Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1929 (2010)Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6335η συνεδρίασή του, στις 9 Ιουνίου 2010. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Προέδρου του, S/ΡRSΤ/2006/15 και τις αποφάσεις του 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) και 1887 (2009) και επιβεβαιώνοντας τις διατάξεις τους. Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, την ανάγκη όλα τα Κράτη Μέρη στη Συνθήκη αυτή να συμμορφωθούν πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις τους, και υπενθυμίζοντας το δικαίωμα των Κρατών Μερών, σύμφωνα με τα Άρθρα Ι και ΙΙ της εν λόγω Συνθήκης, να αναπτύσσουν την έρευνα, την παραγωγή και τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς χωρίς διακρίσεις. Υπενθυμίζοντας την απόφαση του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) (GΟV/2006/14), στην οποία δηλώνεται ότι η επίλυση του Ιρανικού πυρηνικού ζητήματος θα συνέβαλε στις παγκόσμιες προσπάθειες μη διάδοσης και στην υλοποίηση του στόχου για μια Μέση Ανατολή απαλλαγμένη από όπλα μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς τους. Σημειώνοντας με σοβαρή ανησυχία ότι, όπως επιβεβαιώνεται από τις εκθέσεις της 27ης Φεβρουαρίου 2006 (GΟV/2006/15), 8ης Ιουνίου 2006 (GΟV/2006/38), 31ης Αυγούστου 2006 (GΟV/2006/53), 14ης Νοεμβρίου 2006 (GΟV/2006/64), 22ας Φεβρουαρίου 2007 (GΟV/2007/8), 23ης Μαΐου 2007 (GΟV/2007/22), 30ης Αυγούστου 2007 (GΟV/2007/48), 15ης Νοεμβρίου 2007 (GΟV/2007/58), 22ας Φεβρουαρίου 2008 (GΟV/2008/4), 26ης Μαΐου 2008 (GΟV/2008/15), 15ης Σεπτεμβρίου 2008 (GΟV/2008/38), 19ης Νοεμβρίου 2008 (GΟV/2008/59), 19ης Φεβρουαρίου 2009 (GΟV/2009/8), 5ης Ιουνίου 2009 (GΟV/2009/35), 28ης Αυγούστου 2009 (GΟV/2009/55), 16ης Νοεμβρίου 2009 (GΟV/2009/74), 18ης Φεβρουαρίου 2010 (GΟV/2010/10) και 31ης Μαΐου 2010 (GΟV/2010/28) του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το Ιράν δεν έχει καθιερώσει πλήρη και συνεχή αναστολή όλων των δραστηριοτήτων επανεπεξεργασίας, των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με εμπλουτισμό και των προγραμμάτων που σχετίζονται με βαρύ ύδωρ, όπως ορίζεται στις αποφάσεις 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) και 1803 (2008), ούτε επανέλαβε τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ σύμφωνα με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο, ούτε συνεργάστηκε με τον ΔΟΑΕ σε σχέση με τα εναπομείναντα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία, τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα ύπαρξης στρατιωτικών διαστάσεων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ούτε έλαβε τα άλλα μέτρα που απαιτούνται από το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ, ούτε συμμορφώθηκε με τις διατάξεις των αποφάσεων 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) και 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, και αποδοκιμάζοντας την άρνηση του Ιράν να λάβει τα μέτρα αυτά. Επιβεβαιώνοντας ότι ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην αποκλειστικά ειρηνική φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, είναι η θετική ανταπόκριση του Ιράν σε όλες τις κλήσεις που έχουν απευθύνει σε αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ. Σημειώνοντας με σοβαρή ανησυχία το ρόλο στελεχών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (ΙRGC, γνωστού επίσης και ως «Στρατός των Φυλάκων της Ισλαμικής Επανάστασης»), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στα Παραρτήματα Δ και Ε της απόφασης 1737 (2006), στο Παράρτημα Ι της απόφασης 1747 (2007) και στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν και στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων. Σημειώνοντας με σοβαρή ανησυχία ότι το Ιράν έχει κατασκευάσει μια εγκατάσταση εμπλουτισμού στο Κομ (Qοm), κατά παράβαση των υποχρεώσεων του να αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό και ότι το Ιράν δεν γνωστοποίησε στον ΔΟΑΕ το γεγονός αυτό έως τον Σεπτέμβριο 2009, κάτι που δεν είναι σύμφωνο με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο των Επικουρικών Ρυθμίσεων στη Συμφωνία Διασφαλίσεων του. Σημειώνοντας επίσης την απόφαση του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ (GΟV/2009/82), η οποία προτρέπει το Ιράν να αναστείλει αμέσως την κατασκευή στο Κομ και να αποσαφηνίσει τον σκοπό της εγκατάστασης, τη χρονολογία σχεδιασμού και κατασκευής, και καλεί το Ιράν να επιβεβαιώσει, όπως ζητήθηκε από τον ΔΟΑΕ, ότι δεν έχει λάβει απόφαση να κατασκευάσει, ή να εξουσιοδοτήσει την κατασκευή, οποιασδήποτε άλλης πυρηνικής εγκατάστασης η οποία δεν έχει δηλωθεί ακόμη στον ΔΟΑΕ. Σημειώνοντας με σοβαρή ανησυχία ότι το Ιράν έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε ποσοστό 20 τοις εκατό, και το έπραξε χωρίς να ειδοποιήσει τον ΔΟΑΕ με επαρκή χρόνο ώστε να προσαρμόσει τις υφιστάμενες διαδικασίες διασφαλίσεων. Σημειώνοντας με ανησυχία ότι το Ιράν έχει αμφισβητήσει το δικαίωμα του ΔΟΑΕ να επαληθεύει τις πληροφορίες σχεδίων που δόθηκαν από το Ιράν, σύμφωνα με τον τροποποιημένο Κώδικα 3.1 και υπογραμμίζοντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 39 της Συμφωνίας Διασφαλίσεων με το Ιράν, ο Κώδικας 3.1 δεν μπορεί να τροποποιηθεί ούτε να ανασταλεί μονομερώς και ότι το δικαίωμα του ΔΟΑΕ να επαληθεύει τις πληροφορίες σχεδίων που του παρέχονται αποτελεί ένα συνεχές δικαίωμα, το οποίο δεν εξαρτάται από το στάδιο κατασκευής μιας εγκατάστασης ή από την παρουσία πυρηνικού υλικού σε αυτή. Επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα του να ενισχύσει το κύρος του ΔΟΑΕ, υποστηρίζοντας έντονα το ρόλο του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ, και επαινώντας τον ΔΟΑΕ για τις προσπάθειες του να επιλύσει εκκρεμή ζητήματα που έχουν σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αναστολή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 της απόφασης 1737 (2006), καθώς και η πλήρης, επαληθευμένη συμμόρφωση του Ιράν με τις απαιτήσεις που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ, θα συνέβαλαν σε μια διπλωματική, μέσω διαπραγματεύσεων, λύση που να εγγυάται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν υφίσταται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. Τονίζοντας τη σημασία των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών εξεύρεσης μιας, μέσω διαπραγματεύσεων, λύσης που να εγγυάται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν υφίσταται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς και σημειώνοντας από την άποψη αυτή τις προσπάθειες της Τουρκίας και της Βραζιλίας προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον Ερευνητικό Αντιδραστήρα της Τεχεράνης που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέτρο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Τονίζοντας επίσης, ωστόσο, στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, τη σημασία της αντιμετώπισης από το Ιράν των κύριων θεμάτων που έχουν σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τονίζοντας ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ρωσική Ομοσπονδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να λάβουν περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα για την εξεύρεση μιας συνολικής στρατηγικής για την επίλυση του Ιρανικού πυρηνικού ζητήματος, μέσω διαπραγματεύσεων, με βάση τις προτάσεις τους του Ιουνίου 2006 (S/2006/521) και τις προτάσεις τους του Ιουνίου 2008 (Ενημερωτική Εγκύκλιος (ΙΝFCΙRC) /730) και σημειώνοντας τη διαβεβαίωση από τις χώρες αυτές ότι, μόλις αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας στην αποκλειστικά ειρηνική φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τούτο θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε Μη Κατέχον Πυρηνικά Όπλα Κράτος Μέρος στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων. Χαιρετίζοντας τις οδηγίες που εκδόθηκαν από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Αctiοn Τask Fοrce / FΑΤF) προκειμένου να συνδράμει τα Κράτη στην εφαρμογή των οικονομικών υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τις αποφάσεις 1737 (2006) και 1803 (2008) και υπενθυμίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη επαγρύπνησης όσον αφορά στις συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται Ιρανικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ούτως ώστε να αποτραπούν όποιες τέτοιες συναλλαγές συμβάλλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων. Αναγνωρίζοντας ότι η πρόσβαση σε ποικίλη, αξιόπιστη ενέργεια είναι κρίσιμης σημασίας για τη βιώσιμη αύξηση και ανάπτυξη και σημειώνοντας την πιθανή σύνδεση μεταξύ των εσόδων του Ιράν που προέρχονται από τον τομέα ενέργειας του και της χρηματοδότησης ευαίσθητων, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, και σημειώνοντας περαιτέρω ότι ο εξοπλισμός χημικής διαδικασίας και τα υλικά που απαιτούνται για τη βιομηχανία πετροχημικών έχουν πολλά κοινά με αυτά που απαιτούνται για ορισμένες ευαίσθητες δραστηριότητες του κύκλου πυρηνικού καυσίμου. Λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Κρατών σχετικά με το διεθνές εμπόριο. Υπενθυμίζοντας ότι το δίκαιο της θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982), ορίζει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για τις ωκεάνιες δραστηριότητες. Καλώντας για την επικύρωση της Συνολικής Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών από το Ιράν σε μια σύντομη ημερομηνία. Αποφασισμένο να δώσει ισχύ στις αποφάσεις του, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων μέτρων, για να πείσει το Ιράν να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) και 1803 (2008) και με τις απαιτήσεις του ΔΟΑΕ, και επίσης για να περιορίσει την ανάπτυξη ευαίσθητων τεχνολογιών από το Ιράν προς υποστήριξη των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του, έως ότου το Συμβούλιο Ασφαλείας κρίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των αποφάσεων αυτών. Ανησυχώντας για τους κινδύνους διάδοσης τους οποίους παρουσιάζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και, έχοντας επίγνωση της πρωταρχικής του ευθύνης, βάσει του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Τονίζοντας ότι τίποτα στην παρούσα απόφαση δεν υποχρεώνει τα Κράτη να λάβουν μέτρα ή δράσεις που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας ή της απειλής βίας. Ενεργώντας βάσει του Άρθρου 41 του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Επιβεβαιώνει ότι μέχρι στιγμής το Ιράν έχει αποτύχει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ και να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) και 1803 (2008). 2.Επιβεβαιώνει ότι το Ιράν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα λάβει τα μέτρα που απαιτούνται από το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ στις αποφάσεις του GΟV/2006/14 και GΟV/2009/82, τα οποία είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ως προς τον αποκλειστικά ειρηνικό σκοπό του πυρηνικού του προγράμματος, για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων και για την αντιμετώπιση των σοβαρών ανησυχιών που εγείρονται από την κατασκευή μιας εγκατάστασης εμπλουτισμού στο Κομ κατά παράβαση των υποχρεώσεων του να αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό, και, στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνει περαιτέρω την απόφαση του ότι το Ιράν θα λάβει χωρίς καθυστέρηση τα μέτρα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης 1737 (2006). 3.Επιβεβαιώνει ότι το Ιράν θα συνεργαστεί πλήρως με τον ΔΟΑΕ σε όλα τα εκκρεμή ζητήματα, ιδίως σε εκείνα που προκαλούν ανησυχία για τις πιθανές στρατιωτικές διαστάσεις του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πρόσβασης χωρίς καθυστέρηση σε όλους τους χώρους, τον εξοπλισμό, τα πρόσωπα και τα έγγραφα που ζητήθηκαν από τον ΔΟΑΕ, και τονίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι ο ΔΟΑΕ διαθέτει όλους τους αναγκαίους πόρους και την εξουσία για την εκπλήρωση του έργου του στο Ιράν. 4.Ζητεί από το Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ να κοινοποιεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας όλες του τις εκθέσεις για την εφαρμογή των διασφαλίσεων στο Ιράν. 5.Αποφασίζει ότι το Ιράν θα συμμορφωθεί πλήρως, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς επιφυλάξεις με τη Συμφωνία Διασφαλίσεων του με τον ΔΟΑΕ, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του τροποποιημένου Κώδικα 3.1 της Επικουρικής Ρύθμισης στη Συμφωνία Διασφαλίσεων του, καλεί το Ιράν να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Διασφαλίσεών του με τον ΔΟΑΕ, που υπέγραψε στις 18 Δεκεμβρίου 2003, καλεί το Ιράν να κυρώσει αμέσως το Πρόσθετο Πρωτόκολλο, και επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με τα Άρθρα 24 και 39 της Συμφωνίας Διασφαλίσεων του Ιράν, η Συμφωνία Διασφαλίσεων του Ιράν και η Επικουρική της Ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένου του τροποποιημένου Κώδικα 3.1, δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν μονομερώς από το Ιράν και σημειώνει ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός στη Συμφωνία για την αναστολή οποιασδήποτε από τις διατάξεις της Επικουρικής Ρύθμισης. 6.Επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Ιράν στο πλαίσιο προηγούμενων αποφάσεων για την αναστολή όλων των δραστηριοτήτων επανεπεξεργασίας, των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με βαρύ ύδωρ και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με εμπλουτισμό, το Ιράν δεν θα ξεκινήσει την κατασκευή οποιασδήποτε νέας εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου, επανεπεξεργασίας ή σχετικής με βαρύ ύδωρ και θα διακόψει κάθε κατασκευή οποιασδήποτε εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου, επανεπεξεργασίας ή σχετικής με βαρύ ύδωρ που είναι σε εξέλιξη. 7.Αποφασίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει συμμετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα σε άλλο Κράτος που αφορά στην εξόρυξη ουρανίου, στην παραγωγή ή στη χρήση πυρηνικών υλικών και τεχνολογίας όπως αναφέρονται στην Ενημερωτική Εγκύκλιο/254/Αναθ.9/Μέρος1(ΙΝFCΙRC/254/Reν.9/ Ρart 1), ιδίως δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου και επανεπεξεργασίας, όλες τις δραστηριότητες βαρέως ύδατος ή τεχνολογία που σχετίζεται με βαλλιστικούς πυραύλους που είναι ικανοί να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα και αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη θα απαγορεύσουν τέτοια επένδυση σε εδάφη υπό τη δικαιοδοσία τους, από το Ιράν, τους υπηκόους του και φορείς που έχουν συσταθεί στο Ιράν ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία του, ή από πρόσωπα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, ή από φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς. 8.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα αποτρέπουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στο Ιράν, από τα εδάφη τους ή μέσω αυτών ή από υπηκόους τους ή άτομα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, και είτε προέρχονται από τα εδάφη τους είτε όχι, οποιωνδήποτε αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, συστημάτων πυροβολικού μεγάλου διαμετρήματος, μαχητικών αεροσκαφών, επιθετικών ελικοπτέρων, πολεμικών πλοίων, πυραύλων ή πυραυλικών συστημάτων όπως ορίζονται για τους σκοπούς του Μητρώου Συμβατικών Όπλων των Ηνωμένων Εθνών, ή συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών, ή ειδών όπως καθορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1737 (2006) («η Επιτροπή»), αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη θα αποτρέπουν την παροχή στο Ιράν από υπηκόους τους ή από τα εδάφη τους ή μέσω αυτών, τεχνικής εκπαίδευσης, οικονομικών πόρων ή υπηρεσιών, συμβουλών, λοιπών υπηρεσιών ή συνδρομής που έχει σχέση με την προμήθεια, πώληση, μεταφορά, παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση τέτοιων όπλων και συναφούς υλικού, και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλα τα Κράτη να επαγρυπνούν και να περιορίζουν την προμήθεια, πώληση, μεταφορά, παροχή, κατασκευή και χρήση όλων των άλλων όπλων και του συναφούς υλικού. 9.Αποφασίζει ότι το Ιράν δεν θα αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με βαλλιστικούς πυραύλους με ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων με τη χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων, και ότι τα Κράτη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της μεταφοράς τεχνολογίας ή τεχνικής συνδρομής προς το Ιράν σε σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. 10.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της εισόδου στα εδάφη τους ή της διέλευσης μέσω αυτών, ατόμων που ορίζονται στα Παραρτήματα Γ, Δ και Ε της απόφασης 1737 (2006), στο Παράρτημα Ι της απόφασης 1747 (2007), στο Παράρτημα Ι της απόφασης 1803 (2008) και στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας απόφασης, ή από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 10 της απόφασης 1737 (2006), εκτός των περιπτώσεων στις οποίες η είσοδος ή διέλευση αυτή είναι για δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την παροχή στο Ιράν των ειδών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 3(β)(i) και (ii) της απόφασης 1737 (2006) σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης 1737 (2006), υπογραμμίζει ότι τίποτα στην παράγραφο αυτή δεν υποχρεώνει ένα Κράτος να αρνηθεί την είσοδο των υπηκόων του στο έδαφος του, και αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται στην παράγραφο αυτή δεν εφαρμόζονται όταν η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι η σχετική μετακίνηση δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή στις περιπτώσεις που η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια εξαίρεση θα προωθούσε με άλλο τρόπο τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων και όπου εμπλέκεται το Άρθρο ΧV του Καταστατικού του ΔΟΑΕ. 11.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που ορίζονται στις παραγράφους 12, 13, 14 και 15 της απόφασης 1737 (2006) ισχύουν επίσης για τα άτομα και τους φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και για οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, και για φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτά, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων, και για οποιαδήποτε άτομα και φορείς καθορίζεται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή ότι έχουν βοηθήσει καθορισμένα άτομα ή φορείς να αποφύγουν τις κυρώσεις των αποφάσεων 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ή της παρούσας απόφασης ή να παραβιάσουν τις διατάξεις τους. 12.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που ορίζονται στις παραγράφους 12, 13, 14 και 15 της απόφασης 1737 (2006) ισχύουν επίσης για τα άτομα και τους φορείς του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (ΙRGC, γνωστού επίσης και ως «Στρατός των Φυλάκων της Ισλαμικής Επανάστασης») που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, και για οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, και για φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτά, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων, και καλεί όλα τα Κράτη να επαγρυπνούν σχετικά με τις συναλλαγές εκείνες στις οποίες εμπλέκεται το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων. 13.Αποφασίζει ότι για τους σκοπούς των μέτρων που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7 της απόφασης 1737 (2006), ο κατάλογος ειδών του εγγράφου S/2006/814 αντικαθίσταται από τον κατάλογο ειδών της Ενημερωτικής Εγκυκλίου/254/Αναθ.9/Μέρος 1 (ΙΝFCΙRC/254/Reν.9/Ρart1) και της Ενημερωτικής Εγκυκλίου/254/Αναθ.7/Μέρος 2 (ΙΝFCΙRC/254/Reν.7/Ρart 2), και οποιαδήποτε περαιτέρω είδη εάν το Κράτος κρίνει ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό, σε δραστηριότητες επανεπεξεργασίας ή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με βαρύ ύδωρ ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, και αποφασίζει περαιτέρω ότι για τους σκοπούς των μέτρων που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7 της απόφασης 1737 (2006), ο κατάλογος ειδών που περιέχεται στο έγγραφο S/2006/815 αντικαθίσταται από τον κατάλογο ειδών που περιέχεται στο έγγραφο S/2010/263. 14.Καλεί όλα τα Κράτη να επιθεωρούν, σύμφωνα με τις εθνικές αρχές και τη νομοθεσία τους και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες περί πολιτικής αεροπορίας, κάθε φορτίο προς και από το Ιράν, στο έδαφος τους, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, εάν το σχετικό Κράτος διαθέτει πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει είδη, των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις παραγράφους 3, 4 ή 7 της απόφασης 1737 (2006), την παράγραφο 5 της απόφασης 1747 (2007), την παράγραφο 8 της απόφασης 1803 (2008) ή τις παραγράφους 8 ή 9 της παρούσας απόφασης, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών. 15.Σημειώνει ότι τα Κράτη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της θάλασσας, μπορούν να ζητήσουν την επιθεώρηση σκαφών στην ανοικτή θάλασσα με τη συναίνεση του Κράτους της σημαίας, και καλεί όλα τα Κράτη να συνεργαστούν σε τέτοιες επιθεωρήσεις εάν υπάρχουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το σκάφος μεταφέρει είδη, των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις παραγράφους 3, 4 ή 7 της απόφασης 1737 (2006), την παράγραφο 5 της απόφασης 1747 (2007), την παράγραφο 8 της απόφασης 1803 (2008) ή τις παραγράφους 8 ή 9 της παρούσας απόφασης, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών. 16.Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη να, και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα, κατάσχουν και διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, καθιστώντας ακατάλληλα προς χρήση, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε ένα Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού για διάθεση) είδη των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις παραγράφους 3, 4 ή 7 της απόφασης 1737 (2006), την παράγραφο 5 της απόφασης 1747 (2007), την παράγραφο 8 της απόφασης 1803 (2008) ή τις παραγράφους 8 ή 9 της παρούσας απόφασης, τα εντοπίζονται σε επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 14 ή 15 της παρούσας απόφασης, κατά τρόπο ο οποίος είναι συμβατός με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις εφαρμοστέες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 1540 (2004), καθώς και με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις υπέχουν ως συμβαλλόμενα Μέρη στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ), και αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη θα συνεργάζονται σε τέτοιες προσπάθειες. 17.Απαιτεί όπως κάθε Κράτος, όταν διεξάγει μια επιθεώρηση σύμφωνα με τις παραγράφους 14 ή 15 ανωτέρω, υποβάλλει στην Επιτροπή εντός πέντε εργάσιμων ημερών μια αρχική γραπτή έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται, ιδίως, εξήγηση των λόγων για τους οποίους διεξήχθησαν οι επιθεωρήσεις, τα αποτελέσματα τέτοιων επιθεωρήσεων και εάν χορηγήθηκε συνεργασία ή όχι, και, εάν βρεθούν είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται, απαιτεί περαιτέρω όπως τα Κράτη αυτά υποβάλλουν στην Επιτροπή, σε μεταγενέστερο στάδιο, μια μεταγενέστερη γραπτή έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με την επιθεώρηση, την κατάσχεση και τη διάθεση και σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των ειδών, της προέλευσης και του επιδιωκόμενου προορισμού τους, εάν αυτές οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση. 18.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα απαγορεύσουν την παροχή από τους υπηκόους τους ή από το έδαφος τους υπηρεσιών ανεφοδιασμού, όπως η παροχή καυσίμων ή προμηθειών, ή άλλης εξυπηρέτησης σκαφών, σε σκάφη που ανήκουν στο Ιράν ή έχουν μισθωθεί από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των ναυλωμένων σκαφών, εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι μεταφέρουν είδη των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις παραγράφους 3, 4 ή 7 της απόφασης 1737 (2006), την παράγραφο 5 της απόφασης 1747 (2007), την παράγραφο 8 της απόφασης 1803 (2008) ή τις παραγράφους 8 ή 9 της παρούσας απόφασης, εκτός εάν η παροχή τέτοιων υπηρεσιών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή έως ότου το φορτίο έχει επιθεωρηθεί και κατασχεθεί και διατεθεί εάν είναι αναγκαίο, και υπογραμμίζει ότι η παράγραφος αυτή δεν έχει σκοπό να θίξει νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες. 19.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που ορίζονται στις παραγράφους 12, 13, 14 και 15 της απόφασης 1737 (2006) ισχύουν επίσης για τους φορείς των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Ιslamic Republic οf Ιran Shipping Lines, ΙRΙSL), όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και για κάθε πρόσωπο ή φορέα που ενεργεί εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, και για φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων, ή καθορίζεται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή ότι τους έχουν βοηθήσει να αποφύγουν τις κυρώσεις των αποφάσεων 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ή της παρούσας απόφασης ή να παραβιάσουν τις διατάξεις τους. 20.Ζητεί από όλα τα Κράτη Μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία που είναι διαθέσιμη σχετικά με μεταφορές ή δραστηριότητα του τμήματος εμπορευμάτων της Ιran Αir ή σκαφών που ανήκουν ή είναι υπό τη διαχείριση των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Ιslamic Republic οf Ιran Shipping Lines, ΙRΙSL) προς άλλες εταιρείες, που μπορεί να έχουν αναληφθεί προς αποφυγή των κυρώσεων των αποφάσεων 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ή της παρούσας απόφασης ή προς παραβίαση των διατάξεών τους, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της ονομασίας ή της επανεγγραφής στα μητρώα αεροσκαφών, σκαφών ή πλοίων και ζητά από την Επιτροπή να καταστήσει αυτές τις πληροφορίες ευρέως διαθέσιμες. 21.Καλεί όλα τα Κράτη, επιπροσθέτως της εφαρμογής των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τις αποφάσεις 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) και με την παρούσα απόφαση, να αποτρέπουν την παροχή οικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ή της δευτερασφάλισης, ή τη μεταφορά προς, μέσω ή από το έδαφος τους, ή προς ή από υπηκόους τους ή φορείς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τους (συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων στο εξωτερικό), ή πρόσωπα ή οικονομικά ιδρύματα στο έδαφος τους, οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων στοιχείων ή πόρων εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι τέτοιες υπηρεσίες, στοιχεία ή πόροι θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων μέσω της δέσμευσης οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων στοιχείων ή πόρων βρίσκονται στα εδάφη τους ή τα οποία εισέρχονται εφεξής στα εδάφη τους, ή τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία τους ή τα οποία υπάγονται εφεξής στη δικαιοδοσία τους, που σχετίζονται με τέτοια προγράμματα ή δραστηριότητες και ασκώντας επαυξημένη εποπτεία για την αποτροπή όλων αυτών των συναλλαγών σύμφωνα με τις εθνικές αρχές και τη νομοθεσία τους. 22.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα απαιτούν από τους υπηκόους τους, τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και τις εταιρείες που έχουν συσταθεί στο έδαφος τους ή υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να επαγρυπνούν όταν διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με φορείς οι οποίοι έχουν συσταθεί στο Ιράν ή υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (ΙRGC) και των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (ΙRΙSL), και με οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, και με φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων, αν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι τέτοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων ή σε παραβιάσεις των αποφάσεων 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ή της παρούσας απόφασης. 23.Καλεί τα Κράτη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύσουν το άνοιγμα στα εδάφη τους νέων υποκαταστημάτων, θυγατρικών ή γραφείων αντιπροσώπευσης Ιρανικών τραπεζών, και επίσης για να απαγορεύσουν σε Ιρανικές τράπεζες τη σύσταση νέων κοινοπραξιών, την απόκτηση ιδιοκτησιακού μεριδίου συμμετοχής σε τράπεζες που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους ή τη δημιουργία ή διατήρηση σχέσεων ανταπόκρισης με αυτές για να αποτρέψουν την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων. 24.Καλεί τα Κράτη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύσουν σε οικονομικά ιδρύματα εντός των εδαφών τους ή υπό τη δικαιοδοσία τους να ανοίγουν γραφεία αντιπροσώπευσης ή θυγατρικές ή τραπεζικούς λογαριασμούς στο Ιράν εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι τέτοιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων. 25.Αποδοκιμάζει τις παραβιάσεις των απαγορεύσεων της παραγράφου 5 της απόφασης 1747 (2007), οι οποίες έχουν αναφερθεί στην Επιτροπή από την υιοθέτηση της απόφασης 1747 (2007), και επαινεί τα Κράτη τα οποία έχουν αναλάβει δράση για να αντιδράσουν στις παραβιάσεις αυτές και να τις αναφέρουν στην Επιτροπή. 26.Δίνει εντολή στην Επιτροπή να αποκριθεί αποτελεσματικά στις παραβιάσεις των μέτρων που αποφασίστηκαν στις αποφάσεις 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) και στην παρούσα απόφαση, και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει άτομα και φορείς που έχουν συνδράμει καθορισμένα πρόσωπα ή φορείς να αποφύγουν τις κυρώσεις των αποφάσεων αυτών ή να παραβιάσουν τις διατάξεις τους. 27.Αποφασίζει ότι η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειες της για την προώθηση της πλήρους εφαρμογής των αποφάσεων 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) και της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων μέσω ενός προγράμματος εργασίας που καλύπτει τη συμμόρφωση, τις έρευνες, την ενημέρωση, το διάλογο, τη συνδρομή και τη συνεργασία, το οποίο θα υποβληθεί στο Συμβούλιο εντός σαράντα πέντε ημερών από την υιοθέτηση της απόφασης αυτής. 28.Αποφασίζει ότι η εντολή της Επιτροπής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 της απόφασης 1737 (2006), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 14 της απόφασης 1803 (2008), ισχύει επίσης και για τα μέτρα που αποφασίζονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της λήψης εκθέσεων από τα Κράτη, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 17 ανωτέρω. 29.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συστήσει, για μια αρχική περίοδο ενός έτους, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, μια ομάδα έως οκτώ εμπειρογνωμόνων («Ομάδα Εμπειρογνωμόνων»), υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, για να εκτελεί τα εξής καθήκοντα: (α) να συνδράμει την Επιτροπή στην εκτέλεση της εντολής της όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 της απόφασης 1737 (2006) και στην παράγραφο 28 της παρούσας απόφασης, (β) να συλλέγει, να εξετάζει και να αναλύει πληροφορίες από Κράτη, συναφείς φορείς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στις αποφάσεις 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) και στην παρούσα απόφαση, ιδίως περιστατικά μη συμμόρφωσης, (γ) να κάνει συστάσεις για ενέργειες, τις οποίες το Συμβούλιο, ή η Επιτροπή ή το Κράτος μπορεί να εξετάσουν για τη βελτίωση της εφαρμογής των σχετικών μέτρων, και (δ) να υποβάλει στο Συμβούλιο μια ενδιάμεση έκθεση για το έργο της, όχι αργότερα από 90 ημέρες μετά το διορισμό της Ομάδας, και μια τελική έκθεση προς το Συμβούλιο όχι αργότερα από 30 ημέρες πριν τον τερματισμό της εντολής της με τα ευρήματα και τις συστάσεις της. 30.Προτρέπει όλα τα Κράτη, τους συναφείς φορείς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να συνεργαστούν πλήρως με την Επιτροπή και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, ιδίως με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται στη διάθεση τους σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στις αποφάσεις 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) και στην παρούσα απόφαση, ιδίως περιστατικά μη συμμόρφωσης. 31.Καλεί όλα τα Κράτη να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή εντός 60 ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης για τα μέτρα που έχουν λάβει με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των παραγράφων 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 και 24. 32.Τονίζει την προθυμία της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών να ενισχύσουν περαιτέρω τις διπλωματικές προσπάθειες για την προώθηση του διαλόγου και των διαβουλεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της επανάληψης του διαλόγου με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα χωρίς προϋποθέσεις, την πιο πρόσφατη απόδειξη της οποίας αποτελεί η συνάντηση τους με το Ιράν στη Γενεύη την 1η Οκτωβρίου 2009, με σκοπό την εξεύρεση μιας συνολικής, μακροχρόνιας και σωστής λύσης του θέματος αυτού στη βάση της πρότασης που έγινε από την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 14 Ιουνίου 2008, η οποία θα επέτρεπε την ανάπτυξη σχέσεων και ευρύτερης συνεργασίας με το Ιράν βασισμένων στον αμοιβαίο σεβασμό και την εδραίωση της διεθνούς εμπιστοσύνης στην αποκλειστικά ειρηνική φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και, μεταξύ άλλων, την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων με το Ιράν στη βάση της πρότασης του Ιουνίου 2008, και αναγνωρίζει με εκτίμηση ότι η πρόταση του Ιουνίου 2008, όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας απόφασης, παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 33.Ενθαρρύνει τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας να συνεχίσει την επικοινωνία με το Ιράν προς υποστήριξη των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών για να βρεθεί μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προτάσεων της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών με σκοπό τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επανέναρξη των συνομιλιών και ενθαρρύνει το Ιράν να ανταποκριθεί θετικά σε τέτοιες προτάσεις. 34.Συγχαίρει τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ για την πρόταση του της 21ης Οκτωβρίου 2009 για ένα σχέδιο Συμφωνίας μεταξύ του ΔΟΑΕ και των Κυβερνήσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Αρωγή στην Εξασφάλιση Πυρηνικού Καυσίμου για ένα Ερευνητικό Αντιδραστήρα στο Ιράν για την Παροχή Πυρηνικού Καυσίμου στον Ερευνητικό Αντιδραστήρα της Τεχεράνης, λυπάται που το Ιράν δεν έχει ανταποκριθεί εποικοδομητικά στην πρόταση της 21ης Οκτωβρίου 2009, και ενθαρρύνει τον ΔΟΑΕ να συνεχίσει τη διερεύνηση τέτοιων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου και σε συνέχεια αυτών. 35.Υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης από όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υφίσταται καμία αξίωση μετά από αίτημα της Κυβέρνησης του Ιράν ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στο Ιράν, ή προσώπων ή φορέων που καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1737 (2006) και τις σχετικές αποφάσεις, ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει αξιώσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, στην περίπτωση που η εκτέλεση της αποτράπηκε λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) και με την παρούσα απόφαση. 36.Ζητά, εντός 90 ημερών, μια έκθεση από τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ, σχετικά με το εάν το Ιράν έχει καθιερώσει πλήρη και συνεχή αναστολή όλων των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην απόφαση 1737 (2006), καθώς επίσης και σχετικά με τη διαδικασία της συμμόρφωσης, εκ μέρους του Ιράν, με όλα τα μέτρα που απαιτούνται από το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ και με άλλες διατάξεις των αποφάσεων 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) και της παρούσας απόφασης, προς το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ και παράλληλα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας προκειμένου να τη μελετήσει. 37.Επιβεβαιώνει ότι θα επανεξετάσει τις ενέργειες του Ιράν υπό το φως της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 36 ανωτέρω, η οποία θα υποβληθεί εντός 90 ημερών, και ότι: (α) θα αναστείλει την εφαρμογή των μέτρων εάν και για όσο διάστημα το Ιράν αναστείλει όλες τις δραστηριότητες επανεπεξεργασίας και όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως επαληθεύεται από τον ΔΟΑΕ, για να επιτρέψει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με καλή πίστη με σκοπό την επίτευξη ενός γρήγορου και αμοιβαία αποδεκτού αποτελέσματος, (β) θα τερματίσει τα μέτρα που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7 και 12 της απόφασης 1737 (2006), καθώς και στις παραγράφους 2, 4, 5, 6 και 7 της απόφασης 1747 (2007), τις παραγράφους 3, 5, 7, 8, 9, 10 και 11 της απόφασης 1803 (2008) και στις παραγράφους 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 και 24 ανωτέρω, μόλις κρίνει, μετά την παραλαβή της έκθεσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ότι το Ιράν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και εκπλήρωσε τις απαιτήσεις του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ, όπως επιβεβαιώνεται από το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ, (γ) στην περίπτωση που η έκθεση δείξει ότι το Ιράν δεν έχει συμμορφωθεί με τις αποφάσεις 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) και με την παρούσα απόφαση, θα υιοθετήσει περαιτέρω κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για να πείσει το Ιράν να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις αυτές και με τις απαιτήσεις του ΔΟΑΕ, και υπογραμμίζει ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω αποφάσεις εάν κριθούν αναγκαία σχετικά πρόσθετα μέτρα. 38.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα. Παράρτημα Ι Άτομα και φορείς που εμπλέκονται σε πυρηνικές δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες βαλλιστικών πυραύλων. Φορείς:1.Βιομηχανικό Συγκρότημα Αmin (Αmin Ιndustrial Cοmplex): Το Βιομηχανικό Συγκρότημα Αmin αναζήτησε θερμοστάτες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πυρηνική έρευνα και σε πυρηνικές εγκαταστάσεις λειτουργίας / παραγωγής. Το Βιομηχανικό Συγκρότημα Αmin ανήκει σε ή ελέγχεται από, ή ενεργεί εκ μέρους του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ), ο οποίος κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006). Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 91735 – 549, Μashad, Ιράν, Αmin Ιndustrial Εstate (Βιομηχανική Περιοχή Αmin), Κhalage Rd., Seyedi District, Μashad, Ιράν. Κaνeh Cοmplex, Κhalaj Rd., Seyedi St., Μashad, Ιράν. Γνωστό επίσης και ως: Αmin Ιndustrial Cοmpοund και Βιομηχανική Εταιρεία Αmin (Αmin Ιndustrial Cοmpany). 2.Όμιλος Εξοπλιστικών Βιομηχανιών (Αrmament Ιndustries Grοup): Ο Όμιλος Εξοπλιστικών Βιομηχανιών (ΑΙG) κατασκευάζει και συντηρεί διάφορα μικρά όπλα και ελαφρύ εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων πυροβόλων μεγάλου και μέσου διαμετρήματος και σχετικής τεχνολογίας. Ο Όμιλος Εξοπλιστικών Βιομηχανιών διεξάγει το μεγαλύτερο μέρος της προμηθευτικής του δραστηριότητας μέσω του Συγκροτήματος Βιομηχανιών Ηadid (Ηadid Ιndustries Cοmplex). Τοποθεσία: Sepah Ιslam Rοad, Κaraj Special Rοad Κm 10 (10ο χλμ Ειδικής Οδού Κaraj), Ιράν, Ρasdaran Ανe., Ρ.Ο. Βοx 19585/777, Τεχεράνη, Ιράν. 3.Κέντρο Αμυντικής Τεχνολογίας και Επιστημονικής Έρευνας (Defense Τechnοlοgy and Science Research Center): Το Κέντρο Αμυντικής Τεχνολογίας και Επιστημονικής Έρευνας (DΤSRC) ανήκει σε ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας και Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν (ΜΟDΑFL), το οποίο εποπτεύει την Έρευνα & Ανάπτυξη, την παραγωγή, τη συντήρηση, τις εξαγωγές και τις προμήθειες του Ιράν στον τομέα της άμυνας. Τοποθεσία: Ρasdaran Ανe., Ρ.Ο. Βοx 19585/777, Τεχεράνη, Ιράν. 4.Διεθνής Εταιρεία Dοοstan (Dοοstan Ιnternatiοnal Cοmpany): Η Διεθνής Εταιρεία Dοοstan (DΙCΟ) προμηθεύει στοιχεία στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. 5.Βιομηχανίες Farasakht (Farasakht Ιndustries): Οι Βιομηχανίες Farasakht ανήκουν σε ή ελέγχονται από ή ενεργούν εκ μέρους της Ιρανικής Εταιρείας Κατασκευής Αεροσκαφών (Ιran Αircraft Μanufacturing Cοmpany), η οποία με τη σειρά της ανήκει σε ή ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας και Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΟDΑFL). Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 83145-311, Κilοmeter 28 (28ο Χιλιόμετρο), Εsfahan-Τehran Freeway (Αυτοκινητόδρομος Εsfahan – Τεχεράνη), Shahin Shahr, Εsfahan, Ιράν. 6.Τράπεζα First Εast Εxpοrt, Ρ.L.C. (First Εast Εxpοrt Βank, Ρ.L.C.): Η Τράπεζα First Εast Εxpοrt, ΡLC ανήκει σε ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Τράπεζας Μellat. Τα τελευταία επτά χρόνια, η Τράπεζα Μellat έχει διευκολύνει συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για πυρηνικούς, πυραυλικούς και αμυντικούς φορείς του Ιράν. Τοποθεσία: Unit Leνel 10 (Β1), Μain Οffice Τοwer, Financial Ρark Labuan (Οικονομικό Πάρκο Labuan), Jalan Μerdeka, 87000 WΡ Labuan, Μαλαισία. Αριθμός Μητρώου της Επιχείρησης LL06889 (Μαλαισία). 7.Εταιρεία Εργαλείων Κοπής Κaνeh (Κaνeh Cutting Τοοls Cοmpany): Η Εταιρεία Εργαλείων Κοπής Κaνeh ανήκει σε ή ελέγχεται από, ή ενεργεί εκ μέρους, του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Τοποθεσία: 3rd Κm (3ο χλμ.) οf Κhalaj Rοad, Seyyedi Street, Μashad 91638, Ιράν. Κm 4 (4ο χλμ) οf Κhalaj Rοad, Εnd οf (Τέλος της) Seyedi Street, Μashad, Ιράν, Ρ.Ο. Βοx 91735-549, Μashad, Ιράν, Κhalaj Rd., Εnd οf (Τέλος της) Seyyedi Αlley, Μashad, Ιράν, Μοqan St., Ρasdaran St., Ρasdaran Crοss Rd., Τεχεράνη, Ιράν. 8.Βιομηχανίες Μ. Βabaie (Μ. Βabaie Ιndustries): Οι Βιομηχανίες Μ. Βabaie υπάγονται στον Όμιλο Βιομηχανιών Shahid Αhmad Κazemi (πρώην Όμιλος Βιομηχανιών Πυραύλων Άμυνας Αέρος/Αir Defense Μissile Ιndustries Grοup) του Οργανισμού Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών του Ιράν (ΑΙΟ). Ο Οργανισμός Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ) ελέγχει τους οργανισμούς πυραύλων Βιομηχανικός Όμιλος Shahid Ηemmat (SΗΙG) και Βιομηχανικός Όμιλος Shahid Βakeri (SΒΙG), οι οποίοι κατονομάζονται και οι δύο στην απόφαση 1737 (2006). Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 16535-76, Τεχεράνη, 16548, Ιράν. 9.Πανεπιστήμιο Μalek Αshtar (Μalek Αshtar Uniνersity): Υπάγεται στο Κέντρο Αμυντικής Τεχνολογίας και Επιστημονικής Έρευνας (DΤSRC) εντός του Υπουργείου Άμυνας και Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΟDΑFL). Περιλαμβάνει ερευνητικές ομάδες που υπάγονταν προηγουμένως στο Κέντρο Ερευνών Φυσικής (ΡΗRC). Δεν επιτράπηκε σε επιθεωρητές του ΔΟΑΕ να επικοινωνήσουν με το προσωπικό ή να δουν έγγραφα υπό τον έλεγχο αυτού του οργανισμού προς επίλυση του εκκρεμούς ζητήματος της πιθανής στρατιωτικής διάστασης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Τοποθεσία: Cοrner οf Ιmam Αli Ηighway and Βabaei Ηighway (Γωνία Ιmam Αli Ηighway και Βabaei Ηighway), Τεχεράνη, Ιράν. 10.Μinistry οf Defense Lοgistics Εxpοrt: Η Μinistry οf Defense Lοgistics Εxpοrt (ΜΟDLΕΧ) πωλεί όπλα Ιρανικής παραγωγής σε πελάτες σε όλο τον κόσμο κατά παράβαση της απόφασης 1747 (2007), η οποία απαγορεύει στο Ιράν να πωλεί όπλα ή σχετικό υλικό. Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 16315 – 189, Τεχεράνη, Ιράν. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Dabestan Street, Αbbas Αbad District, Τεχεράνη, Ιράν. 11.Κατασκευαστική Μηχανημάτων Μizan (Μizan Μachinery Μanufacturing): Η Κατασκευαστική Μηχανημάτων Μizan (3Μ) ανήκει σε ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Ηemmat (SΗΙG). Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 16595-365, Τεχεράνη, Ιράν Γνωστή επίσης και ως: 3ΜG 12.Εταιρεία Μοdern Ιndustries Τechnique (Μοdern Ιndustries Τechnique Cοmpany): Η Εταιρεία Μοdern Ιndustries Τechnique (ΜΙΤΕC) είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την κατασκευή του αντιδραστήρα βαρέως ύδατος ΙR-40 στο Αράκ (Αrak). Η Εταιρεία Μοdern Ιndustries Τechnique (ΜΙΤΕC) έχει πρωτοστατήσει στις προμήθειες για την κατασκευή του αντιδραστήρα βαρέως ύδατος ΙR-40. Τοποθεσία: Αράκ, Ιράν Γνωστή επίσης και ως: Εταιρεία Rahkar (Rahkar Cοmpany), Βιομηχανίες Rahkar (Rahkar Ιndustries), Εταιρεία Rahkar Sanaye (Rahkar Sanaye Cοmpany), Rahkar Sanaye Νονin. 13.Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας για την Γεωργία και την Ιατρική (Νuclear Research Center fοr Αgriculture and Μedicine): Το Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας για την Γεωργία και την Ιατρική (ΝFRΡC) είναι ένα μεγάλο ερευνητικό συστατικό μέρος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ), ο οποίος κατονομάζεται στην απόφαση 1737 (2006). Το Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας για την Γεωργία και την Ιατρική (ΝFRΡC) είναι το κέντρο του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ) για την ανάπτυξη πυρηνικού καυσίμου και εμπλέκεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό. Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 31585 – 4395, Κaraj, Ιράν Γνωστό επίσης και ως: Κέντρο Αγροτικής Έρευνας και Πυρηνικής Ιατρικής (Center fοr Αgricultural Research and Νuclear Μedicine), Κέντρο Αγροτικής και Ιατρικής Έρευνας του Κaraj (Κaraji Αgricultural and Μedical Research Center). 14.Εταιρεία Βιομηχανικών Υπηρεσιών Ρejman (Ρejman Ιndustrial Serνices Cοrpοratiοn): Η Εταιρεία Βιομηχανικών Υπηρεσιών Ρejman ανήκει σε ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Βakeri (SΒΙG). Τοποθεσία: Ρ.Ο. Βοx 16785-195, Τεχεράνη, Ιράν 15.Εταιρεία Sabalan (Sabalan Cοmpany): Η ονομασία Sabalan είναι μια ονομασία που χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για τον Βιομηχανικό Όμιλο Shahid Ηemmat (SΗΙG). Τοποθεσία: Damaνand Τehran Ηighway, Τεχεράνη, Ιράν. 16.Εταιρεία Βιομηχανικών Εξαρτημάτων Αλουμινίου Sahand (Sahand Αluminum Ρarts Ιndustrial Cοmpany (SΑΡΙCΟ). Η ονομασία SΑΡΙCΟ είναι μια ονομασία που χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για τον Βιομηχανικό Όμιλο Shahid Ηemmat (SΗΙG). Τοποθεσία: Damaνand Τehran Ηighway, Τεχεράνη, Ιράν. 17.Βιομηχανίες Shahid Κarrazi (Shahid Κarrazi Ιndustries): Οι Βιομηχανίες Shahid Κarrazi ανήκουν σε ή ελέγχονται από ή ενεργούν εκ μέρους του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Βakeri (SΒΙG). Τοποθεσία: Τεχεράνη, Ιράν 18.Βιομηχανίες Shahid Satarri (Shahid Satarri Ιndustries): Οι Βιομηχανίες Shahid Satarri ανήκουν σε ή ελέγχονται από ή ενεργούν εκ μέρους του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Βakeri (SΒΙG). Τοποθεσία: Νοτιοανατολική Τεχεράνη, Ιράν. Γνωστές επίσης και ως: Όμιλος Βιομηχανιών Εξοπλισμού Shahid Sattari (Shahid Sattari Grοup Εquipment Ιndustries). 19.Βιομηχανίες Shahid Sayyade Shirazi (Shahid Sayyade Shirazi Ιndustries): Οι Βιομηχανίες Shahid Sayyade Shirazi (SSSΙ) ανήκουν σε ή ελέγχονται από ή ενεργούν εκ μέρους του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Τοποθεσία: Δίπλα στην εταιρεία Νirοu Βattery Μfg. Cο., Shahid Βabaii Εxpressway, Νοbοnyad Square, Τεχεράνη, Ιράν. Ρasdaran St., Ρ.Ο. Βοx 16765, Τεχεράνη, 1835, Ιράν. Βabaei Ηighway – Δίπλα στην εταιρεία Νiru Μ.F.G., Τεχεράνη, Ιράν. 20.Όμιλος Ειδικών Βιομηχανιών (Special Ιndustries Grοup): Ο Όμιλος Ειδικών Βιομηχανιών (SΙG) υπάγεται στον Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Τοποθεσία: Ρasdaran Ανenue (Λεωφόρος Ρasdaran), Ρ.Ο. Βοx 19585/777, Τεχεράνη, Ιράν. 21.Τiz Ρars. Η ονομασία Τiz Ρars είναι μια ονομασία που χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για τον Βιομηχανικό Όμιλο Shahid Ηemmat (SΗΙG). Μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2007, η Τiz Ρars επιχείρησε να προμηθευτεί ένα μηχάνημα συγκόλλησης και κοπής πέντε αξόνων με ακτίνες λέιζερ, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, εκ μέρους του Βιομηχανικού Ομίλου Shahid Ηemmat (SΗΙG). Τοποθεσία: Damaνand Τehran Ηighway, Τεχεράνη, Ιράν. 22.Βιομηχανίες Μεταλλουργίας Υazd (Υazd Μetallurgy Ιndustries): Οι Βιομηχανίες Μεταλλουργίας Υazd (ΥΜΙ) υπάγονται στον Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών (DΙΟ). Τοποθεσία: Ρasdaran Ανenue (Λεωφόρος Ρasdaran), Δίπλα στη Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών (Τelecοmmunicatiοn Ιndustry), Τεχεράνη 16588, Ιράν, Ροstal Βοx (Ταχυδρομική Θυρίδα) 89195/878, Υazd, Ιράν. Ρ.Ο. Βοx 89195-678, Υazd, Ιράν. Κm 5 οf Τaft Rοad, Υazd, Ιράν (5ο Χλμ. της Οδού Τaft, Υazd, Ιράν). Γνωστή επίσης και ως: Βιομηχανίες Κατασκευής Πυρομαχικών και Μεταλλουργίας Υazd (Υazd Αmmunitiοn Μanufacturing and Μetallurgy Ιndustries), Διεύθυνση των Βιομηχανιών Πυρομαχικών και Μεταλλουργίας Υazd (Directοrate οf Υazd Αmmunitiοn and Μetallurgy Ιndustries). ΆτομαJaνad Rahiqi: Προϊστάμενος του Κέντρου Πυρηνικής Τεχνολογίας του Εsfahan του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ) (συμπληρωματικές πληροφορίες: Ημερομηνία Γέννησης: 24 Απριλίου 1954, Τόπος Γέννησης: Μarshad). Παράρτημα ΙΙ Φορείς οι οποίοι ανήκουν σε, ελέγχονται από ή ενεργούν εκ μέρους του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (ΙRGC) 1.Ίδρυμα Fater (ή Faater) (Fater (οr Faater) Ιnstitute): Θυγατρικό της Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ). Το Fater έχει συνεργαστεί με ξένους προμηθευτές, πιθανώς εκ μέρους άλλων εταιρειών της Κhatam al- Αnbiya (ΚΑΑ) σε έργα του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (ΙRCG) στο Ιράν. 2.Gharagahe Sazandegi Ghaem: Η Gharagahe Sazandegi Ghaem ανήκει στην ή ελέγχεται από την Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ). 3.Ghοrb Κarbala: Η Ghοrb Κarbala ανήκει στην ή ελέγχεται από την Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ). 4.Ghοrb Νοοh: Η Ghοrb Νοοh ανήκει στην ή ελέγχεται από την Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ). 5.Εταιρεία Ηara (Ηara Cοmpany): Ανήκει στην ή ελέγχεται από την Ghοrb Νοοh. 6.Ίδρυμα Συμβούλων Μηχανικών Ιmensazan (Ιmensazan Cοnsultant Εngineers Ιnstitute): Ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ). 7.Κhatam al-Αnbiya Cοnstructiοn Ηeadquarters: Η Κhatam al–Αnbiya Cοnstructiοn Ηeadquarters (ΚΑΑ) είναι μια εταιρεία που ανήκει στο Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (ΙRGC), η οποία εμπλέκεται σε πολιτικά και στρατιωτικά κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας και σε άλλες δραστηριότητες μηχανικής. Αναλαμβάνει σημαντικό μέρος εργασίας στα έργα του Οργανισμού Παθητικής Άμυνας. Συγκεκριμένα, οι θυγατρικές της Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ) είχαν μεγάλη συμμετοχή στην κατασκευή της εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στο Qοm/Fοrdοw. 8.Μakin: Η Μakin ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ) και είναι θυγατρική της ΚΑΑ. 9.Οmran Sahel: Ανήκει στην ή ελέγχεται από την Ghοrb Νοοh. 10.Οriental Οil Κish: Η Οriental Οil Κish ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ). 11.Rah Sahel: Η Rah Sahel ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al–Αnbiya (ΚΑΑ). 12.Ίδρυμα Μηχανικής Rahab (Rahab Εngineering Ιnstitute): Το Rahab ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al-Αnbiya (ΚΑΑ) και είναι θυγατρικό της ΚΑΑ. 13.Σύμβουλοι Μηχανικοί Sahel (Sahel Cοnsultant Εngineers): Ανήκει στην ή ελέγχεται από την Ghοrb Νοοh. 14.Sepanir: Η Sepanir ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al-Αnbiya (ΚΑΑ). 15.Εταιρεία Μηχανικής Sepasad (Sepasad Εngineering Cοmpany): Η Εταιρεία Μηχανικής Sepasad ανήκει στην ή ελέγχεται από ή ενεργεί εκ μέρους της Κhatam al-Αnbiya (ΚΑΑ). Παράρτημα ΙΙΙ Φορείς οι οποίοι ανήκουν στις, ελέγχονται από ή ενεργούν εκ μέρους των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Ιslamic Republic οf Ιran Shipping Lines, ΙRΙSL) 1.Ναυτιλιακή Εταιρεία Ιranο Ηind (Ιranο Ηind Shipping Cοmpany) Τοποθεσία: 18 Μehrshad Street, Sadaghat Street, Οppοsite οf Ρark Μellat (απέναντι από το Πάρκο Μellat), Vali-e-Αsr Ανe., Τεχεράνη, Ιράν. 265, Νext tο Μehrshad (δίπλα στη Μehrshad), Sedaghat St, Οppοsite οf Μellat Ρark (απέναντι από το Πάρκο Μellat) , Vali Αsr Ανe., Τεχεράνη 1 Α 001, Ιράν. 2.ΙRΙSL Βenelux ΝV Τοποθεσία: Νοοrderlaan 139, Β-2030, Αμβέρσα (Αntwerp), Βέλγιο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).: ΒΕ480224531 (Βέλγιο) 3.Sοuth Shipping Line Ιran (SSL) Τοποθεσία: Αpt. Νο 7, 3rd Flοοr, Νο 2, 4th Αlley, Gandi Ανe., Τεχεράνη, Ιράν. Qaem Μagham Farahani St., Τεχεράνη, Ιράν. Παράρτημα ΙV Πρόταση προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν από την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάστηκε στις Ιρανικές αρχές στις 14 Ιουνίου 2008 στην Τεχεράνη. Πιθανοί Τομείς Συνεργασίας με το Ιράν Με σκοπό την εξεύρεση μιας συνολικής, μακροχρόνιας και σωστής επίλυσης του Ιρανικού πυρηνικού ζητήματος σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και οικοδομώντας περαιτέρω στην πρόταση που παρουσιάστηκε στο Ιράν τον Ιούνιο του 2006, η οποία παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τα κάτωθι στοιχεία προτείνονται ως θέματα για διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ιράν, της Ρωσίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όσο διάστημα το Ιράν αναστέλλει επαληθευμένα τις δραστηριότητες του που σχετίζονται με εμπλουτισμό και τις δραστηριότητες του επανεπεξεργασίας σύμφωνα με την Εφαρμοστική Παράγραφο (ΟΡ) 15 και την Εφαρμοστική Παράγραφο (ΟΡ) 19(α) της Απόφασης 1803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Με την προοπτική αυτών των διαπραγματεύσεων, αναμένουμε επίσης από το Ιράν να δώσει προσοχή στις απαιτήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΟΑΕ. Από την πλευρά τους, η Κίνα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνουν την ετοιμότητά τους: να αναγνωρίσουν το δικαίωμα του Ιράν στην ανάπτυξη της έρευνας, της παραγωγής και της χρήσης πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ), να αντιμετωπίζουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τον ίδιο τρόπο όπως εκείνο οποιουδήποτε Μη Κατέχοντος Πυρηνικά Όπλα Κράτους Μέρους στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ) μόλις αποκατασταθεί η διεθνής εμπιστοσύνη στην αποκλειστικά ειρηνική φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Πυρηνική Ενέργεια - Επιβεβαίωση του δικαιώματος του Ιράν σε πυρηνική ενέργεια για αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς σε συμφωνία με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ). - Παροχή της τεχνολογικής και οικονομικής αρωγής η οποία είναι απαραίτητη για την ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας εκ μέρους του Ιράν, υποστήριξη για την επανέναρξη προγραμμάτων τεχνικής συνεργασίας στο Ιράν από τον ΔΟΑΕ. - Υποστήριξη για την κατασκευή αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος (LWR) με βάση τεχνολογία αιχμής. - Υποστήριξη για Έρευνα και Ανάπτυξη στην πυρηνική ενέργεια καθώς θα αποκαθίσταται σταδιακά η διεθνής εμπιστοσύνη. - Παροχή νομικά δεσμευτικών εγγυήσεων για την παροχή πυρηνικού καυσίμου. - Συνεργασία σχετικά με τη διαχείριση χρησιμοποιηθέντος καυσίμου και ραδιενεργών αποβλήτων. Πολιτικά- Βελτίωση των σχέσεων των έξι χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράν και οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. - Ενθάρρυνση απευθείας επαφής και διαλόγου με το Ιράν. - Στήριξη του Ιράν για να διαδραματίσει ένα σημαντικό και εποικοδομητικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις. - Προώθηση διαλόγου και συνεργασίας σε θέματα μη διάδοσης, περιφερειακής ασφάλειας και σταθεροποίησης. - Εργασία με το Ιράν και άλλους στην περιοχή προς ενθάρρυνση μέτρων οικοδόμησης της εμπιστοσύνης και περιφερειακής ασφάλειας. - Δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών διαβούλευσης και συνεργασίας. - Υποστήριξη για μια διάσκεψη σχετικά με θέματα περιφερειακής ασφάλειας. - Επιβεβαίωση ότι η επίλυση του Ιρανικού πυρηνικού ζητήματος θα συνέβαλε στις προσπάθειες μη διάδοσης και στην πραγματοποίηση του στόχου για μια Μέση Ανατολή απαλλαγμένη από όπλα μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς τους. - Επιβεβαίωση της υποχρέωσης σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών να απέχουν στις διεθνείς τους σχέσεις από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε Κράτους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που δεν συνάδει με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. - Συνεργασία για το Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης της πιο εντατικής συνεργασίας στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, υποστήριξη προγραμμάτων επιστροφής Αφγανών προσφύγων στο Αφγανιστάν, συνεργασία στην ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν, συνεργασία για τη φύλαξη των συνόρων Ιράν - Αφγανιστάν. ΟικονομικάΒήματα προς την ομαλοποίηση του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων, όπως είναι η βελτίωση της πρόσβασης του Ιράν στη διεθνή οικονομία, στις αγορές και στο κεφάλαιο μέσω πρακτικής στήριξης για πλήρη ενσωμάτωση στις διεθνείς δομές, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου, και για τη δημιουργία πλαισίου για αυξημένες άμεσες επενδύσεις στο Ιράν και για εμπόριο με το Ιράν. Ενεργειακή Εταιρική Σχέση Βήματα προς την ομαλοποίηση της συνεργασίας με το Ιράν στον τομέα της ενέργειας: δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης και ευρείας έκτασης στρατηγικής ενεργειακής εταιρικής σχέσης μεταξύ του Ιράν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων πρόθυμων εταίρων, με συγκεκριμένες και πρακτικές εφαρμογές και μέτρα. Γεωργία- Υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στο Ιράν. Διευκόλυνση της πλήρους αυτάρκειας του Ιράν σε τρόφιμα μέσω της συνεργασίας σε σύγχρονη τεχνολογία. Περιβάλλον, Υποδομές - Πολιτικά Έργα στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, των υποδομών, της επιστήμης και της τεχνολογίας και της υψηλής τεχνολογίας: - Ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων διεθνών μεταφορών. - Υποστήριξη για τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης άρσης των σχετικών περιορισμών εξαγωγών. Πολιτική Αεροπορία - Συνεργασία στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης άρσης των περιορισμών για τους κατασκευαστές που εξάγουν αεροσκάφη στο Ιράν. - Να δοθεί η δυνατότητα στο Ιράν να ανανεώσει το στόλο της πολιτικής αεροπορίας του. - Παροχή συνδρομής προς το Ιράν ώστε να διασφαλίσει ότι τα Ιρανικά αεροσκάφη πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ζητήματα οικονομικής, κοινωνικής και ανθρώπινης ανάπτυξης καθώς και ανθρωπιστικά ζητήματα - Παροχή, όπως είναι αναγκαίο, αρωγής στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τις ανθρωπιστικές ανάγκες του Ιράν. - Συνεργασία / τεχνική υποστήριξη στην εκπαίδευση σε τομείς οφέλους για το Ιράν: - Υποστήριξη Ιρανών για την παρακολούθηση μαθημάτων, την απόκτηση θέσεων ή πτυχίων σε τομείς όπως είναι οι σπουδές πολιτικού μηχανικού, οι γεωργικές και οι περιβαλλοντικές σπουδές. - Υποστήριξη συνεργασιών μεταξύ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων π.χ. δημόσιας υγείας, αγροτικών πόρων, κοινών επιστημονικών προγραμμάτων, δημόσιας διοίκησης, ιστορίας και φιλοσοφίας. - Συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης αποτελεσματικών δυνατοτήτων αντίδρασης σε έκτακτες ανάγκες (π.χ. σεισμολογία, έρευνα σεισμών, έλεγχος καταστροφών, κ.λπ.). - Συνεργασία εντός του πλαισίου ενός «διαλόγου μεταξύ πολιτισμών». Μηχανισμός Εφαρμογής - Συγκρότηση κοινών ομάδων εποπτείας για την εφαρμογή μιας μελλοντικής συμφωνίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-08-05 Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/131
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία