ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3640/2459

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-04-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Τροποποίηση απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων». 1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος. 2. Την κατά την ΡΙΘ’ συνεδρίαση της 4.4.2008 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. 3. Το άρθρο 91 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄- ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), παραγγέλουμε: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η, κατά την ΚΒ΄ Συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 1982, απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 137 Α΄/1982), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται, ως εξής :"
1.  
    Η παράγραφος 1 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής : 1 Η Βουλή παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή να προσλαμβάνει μέχρι δύο επιστημονικούς συνεργάτες της απόλυτης εμπιστοσύνης και ελεύθερης επιλογής του, σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι ακόλουθες διατάξεις
2.  
    Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2, προστίθενται εδάφια, ως εξής : «Σε περίπτωση που προσληφθεί και δεύτερος επιστημονικός συνεργάτης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄), αυτός πρέπει να έχει καλή γνώση μιας, τουλάχιστον, ξένης γλώσσας. Η γνώση αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄/2001), όπως ισχύει». Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Το άρθρο 65 του Συντάγματος.
  • Την, κατά την ΚΒ΄ Συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 1982, απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 137 Α΄/1982), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Την, από 2.4.2008 ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία