Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για τα έτη 2009-2011. (Λουξεμβούργο, 10.2.2009).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την καθιέρωση και περαιτέρω ανάπτυξη της άμεσης συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων τους, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω: - συμβάσεων ή άμεσων συμφωνιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις δύο χώρες, - της ετήσιας αμοιβαίας ανταλλαγής για μία διάρκεια πέντε (5) ημερών ενός έως τριών (1-3) πανεπιστημιακών καθηγητών ή ειδικών της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης, με κύριο σκοπό τη δημιουργία νέων συμπράξεων, την ανταλλαγή πληροφοριών επί των νέων τρόπων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, - της συμμετοχής πανεπιστημιακών καθηγητών ή ειδικών σε κοινά ερευνητικά έργα, σε διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια που λαμβάνουν χώρα στις δύο χώρες, καθώς και της κοινής οργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων
Άρθρο 2
1.  
  2.1. – Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος και με σκοπό την καλύτερη γνώση των εκπαιδευτικών συστημάτων των δύο χωρών, τα Μέρη θα ανταλλάσσουν έγγραφα και πληροφορίες, ενώ θα γίνει και ανταλλαγή δύο (2) ειδικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων η διάρκεια παραμονής θα είναι πέντε (5) ημέρες. 2.2. – Θα ενθαρρύνουν επιπλέον τη συνεργασία και την ανταλλαγή μαθητών των ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως μέσω της ανταλλαγής επισκέψεων προς όφελος των μαθητών με αξιέπαινες επιδόσεις στην ελληνική ή τη γαλλική γλώσσα αντίστοιχα, με σκοπό την προώθηση μίας καλύτερης γνώσης της κουλτούρας και του πολιτισμού των δύο χωρών.
Άρθρο 3
1.  
  Τα δύο Μέρη θα προβούν στη δημιουργία ενός ισχυρού και εκτεταμένου δικτύου πανεπιστημιακών εισηγητών με σκοπό την ενίσχυση των αμοιβαίων σχέσεων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 4
1.  
  4.1. – Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά προσφέρεται να φιλοξενήσει, κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος: - δύο (2) έλληνες φοιτητές για το μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, - έναν (1) έλληνα υποψήφιο διδάκτορα στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου (CDΕ): στηριζόμενο σε ένα δίκτυο ερευνητών στο Λουξεμβούργο και στο εξωτερικό, σκοπός του εν λόγω ερευνητικού κέντρου είναι η προώθηση μίας σχολαστικής επιστημονικής έρευνας μέσω της ανάπτυξης μιας καινοτόμου προσέγγισης με σκοπό την ανάλυση του συνταγματικού, διοικητικού, οικονομικού, αστικού και ποινικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διεθνών διαστάσεων της ευρωπαϊκής νομικής ενσωμάτωσης. Οι ακριβείς τρόποι καθώς και η διάρκεια θα πρέπει να καθορισθούν σε συμφωνία με το CDΕ. Θα διαβιβάσει σχετικά έγγραφα προς την Ελληνική Πλευρά μέσω της διπλωματικής οδού. 4.2. – Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά προτίθεται να προσφέρει κάθε έτος τρεις (3) υποτροφίες σε επαγγελματίες του οικονομικού τομέα για προγράμματα κατάρτισης στο Ινστιτούτο Τραπεζικής Κατάρτισης, Λουξεμβούργο (ΙFΒL), κύριο φορέα των προγραμμάτων τραπεζικής κατάρτισης στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Λουξεμβούργου. Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά θα διαβιβάσει στην Ελληνική Πλευρά τα σχετικά έγγραφα καθώς και τον κατάλογο των προγραμμάτων κατάρτισης.
Άρθρο 5
1.  
  Μέσα στα πλαίσια της παραμονής για σπουδές ή για σκοπούς έρευνας, η Λουξεμβουργιανή Πλευρά θα προσφέρει κάθε έτος τρεις εξαμηνιαίες υποτροφίες το μέγιστο για μαθήματα επιμόρφωσης στο Κέντρο Γλωσσών στο Λουξεμβούργο (CLL) για τους Έλληνες φοιτητές/υποψηφίους διδάκτορες/ερευνητές, βάσει του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών που διαθέτει το CLL. Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά θα διαβιβάσει στην Ελληνική Πλευρά, μέσω της διπλωματικής οδού, πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την πρακτική πλευρά της απόκτησης των εν λόγω υποτροφιών. Η Ελληνική Πλευρά θα προσφέρει σε ετήσια βάση στη Λουξεμβουργιανή Πλευρά: α) δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή για έρευνα, διάρκειας δέκα (10) μηνών, β) δύο (2) υποτροφίες για θερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, διάρκειας ενός μηνός.
Άρθρο 6
1.  
  6.1. – Τα δύο Μέρη επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία στον τομέα των εκπαιδευτικών οπτικοακουστικών μέσων και συμφωνούν να γίνει ανταλλαγή, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος, ενός (1) ειδικού στον τομέα αυτό για μία διάρκεια πέντε (5) ημερών καθώς και εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ταινιών οι οποίες θα διαδοθούν, στο μέτρο του δυνατού, από τηλεοπτικά προγράμματα των δύο χωρών. 6.2. – Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά ενημερώνει την Ελληνική Πλευρά για την ύπαρξη του Κέντρου Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης (CΤΕ) το οποίο αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι δραστηριότητες του οποίου εκτείνονται στο σύνολο της δημόσιας παιδείας στο Λουξεμβούργο καθώς και στο σύνολο των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Επισημαίνει ομοίως ότι μία εκ των αποστολών του CΤΕ είναι επιπλέον η εξασφάλιση της τεχνικής υλοποίησης των εκπαιδευτικών μέσων των οποίων η παραγωγή του ανατέθηκε.
Άρθρο 7
1.  
  7.1. – Τα δύο Μέρη θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες της Εurοclassica – όμιλος ευρωπαϊκών εταιριών καθηγητών κλασσικών γλωσσών και πολιτισμών – σε ό,τι αφορά την επιδίωξη των παιδαγωγικών, πολιτιστικών και επιστημονικών στόχων τους. 7.2. – Χαιρετίζουν και ενθαρρύνουν ομοίως τις δραστηριότητες του φιλελληνικού συλλόγου Οι Φίλοι της Ελλάδας (με παρουσία στο Λουξεμβούργο από το 1952) καθώς και του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Καλλιόπη.
Άρθρο 8
1.  
  Τα Μέρη επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή στο γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στον τομέα αυτό είναι ομοίως ικανές να συμβάλουν στην ίδρυση ενός ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την οποία υπήρξε δέσμευση κυρίως από τη διαδικασία της Μπολόνια
Άρθρο 9
1.  
  9.1. – Η Ελληνική Πλευρά ενημερώνει τη Λουξεμβουργιανή Πλευρά ότι το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας δημιούργησε ένα σύστημα εξετάσεων για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης των ευρωπαϊκών γλωσσών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Σκοπός είναι η ενοποίηση των συστημάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελληνική Πλευρά προτείνει στη Λουξεμβουργιανή Πλευρά να αναγνωρίσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ως επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί το επίπεδο επάρκειας σε μία ξένη γλώσσα. Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά θα εξετάσει ευνοϊκά την πρόταση αυτή. 9.2. – Η Ελληνική Πλευρά ενημερώνει τη Λουξεμβουργιανή Πλευρά για την ύπαρξη του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας το οποίο αποτελεί επίσημη αναγνώριση της επάρκειας στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε επισήμως τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του εν λόγω πιστοποιητικού στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Πλευρά προτείνει στις αρχές του Λουξεμβούργου να αναγνωρίσουν το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας τους. Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά αποδέχεται την πρόταση αυτή της Ελληνικής Πλευράς. 9.3. Τα δύο Μέρη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους σε ό,τι αφορά: - τη συμμετοχή δύο λυκείων του Λουξεμβούργου στον «Ετήσιο ευρωπαϊκό διαγωνισμό για την αρχαία ελληνική γλώσσα» κατά τα έτη 2003 και 2004 σε συνεργασία με τους καθηγητές Rοbert Κοch και L?οn Rippinger, - την προσφορά μαθημάτων αρχαίας ελληνικής γλώσσας (ως μάθημα επιλογής) στα ακόλουθα λύκεια: Αth?n?e, Λουξεμβούργο, Κλασσικό Λύκειο του Diekirch, Λύκειο Αρρένων, Λουξεμβούργο και Lyc?e du Νοrd, Wiltz. ΙΙ. Αρχεία και Βιβλιοθήκες.
Άρθρο 10 "– Αρχεία"
1.  
  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις δύο χώρες, τα Μέρη θα αναπτύξουν συνεργασία μεταξύ των Αρχείων τους, χάρη ιδίως στην προώθηση της ανταλλαγής δημοσιεύσεων, βάσεων δεδομένων και αναδημοσιεύσεων εγγράφων τα οποία, ευρισκόμενα στα αρχεία του Κράτους των δύο χωρών, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία αυτών. Τα δύο Μέρη θα μπορούν να οργανώνουν σε ετήσια βάση την ανταλλαγή δύο (2) αρχειονόμων/βιβλιοθηκονόμων για μία διάρκεια δέκα (10) ημερών με σκοπό την εκπαίδευση και την ενημέρωση.
Άρθρο 11 "– Βιβλιοθήκες"
1.  
  11.1. – Τα δύο Μέρη εκφράζουν τη διαθεσιμότητα και το ενδιαφέρον τους για τη παγίωση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών βιβλιοθηκών καθώς και μεταξύ δημοσίων βιβλιοθηκών στους τομείς της μελέτης και της συντήρησης χειρόγραφων, την ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών, τη διευκόλυνση της έρευνας στα ιδρύματα αυτά, σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας. 11.2. – Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος, τα δυο Μέρη θα μπορούν να συμφωνήσουν επί της ανταλλαγής ενός (1) βιβλιοθηκάριου για μία διάρκεια έως δέκα (10) ημερών, προκειμένου αυτός να ενημερωθεί επί θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των εν λόγω βιβλιοθηκών. ΙΙΙ. Επιστήμες και Έρευνα.
Άρθρο 12
1.  
  12.1. – Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα των επιστημών και έχοντας ως σκοπό την προώθηση θεσμοποιημένων σχέσεων, τα δύο Μέρη θα καταβάλλουν προσπάθειες για τη θέσπιση ενός κατάλληλου πλαισίου για την ανάπτυξη άμεσων και σταθερών σχέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων, των ιδρυμάτων και των κέντρων έρευνας της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου. Θα ενθαρρύνουν ιδίως: - τις κοινές επιστημονικές έρευνες, - την έκδοση και ανταλλαγή επιστημονικών και μονογραφικών μελετών καθώς και συλλογών με άρθρα συγγραφέων που προέρχονται από τα δύο Κράτη, - τις ανταλλαγές και τις επισκέψεις επιστημόνων και ειδικών, - τις επιστημονικές έρευνες για την ιστορία και τον πολιτισμό του έτερου Μέρους, - την οργάνωση μαθημάτων και διαλέξεων για τη γνωστοποίηση και διάδοση των διαφόρων πλευρών της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς του έτερου Μέρους, και - τη δημιουργία ενισχυμένων συνεργασιών στον τομέα της έρευνας επί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος 12.2. – Οι τομείς συνεργασίας θα καθορισθούν απευθείας μεταξύ των πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων των δύο χωρών ή μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας και των τριών Δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων του Λουξεμβούργου: το Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο Gabriel-Lippmann (www.crpgl.lu), το Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο Ηenri-Τudοr (www.crpht.lu) και το Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο για την Υγεία (www.crp-sante.lu). ΙV. Πολιτισμός.
Άρθρο 13
1.  
  13.1. – Τα Μέρη εκφράζουν την ικανοποίησή τους ως προς την υπάρχουσα συνεργασία και υπογραμμίζουν το ενδιαφέρον τους για αύξηση των συνεισφορών τους ενόψει της ενίσχυσης της πολιτιστικής ζωής στις δύο χώρες. 13.2. – Για τον σκοπό αυτό, δεσμεύονται να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ειδικών, εμπειριών, εγγράφων και πολιτιστικών προϊόντων καθώς και την οργάνωση διαφόρων εκθέσεων, διαλέξεων, συναυλιών και παρουσιάσεων στον τομέα των γραμμάτων, της πολιτιστικής επικοινωνίας, του κινηματογράφου, της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, της μουσειολογίας, της αρχαιολογίας και της αποκατάστασης των πολιτιστικών αγαθών. 13.3. – Μεταξύ των Μερών θα γίνει ανταλλαγή πέντε (5) ειδικών στους πιο πάνω αναφερόμενους τομείς και ιδίως στη σύγχρονη τέχνη και στην πολιτιστική κληρονομιά για μία περίοδο έως δέκα (10) ημέρες.
Άρθρο 14 ". – Μουσική"
1.  
  14.1. – Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή σολίστ και μουσικών συγκροτημάτων, με την ευκαιρία ειδικότερα περιοδειών, καθώς και την αμοιβαία συμμετοχή σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς που λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια του έτερου Μέρους. Ως προς τούτο, θα παρέχουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τα πιο σημαντικά φεστιβάλ της άνοιξης και του καλοκαιριού που διοργανώνονται στην άλλη χώρα. 14.2. – Θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ειδικών σε διάφορα είδη μουσικής ενόψει της οργάνωσης μαθημάτων και διαλέξεων επί της έρευνας, της δημιουργίας και της ερμηνείας. 14.3. – Θα στηρίζουν την παραγγελία μουσικών συνθέσεων, τις πρωτοβουλίες ηχογράφησης και έκδοσης παρουσιάσεων που έχουν οργανωθεί από κοινού, την ανταλλαγή συλλογών δίσκων, DVD, παρτιτούρων και άλλου υλικού για διδακτική χρήση το οποίο θα τεθεί στη διάθεση του κοινού λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές νομοθεσίες επί της πνευματικής ιδιοκτησίας. 14.4. – Τα Μέρη δηλώνουν ικανοποιημένα για την ομαλή διεξαγωγή του έργου ανταλλαγής παραδοσιακής μουσικής μεταξύ του Λουξεμβούργου και της Κρήτης (παράδειγμα ορθής πρακτικής). Το εν λόγω έργο, το οποίο έλαβε χώρα την άνοιξη του 2008 στο Λουξεμβούργο με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας καθώς και του Υπουργείου Εξωτερικών και Μετανάστευσης, συντονίστηκε από τον μουσικό και μουσικολόγο Guy Schοns σε συνεργασία με τους Φίλους του Λουξεμβούργου στην Κρήτη και τους Φίλους της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο.
Άρθρο 15 ". – Χορός"
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ ειδικών στην παιδαγωγική, την έρευνα, τη χορογραφία και την ερμηνεία. Θα καταβάλλουν ομοίως προσπάθειες να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή χορευτών και καλλιτεχνικών ομάδων, καθώς και την αμοιβαία συμμετοχή σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς στην επικράτεια του έτερου Μέρους.
Άρθρο 16 ". – Λογοτεχνία"
1.  
  16.1. – Τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων αφιερωμένων σε μία ή δύο προσωπικότητες του χώρου της λογοτεχνίας της άλλης χώρας και θα προωθήσουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των λογοτεχνικών συλλόγων των δύο χωρών. 16.2. – Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες των εκδοτικών οίκων με σκοπό την έκδοση σε μετάφραση σύγχρονων λογοτεχνικών έργων της άλλης χώρας. Ως προς τούτο, μεταξύ των δύο Μερών θα γίνει ανταλλαγή ενός (1) μεταφραστή ή επιμελητή για μία περίοδο έως δέκα (10) ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο Μέρη χαιρετίζουν τη μετάφραση στη λουξεμβουργιανή γλώσσα των είκοσι τεσσάρων ραψωδιών της Οδύσσειας του Ομήρου από τον φιλέλληνα καθηγητή Ηenri Μ?ller, ο οποίος παραχώρησε ευγενικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου αυτού στο σύλλογο «Οι Φίλοι της Ελλάδας» και στην Ελληνική Κοινότητα του Λουξεμβούργου. 16.3. – Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την έκδοση ενός ειδικού τεύχους μίας λογοτεχνικής επιθεώρησης κάθε χώρας το οποίο θα αποτελεί αφιέρωμα στη λογοτεχνία της άλλης χώρας.
Άρθρο 17 ". – Εκθέσεις"
1.  
  17.1. – Τα δύο Μέρη χαιρετίζουν την επιτυχία της έκθεσης «Ελληνικά νομίσματα – Κελτικά νομίσματα», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα του Λουξεμβούργου σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης, τη Βασιλική Βιβλιοθήκη των Βρυξελλών και την Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Λουξεμβούργο. 17.2. – Χαιρετίζουν την πραγματοποίηση της έκθεσης πιάτων με απεικονίσεις ψαριών της αρχαίας Ελλάδας, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από την ιδιωτική συλλογή Flοrence Gοttet. Η έκθεση «οι Έλληνες και η θάλασσα» η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2008 στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης στο Λουξεμβούργο, οργανώθηκε σε συνεργασία με το Landesmuseum f?r Vοrgeschichte της Δρέσδης (Γερμανία) και απεικονίζει τη σχέση των αρχαίων Ελλήνων με τη θάλασσα και τις υπερπόντιες περιοχές. 17.3. – Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για να οργανώσει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρόντος προγράμματος μία έκθεση επιλεγμένων αντιπροσωπευτικών λουξεμβουργιανών πινάκων του 19ου και 20ου αιώνα (ή) πινάκων της Σχολής του Παρισίου (ή) πινάκων του Ρaul Delνaux. Από την πλευρά του Λουξεμβούργου, στη σύμπραξη θα συμμετέχει το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης. 17.4. – Τα δύο Μέρη θα αναλύσουν τη δυνατότητα οργάνωσης, στην Ελλάδα και στο Λουξεμβούργο, κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος: - μίας λαογραφικής έκθεσης, - μίας έκθεσης σύγχρονης τέχνης, - μίας έκθεσης για τον Rοbert Schuman, ιδρυτή της Ευρώπης, - μίας έκθεσης σύγχρονων φωτογραφιών: από την πλευρά της Ελλάδας, στη σύμπραξη μπορεί να συμμετέχει το Μουσείο Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης και από την πλευρά του Λουξεμβούργου, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων του Dudelange.
Άρθρο 18 ". – Κινηματογράφος"
1.  
  18.1.- Τα δύο Μέρη θα προωθήσουν τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων σκηνοθετών και κινηματογραφικών φορέων των χωρών τους. Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά ενημερώνει την Ελληνική Πλευρά για την ύπαρξη του Εθνικού Ταμείου Αρωγής της Οπτικοακουστικής Παραγωγής (www.filmfund.lu) το οποίο ενθαρρύνει τις διεθνείς συμπαραγωγές, ιδίως μέσω της χορήγησης πιστοποιητικών φοροαπαλλαγής. 18.2. – Τα δύο Μέρη σχεδιάζουν την οργάνωση, κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος, μίας εβδομάδας κινηματογράφου στις δύο χώρες. Οι τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες θα καθορισθούν απευθείας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο χωρών: από την πλευρά του Λουξεμβούργου, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και το Εθνικό Ταμείο Αρωγής της Οπτικοακουστικής Παραγωγής? από την πλευρά της Ελλάδας, η Διεύθυνση Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού.
Άρθρο 19
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των αμοιβαίων πολιτιστικών φορέων τους. Ως προς τούτο, η Λουξεμβουργιανή Πλευρά διαβιβάζει στην Ελληνική Πλευρά τον πολιτιστικό Οδηγό του Λουξεμβούργου, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Άρθρο 20
1.  
  20.1. - Τα δύο Μέρη χαιρετίζουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν οι ελληνικοί πολιτιστικοί σύλλογοι του Λουξεμβούργου, και αντιστοίχως, οι λουξεμβουργιανοί σύλλογοι της Ελλάδας, και θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις δραστηριότητές τους στο μέτρο του δυνατού και δυνάμει των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων. Τα Μέρη αναφέρουν ιδίως: - την Ελληνική Κοινότητα του Λουξεμβούργου, - το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο, - το Σύλλογο Κρητών Λουξεμβούργου, - τους Φίλους της Ελλάδας, - τους Φίλους του Λουξεμβούργου στην Κρήτη, - το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Καλλιόπη, - το Διεθνές Ίδρυμα Μίκης Θεοδωράκης, - την Ελληνική Κινηματογραφική Λέσχη, - την Ελληνική Θεατρική Λέσχη, - το Σύλλογο Πολιτισμού και Ελληνικών Χορών. Τα δύο Μέρη εκφράζουν ειδικότερα την ικανοποίησή τους για το έργο των συλλόγων «Οι Φίλοι της Ελλάδας» στο Λουξεμβούργο και «Οι Φίλοι του Λουξεμβούργο στην Κρήτη» με σκοπό την προώθηση μίας καλύτερης γνώσης της κουλτούρας και του πολιτισμού μεταξύ των δύο χωρών. 20.2. – Τα δύο Μέρη χαιρετίζουν τη δημιουργία το 2005 του βραβείου “Ηenri et Μadeleine Μuller”, το οποίο απονέμεται κάθε δύο έτη από τους Φίλους της Ελλάδας και την Ελληνική Κοινότητα του Λουξεμβούργου σε προσωπικότητες ή συλλόγους που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση και ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου.
Άρθρο 21 ". Πολιτιστική Κληρονομιά"
1.  
  21.1. – Τα δύο Μέρη χαιρετίζουν το σημαντικό έργο που έχει πραγματοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναγνωρίζουν τη σημαντική αποστολή του Ινστιτούτου, το οποίο εδρεύει στο Λουξεμβούργο, να προσφέρει στο κοινό μία μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 21.2. – Θα υποστηρίξουν ειδικότερα τις δραστηριότητες για τις οποίες η Ελληνική Πλευρά απευθύνθηκε στο Ινστιτούτο σχετικά με τη προώθηση των σκοπών, των στόχων και της εφαρμογής της πρωτοβουλίας των Δελφών, καθώς και άλλων διμερών και πολυμερών δράσεων και δραστηριοτήτων με τους φορείς του έργου των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Δρόμων και Διαδρομών (Δρόμοι της Ελιάς, Δρόμοι του Κρασιού, Δρόμοι των Φοινίκων κλπ.) 21.3. – Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ενίσχυση της άμεσης συνεργασίας μεταξύ των αρχαιολογικών φορέων τους και των άλλων επιστημονικών ιδρυμάτων στον τομέα της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς.
Άρθρο 22 ". – Πολιτιστικές στατιστικές"
1.  
  Συμπληρωματικά με τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες ομάδες εργασίας σε κοινοτικό επίπεδο, τα Μέρη συμφωνούν να γίνει μεταξύ τους ανταλλαγή ειδικών στον τομέα των πολιτιστικών στατιστικών, κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος
Άρθρο 23 ". – Unescο και Γαλλοφωνία"
1.  
  23.1. – Τα δύο Μέρη θα προωθήσουν τις επαφές και την άμεση συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιτροπών τους για τη συνεργασία με την UΝΕSCΟ στους σχετικούς τομείς αρμοδιότητας. 23.2. – Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στα πλαίσια της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας (ΟΙF), τα δύο Μέρη θα συνεχίσουν να ενεργούν για την προώθηση των αξιών και των δραστηριοτήτων της ΟΙF, ιδίως μέσα στα πλαίσια του «Μνημονίου για την εφαρμογή ενός πολυετούς προγράμματος επιμόρφωσης στη γαλλική γλώσσα εντός της διοίκησης της Ελληνικής Δημοκρατίας», το οποίο υπεγράφη το 2007.
Άρθρο 24 ". – Πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα του δημιουργού"
1.  
  Τα δύο Μέρη εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων του δημιουργού σε όλες τις μορφές τους, μέσω των αρμόδιων σχετικών φορέων τους, καθώς και μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, επισκέψεων και της ανταλλαγής πληροφοριών, σε ό,τι αφορά ειδικότερα την επίπτωση των νέων τεχνολογιών (πολυμέσα, ψηφιακή μετάδοση κλπ.) και τα συστήματα συλλογικής διαχείρισης όλων των εν λόγω δικαιωμάτων. V. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Άρθρο 25
1.  
  25.1. – Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μίας άμεσης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανισμών ενημέρωσης με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών επί των σχετικών πτυχών της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής των δύο χωρών και της καλύτερης αμοιβαίας γνώσης. 25.2. – Μέσα στο πλαίσιο αυτό, τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ των επαγγελματικών ενώσεων στον τομέα καθώς και την ανταλλαγή προγραμμάτων μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών τους. Επισημαίνουν επίσης την υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των σχετικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (UΕR). 25.3. – Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης μπορεί να υποδεχθεί στην Ελλάδα δημοσιογράφους από το Λουξεμβούργο και μπορεί να διευκολύνει τη διαμονή ελλήνων δημοσιογράφων οι οποίοι επισκέπτονται το Λουξεμβούργο και να προσφέρει τις εγκαταστάσεις της για τη διοργάνωση διαλέξεων επί των διμερών σχέσεων. 25.4. – Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά ενημερώνει την Ελληνική Πλευρά ότι η Υπηρεσία Ενημέρωσης και Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ο συνομιλητής για οποιοδήποτε αίτημα ενημέρωσης που σχετίζεται με την κυβερνητική επικαιρότητα. VΙΙ. Νεολαία και Αθλητισμός.
Άρθρο 26 ". – Νεολαία"
1.  
  26.1. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή κυβερνητικών ειδικών στον τομέα της νεολαίας προκειμένου να ενημερώνονται για τις πολιτικές για τη νεολαία, για τα προγράμματα ανάπτυξης για τη νεολαία και για τις οργανώσεις νεολαίας του έτερου Μέρους. Οι λεπτομέρειες θα καθορισθούν δια της διπλωματικής οδού. 26.2. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία συμμετοχή σε δραστηριότητες για τη νεολαία, σε πολιτιστικά φεστιβάλ και σε δρώμενα που θα οργανωθούν στις δύο χώρες. 26.3. Τα Μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία σε υποθέσεις της νεολαίας μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Υοuth in Αctiοn» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 27 ". – Αθλητισμός"
1.  
  Τα Μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα του αθλητισμού ως ενός μέσου παγίωσης της ειρήνης στον κόσμο και προώθησης της αδελφοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λαών και των ατόμων. Επιπλέον, προβάλλουν τη σημαντική εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτιστική αποστολή του αθλητισμού καθώς και την ουσιαστική συνεισφορά του στη δημόσια υγεία. Για τους λόγους αυτούς, θα καταβάλλουν προσπάθειες να ενθαρρύνουν μία ευρύτερη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής προκειμένου να δημιουργηθούν άμεσες επαφές μεταξύ των κρατικών αθλητικών φορέων των δύο χωρών. Για τη Λουξεμβουργιανή Πλευρά, στη σύμπραξη θα συμμετέχει το Υπουργικό Τμήμα Αθλητισμού, και για την Ελληνική Πλευρά, ο Υφυπουργός Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Το περιεχόμενο και οι πρακτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών φορέων των δύο Μερών, θα καθορισθούν από τους προαναφερόμενους κρατικούς αθλητικούς φορείς. VΙΙΙ. Τελικές Διατάξεις.
Άρθρο 28
1.  
  Καθώς το πρόγραμμα αυτό δεν είναι εξαντλητικό, είναι πιθανόν να ενσωματωθούν ανταλλαγές στον μορφωτικό και πολιτιστικό τομέα τις οποίες δεν προβλέπει το παρόν πρόγραμμα, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο Μερών μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 29
1.  
  Οι γενικές και οικονομικές διατάξεις που επισυνάπτονται στο παρόν πρόγραμμα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού
Άρθρο 30
1.  
  Τα δύο Μέρη αποφάσισαν η επόμενη συνάντησή τους να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το έτος 2011
Άρθρο 31
1.  
Το παρόν πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ έως το 2011, ημερομηνία μετά την οποία θα μπορεί ακόμα να παράγει προσωρινώς αποτελέσματα έως την υπογραφή του νέου εκτελεστικού προγράμματος. Συντάχθηκε στο Λουξεμβούργο στις 10 Φεβρουαρίου 2009, σε δύο πρωτότυπα στη γαλλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση του Ελληνικής Δημοκρατίας Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (υπογραφή) (υπογραφή) Ιωάννης Οικονόμου Guy Dοckendοrf Πληρεξούσιος Υπουργός Πρώτος Σύμβουλος της Κυβέρνησης Διευθυντής Μορφωτικών και Γενικός Διευθυντής Πολιτιστικών Υποθέσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓενικές διατάξεις στον τομέα της παιδείας και της επιστήμης Ανταλλαγές ατόμων Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στις ανταλλαγές που προβλέπει το παρόν πρόγραμμα θα ορίζονται από το Μέρος αποστολής το οποίο θα ενημερώνει το Μέρος υποδοχής για την επιλογή αυτή δύο μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το Μέρος αποστολής θα παρέχει επίσης στο Μέρος υποδοχής κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τους τίτλους, τη γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής) καθώς και σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Το Μέρος υποδοχής θα ενημερώνει το Μέρος αποστολής για τη συγκατάθεσή του το λιγότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Κατόπιν της λήψης της συγκατάθεσης του Μέρους υποδοχής, το Μέρος αποστολής θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης και τούτο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες εκ των προτέρων. Ανταλλαγή υποτρόφων Η χώρα που προσφέρει τις υποτροφίες θα ανακοινώνει τις προτάσεις της έως τις 31 Ιανουαρίου το αργότερο κάθε έτος. Το Μέρος αποστολής θα παρέχει στους αρμόδιους φορείς του Μέρους υποδοχής τους φακέλους των υποψηφίων στις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα έγγραφα: - βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία του υποψηφίου - αντίγραφα των πιστοποιητικών ή διπλωμάτων (επικυρωμένα/θεωρημένα) - αναλυτικό πρόγραμμα ερευνών ή σπουδών - δύο συστατικές επιστολές πανεπιστημιακών καθηγητών Το Μέρος υποδοχής θα γνωστοποιεί την τελική αποδοχή των υποψηφιοτήτων πριν τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής (η οποία χορηγεί την υποτροφία) ή την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα και πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή σε ερευνητικό πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι από το Λουξεμβούργο για μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να κατέχουν είτε επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, είτε επαρκή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Θερινά μαθήματα Το Μέρος αποστολής υποβάλλει τον φάκελο των υποψηφίων το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου. Το Μέρος υποδοχής γνωστοποιεί την οριστική απόφαση αποδοχής των υποψηφίων το αργότερο έως τις 31 Μαΐου. Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων οι υποψήφιοι πρέπει να συντάξουν σχετική έκθεση. Το Μέρος αποστολής θα αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου, από την μία πρωτεύουσα στην άλλη, των ατόμων, των αντιπροσωπειών κλπ., των οποίων γίνεται ανταλλαγή μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, με εξαίρεση των υπότροφους υποψηφίους οι οποίοι θα τακτοποιούν οι ίδιοι τα έξοδα ταξιδίου προς τη χώρα υποδοχής και τα έξοδα επιστροφής στη χώρα αποστολής. Ανταλλαγή ατόμων: Η Ελληνική Πλευρά θα καταβάλλει στους επισκέπτες από το Λουξεμβούργο, σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα: - ημερήσιο επίδομα ύψους 110 ευρώ για τα έξοδα διαμονής, - τα έξοδα μετακίνησης εντός της Ελλάδας μέσα στα όρια του συμφωνηθέντος προγράμματος παραμονής, - σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δωρεάν ιατρική περίθαλψη, - τα έξοδα ημερήσιας ή διήμερης εκδρομής σε αρχαιολογικούς χώρους. Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά θα καταβάλλει στους Έλληνες επισκέπτες σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα: - ημερήσιο επίδομα ύψους 50 ευρώ, - δωρεάν στέγαση ή ένα εφάπαξ ποσό, - δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, - τα έξοδα μετακίνησης εντός της χώρας. Ανταλλαγή υποτρόφων: Η Ελληνική Πλευρά θα χορηγεί στους υπότροφους από το Λουξεμβούργο: - ένα μηναίο ποσό ύψους 550 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές ή ερευνητικό έργο, - ένα εφάπαξ ποσό ύψους 500 ευρώ για τα έξοδα εγκατάστασης εντός Αθηνών και 550 ευρώ για τα έξοδα εγκατάστασης εκτός Αθηνών. Οι υπότροφοι των οποίων η υποτροφία ανανεώθηκε δε δικαιούνται το ποσό αυτό, - δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, - δωρεάν σπουδές στα πανεπιστήμια και στα άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η Ελληνική Πλευρά δε θα καλύπτει τα έξοδα φοίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές όταν αυτά προβλέπονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που επιλέγει ο υπότροφος, - ένα εφάπαξ ποσό 150 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης εντός της χώρας, τα οποία προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών. Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά θα χορηγεί στους υπότροφους από την Ελλάδα: - μία υποτροφία ύψους 750 ευρώ μηνιαίως, - δωρεάν στέγαση, σε φοιτητική λέσχη εφόσον είναι δυνατόν, - δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας, - τα έξοδα μετακίνησης εντός της χώρας. Θερινά μαθήματα: - Οι υπότροφοι θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης μετ΄επιστροφής από τη μία χώρα στην άλλη, - Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών μαθημάτων. Γενικές διατάξεις στον τομέα του πολιτισμού Ανταλλαγή ατόμων: Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στην προβλεπόμενη από το παρόν πρόγραμμα ανταλλαγή θα ορίζονται από το Μέρος αποστολής το οποίο θα γνωστοποιεί στο Μέρος υποδοχής την επιλογή αυτή τρεις (3) μήνες πριν τη προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το Μέρος αποστολής θα παρέχει επίσης στο Μέρος υποδοχής κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Το Μέρος υποδοχής θα ενημερώνει το Μέρος αποστολής για τη συγκατάθεσή του το λιγότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Κατόπιν της λήψης της συγκατάθεσης του Μέρους υποδοχής, το Μέρος αποστολής θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες εκ των προτέρων. Θα ζητείται από τους επισκέπτες υπό ανταλλαγή, μέσα στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος, να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα. Ανταλλαγή εκθέσεων: Το Μέρος αποστολής θα ενημερώνει το Μέρος υποδοχής για τις ημερομηνίες και το θέμα της υπό οργάνωση έκθεσης, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες εκ των προτέρων. Προκειμένου να γίνεται ορθή διοργάνωση της έκθεσης, το Μέρος αποστολής θα παρέχει στο Μέρος υποδοχής όλες τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες, καθώς και το υλικό που είναι απαραίτητο για την εκτύπωση του καταλόγου της έκθεσης (πρόλογος, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες κλπ.) τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τα εγκαίνια. Τα αντικείμενα θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τα εγκαίνια. Οικονομικές διατάξεις στον τομέα του πολιτισμού Ανταλλαγή ατόμων: Τα έξοδα ταξιδίου των ατόμων μέσα στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος θα αναλαμβάνονται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Το Μέρος αποστολής θα αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου από τη μία πρωτεύουσα στην άλλη. Η Ελληνική Πλευρά θα προσφέρει: - ημερήσιο επίδομα ύψους 100 ευρώ για τα έξοδα διαμονής και διατροφής, - εφάπαξ επίδομα ύφους 100 ευρώ για τα έξοδα μετακίνησης εντός της χώρας. Η Λουξεμβουργιανή Πλευρά θα προσφέρει: - ημερήσιο επίδομα ύψους 50 ευρώ, - δωρεάν διάθεση στέγης, - τα έξοδα μετακίνησης εντός της χώρας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το Μέρος υποδοχής θα χορηγεί δωρεάν ιατρική περίθαλψη στα άτομα που την επισκέπτονται μέσα στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος. Ανταλλαγή εκθέσεων: Το Μέρος αποστολής θα αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς των αντικειμένων της έκθεσης προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. Το Μέρος υποδοχής θα αναλαμβάνει τα έξοδα διοργάνωσης της έκθεσης συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μίσθωσης της αίθουσας, των εξόδων ασφάλειας, τεχνικής υποστήριξης (μέσα συσκευασίας, στήσιμο, φωτισμός, ηχητικά εφέ, ξεστήσιμο) και θα εξασφαλίζει την έκδοση εντύπων όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις. Το Μέρος υποδοχής θα είναι επίσης υπεύθυνο για όλα τα θέματα διαφήμισης της έκθεσης. Το Μέρος αποστολής θα αναλαμβάνει τα έξοδα ασφάλισης των αντικειμένων από την αναχώρηση έως την άφιξή τους. Σε περίπτωση ζημιών, το Μέρος υποδοχής θα παρέχει δωρεάν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα αίτια της πρόκλησης ζημιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η αίτηση για υλική ζημία και τόκους ενώπιον της ασφαλιστικής εταιρίας. Το Μέρος υποδοχής δε θα δύναται να ασχοληθεί με την αποκατάσταση των αντικειμένων στα οποία έχουν προκληθεί ζημιές χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του έτερου Μέρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εγκρίνουν εκ των προτέρων τον αριθμό των ατόμων τα οποία θα συνοδεύουν τα αντικείμενα της έκθεσης καθώς και τη διάρκεια παραμονής τους. Τα έξοδα που σχετίζονται με την παρουσία αντιπροσώπου καθώς και οποιουδήποτε άλλου επαγγελματία, η παρουσία των οποίων θεωρείται αναγκαία για την εγκατάσταση και επανασυσκευασία των εκτιθέμενων αντικειμένων μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, θα βαρύνουν τη χώρα υποδοχής σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το παρόν πρόγραμμα οικονομικές διατάξεις. Τα έξοδα παραμονής ενός (1) αντιπροσώπου και, εφόσον είναι απαραίτητο, οποιουδήποτε άλλου ατόμου για την εγκατάσταση και τη λήξη της έκθεσης, θα βαρύνουν το Μέρος υποδοχής μέσα στα πλαίσια των προβλεπόμενων στο παρόν πρόγραμμα οικονομικών διατάξεων. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕλλάδαΚύριος Ιωάννης Οικονόμου, Πρέσβης, Διευθυντής στη Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών (επικεφαλής αντιπροσωπείας) Κυρία Μελίνα Παπαδάκη, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυρία Ευγενία Λαλαπάνου-Βόσσου, Προϊσταμένη Τμήματος Διακρατικών Σχέσεων, Υπουργείο Πολιτισμού Κύριος Σταύρος Τσιέπας, σύμβουλος υπουργός, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο ΛουξεμβούργοΚύριος Guy Dοckendοrf, Πρώτος Σύμβουλος της Κυβέρνησης, Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Πολιτισμού, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας (επικεφαλής αντιπροσωπείας) Κύριος Jeannοt Ηansen, αποσπασμένος καθηγητής, προϊστάμενος υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης Κυρία Βarbara Ζeches, κυβερνητική ακόλουθος, Υπουργείο Πολιτισμού, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας Κύριος Μarc Ηaller, Διευθυντής Νομικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Κυρία Jοsiane Geisler, αναπληρώτρια προϊσταμένη, Υπουργείο Πολιτισμού, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου 1990 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 2099/1992 νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 191 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 2 Δεκεμβρίου 1992.
 • Το άρθρο δεύτερο του ανωτέρω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Προγράμματα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 9 παράγραφος 2 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 - Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005).
 • Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού με αριθμό 303 για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 2241/Β΄/21.11.2007).
 • Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου των διατάξεων του παρόντος υπό έγκριση Προγράμματος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον της που προκύπτει από της βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,