Έγκριση του Πρωτοκόλλου της συνάντησης της Μικτής Επιτροπής των Αντιπροσωπειών της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας σχετικά με διεθνή οδική μεταφορά» (Βελιγράδι, 25 -26 Σεπτεμβρίου 2008).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1- τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, στις 9 Μαΐου 2002 και κυρώθηκε με τον ν. 3225/2004, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 1685 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Β’, της 2ης Φεβρουαρίου 2004. 2- το άρθρο δεύτερο σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα ή Πρακτικά που καταρτίζονται σε εκτέλεση της Συμφωνίας κατά τις συνομιλίες των αρμοδίων εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών του άρθρου 22 αυτής, εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών. 3- τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.63-ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 4- το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 5- Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου αποφασίζαμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της συνάντησης της Μικτής Επιτροπής των Αντιπροσωπειών της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας σχετικά με διεθνή οδική μεταφορά, που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, στις 29 Σεπτεμβρίου 2008, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤης Συνάντησης της Μικτής Επιτροπής των αντιπροσωπειών της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας σχετικά με διεθνή οδική μεταφορά, η οποία έγινε στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2008 στο Βελιγράδι Η συνάντηση της Μικτής Επιτροπής των αντιπροσωπειών της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας σχετικά με διεθνείς οδικές μεταφορές, έγινε στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2008 στο Βελιγράδι. Ο κατάλογος των μελών των αντιπροσωπειών επισυνάπτεται ως παράρτημα του Πρωτοκόλλου αυτού. Μετά το καλωσόρισμα, οι δυο αντιπροσωπείες συμφώνησαν στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 1.Ανταλλαγή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων σχετικά με οδικές μεταφορές κατά την προηγούμενη περίοδο. 2.Οδικές επιβατικές μεταφορές. 3.Οδικές εμπορευματικές μεταφορές. 4.Διάφορα θέματα. 1.Στατιστικά Στοιχεία Οι δυο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των εμπορευμάτων και οικονομικά στοιχεία και διαστώθηκε ότι παρουσιάζεται αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. 2.Επιβατικές μεταφορές Οι δυο αντιπροσωπείες συζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα των τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ των δύο χωρών και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να συζητηθούν, αν και αυτή η μορφή μεταφοράς διεξάγεται χωρίς σημαντικά προβλήματα Σχετικά με τις διμερείς τακτικές επιβατικές μεταφορές διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: - Επί του παρόντος μεταξύ των δύο χωρών λειτουργούν τακτικές επιβατικές μεταφορές στις διαδρομές Αθήνα – Βελιγράδι και Γλυφάδα – Νόβι Σάντ, οι οποίες εξυπηρετούνται και από Σερβικές και από Ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις. Επίσης υπάρχουν πέντε ελληνικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τακτικές γραμμές που διέρχονται transit τη Σερβική επικράτεια έναντι καμμίας Σερβικής διερχόμενης την ελληνική επικράτεια. - Η ελληνική πλευρά επισήμανε ότι δεν έχουν ακόμη εκδοθεί από το Σερβικό Υπουργείο οι άδειες δύο Ελληνικών και δύο Σερβικών επιχειρήσεων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις για την εξυπηρέτηση της τακτικής γραμμής Βελιγράδι – Αθήνα. Η Σερβική πλευρά σημείωσε ότι υπάρχει πρόβλημα στη συμβατότητα των ωρολογίων προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί από τις συγκεκριμένες εταιρείες με τις προβλέψεις της Σερβικής νομοθεσίας, αναφέροντας συνοπτικά τα βασικά σημεία της νομοθεσίας. Ειδικά σε ότι αφορά την εναρμόνιση των δρομολογίων, η Σερβική πλευρά σημείωσε την απαγόρευση αναχωρήσεων από την ίδια αφετηρία άλλων μεταφορέων επί των ιδίων γραμμών, 6 ώρες πριν ή μετά την ώρα αναχώρησης κάποιας εταιρείας για διαδρομές μικρότερες των 500 χιλιομέτρων, ενώ σε διαδρομές μεγαλύτερες των 500 χιλιομέτρων η χρονική απόσταση ανέρχεται σε οκτώ ώρες. Η Σερβική πλευρά πρότεινε ως λύση την ανανέωση των αδειών των τεσσάρων Ελληνικών και Σερβικών επιχειρήσεων με βάση τα προηγουμένως ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα (όπως δηλαδή λειτουργούσαν έως το τέλος του έτους 2007). Στην περίπτωση που αυτή η πρόταση γίνει αποδεκτή, η Σερβική πλευρά τόνισε ότι θα είναι δυνατή η άμεση έκδοση των αδειών που εκκρεμούν. Η Ελληνική πλευρά σημείωσε την πρόταση αυτή και ανέλαβε να απαντήσει δι’ αλληλογραφίας το συντομότερο δυνατό κατόπιν συννενοήσεως με τους ενδιαφερόμενους Έλληνες μεταφορείς. Η Ελληνική πλευρά επανέλαβε την πρόταση για την απευλευθέρωση της λειτουργίας των τακτικών λεωφορειακών γραμμών, όπως αυτή είχε διατυπωθεί με την ευκαιρία της ανάλογης διμερούς συνάντησης του έτους 2006, τονίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο δε θα υπήρχαν προβλήματα στην έκδοση αδειών όπως αυτά που προαναφέρθηκαν. Η Σερβική πλευρά δήλωσε ότι επι του παρόντος δεν μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση αυτή εξαιτίας της ισχύουσας νομοθεσίας, πλην όμως ανέφερε ότι επίκειται η εναρμόνιση της Σερβικής νομοθεσίας για τις οδικές επιβατικές μεταφορές με την νομοθεσία της Ε.Ε. και ανέλαβε την υποχρέωση να ενημερώσει την Ελληνική πλευρά ευθύς αμέσως εφαρμοστούν οι σχετικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας. 3.Εμπορευματικές μεταφορές Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για την εμφάνιση προβλημάτων κατά την εκτέλεση δρομολογίων από Έλληνες μεταφορείς εμπορευμάτων μέσω της σερβικής επικράτειας, τονίζοντας ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 της διμερούς Συμφωνίας, με βάση το οποίο τα τέλη διοδίων θα έπρεπε να είχαν ήδη εξομοιωθεί για τους Σέρβους και Έλληνες μεταφορείς από τον Απρίλιο του 2007, καθώς και για το ύψος των τελών αυτών. Επιπροσθέτως η Ελληνική πλευρά εξέφρασε τη δυσαρέσκεια των Ελλήνων μεταφορέων για τη είσπραξη τελών στάθμευσης στους περισσότερους συνοριακούς σταθμούς της Σερβίας. Επίσης η Ελληνική πλευρά σημείωσε τα προβλήματα που προκαλεί το γεγονός της μη λειτουργίας υπηρεσιών φυτουγιειονομικού ελέγχου σε όλους τους συνοριακούς σταθμούς της Σερβίας καθώς και η μη συνεχής, επί εικοσιτετραώρου βάσης, λειτουργία αυτών. Τέλος ανέφερε την έλλειψη στους συνοριακούς σταθμούς ιδιαίτερης γραμμής διέλευσης των οχημάτων που πραγματοποιούν transit διελεύσεις (πράσινη γραμμή). Πρόσθετα η Ελληνική πλευρά τόνισε ότι εξαιτίας των προαναφέρθεντων προβλημάτων η χρήση των Σερβικών αδειών transit από Έληνες μεταφορείς παρουσίασε δραματική μείωση και ανέρχεται επί του παρόντος μόλις στο 27 τοις εκατό επί της ποσόστωσης των ατελών αδειών transit που ανταλλάσσονται ετησίως. Η Σερβική πλευρά σε απάντηση επί των ανωτέρω πληροφόρησε την Ελληνική πλευρά για τις προπάθειες που κατέβαλε για την εξομοίωση των τελών διοδίων για τους Σέρβους και αλλοδαπούς χρήστες των οδών και τόνισε ότι αυτή η διαδικασία γίνεται σε συνεργασία με την Ε.Ε. Επιπροσθέτως επεσήμανε το γεγονός ότι οι τιμές των τελών διοδίων είναι επί του παρόντος μόλις 30 επί τοις εκατό αυξημένες σε σχέση με τους Σέρβους χρήστες, διαφορά που ήταν πολύ μεγαλύτερη κατά το παρελθόν, γεγονός που καταδεικνύει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην κατεύθυνση αυτή. Η Σερβική πλευρά δήλωσε επίσης ότι αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα τέλη διοδίων της χώρας είναι πολύ υψηλά και τόνισε ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του Σερβικού Υπουργείου Υποδομών καταβάλλονται προσπάθειες για την μείωση των τελών διοδίων δεδομένου ότι οι τιμές των διοδίων αποτελούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση και για τους Σέρβους μεταφορείς. Στη συνέχεια η Σερβική πλευρά παρέδωσε στην Ελληνική πλευρά τον ισχύοντα στη Δημοκρατία της Σερβίας, πίνακα τελών διοδίων ανάλογα με τη διαδρομή. Σχετικά με τη λειτουργία χώρων στάθμευσης στους συνοριακούς σταθμούς της Σερβίας, η Σερβική πλευρά δήλωσε ότι από τις 6 Οκτωβρίου 2008, ο χώρος αυτός του συνοριακού σταθμού Ηοrgοs περιέρχεται στην ιδιοκτησία του κράτους όπως και ότι οι Έλληνες μεταφορείς μπορούν να σταματήσουν από σήμερα (26.9.2008) την καταβολή τελών στάθμευσης στο συγκεκριμένο σταθμό. Επίσης η Σερβική πλευρά τόνισε ότι στο συνοριακό σταθμό Βatrονci δεν καταβάλλονται τέλη γα τη χρήση του χώρου στάθμευσης. Στους άλλους συνοριακούς σταθμούς υπάρχουν προβλήματα διότι αυτοί οι χώροι δεν αποτελούν κρατική ιδιοκτησία, όμως η Σερβική πλευρά πληροφόρησε την ελληνική πλευρά ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται η διακριτική μεταχείριση στην τιμολόγηση των Σέρβων από τους αλλοδαπούς μεταφορείς και επομένως οι Έλληνες μεταφορείς πρέπει να πληρώνουν τα ίδια τέλη στάθμευσης με τους Σέρβους μεταφορείς. Σ’ αυτό το πλαίσιο η Σερβική πλευρά συμφώνησε να αποσταλλεί στην Ελληνική πλευρά μία επιστολή, η οποία θα αναφέρει το ύψος των τελών στάθμευσης για κάθε συνοριακό σταθμό στη σερβική και αγγλική γλώσσα, η χρήση της οποίας θα είναι δυνατή από όλους τους ενδιαφερόμενους Έλληνες μεταφορείς. Σε ότι αφορά στη λειτουργία των υπηρεσιών φυτοϋγιεινομικού ελέγχου σε συνοριακούς σταθμούς, η Σερβική πλευρά προέβη σε σχετικές διαβουλεύσεις με το αρμόδιο, στη Σερβία, Υπουργείο και πληροφόρησε την Ελληνική πλευρά ότι αυτός ο έλεγχος γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που το εμπόρευμα πρόκειται να εκφορτωθεί στη Δημοκρατία της Σερβίας και ότι δεν ελέγχονται τα εμπορεύματα που διέρχονται transit. Στις περιπτώσεις που το εμπόρευμα διέρχεται transit και ανήκει σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες δηλαδή λιπάσματα, σπόροι, δενδρύλια και έτοιμα φυτά, τότε το εμπορευμα θα πρέπει να δηλωθεί στο τελωνείο πλην όμως η διαδικασία αυτή διαρκεί ελάχιστο χρόνο (περίπου δέκα λεπτά της ώρας). Σχετικά με το πρόβλημα έλλειψης πράσινης γραμμής στους συνοριακούς σταθμούς για οχήματα που διέρχονται transit, η Σερβική πλευρά πληροφόρησε την Ελληνιική ότι οι συνοριακοί σταθμοί της χώρας επί του παρόντος ανακατασκευάζονται και διαβεβαίωσε ότι οι νέοι συνοριακοί σταθμοί θα διαθέτουν τεχνικές δυνατότητες για αυτές τις διευκολύνσεις. Η Σερβική πλευρά τόνισε ότι οι Σέρβοι μεταφορείς έχουν ανάγκη από αυξημένο αριθμό αδειών προς / από τρίτες χώρες και ζήτησε την αύξηση της αντίστοιχης ποσόστωσης. Η Ελληνική πλευρά απάντησε ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί το αίτημα αυτό και ανέφερε ως λόγο το γεγονός ότι η Σερβική πλευρά δεν εφαρμόζει το άρθρο 13 της ισχύουσας Συμφωνίας και ότι εξαιτίας των προαναφερθέντων προβλημάτων μειώθηκε η χρήση Σερβικών αδειών transit από τους Έλληνες μεταφορείς και σημείωσε ότι με καμμία άλλη χώρα δεν ανταλλάσσει η Δημοκρατία της Ελλάδας τέτοιο αυξημένο αριθμό αδειών προς / από τρίτες χώρες. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν για το έτος 2009 την ισχύουσα ποσόστωση αδειών εμπορευματικών μεταφορών όπως αυτή εμφανίζεται στο Πρωτόκολλο του έτους 2006, ήτοι ως ακολούθως: για την Σερβική πλευρά - 13.000 άδειες διμερών μεταφορών χωρίς χρέωση - 15.000 άδειες μεταφορών από λιμένες και τερματικούς σταθμούς (από τις οποίες 3.000 είναι χωρίς χρέωση) - 3.000 άδειες διέλευσης με χρέωση - 215 άδειες για μεταφορές προς / από τρίτες χώρες χωρίς χρέωση. για την ελληνική πλευρά - 58.000 άδειες διέλευσης (από τις οποίες 24.000 χωρίς χρέωση) - 8.000 διμερείς άδειες μεταφορών με χρέωση. 4.ΔιάφοραΗ Σερβική πλευρά ανέφερε ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Σέρβοι μεταφορείς κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων στην ελληνική επικράτεια. Το ελληνικό τελωνείο ζητάει από τους Σέρβους μεταφορείς στην περίπτωση μεταφοράς με χρήση της άδειας ΕΔΥΜ ένα μόνο δρομολόγιο μπορεί να εγγραφεί σε κάθε φύλλο του βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ. Η ελληνική πλευρά απάντησε ότι γνωρίζει το πρόβλημα αυτό και σημείωσε ότι μετά από διαβούλευση με την ΕΔΥΜ και τη λήψη των κατάλληλων διευκρινήσεων έχει ήδη αποστείλει οδηγίες στις τελωνειακές αρχές σχετικά με την ορθή συμπλήρωση του βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ. Επίσης η Σερβική πλευρά ανέφερε ότι δεν επιτρέπεται στους Σέρβους μεταφορείς η φόρτωση εμπορεύματος στα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Πειραιά εάν το όχημα δε διαθέτει πιστοποιητικό και πίνακα ΤΙR επί του οχήματος αν και η μεταφορά δε γίνεται με βάση τη Σύμβαση ΤΙR (με τη χρήση του carnet ΤΙR). Η ελληνική πλευρά ανέφερε ότι δε γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων προβλημάτων και υποσχέθηκε να εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές και να ενεργήσει ανάλογα. Η Σερβική πλευρά τόνισε ότι το καθεστως έκδοσης των θεωρήσεων για μεταφορείς σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει την εκτέλεση των μεατφορικών δραστηριοτήτων για τους Σέρβους μεταφορείς και αυξάνει τα έξοδα τους. Η Ελληνική πλευρά υπενθύμισε ότι έχει υπογράψει τη Συνθήκη Schengen και οφείλει να σεβαστεί τις διατάξεις της και εξέφρασε την ετοιμότητα, εάν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την έκδοση θεωρήσεων, να κάνει παρέμβαση ανάλογα με τις δυνατότητες της στο αρμόδιο Υπουργείο της Ελλάδας. Η Σερβική πλευρά πληροφόρησε την Ελληνική πλευρά ότι οι Σέρβοι μεταφορείς έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξαιτίας του υψηλού κόστους του και ότι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της Rijeka και Κοpar. Η ελληνική πλευρά πληροφόρησε τη Σερβική πλευρά ότι κάποια λιμάνια βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοποιήσης αλλά σε κάθε περίπτωση το ύψος των λιμενικών τελών είναι το ίδιο για όλους τους μεταφορείς ανεξαρτήτως εθνικότητας. Η συνάντηση διεξήχθη σε φιλική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα. Η Ελληνική αντιπροσωπεία προσκάλεσε τη Σερβική στην Αθήνα την επόμενη χρονιά για την επόμενη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών σε ημερομηνία που θα καθοριστεί μέσω αλληλογραφίας. Το παρόν συντάχθηκε στο Βελιγράδι στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 σε δύο πρωτότυπα στην σερβική και ελληνική γλώσσα, καθένα από τα οποία είναι εξίσου αυθεντικό. Για την Ελληνική ΑντιπροσωπείαΤριαντάφυλλος Παπατριανταφύλλου Για τη Σερβική ΑντιπροσωπείαΒοrislaν Βοrονic Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας Σερβίας: - Βοrislaν Βοrονi?, Βοηθός Υπουργού Υποδομών, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας - Νenad Ινeti?, Προϊστάμενος του Τμήματος Υπουργού Υποδομών - Αleksandar Raji?, Προϊστάμενος του Τμήματος Υπουργού Υποδομών - Μilica Dubljeνi?, Εκπρόσωπος Συλλόγου για συγκοινωνίες και τηλεπικοινωνίες του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σερβίας - Μiοdrag Vujnονi?, Εκπρόσωπος των διεθνών εμπορευματικών μεταφορέων - Βata Κarοlj, Εκπρόσωπος των διεθνών εμπορευματικών μεταφορέων - Βοljan Μiljkονi?, Εκπρόσωπος μεταφορέων στις διεθνείς επιβατικές μεταφορές - Jelena Αtlagi?, διερμηνέας Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ελλάδας: - Τριαντάφυλλος Παπατριανταφύλλου, Διευθυντής του τομέα εμπορευματικών μεταφορών, Πρόεδρος της αντιπροσωπείας - Γεώργιος Πατσιαβός, Προϊστάμενος του Τομέα Διεθνών Υποθέσεων - Νικόλαος Νόλης, Διεύθυνση οδικών μεταφορών - Αργυρώ Νεαμονιτάκη, Τομέας οδικών μεταφορών, Διεύθυνση για εμπορευματικές μεταφορές - Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος Σωματείου Ελλήνων μεταφορέων εμπορευμάτων (ΟΦΑΕ) - Ιωάννης Γεωργάκας, Γενικός Γραμματέας Σωμετείου Ελλήνων μεταφορέων εμπορευμάτων (ΟΦΑΕ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία