Εφαρμογή της απόφασης 1897 (2009) του Συμβουλίου Ασφάλειας ΟΗΕ περί Σομαλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1897 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1897 (2009) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6226η συνεδρίασή του, στις 30 Νοεμβρίου 2009 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1844 (2008), 1846 (2008) και 1851 (2008). Εξακολουθώντας να ανησυχεί σοβαρά για τη συνεχιζόμενη απειλή που συνιστούν η πειρατεία και οι ένοπλες ληστείες στη θάλασσα κατά σκαφών, για την άμεση, ασφαλή και αποτελεσματική παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και την περιοχή, για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών οδών, και για άλλα ευάλωτα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διευρυμένο φάσμα της απειλής της πειρατείας στο δυτικό Ινδικό Ωκεανό. Επιβεβαιώνοντας το σεβασμό του για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία και την ενότητα της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της Σομαλίας σε σχέση με τους υπεράκτιους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών πόρων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επιβεβαιώνοντας, περαιτέρω, ότι το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 (εφεξής η «Σύμβαση»), καθορίζει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, καθώς επίσης και για άλλες ωκεάνιες δραστηριότητες. Λαμβάνοντας, και πάλι, υπόψη την κατάσταση κρίσης στη Σομαλία και την περιορισμένη ικανότητα της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (ΤFG) να απαγορεύσει τη δραστηριότητα των πειρατών ή, μετά από την απαγόρευση, να διώκει πειρατές ή να περιπολεί ή να διασφαλίζει τα ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών θαλάσσιων οδών και των χωρικών υδάτων της Σομαλίας. Σημειώνοντας τα πολυάριθμα αιτήματα της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για διεθνή συνδρομή στην αντιμετώπιση της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της, συμπεριλαμβανομένων των επιστολών της 2ας και της 6ης Νοεμβρίου 2009 του Μονίμου Αντιπροσώπου της Σομαλίας στα Ηνωμένα Έθνη, με τις οποίες εκφράζεται η εκτίμηση της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη συνδρομή του, εκφράζεται η προθυμία της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης να εξετάσει τη συνεργασία με άλλα Κράτη και περιφερειακούς οργανισμούς για την καταπολέμηση της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και ζητείται να ανανεωθούν οι διατάξεις των αποφάσεων 1846 (2008) και 1851 (2008) για δώδεκα επιπλέον μήνες. Επαινώντας τις προσπάθειες της επιχείρησης «Αταλάντα (Αtalanta)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να παρατείνει μέχρι το Δεκέμβριο του 2010, των επιχειρήσεων «Σύμμαχος Προστάτης (Αllied Ρrοtectοr)» και «Ασπίδα του Ωκεανού (Οcean Shield)» του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), της «Συνδυασμένης Δύναμης 151» των Συνδυασμένων Θαλάσσιων Δυνάμεων, και των λοιπών Κρατών που ενεργούν υπό την εθνική τους ιδιότητα, σε συνεργασία με τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και μεταξύ τους, για την καταστολή της πειρατείας και την προστασία των ευάλωτων πλοίων που διέρχονται από τα ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Σημειώνοντας με ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη περιορισμένη ικανότητα και εθνική νομοθεσία για τη διευκόλυνση της κράτησης και δίωξης υπόπτων για πειρατεία, μετά τη σύλληψη τους, έχει εμποδίσει μια πιο σθεναρή διεθνή δράση κατά των πειρατών, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση των πειρατών, χωρίς αυτοί να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουν τη δίωξη, επαναλαμβάνοντας ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της «Σύμβασης», τις σχετικές με την καταστολή της πειρατείας, η Σύμβαση του 1988 για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Θαλάσσιας Ναυσιπλοΐας («Σύμβαση SUΑ») προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα θεσπίσουν ποινικά αδικήματα, θα θεμελιώσουν δικαιοδοσία και θα αποδέχονται την παράδοση προσώπων που είναι υπεύθυνα ή ύποπτα για κατάληψη ή άσκηση έλεγχου σε πλοίο με τη βία ή με απειλή χρήσης βίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή εκφοβισμού, και τονίζοντας την ανάγκη να ποινικοποιήσουν τα Κράτη την πειρατεία, στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου, και να εξετάζουν ευνοϊκά τη δίωξη, στις ενδεικνυόμενες περιπτώσεις, των υπόπτων για πειρατεία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο. Επαινώντας τις προσπάθειες της Δημοκρατίας της Κένυας να ασκήσει διώξεις κατά υπόπτων για πειρατεία στα εθνικά της δικαστήρια, και σημειώνοντας με εκτίμηση τη συνδρομή που παρέχεται από το Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UΝΟDC) και άλλους διεθνείς οργανισμούς και δωρητές, σε συντονισμό με την Ομάδα Επαφής για την Πειρατεία στα Ανοικτά των Ακτών της Σομαλίας («CGΡCS»), για να υποστηρίξουν την Κένυα, τη Σομαλία και τα λοιπά Κράτη της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Σεϋχελλών και της Υεμένης, στη λήψη μέτρων για τη δίωξη ή τη φυλάκιση σε τρίτο κράτος, μετά τη δίωξη σε άλλο μέρος, πειρατών που έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επισημαίνοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες, στο πλαίσιο της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία στα Ανοικτά των Ακτών της Σομαλίας, να διερευνηθούν πιθανοί πρόσθετοι μηχανισμοί για την αποτελεσματική δίωξη προσώπων υπόπτων για πειρατεία και για ένοπλες ληστείες στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Σημειώνοντας περαιτέρω με εκτίμηση τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UΝΟDC) και του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UΝDΡ) για την υποστήριξη των προσπαθειών ενίσχυσης της ικανότητας του σωφρονιστικού συστήματος στη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών αρχών, να φυλακίζει καταδικασθέντες πειρατές σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαιρετίζοντας την υιοθέτηση του Κώδικα Συμπεριφοράς του Τζιμπουτί σχετικά με την Καταστολή της Πειρατείας και των Ενόπλων Ληστειών κατά Πλοίων στο Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και τον Κόλπο του Άντεν, και τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου του Κώδικα του Τζιμπουτί, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) (ταμείο πολλαπλών δωρητών με πρωτοβουλία της Ιαπωνίας), καθώς και τις Υποστηρικτικές Πρωτοβουλίες του Διεθνούς Ειδικού Ταμείου της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία στα Ανοικτά των Ακτών της Σομαλίας, και αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των υπογραφόντων Κρατών για την ανάπτυξη των κατάλληλων ρυθμιστικών και νομοθετικών πλαισίων για την καταπολέμηση της πειρατείας, την ενίσχυση της ικανότητάς τους να περιπολούν στα ύδατα της περιοχής, να απαγορεύουν τη δραστηριότητα ύποπτων σκαφών και να διώκουν ύποπτους για πειρατεία. Υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στο εσωτερικό της Σομαλίας, η ενίσχυση των κρατικών θεσμών, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι αναγκαία προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια διαρκή εξάλειψη της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και, περαιτέρω, τονίζοντας ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Σομαλίας στηρίζεται στην αποτελεσματική ανάπτυξη, εκ μέρους της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, της Εθνικής Δύναμης Ασφαλείας και της Αστυνομίας της Σομαλίας, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Τζιμπουτί και σύμφωνα με μια εθνική στρατηγική ασφάλειας. Κρίνοντας ότι τα περιστατικά πειρατείας και ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας οξύνουν την κατάσταση στη Σομαλία, η οποία συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 1.Επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει και αποδοκιμάζει όλες τις πράξεις πειρατείας και ένοπλων ληστειών κατά σκαφών στα ύδατα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. 2.Σημειώνει και πάλι την ανησυχία του σχετικά με τα πορίσματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία της 20ης Νοεμβρίου 2008 (S/2008/769, σελίδα 55), ότι δηλαδή η κλιμάκωση των πληρωμών λύτρων και η ανεπαρκής επιβολή του εμπάργκο όπλων, το οποίο επιβλήθηκε με την απόφαση 733 (1992), τροφοδοτούν την αύξηση της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και καλεί όλα τα Κράτη να συνεργαστούν πλήρως με την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία. 3.Ανανεώνει την έκκλησή του προς τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που έχουν την ικανότητα να το πράξουν, να λάβουν μέρος στον αγώνα κατά της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, ιδιαίτερα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και το διεθνές δίκαιο, με την ανάπτυξη πολεμικών σκαφών, όπλων και στρατιωτικών αεροσκαφών και μέσω κατασχέσεων και διάθεσης πλοίων, σκαφών, όπλων και λοιπού συναφούς εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την τέλεση πειρατείας και ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας ή για τα οποία υπάρχουν εύλογοι λόγοι υποψίας για μια τέτοια χρήση. 4.Επαινεί το έργο της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία στα Ανοικτά των Ακτών της Σομαλίας σχετικά με τη διευκόλυνση του συντονισμού, με σκοπό την αποτροπή πράξεων πειρατείας και ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, σε συνεργασία με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), τα Κράτη σημαίας και τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και παροτρύνει τα Κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες αυτές. 5.Αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Σομαλίας σε σχέση με τους υπεράκτιους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών πόρων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και καλεί τα Κράτη και τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), να παρέχουν τεχνική βοήθεια στη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών αρχών, και στα κοντινά παράκτια Κράτη, κατόπιν αιτήματός τους, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητά τους να διασφαλίζουν την παράκτια και θαλάσσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, στα ανοικτά των Σομαλικών και των κοντινών ακτών και τονίζει τη σημασία του συντονισμού στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία στα Ανοικτά των Ακτών της Σομαλίας. 6.Καλεί όλα τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που αγωνίζονται κατά της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, να συνάψουν ειδικές συμφωνίες ή ρυθμίσεις με χώρες που επιθυμούν να αναλάβουν την κράτηση των πειρατών, ώστε αξιωματούχοι επιβολής του νόμου («shipriders») από τις τελευταίες αυτές χώρες, ιδιαίτερα από χώρες της περιοχής, να επιβιβάζονται (στα πλοία των Κρατών και περιφερειακών οργανισμών που αγωνίζονται κατά της πειρατείας), προς διευκόλυνση της εξέτασης και δίωξης προσώπων που κρατούνται, ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ληφθεί η προηγούμενη συναίνεση της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την άσκηση δικαιοδοσίας τρίτου κράτους από τους προαναφερθέντες αξιωματούχους επιβολής του νόμου από τρίτες χώρες (shipriders) στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας καθώς και ότι οι εν λόγω συμφωνίες ή ρυθμίσεις δεν θίγουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Θαλάσσιας Ναυσιπλοΐας (Σύμβαση SUΑ). 7.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την καταπολέμηση της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, σημειώνει τον πρωταρχικό ρόλο της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στην καταπολέμηση της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, και αποφασίζει να ανανεώσει, για μια περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, τις εξουσιοδοτήσεις, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 της απόφασης 1846 (2008) και την παράγραφο 6 της απόφασης 1851 (2008), οι οποίες χορηγούνται σε Κράτη και περιφερειακούς οργανισμούς που συνεργάζονται με τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την καταπολέμηση της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, για τις οποίες έχει υπάρξει, εκ των προτέρων, γνωστοποίηση από τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση προς το Γενικό Γραμματέα. 8.Επιβεβαιώνει ότι οι εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες ανανεώνονται με την παρούσα απόφαση, ισχύουν μόνο σε σχέση με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των Κρατών Μελών βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη «Σύμβαση», σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και υπογραμμίζει, ιδιαίτερα, ότι η παρούσα απόφαση δεν θεωρείται ότι καθιερώνει εθιμικό διεθνές δίκαιο, και επιβεβαιώνει, περαιτέρω, ότι οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις ανανεώθηκαν μόνο μετά τη λήψη των επιστολών της 2ας και 6ης Νοεμβρίου 2009 με τις οποίες διαβιβάστηκε η συναίνεση της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 9.Επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και αναπτύχθηκαν περαιτέρω με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002) δεν εφαρμόζονται σε όπλα και σε στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των Κρατών Μελών και των περιφερειακών οργανισμών που λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 7 ανωτέρω ή σε προμήθειες τεχνικής βοήθειας προς τη Σομαλία, αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 5 ανωτέρω, που έχουν εξαιρεθεί από τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 11 (β) και 12 της απόφασης 1772 (2007). 10.Ζητά από τα συνεργαζόμενα Κράτη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις της παραγράφου 7, δεν έχουν, ως πρακτικό αποτέλεσμα, την άρνηση ή την παρακώλυση του δικαιώματος αβλαβούς διέλευσης των πλοίων οποιουδήποτε τρίτου Κράτους. 11.Καλεί τα Κράτη Μέλη να βοηθούν τη Σομαλία, μετά από αίτημα της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και με γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα, στην ενίσχυση της ικανότητας στη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών αρχών, να προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι χρησιμοποιούν το έδαφος της Σομαλίας για το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση ή τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, και τονίζει ότι, οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν δυνάμει της παρούσας παραγράφου, θα είναι σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 12.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδίως τα Κράτη σημαίας, λιμένος και τα παράκτια Κράτη, τα Κράτη ιθαγένειας των θυμάτων και των δραστών της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών και τα λοιπά Κράτη με συναφή δικαιοδοσία βάσει του διεθνούς δικαίου και της εθνικής νομοθεσίας, να συνεργάζονται στον καθορισμό της δικαιοδοσίας και στην έρευνα και δίωξη προσώπων τα οποία είναι υπεύθυνα για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι πειρατές οι οποίοι παραδίδονται στις δικαστικές αρχές υπόκεινται σε δικαστική διαδικασία, και να παρέχουν βοήθεια μέσω, μεταξύ άλλων ενεργειών, της παροχής συνδρομής διάθεσης και διοικητικής μέριμνας, όσον αφορά σε πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία και τον έλεγχό τους, όπως τα θύματα και οι μάρτυρες και τα πρόσωπα που κρατούνται ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. 13.Επαινεί, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία στα Ανοικτά των Ακτών της Σομαλίας να συστήσει ένα Διεθνές Ειδικό Ταμείο για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών της και ενθαρρύνει τους δωρητές να συνεισφέρουν σε αυτό. 14.Παροτρύνει τα Κράτη-συμβαλλόμενα μέρη στη «Σύμβαση» και στη Σύμβαση για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Θαλάσσιας Ναυσιπλοΐας (Σύμβαση SUΑ) να εφαρμόζουν πλήρως τις σχετικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από τις Συμβάσεις αυτές και το εθιμικό διεθνές δίκαιο και να συνεργάζονται με το Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UΝΟDC), το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και άλλα Κράτη και διεθνείς οργανισμούς για τη δημιουργία δικαστικής ικανότητας για την επιτυχή δίωξη προσώπων ύποπτων για πειρατεία και για ένοπλες ληστείες στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. 15.Χαιρετίζει τις αναθεωρήσεις, εκ μέρους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), των συστάσεων και των οδηγιών του σχετικά με την πρόληψη και την καταστολή της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών κατά πλοίων, και προτρέπει τα Κράτη, σε συνεργασία με τις ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), να συνεχίσουν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές και συμβουλευτικές οδηγίες αποφυγής, διαφυγής και άμυνας, οι οποίες θα εφαρμόζονται σε περίπτωση επίθεσης ή σε περίπτωση πλεύσης στα ύδατα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και, περαιτέρω, παροτρύνει τα Κράτη να καθιστούν τους πολίτες και τα σκάφη τους διαθέσιμα για εγκληματολογική έρευνα, όπως αρμόζει, στον πρώτο λιμένα κατάπλου, αμέσως μετά από μια πράξη ή απόπειρα πράξης πειρατείας ή ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ή απελευθέρωσης από αιχμαλωσία. 16.Ζητά από τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που συνεργάζονται με τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να ενημερώσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Γενικό Γραμματέα, εντός εννέα μηνών, για την πρόοδο των ενεργειών που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 7 ανωτέρω και, περαιτέρω, ζητά από όλα τα Κράτη τα οποία συνεισφέρουν, μέσω της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία στα Ανοικτά των Ακτών της Σομαλίας, στην καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένης της Σομαλίας και άλλων Κρατών της περιοχής, να υποβάλουν εκθέσεις, εντός της ίδιας προθεσμίας, σχετικά με τις προσπάθειές τους να θεμελιώσουν δικαιοδοσία και να αναπτύξουν συνεργασία στην έρευνα και δίωξη της πειρατείας. 17.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εντός 11 μηνών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, σχετικά με την εφαρμογή της και την κατάσταση όσον αφορά στην πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. 18.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας, για υποθέσεις που φέρονται σε γνώση του, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των επηρεαζομένων παράκτιων Κρατών, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις υφιστάμενες διμερείς και περιφερειακές ρυθμίσεις συνεργασίας, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά στην πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες. 19.Εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την κατάσταση και να εξετάσει, όπως αρμόζει, την ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 7 ανωτέρω, για πρόσθετες περιόδους, κατόπιν αιτήματος της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 20.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το ζήτημα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-07-05 Εφαρμογή της απόφασης 1897 (2009) του Συμβουλίου Ασφάλειας ΟΗΕ περί Σομαλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/104
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία