Έγκριση του Προγράµµατος Πολιτιστικής και Επιστη­µονικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τα έτη 2010-2012.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 2.Το άρθρο δεύτερο του ανωτέρω κυρωτικού νόµου σύµφωνα µε το οποίο τα κείµενα που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 22 της Συµφωνίας εγκρίνονται µε κοινή Πράξη των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών. 3.Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.63 - ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 4.Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος υπό έγκριση Προγράµµατος ουδεµία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συµφωνίας και που είχε εκτιµηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 5.Το περιεχόµενο του υπό έγκριση Προγράµµατος, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε ως έχει και στο σύνολό του το Πρόγραµµα Πολιτιστικής και Επιστηµονικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τα έτη 2010-2012 που υπογράφηκε στην Μόσχα στις 16 Φεβρουαρίου 2010, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠρόγραµµαΠολιτιστικής και Επιστηµονικής Συνεργασίαςµεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τα έτη 2010-2012 Η Ελληνική Δηµοκρατία και η Ρωσική Οµοσπονδία στο εξής ονοµαζόµενες «τα Μέρη», σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για Πολιτιστική και Επιστηµονική Συνεργασία, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1993, που έχει ως σκοπό να συµβάλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας και των. ανταλλαγών µεταξύ των δύο κρατών στους τοµείς της εκπαίδευσης, της επιστήµης, του πολιτισµού, της τέχνης, του κινηµατογράφου, των Μ.Μ.Ε., του αθλητισµού και της νεολαίας, επιδιώκοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των παραδοσιακών φιλικών σχέσεων µεταξύ των λαών της Ελλάδος και της Ρωσίας, συµπεριλαµβανοµένων του πολιτιστικού, επιστηµονικού και µορφωτικού τοµέα, δρώντας στο πνεύµα των Αρχών της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και άλλων διεθνών κειµένων, συµφώνησαν το παρόν Πρόγραµµα Πολιτιστικής και Επιστηµονικής Συνεργασίας για την περίοδο 2010-2012 και συµφώνησαν να ανακηρύξουν το 2014 ως έτος της Ελλάδας στη Ρωσία και έτος της Ρωσίας στην Ελλάδα. Ι. Πολιτισµός και Τέχνη 1.Τα Μέρη θα συµβάλουν στη διεύρυνση της συνεργασίας στον τοµέα του πολιτισµού, θα ενθαρρύνουν τις άµεσες επαφές µεταξύ των ιδρυµάτων και οργανώσεων των δύο κρατών στον τοµέα του πολιτισµού και τέχνης, µε σκοπό την πραγµατοποίηση περιοδειών θεατρικών, µουσικών και άλλων καλλιτεχνικών οµάδων, καθώς και σολίστ. Οι περιοδείες θα πραγµατοποιούνται µε άµεσες συνεννοήσεις ανάµεσα στους ενδιαφερόµενους οργανισµούς, τόσο σε εµπορική όσο και σε µη εµπορική βάση. 2.Τα Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν «Ηµέρες ελληνικού πολιτισµού στην Ρωσία», καθώς και «Ηµέρες ρωσικού πολιτισµού στην Ελλάδα». Οι εκδηλώσεις στα πλαίσια των «Ηµερών ελληνικού πολιτισµού στην Ρωσία» και των «Ηµερών ρωσικού πολιτισµού στην Ελλάδα» και οι όροι διεξαγωγής των θα συµφωνούνται, συµπληρωµατικά, από τους εκπροσώπους των Μερών. 3.Τα Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα πραγµατο­ποίησης στην Αθήνα έκθεσης «Μόσχα - ΧΧΙ αι. 10 χρόνια ανάπτυξης. 2000 - 2010» και στην Μόσχα έκθεσης «Η Αθήνα της νέας χιλιετίας». Η Ρωσική Πλευρά θα εξετάσει τη δυνατότητα συµµε­τοχής οµάδων και σολίστ της στο «Ελληνικό Φεστιβάλ» στην Αθήνα και στο Φεστιβάλ «Δηµήτρια» στην Θεσσαλονίκη βάσει απευθείας συµφωνιών µε την διεύθυνση των Φεστιβάλ αυτών. 4.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις άµεσες επαφές στον τοµέα του πολιτισµού σε τοπικό και δηµοτικό επίπεδο και θα συµβάλουν στην πραγµατοποίηση των «Ηµερών του πολιτισµού της Μόσχας» και των «Ηµερών του πολιτισµού της Αγίας Πετρούπολης» στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 5.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή σκηνοθετών, σεναριογράφων, χορογράφων για την οργάνωση παραστάσεων στο κράτος της άλλης πλευράς. Οι όροι των ανταλλαγών θα συµφωνηθούν µεταξύ των ενδιαφεροµένων οργανισµών των δύο κρατών. 6.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συµµετοχή παραγόντων του πολιτισµού και τέχνης των κρατών τους σε διεθνές διαγωνισµούς, φεστιβάλ, εκθέσεις βιβλίων, συνέδρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις διεξαγόµενες αντίστοιχα στην Ελλάδα και στη Ρωσία. 7.Τα Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα και στη Ρωσία, η θεµατολογία των οποίων θα προσδιορίζεται µέσω των διπλωµατικών διαύλων. 8.1)Τα Μέρη θα ανταλλάξουν, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του παρόντος Προγράµµατος, δύο ειδικούς από κάθε πλευρά στον τοµέα των εικαστικών τεχνών, για διάστηµα µέχρι 7 ηµέρες για έκαστο, µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειριών επί θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος. 2)Τα Μέρη θα ανταλλάξουν, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του παρόντος Προγράµµατος, 5-6 ειδικούς από κάθε πλευρά σε διάφορους τοµείς της τέχνης (µουσική, χορός, θέατρο, φολκλόρ κ.τ.λ.), για διάστηµα µέχρι 7 ηµέρες για τον έκαστο εξ’ αυτών, µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειριών επί θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος. 9.Τα Μέρη θα εξετάσουν, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του παρόντος Προγράµµατος, τη δυνατότητα ανταλλαγής 2-3 ειδικών από κάθε πλευρά στον τοµέα της αρχαιολογίας, συντήρησης, αναστήλωσης και αποκατάστασης έργων τέχνης, για διάστηµα µέχρι 10 ηµέρες για τον έκαστο, µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειριών επί θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος. 10.Με σκοπό τη διεύρυνση της γνωριµίας µε την τέχνη και τον πολιτισµό του άλλου κράτος, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις άµεσες επαφές µεταξύ ενώσεων συγγραφέων, µουσικοσυνθετών και ζωγράφων των δύο κρατών και συγκεκριµένα µεταξύ της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών και της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης αφ’ ενός και της Ρωσικής Ακαδηµίας Καλών Τεχνών, αφ’ ετέρου. 11.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άµεση συνεργασία µεταξύ εκδοτικών οίκων των δύο κρατών για µετάφραση και έκδοση λογοτεχνικών έργων των Ελλήνων και των Ρώσων συγγραφέων στη Ρωσία και στην Ελλάδα. 12.Τα Μέρη θα συνεχίσουν την συνεργασία στην µελέτη των πολιτιστικών ζητηµάτων ελληνο-ρωσικού ενδιαφέροντος στα πανεπιστήµια των δύο χωρών. ΙΙ. Κινηµατογραφία. 13.Τα Μέρη θα διοργανώσουν, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του παρόντος Προγράµµατος, Εβδοµάδα Ελληνικού Κινηµατογράφου στη Μόσχα και Εβδοµάδα Ρωσικού Κινηµατογράφου στην Αθήνα. Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη θα προβλέψουν την ανταλλαγή αντιπροσωπειών κινηµατογραφιστών αποτελούµενες από 2 άτοµα από κάθε πλευρά, για διάστηµα µέχρι 5 ηµέρες η κάθε µία. Τα διοργανωτικά θέµατα διεξαγωγής των Εβδοµάδων θα ρυθµίζονται άµεσα µεταξύ των ενδιαφεροµένων ιδρυµάτων. Τα Μέρη θα διευκολύνουν την αµοιβαία συµµετοχή ειδικών του κινηµατογράφου στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στην Μόσχα, καθώς και σε άλλα κινηµατογραφικά Φεστιβάλ στην Ελλάδα και στην Ρωσία. ΙΙΙ. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 14.Τα Μέρη θα συµβάλουν στη διεύρυνση των επαφών και της συνεργασίας µεταξύ τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών οργανισµών, έντυπων µέσων µαζικής ενηµέρωσης των δύο κρατών, οι συγκεκριµένοι όροι των οποίων θα καθοριστούν άµεσα από τους ενδιαφερόµενους οργανισµούς. 15.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη επαφών µεταξύ των εθνικών πρακτορείων ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ και ΑΠΕ. 16.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των Ενώσεων Δηµοσιογράφων των δύο κρατών. ΙV. Επιστήµη και Παιδεία 17.Τα Μέρη θα προωθήσουν τη συνεργασία µεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Ρωσικής Οµοσπονδίας, µέσω σύναψης άµεσων συµφωνιών συνεργασίας επί θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος. 18.Τα Μέρη είναι πρόθυµα να προσκαλούν τους επιστήµονες και τα µέλη της Ακαδηµίας Επιστηµών του άλλου Μέρους, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του παρόντος Προγράµµατος, µε σκοπό τη διεξαγωγή επιστηµονικής εργασίας ή ανταλλαγής απόψεων. Από την Ελληνική Πλευρά αρµόδια αρχή είναι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Τµήµα Διαπανεπιστηµιακών Σχέσεων και από τη Ρωσική Πλευρά αρµόδια αρχή είναι η Ρωσική Ακαδηµία Επιστηµών. 19.Τα Μέρη θα συµβάλουν στην αµοιβαία συµµετοχή των επιστηµόνων και των δύο κρατών σε διεθνή επιστηµονικά και εκπαιδευτικά συνέδρια, συνδιασκέψεις και συµπόσια που οργανώνονται στην Ελλάδα και στη Ρωσία. 20.Τα Μέρη θα χορηγήσουν σε αµοιβαία βάση: - συνολικά για όλο το διάστηµα εφαρµογής του παρόντος Προγράµµατος 2 υποτροφίες για πλήρη κύκλο σπουδών, κάθε µία διάρκειας 12 µηνών. - συνολικά για όλο το διάστηµα εφαρµογής του παρόντος Προγράµµατος 2 υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, κάθε µία διάρκειας 10 µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει νέος υποψήφιος. Κάθε έτος, η Ελληνική Πλευρά ταυτόχρονα µε την προκήρυξη των υποτροφιών, θα επισυνάπτει κατάλογο Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από τον οποίο οι Ρώσοι υπότροφοι θα καλούνται να επιλέξουν από αυτά που προσφέρονται χωρίς δίδακτρα. - ετησίως 2 υποτροφίες για εκπαίδευση σε θερινά προγράµµατα εκµάθησης της γλώσσας και του πολιτισµού. 21.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων µε σκοπό να διευκολύνουν τις αρµόδιες αρχές στην αναγνώριση και την ισοτιµία πτυχίων, πιστοποιητικών σπουδών και ακαδηµαϊκών βαθµών και τίτλων, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κάθε κράτους. 22.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αµοιβαία την εκατέρωθεν διάδοση της γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισµού και για το σκοπό αυτό θα ανταλλάσουν ειδικούς για την διεξαγωγή σχετικών επιστηµονικών ερευνών, παράδοση διαλέξεων και παροχή συµβουλευτικό-µεθοδικής υποστήριξης. 23.Τα Μέρη θα συνεργάζονται µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στις περιφέρειες και πόλεις της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Τούτο, ιδιαιτέρως όπου διαµένουν άτοµα ελληνικής καταγωγής. Η Ελληνική Πλευρά θα συνεχίσει να αποστέλλει στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ρωσικής Οµοσπονδίας, στα όποια διδάσκεται ή ελληνική γλώσσα, σχολικά εγχειρίδια, αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, οπτικά µέσα και άλλο σχολικό υλικό, καθώς και διδακτικό προσωπικό, σε περίπτωση ανάγκης. Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του παρόντος Προγράµµατος, η Ελληνική Πλευρά προτίθεται να αποστείλει στη Ρωσική Οµοσπονδία, µε δικά της έξοδα, µέχρι 2 Έλληνες εκπαιδευτικούς για διάστηµα µέχρι 10 ηµέρες τον καθένα, µε σκοπό τη διεξαγωγή διαλέξεων για την γλώσσα, ιστορία και πολιτισµό, στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σχολεία των περιοχών όπου εκπαιδεύονται άτοµα ελληνικής καταγωγής ή άτοµα που µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Η Ελληνική Πλευρά θα προσκαλεί ετησίως φοιτητές και καθηγητές της ελληνικής γλώσσας για παρακολούθηση µηνιαίων θερινών προγραµµάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού. 24.Εκτιµώντας θετικά την δραστηριότητα του Τµήµατος Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου στην Θεσσαλονίκη, του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, του Τµήµατος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού των Παρευξεινίων χωρών του Πανεπιστηµίου Θράκης που στοχεύει στην διεύρυνση της εκµάθησης και στην διάδοση της ρωσικής γλώσσας και πολιτισµού στην Ελλάδα, η ρωσική πλευρά εκφράζει την ετοιµότητα παροχή οργανωτικής και µεθοδολογικής υποστήριξης σε αυτά. 25.Η Ελληνική Πλευρά ανακοινώνει την εισαγωγή της διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας πιλοτικά στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση από το ακαδηµαϊκό έτος 2008 - 2009. 26.Η Ρωσική πλευρά, εκπροσωπούµενη από την Κυβέρνηση της Μόσχας, θα φιλοξενήσει, τα έτη 2010-2011, οµάδα µαθητών από την Αθήνα στο Διεθνές θερινό σχολείο ρωσικής γλώσσας της Μόσχας. 27.Κατά την διάρκεια της εφαρµογής του παρόντος Προγράµµατος, τα Μέρη θα ανταλλάσουν αντιπροσωπείες ειδικών σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Ελληνική Πλευρά και επαγγελµατικής εκπαίδευσης από την Ρωσική Πλευρά, αποτελούµενες από 2-3 άτοµα από κάθε Πλευρά, για διάστηµα έως 2 εβδοµάδες, µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την οργάνωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελληνική Δηµοκρατία και την οργάνωση στα βασικά επαγγελµατικά εκπαιδευτικά προγράµµατα της δευτεροβάθµιας και της ανώτατης επαγγελµατικής παιδείας στην Ρωσική Οµοσπονδία και τη συζήτηση θεµάτων συνεργασίας σε αυτόν τον τοµέα. Από την Ελληνική Πλευρά ο αρµόδιος φορέας είναι ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), από την Ρωσική Πλευρά ο αρµόδιος φορέας είναι το Οµοσπονδιακό Πρακτορείο Παιδείας. 28.Κατά την διάρκεια εφαρµογής του παρόντος Προγράµµατος, τα Μέρη θα εξετάσουν την δυνατότητα ανταλλαγής 2 ειδικών από κάθε Πλευρά από το χώρο της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ή αντιπροσωπειών διοικητικών υπαλλήλων από τον χώρο της εκπαίδευσης, για χρονικό διάστηµα µέχρι 10 ηµέρες, προκειµένου να ανταλλάξουν απόψεις και εµπειρίες σχετικά µε τα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών τους. Η Ρωσική Πλευρά εκφράζει την ετοιµότητά της να στείλει στην Ελλάδα οµάδα καθηγητών για παράδοση διαλέξεων πάνω στην γλώσσα, την ιστορία, το διεθνές και συνταγµατικό δίκαιο, κ.λ.π. Οι διαλέξεις θα παραδίδονται στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστηµονικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσικής Οµοσπονδίας, καθώς και σε δηµόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος. 29.Τα Μέρη, κατόπιν αιτήσεως της άλλης πλευράς, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών τους. 30.Τα Μέρη θα συνεργαστούν για την εξασφάλιση της αντικειµενικής παρουσίασης των θεµάτων της ιστορίας, της γεωγραφίας, του πολιτισµού και της οικονοµίας των δύο κρατών στα σχολικά εγχειρίδια έκαστου εκ των Μερών, σύµφωνα µε το πνεύµα και τους σκοπούς της UΝΕSCΟ και του Συµβουλίου της Ευρώπης. 31.Τα Μέρη θα διευκολύνουν τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την εργασία και την διαµονή των εκπαιδευτικών που αποστέλλονται από τη µία χώρα στην άλλη για την διδασκαλία της γλώσσας τους. V. Βιβλιοθήκες και Αρχεία 32.Τα Μέρη θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη συνεργασία µεταξύ του Τενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (εποπτεύουσα Αρχή των Γενικών Αρχείων του Κράτους που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων) και των Γενικών Αρχείων του Κράτους από την Ελληνική Πλευρά και του Οµοσπονδιακού Πρακτορείου Αρχείων από την Ρωσική Πλευρά, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο για κυριότερες κατευθύνσεις συνεργασίας µεταξύ των Γενικών Αρχείων του Κράτους της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κρατικής Υπηρεσίας Αρχείων της Ρωσικής Οµοσπονδίας της 30ης Ιουνίου 1993 καθώς και την εθνική νοµοθεσία τους και καθιερωµένη διεθνή πρακτική. 33.Τα Μέρη θα συνεργάζονται για: - Ανταλλαγή αντιγράφων των αρχειακών εγγράφων και άλλου ενηµερωτικού και πληροφοριακού υλικού, µε σκοπό τον εµπλουτισµό των συλλογών τους, - Ανταλλαγή 2 αρχειοφυλάκων, για µια περίοδο µέχρι 7 ηµερών ο καθένας, κατά τη διάρκεια της ισχύος του Προγράµµατος, προκειµένου να εξοικειωθούν µε την οργάνωση και τη λειτουργία των Κρατικών Αρχείων, καθώς επίσης και µε τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των αρχείων, Τα Μέρη θα διευκολύνουν την αµοιβαία πρόσβαση ερευνητών και εµπειρογνωµόνων από την άλλη χώρα στα Κρατικά Αρχεία τους, σύµφωνα µε την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία τους. 34.Τα Μέρη θα υποστηρίζουν τις επαφές και τη συνεργασία µεταξύ των Εθνικών Βιβλιοθηκών τους και µεταξύ άλλων δηµοσίων βιβλιοθηκών, καθώς επίσης µέσω ανταλλαγών µικροφίλµ χειρογράφων, εντύπων, βιβλίων, περιοδικών, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού, προκειµένου να εµπλουτίσουν τις συλλογές τους. Τα Μέρη θα διευκολύνουν την αµοιβαία πρόσβαση ερευνητών και εµπειρογνωµόνων από την άλλη χώρα στις βιβλιοθήκες τους, σύµφωνα µε την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία τους. 35.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αµοιβαία συµµετοχή των βιβλιοθηκάριων και των εµπειρογνωµόνων τους σε διεθνείς επιστηµονικές συναντήσεις στον τοµέα αυτό, οι οποίες πρόκειται να διοργανωθούν στις αντίστοιχες χώρες τους και θα βοηθούν το ένα το άλλο στη δηµοσίευση µεταφρασµένων λογοτεχνικών έργων των αντίστοιχων συγγραφέων των δύο χωρών. 36.Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράµµατος τα Μέρη θα ανταλλάξουν 2 βιβλιοθηκάριους, για µια περίοδο µέχρι 7 ηµερών ο καθένας, προκειµένου να διεξάγουν ερευνητική εργασία και να ανταλλάξουν εµπειρίες σε θέµατα της ειδικότητας τους. VΙ. Προστασία πολιτιστικής κληρονοµιάς και άλλοι τοµείς συνεργασίας 37.Τα Μέρη θα συµβάλουν στην ανάπτυξη ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ των Εθνικών Επιτροπών για υποθέσεις UΝΕSCΟ, καθώς επίσης και θα προωθήσουν τη συνεργασία των Μερών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της UΝΕSCΟ. Τα Μέρη θα αναπτύσσουν συνεργασία στον τοµέα της παιδείας για θέµατα διατήρησης της παγκόσµιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς, δια της ενεργοποίησης της δραστηριότητας του δικτύου των συνδεδεµένων µε την UΝΕSCΟ σχολείων και εδρών. 38.Τα Μέρη θα λαµβάνουν µέτρα για την αποτροπή της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής και µεταβίβασης δικαιωµάτων κυριότητας επί πολιτιστικών αγαθών έκαστου εκ των κρατών, καθώς και για την επιστροφή τους σε περίπτωση παράνοµης εξαγωγής ή εισαγωγής, σύµφωνα µε τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της εθνικής νοµοθεσίας. 39.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τοµέα της νοµικής προστασίας δικαιωµάτων και υπεράσπισης της πνευµατικής ιδιοκτησίας, τηρώντας την εσωτερική τους νοµοθεσία καθώς και τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις στις οποίες είναι Συµβαλλόµενοι η Ελληνική Δηµοκρατία και Ρωσική Οµοσπονδία. 40.Τα Μέρη θα εξετάσουν την δυνατότητα να διοργανώσουν στην Αθήνα Ηµέρες ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της Μόσχας και στην Μόσχα Ηµέρες ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της Αθήνας. VΙΙ. Αθλητισµός και Νεολαία. 41.Τα δύο Μέρη αναγνωρίζουν την σηµασία του αθλητισµού ως µέσο ενίσχυσης της παγκοσµίου ειρήνης και προώθησης της αδελφοσύνης και φιλίας µεταξύ λαών και ατόµων, επίσης την σηµαντική κοινωνική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική αποστολή του αθλητισµού καθώς και την ιδιαίτερη συµβολή του στην δηµόσια υγεία, την καταπολέµηση ναρκοµανίας, αλκοολισµού και καπνίσµατος. Τα Μέρη θα ανταλλάσουν πληροφορίες για θέµατα καταπολέµησης της χρήσης του ντόπινγκ στο αθλη­τισµό. Τα Μέρη θα επιδιώξουν την ενθάρρυνση ευρύτερης συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού και της φυσικής αγωγής προκειµένου να υπάρχει η δυνατότης άµεσων επαφών µεταξύ των κρατικών αθλητικών οργανισµών. 42.Τα Μέρη χαιρετίζουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, που αποσκοπούν στην αναγέννηση της Ολυµπιακής Εκεχειρίας. Στο πλαίσιο της Εκεχειρίας αυτής τα Μέρη χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και της Ελλάδος για την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Ολυµπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επιβεβαιώνουν την επιθυµία τους υποστηρίξουν ενεργώς την πρωτοβουλία αυτή µε διπλωµατικά, πολιτιστικά και άλλα δυνατά µέσα. 43.Τα Μέρη επιδιώκοντας την σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ της νεολαίας των δύο κρατών θα ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές µεταξύ οργανισµών νεολαίας και κρατικών αρχών για θέµατα νεολαίας. Για τον σκοπό αυτό, θα συµβάλουν στην ανταλλαγή εκπροσώπων κρατικών φορέων νεολαίας από 8 άτοµα για 7 ηµέρες από κάθε Πλευρά. 44.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις επαφές και την συνεργασία µεταξύ των αντίστοιχων Αρχών Νέας Γενιάς, προωθώντας την ανταλλαγή κυβερνητικών εµπειρογνωµόνων που ασχολούνται µε θέµατα νέας γενιάς για να γνωρίσουν καλύτερα τις πολιτικές, τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τις οργανώσεις νέας γενιάς της αντίστοιχης χώρας. 45.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αµοιβαία συµµετοχή των εκπροσώπων των χωρών τους σε εκδηλώσεις νέας γενιάς και φεστιβάλ που οργανώνονται στις δύο χώρες. 46.Τα Μέρη θα προωθήσουν την συνεργασία ανάµεσα στις οργανώσεις νέας γενιάς των δύο χωρών. 47.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εκδόσεων σε θέµατα νέας γενιάς ανάµεσα στους αντίστοιχους φορείς και οργανισµούς των δύο χωρών. 48.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στον τοµέα ερευνών νέας γενιάς προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών ανάµεσα στους αντίστοιχους ερευνητικούς οργανισµούς των δύο χωρών. VΙΙΙ. Γενικές Θέσεις 49.Η συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την νοµοθεσία των χωρών των Μερών. Το παρόν Πρόγραµµα δεν αποκλείει την διεξαγωγή, βάσει αµοιβαίας συµφωνίας των Μερών δια της διπλωµατικής οδού, άλλων εκδηλώσεων και ανταλλαγών στους αναφερόµενους ανωτέρω τοµείς. 50.Τα Μέρη θα αλληλοενηµερώνονται εγκαίρως για τις διεθνείς διασκέψεις, διαγωνισµούς, φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγµατοποιούνται στις χώρες τους. Εγκαίρως θα αποστέλλουν σε έκαστο προσκλήσεις συµµετοχής σύµφωνα µε το πρόγραµµα κάθε εκδήλωσης. 51.Το Παράρτηµα, το οποίο περιέχει γενικές και οικονοµικές θέσεις εφαρµογής του παρόντος Προ­γράµµατος, θεωρείται αναπόσπαστο τµήµα αυτού. 52.Το παρόν Πρόγραµµα δεν είναι διεθνής συµφωνία, δεν περιέχει δικαιώµατα και υποχρεώσεις που καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο. 53.Το παρόν Πρόγραµµα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής του έως 31η Δεκεµβρίου 2012 και ισχύει µέχρι την υπογραφή νέου Προγράµµατος. Υπογράφεται στη Μόσχα, την 16η Φεβρουαρίου 2010, σε δύο αντίτυπα, στην ελληνική και στη ρωσική γλώσσα, το κάθε ένα. Και τα δύο κείµενα έχουν την ίδια ισχύ. Για την Ελληνική πλευρά Για την Ρωσική πλευρά (υπογραφή) (υπογραφή) Παράρτηµαστο Πρόγραµµα Πολιτιστικής και Επιστηµονικής Συνεργασίαςµεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίαςγια τα έτη 2010-2012 Ι. Γενικοί όροι ανταλλαγών στον τοµέα της επιστήµης και της εκπαίδευσης. 1)Ανταλλαγές επιστηµόνων και ειδικών Οι υποψηφιότητες επιστηµόνων και ειδικών προς συµµετοχή στις ανταλλαγές στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος καθορίζονται από το αποστέλλον Μέρος. Τα ονόµατα και τα ακαδηµαϊκά προσόντα των υποψηφίων για βραχυπρόθεσµες επισκέψεις, τα πλήρη βιογραφικά στοιχεία, οι κατάλογοι των επιστηµονικών εργασιών, έγγραφα, που αποδεικνύουν την γνώση της γλώσσας του φιλοξενούντος κράτους ή της αγγλικής/γαλλικής γλώσσας, το σχέδιο εργασίας µε τις προτεινόµενες ηµεροµηνίες υλοποίησης του προγράµµατος επισκέψεων και άλλα απαραίτητα στοιχεία, πρέπει να προσκοµίζονται στο φιλοξενούν Μέρος 3 µήνες προ της ηµεροµηνίας αναχωρήσεως. Το φιλοξενούν Μέρος θα ειδοποιεί το αποστέλλον Μέρος τα περί συναινέσεώς του στην υποδοχή του επιστήµονα ή ειδικού τουλάχιστον 30 ηµέρες προ της προγραµµατιζόµενης ηµεροµηνίας αναχωρήσεώς του. Με την λήψη της συναινέσεως του φιλοξενούντος Μέρους, το αποστέλλον Μέρος ανακοινώνει την ακριβή ηµεροµηνία αφίξεως τουλάχιστον εντός 15 ηµερών. 2)Ανταλλαγή υποτρόφων Το Μέρος που παρέχει υποτροφίες, θα ενηµερώνει για την παροχή τους το αργότερο στις 31η Ιανουαρίου του κάθε έτους. Το Μέρος που αποστέλλει υποτρόφους, θα στέλνει ετησίως στο φιλοξενούν Μέρος τον φάκελο των υποψηφίων το αργότερο στις 31η Μαρτίου κάθε έτους. Ο φάκελος των υποψηφίων πρέπει να περιέχει τα παρακάτω έγγραφα: - βιογραφικό, - επικυρωµένα αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών, - πιστοποιητικό επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας, - βεβαίωση εγγραφής στο τµήµα µεταπτυχιακών σπουδών, κατά περίπτωση, - αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης ή ερευνητικής εργασίας, - ιατρικό πιστοποιητικό καθιερωµένου τύπου. Το φιλοξενούν Μέρος θα φροντίζει για την τελική αποδοχή των υποψηφίων το συντοµότερο δυνατό και σίγουρα µέχρι τις 31 Μαΐου κάθε έτους για τα θερινά σεµινάρια και τις 30 Ιουνίου για τις µεταπτυχιακές σπουδές. Οι υποψήφιοι για χορήγηση υποτροφιών και πρακτική εξάσκηση πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας του κράτους που παρέχει τις υποτροφίες, ή καλή γνώση της αγγλικής/γαλλικής γλώσσας. Οι υπότροφοι που θα σπουδάσουν στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική ή την ρωσική γλώσσα αντίστοιχα και να έχουν εγγραφεί στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή τους κανόνες του κάθε κράτους. ΙΙ. Οικονοµικοί όροι ανταλλαγών στο τοµέα της επιστήµης και της εκπαίδευσης 1)Ανταλλαγή επιστηµόνων και ειδικών Το αποστέλλον Μέρος εκφράζει την ετοιµότητα να καλύψει να έξοδα διεθνούς µεταφοράς έως το τόπο εκπαίδευσης ή του πρώτου εργαστηρίου αποστολής και τα έξοδα επιστροφής, καθώς και ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και µόνο σε Δηµόσια Νοσηλευτικά Ιδρύµατα. Η Ελληνική Πλευρά εκφράζει την ετοιµότητα να παρέχει: Ηµερήσιο επίδοµα ύψους 110 ευρώ προς κάλυψη όλων των εξόδων παραµονής (έξοδα ξενοδοχείου κ.α.). Η Ρωσική Πλευρά εκφράζει την ετοιµότητα να παρέχει: - Διαµονή σε ξενοδοχείο, - ηµερήσια κάλυψη, σύµφωνη µε τους ισχύοντες στη Ρωσία τη δεδοµένη στιγµή οικονοµικούς όρους. 2)Ανταλλαγή υποτρόφων Η Ελληνική Πλευρά εκφράζει την ετοιµότητα να παρέχει: - µηνιαία κάλυψη ύψους 500 ευρώ για προπτυχιακούς φοιτητές και 550 ευρώ για µεταπτυχιακούς, και ερευνητές, - εφάπαξ ποσό ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης, ύψους 500 ευρώ για όσους εγκατασταθούν στην Αθήνα και 550 ευρώ για όσους εγκατασταθούν στην επαρχία. Το ποσό αυτό δικαιούνται µόνον όσοι λαµβάνουν για πρώτη φορά υποτροφία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελλάδος για µεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, - εφάπαξ ποσό 150 ευρώ για την κάλυψη εξόδων µετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας και εφόσον υπάρχει αιτιολογηµένη πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή, - Δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και µόνο σε Δηµόσια Νοσηλευτικά Ιδρύµατα. Η Ρωσική Πλευρά εκφράζει την ετοιµότητα να παρέχει: - δωρεάν εκπαίδευση, - υποτροφία και διαµονή σε φοιτητική εστία, σύµφωνα µε τους όρους που ισχύουν για Ρώσους πολίτες. Τα Μέρη θα εξετάσουν την δυνατότητα αύξησης της µηνιαίας κάλυψης σε αντιστοιχία µε την αύξηση του κόστους ζωής στις δύο χώρες. Τα Μέρη δεν καλύπτουν τα έξοδα διεθνούς µεταφοράς των υποτρόφων. ΙΙΙ. Γενικοί όροι ανταλλαγών στον τοµέα του πολι­τισµού 1)Ανταλλαγή των ειδικών Η προθεσµία υποβολής της πρότασης του αποστέλλοντος Μέρους προς το φιλοξενούν Μέρος περί ανταλλαγής προσώπου θα γίνεται τουλάχιστον 3 µήνες πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησής του, ενώ η επιβεβαίωση του φιλοξενούντος Μέρους περί αποδοχής της πρότασης θα γίνεται τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία άφιξης του υποψηφίου. Το αποστέλλον Μέρος εκφράζει την ετοιµότητα να καλύψει τα έξοδα διεθνούς µεταφοράς µετ’ επιστροφής, καθώς και τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης. Το Ελληνικό Μέρος εκφράζει την ετοιµότητα να παρέχει: 120 ευρώ ηµερησίως για ξενοδοχείο και διατροφή, Εφάπαξ κάλυψη 120 ευρώ για έξοδα µετακίνησης. Το Ρωσικό Μέρος εκφράζει την ετοιµότητα να παρέχει σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους, έξοδα διαµονής, διατροφής, εξασφάλισης µεταφραστών και µετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας στους µετέχοντες στις ανταλλαγές σε αντιστοιχία µε το συµφωνηθέν πρόγραµµα εργασίας τους. 2)Ανταλλαγή εκθέσεων Οι όροι διεξαγωγής εκθέσεων στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος και συναφών αµοιβαίων υποχρεώσεων των Μερών (ηµεροµηνίες, έξοδα µεταφοράς των εκθεµάτων και συνοδευτικού προσωπικού, τελωνειακοί δασµοί, έξοδα αποθήκευσης, ασφάλιση, εξασφάλιση ασφάλειας και άλλα) σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση θα καθορίζονται απευθείας από τους ενδιαφερόµενους οργανισµούς των Μερών και θα οριστικοποιούνται στις ειδικές συµφωνίες. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία