο, θα ειδοποιεί τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της χώρας ή των χωρών όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, τη χώρα της οποίας το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος (στο βαθμό που είναι γνωστή η πληροφορία αυτή) σύμφωνα με την παρ. 10 της απόφασης 1735 (2006). 16.Υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης του Ενιαίου Καταλόγου στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής. 17.Ζητά από τα κράτη-μέλη που παραλαμβάνουν ειδοποίηση σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 15 να λαμβάνουν, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές τους, κάθε δυνατό μέτρο για να ειδοποιούν έγκαιρα το καταχωρημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με την καταχώριση και να περιλαμβάνουν στην ειδοποίηση αυτή αντίγραφο του μέρους της δήλωσης περίπτωσης που μπορεί να δημοσιοποιηθεί, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της καταχώρισης που είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής, περιγραφή των συνεπειών της καταχώρισης, όπως προβλέπονται στα σχετικά ψηφίσματα, τις διαδικασίες της Επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων διαγραφής και τις διατάξεις της απόφασης 1452 (2002) σχετικά με τις διαθέσιμες εξαιρέσεις. 18.Ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν ειδοποίηση σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 15 να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την εφαρμογή των μέτρων της ανωτέρω παρ. 1 και σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 17, και επιπλέον ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τα μέσα που είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής για την παροχή των πληροφοριών αυτών. Διαγραφή19.Χαιρετίζει τη δημιουργία του Σημείου Επαφής στο πλαίσιο της Γραμματείας, σύμφωνα με την απόφαση 1730 (2006), που παρέχει στα καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα την επιλογή υποβολής αίτησης για διαγραφή απευθείας στο Σημείο Επαφής. 20.Παροτρύνει τα προτείνοντα κράτη και τα κράτη υπηκοότητας και κατοικίας να εξετάζουν έγκαιρα τις αιτήσεις διαγραφής που λαμβάνονται μέσω του Σημείου Επαφής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα της απόφασης υπ’ αριθ. 1730 (2006), και να δηλώνουν αν στηρίζουν την αίτηση ή είναι αντίθετα μ’ αυτή, ούτως ώστε να διευκολύνουν την εξέτασή της από την Επιτροπή. 21.Εντέλλει την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων διαγραφής από τον Ενιαίο Κατάλογο μελών ή/και συνεργατών της Αλ-Κάιντα, του Οσάμα Μπιν Λάντεν και των Ταλιμπάν που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια που έχουν οριστεί στις σχετικές αποφάσεις. 22.Εντέλλει την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα ετήσιας επανεξέτασης των ονομάτων φυσικών προσώπων που έχουν καταχωρηθεί στον Ενιαίο Κατάλογο και έχει αναφερθεί ότι έχουν αποβιώσει. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής, τα ονόματα θα κοινοποιούνται στα σχετικά κράτη σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Ενιαίος Κατάλογος θα είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένος και ακριβής και να επιβεβαιωθεί ότι οι καταχωρήσεις παραμένουν οι ενδεδειγμένες. 23.Αποφασίζει ότι η Γραμματεία θα ειδοποιεί, εντός μίας εβδομάδας από τη διαγραφή ονόματος από τον Ενιαίο Κατάλογο, τη Μόνιμη Αποστολή της χώρας ή των χωρών όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, τη χώρα της οποίας το εν λόγω πρόσωπο είναι υπήκοος (στο βαθμό που είναι γνωστή η πληροφορία αυτή), και ζητά από τα κράτη-μέλη που παραλαμβάνουν τέτοια ειδοποίηση να λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές τους, για να ειδοποιούν ή να ενημερώνουν έγκαιρα το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τη διαγραφή του. Επανεξέταση και τήρηση του Ενιαίου Καταλόγου 24.Ενθαρρύνει όλα τα κράτη-μέλη, ιδίως τα προτείνοντα κράτη και τα κράτη κατοικίας ή υπηκοότητας, να υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης και άλλες πληροφορίες, μαζί με δικαιολογητικά, σχετικά με τα καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων νεότερων πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας καταχωρημένων νομικών προσώπων, ομάδων και επιχειρήσεων, τις μετακινήσεις, τη φυλάκιση ή το θάνατο καταχωρημένων φυσικών προσώπων και άλλα σημαντικά περιστατικά, μόλις οι πληροφορίες αυτές γίνονται διαθέσιμες. 25.Εντέλλει την Επιτροπή να επανεξετάσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 όλα τα ονόματα που είναι καταχωρημένα στον Ενιαίο Κατάλογο την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής, τα ονόματα θα κοινοποιηθούν στα προτείνοντα κράτη και τα κράτη κατοικίας ή/και υπηκοότητας, εφόσον είναι γνωστά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Ενιαίος Κατάλογος θα είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένος και ακριβής και να επιβεβαιωθεί ότι οι καταχωρίσεις παραμένουν οι ενδεδειγμένες. 26.Επιπλέον, εντέλλει την Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει την επανεξέταση της ανωτέρω παρ. 25, να διεξάγει ετήσια επανεξέταση όλων των ονομάτων που έχουν καταχωρηθεί στον Ενιαίο Κατάλογο και δεν έχουν επανεξεταστεί για τρία και πλέον έτη. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής, τα ονόματα θα κοινοποιούνται στα προτείνοντα κράτη και τα κράτη κατοικίας ή/και υπηκοότητας, εφόσον είναι γνωστά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Ενιαίος Κατάλογος θα είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένος και ακριβής και να επιβεβαιωθεί ότι οι καταχωρίσεις παραμένουν οι ενδεδειγμένες. Εφαρμογή των μέτρων 27.Επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό όλα τα κράτη να προσδιορίσουν και, αν χρειάζεται, να θεσπίσουν επαρκείς διαδικασίες για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων της ανωτέρω παρ. 1 σε όλες τις πτυχές τους. 28.Ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εξασφαλίζει την ύπαρξη δίκαιων και σαφών διαδικασιών για την καταχώριση φυσικών και νομικών προσώπων στον Ενιαίο Κατάλογο και τη διαγραφή τους απ’ αυτόν, καθώς και τη χορήγηση εξαιρέσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, και εντέλλει την Επιτροπή να επανεξετάζει ενεργά τις κατευθυντήριες γραμμές της προς υποστήριξη αυτών των στόχων. 29.Διατάζει την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά προτεραιότητα τις κατευθυντήριες γραμμές της σε σχέση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ιδίως τις ανωτέρω παρ. 6, 12, 13, 17, 22 και 26. 30.Ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να στείλουν αντιπροσώπους για να συσκεφθούν με την Επιτροπή και να συζητήσουν σε μεγαλύτερο βάθος τα σχετικά θέματα και χαιρετίζει τις εθελοντικές ενημερώσεις από ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη σχετικά με τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή των μέτρων της ανωτέρω παρ. 1, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων προκλήσεων που εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή των μέτρων. 31.Ζητά από την Επιτροπή να καταθέσει έκθεση στο Συμβούλιο με τα συμπεράσματα της σχετικά με τις προσπάθειες των κρατών-μελών για την εφαρμογή των μέτρων και να προσδιορίσει και προτείνει τις αναγκαίες ενέργειες για τη βελτίωση της εφαρμογής. 32.Εντέλλει την Επιτροπή να επισημάνει πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τα μέτρα της ανωτέρω παρ. 1 και να καθορίσει τις ενδεδειγμένες για κάθε περίπτωση ενέργειες και ζητά από τον Πρόεδρο, στο πλαίσιο των περιοδικών εκθέσεών του προς το Συμβούλιο σύμφωνα με την κατωτέρω παρ. 38, να παρέχει εκθέσεις προόδου σχετικά με το έργο της Επιτροπής στο θέμα αυτό. 33.Παροτρύνει όλα τα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων της ανωτέρω παρ. 1, να εξασφαλίσουν το ταχύτερο δυνατόν την ακύρωση και απόσυρση από την κυκλοφορία ψευδών, πλαστών, κλεμμένων και απολεσθέντων διαβατηρίων και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές τους, και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα αυτά με τα άλλα κράτη-μέλη μέσω της βάσης δεδομένων της Ιντερπόλ. 34.Ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να κοινοποιούν, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές τους, στον ιδιωτικό τομέα τις πληροφορίες που υπάρχουν στις εθνικές βάσεις δεδομένων σχετικά με ψευδή, πλαστά, κλεμμένα και χαμένα δελτία ταυτότητας ή ταξιδιωτικά έγγραφα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα καταχωρημένο πρόσωπο χρησιμοποιεί πλαστό δελτίο ταυτότητας, μεταξύ άλλων με σκοπό τη λήψη πιστώσεων ή την έκδοση ψευδών ταξιδιωτικών εγγράφων, να ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Συντονισμός και προσέγγιση 35.Επαναλαμβάνει την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στην Επιτροπή, την Επιτροπή Κατά της Τρομοκρατίας (CΤC) και την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1540 (2004), καθώς και τις οικείες ομάδες εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων – ανάλογα με τις ανάγκες – με την αύξησης της ανταλλαγής πληροφοριών, το συντονισμό των επισκέψεων σε χώρες στο πλαίσιο της εντολής τους, το συντονισμό της τεχνικής βοήθειας, των σχέσεων με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς και σε άλλα θέματα του ενδιαφέροντος και των τριών επιτροπών, και εκφράζει την πρόθεσή του να παράσχει καθοδήγηση στις επιτροπές σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών τους. 36.Ενθαρρύνει την Ομάδα Παρακολούθησης και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και την Εγκληματικότητα να συνεχίσουν τις κοινές δραστηριότητές τους, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Διεύθυνση της Επιτροπής κατά της τρομοκρατίας (CΤΕD) και τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1540 (2004), για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων διοργανώνοντας υποπεριφερειακά σεμινάρια. 37.Ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει την πραγματοποίηση, όποτε ενδείκνυται, επισκέψεων σε επιλεγμένες χώρες από τον Πρόεδρο ή/και μέλη της Επιτροπής με σκοπό την ενίσχυση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων της ανωτέρω παρ. 1, ούτως ώστε ενθαρρυνθούν τα κράτη να συμμορφωθούν πλήρως προς την παρούσα απόφαση και τις αποφάσεις 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005) και 1735 (2006). 38.Ζητά από την Επιτροπή να υποβάλλει στο Συμβούλιο προφορικές εκθέσεις, μέσω του Προέδρου της, τουλάχιστον κάθε 180 ημέρες, σχετικά με το συνολικό έργο της Επιτροπής και της Ομάδας Παρακολούθησης και, εφόσον ενδείκνυται, σε συνδυασμό με τις εκθέσεις του Προέδρου της Επιτροπής CΤC και της Επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1540 (2004), συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων για όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. Ομάδα Παρακολούθησης 39.Προκειμένου να βοηθήσει την Επιτροπή στην εκπλήρωση της αποστολής της, αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της υπάρχουσας Ομάδας Παρακολούθησης που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, η οποία διορίστηκε από το Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με την παρ. 20 της απόφασης 1617 (2005), για άλλους 18 μήνες, υπό τη διεύθυνση της Επιτροπής, με τα καθήκοντα που ορίζονται στο Παράρτημα 1, και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να προβεί στις αναγκαίες προς τούτο ρυθμίσεις. Επανεξέταση40.Αποφασίζει να επανεξετάσει τα μέτρα της παρ. 1 της παρούσας απόφασης με σκοπό την πιθανή περαιτέρω ενίσχυσή τους σε 18 μήνες, ή νωρίτερα, εφόσον χρειαστεί. 41.Αποφασίζει να εξακολουθήσει να επιλαμβάνεται ενεργά του θέματος. Παράρτημα Ι Σύμφωνα με την παρ. 39 της παρούσας απόφασης, η Ομάδα Παρακολούθησης θα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1267 (1999) και θα έχει τα εξής καθήκοντα: 1)Να υποβάλει γραπτώς στην Επιτροπή δύο συνολικές ανεξάρτητες εκθέσεις, την πρώτη μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009 και τη δεύτερη μέχρι τις 31 Ιουλίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη των μέτρων της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων και για πιθανά νέα μέτρα. 2)Να αναλύει τις εκθέσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 6 της απόφασης 1455 (2003), τους καταλόγους ελέγχου που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 10 της απόφασης 1617 (2005) και άλλες πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής. 3)Να βοηθά την Επιτροπή στην παρακολούθηση των αιτήσεων των κρατών-μελών για πληροφορίες, μεταξύ άλλων σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων της παρ. 1 της παρούσας απόφασης. 4)Να υποβάλει στην Επιτροπή συνολικό πρόγραμμα εργασίας προς εξέταση και έγκριση, ανάλογα με τις ανάγκες, στο πλαίσιο του οποίου η Ομάδα Παρακολούθησης θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις δραστηριότητες που προβλέπονται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων μετακινήσεων, βάσει στενού συντονισμού με την Εκτελεστική Διεύθυνση της Επιτροπής Κατά της Τρομοκρατίας (CΤΕD) και την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1540 (2004), με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων και την ενίσχυση των συνεργιών. 5)Να συνεργάζεται στενά και να μοιράζεται πληροφορίες με την CΤΕD και την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1540 (2004) για την επισήμανση τομέων σύγκλισης και επικάλυψης, και να βοηθά στη διευκόλυνση συγκεκριμένου συντονισμού των τριών Επιτροπών, μεταξύ άλλων στον τομέα της υποβολής εκθέσεων. 6)Να συμμετέχει ενεργά και να υποστηρίζει όλες τις σχετικές δραστηριότητες της Παγκόσμιας Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών κατά της Τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Ομάδας Δράσης για την Εφαρμογή της Στρατηγικής κατά της Τρομοκρατίας, η οποία συστάθηκε με σκοπό την εξασφάλιση του συνολικού συντονισμού και της συνοχής των προσπαθειών του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών κατά της τρομοκρατίας. 7)Να βοηθά την Επιτροπή στην ανάλυση της μη συμμόρφωσης προς τα μέτρα της παρ. 1 της παρούσας απόφασης ταξινομώντας τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα κράτη-μέλη και υποβάλλοντας προς εξέταση στην Επιτροπή περιπτωσιολογικές μελέτες, τόσο με δική της πρωτοβουλία όσο και μετά από αίτηση της Επιτροπής. 8)Να καταθέτει στην Επιτροπή προτάσεις τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να βοηθηθούν στην εφαρμογή των μέτρων της παρ. 1 της παρούσας απόφασης και στη σύνταξη των προτεινόμενων καταχωρίσεων στον Ενιαίο Κατάλογο. 9)Να βοηθά την Επιτροπή στην κατάρτιση πληροφοριών που μπορούν να δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με την παρ. 13. 10)Να συνεννοείται με τα κράτη-μέλη πριν από κάθε μετακίνηση σε επιλεγμένο κράτος-μέλος, βάσει του προγράμματος εργασίας που θα εγκρίνει η Επιτροπή. 11)Να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να υποβάλλουν ονόματα και πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης για καταχώριση στον Ενιαίο Κατάλογο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής. 12)Να καταθέτει στην Επιτροπή πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης και άλλες πληροφορίες ούτως ώστε να βοηθά την Επιτροπή στις προσπάθειές της να τηρεί τον Ενιαίο Κατάλογο όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένο και ακριβή. 13)Να μελετά το μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της απειλής της Αλ-Κάιντα και των Ταλιμπάν και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στην Επιτροπή, καθώς και να προτείνει τα καλύτερα μέτρα για την αντιμετώπισή της, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας διάλογο με τους αρμόδιους μελετητές και ακαδημαϊκά όργανα, σε συνεννόηση με την Επιτροπή. (ν) Να ταξινομεί, αξιολογεί, παρακολουθεί, καταθέτει εκθέσεις και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του μέτρου της παρ. 1 στ. α΄ της παρούσας απόφασης, σε ό,τι αφορά την πρόληψη της εγκληματικής κατάχρησης του διαδικτύου από την Αλ-Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, τους Ταλιμπάν και άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται μ’ αυτούς, να συντάσσει περιπτωσιολογικές μελέτες, ανάλογα με τις ανάγκες, και να ερευνά σε βάθος οποιαδήποτε άλλα σχετικά θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής. 14)Να διαβουλεύεται με τα κράτη-μέλη και άλλους αρμόδιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του τακτικού διαλόγου με αντιπροσώπους στη Νέα Υόρκη και τις πρωτεύουσες, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλιά τους, ιδίως σε σχέση με οποιαδήποτε θέματα που θα μπορούσαν να περιέχονται στις εκθέσεις της Ομάδας Παρακολούθησης που αναφέρονται στην παρ. α΄ του παρόντος Παραρτήματος. (ο) Να διαβουλεύεται με τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας των κρατών-μελών, μεταξύ άλλων μέσω περιφερειακών συναντήσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και την ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων. 15)Να διαβουλεύεται με τους αρμόδιους αντιπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του παγώματος περιουσιακών στοιχείων και να καταρτίσει προτάσεις για την ενίσχυση αυτού του μέτρου. 16)Να συνεργάζεται με τους αρμόδιους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της συμμόρφωσης προς τα μέτρα. (σ) Να συνεργάζεται με την Ιντερπόλ και τα κράτη-μέλη με σκοπό την εξασφάλιση φωτογραφιών των καταχωρημένων φυσικών προσώπων με σκοπό την πιθανή συμπερίληψή τους στις Ειδικές Ειδοποιήσεις της Ιντερπόλ. (τ) Να βοηθά άλλα επικουρικά όργανα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων τους, μετά από αίτηση, για την ενίσχυση της συνεργασία τους με την Ιντερπόλ, όπως αναφέρεται στην απόφαση 1699 (2006). (υ) Να ενημερώνει προφορικώς ή γραπτώς την Επιτροπή, σε τακτική βάση ή όποτε το ζητά η Επιτροπή, σχετικά με το έργο της Ομάδας Παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεών της σε κράτη-μέλη και των δραστηριοτήτων της. (φ) Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ορίζει η Επιτροπή. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία