Εφαρμογή της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ερυθραίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1907 (2009) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6254η συνεδρίασή του, στις 23 Δεκεμβρίου 2009 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία και τη συνοριακή διαφορά μεταξύ του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας, ιδιαίτερα τις αποφάσεις του 751 (1992), 1844 (2008) και 1862 (2009) και τις δηλώσεις του της 18ης Μαΐου 2009 (S/ΡRSΤ/2009/15), της 9ης Ιουλίου 2009 (S/ΡRSΤ/2009/19) και της 12ης Ιουνίου 2008 (S/ΡRSΤ/2008/20), Επιβεβαιώνοντας το σεβασμό του για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας, του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας, αντίστοιχα, Εκφράζοντας τη σημασία της επίλυσης της συνοριακής διαφοράς μεταξύ του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας, Επιβεβαιώνοντας ότι η Συμφωνία και η Ειρηνευτική Διαδικασία του Τζιμπουτί αποτελούν τη βάση για την επίλυση της σύρραξης στη Σομαλία και, περαιτέρω, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξή του στη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση (ΤFG), Σημειώνοντας την απόφαση της 13ης Συνέλευσης της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU), η οποία συγκλήθηκε στη Σύρτη της Λιβύης και καλεί το Συμβούλιο να επιβάλει κυρώσεις κατά των αλλοδαπών δρώντων, τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής, ιδιαίτερα της Ερυθραίας, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη στις ένοπλες ομάδες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες αποσταθεροποίησης στη Σομαλία και υπονομεύουν τις προσπάθειες ειρήνευσης και συμφιλίωσης, καθώς και την περιφερειακή σταθερότητα (S/2009/388), Σημειώνοντας, περαιτέρω, την απόφαση της 13ης Συνέλευσης της Αφρικανικής Ένωσης, η οποία συγκλήθηκε στη Σύρτη της Λιβύης και εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την πλήρη έλλειψη προόδου όσον αφορά στην εφαρμογή, εκ μέρους της Ερυθραίας, μεταξύ άλλων, της απόφασης 1862 (2009) σχετικά με τη συνοριακή διαφορά μεταξύ του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας (S/2009/388), Εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τα πορίσματα της Ομάδας Επίβλεψης, η οποία συστήθηκε εκ νέου με την απόφαση 1853 (2008), όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεσή της του Δεκεμβρίου 2008 (S/2008/769), ότι η Ερυθραία έχει παράσχει πολιτική, οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε ένοπλες ομάδες που εμπλέκονται στην υπονόμευση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στη Σομαλία και της περιφερειακής σταθερότητας, Καταδικάζοντας όλες τις ένοπλες επιθέσεις κατά αξιωματούχων και θεσμών της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, του άμαχου πληθυσμού, των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και του προσωπικού της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), Εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την απόρριψη, εκ μέρους της Ερυθραίας, της Συμφωνίας του Τζιμπουτί, όπως σημειώνεται στην επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ερυθραίας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της 19ης Μαΐου 2009 (S/2009/256), Υπενθυμίζοντας την απόφασή του 1844 (2008), με την οποία αποφάσισε να επιβάλει μέτρα κατά ατόμων ή φορέων που καθορίζονται διότι εμπλέκονται ή παρέχουν υποστήριξη σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Σομαλία, ενεργούν κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων ή παρακωλύουν τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Σομαλία, Εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη συμβολή της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) στη σταθερότητα της Σομαλίας και, περαιτέρω, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη συνεχιζόμενη δέσμευση των Κυβερνήσεων του Μπουρούντι και της Ουγκάντα προς την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), Επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να λάβει μέτρα εναντίον όσων προσπαθούν να αποτρέψουν ή να παρακωλύσουν την Ειρηνευτική Διαδικασία του Τζιμπουτί, Εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία για το ότι η Ερυθραία δεν έχει αποσύρει τις δυνάμεις της στην προτέρα κατάσταση, όπως ζητήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας με την απόφασή του 1862 (2009) και τη δήλωση του Προέδρου του της 12ης Ιουνίου 2008 (S/ΡRSΤ/2008/20) , Επαναλαμβάνοντας τη σοβαρή του ανησυχία για την άρνηση της Ερυθραίας, μέχρι στιγμής, να συμμετάσχει σε διάλογο με το Τζιμπουτί ή να αποδεχθεί διμερείς επαφές, προσπάθειες διαμεσολάβησης ή διευκόλυνσης από υπο-περιφερειακούς ή περιφερειακούς οργανισμούς ή να ανταποκριθεί θετικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Γενικού Γραμματέα, η οποία εκδόθηκε στις 30 Μαρτίου 2009 (S/2009/163), καθώς και τις μεταγενέστερες ενημερώσεις από τη Γραμματεία σχετικά με τη σύρραξη Τζιμπουτί-Ερυθραίας, Σημειώνοντας ότι το Τζιμπουτί έχει αποσύρει τις δυνάμεις του στην προτέρα κατάσταση και έχει συνεργαστεί πλήρως με όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένης της διερευνητικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών και των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα, Κρίνοντας ότι οι ενέργειες της Ερυθραίας, οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Σομαλία, καθώς και η διαφορά μεταξύ του Τζιμπουτί και Ερυθραίας, συνιστούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Επαναλαμβάνει ότι όλα τα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ερυθραίας, θα συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992), όπως αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006) , 1744 (2007) και 1772 (2007) για τη Σομαλία και με τις διατάξεις της απόφασης 1844 (2008). 2.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ερυθραίας, να υποστηρίξουν την Ειρηνευτική Διαδικασία του Τζιμπουτί και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες συμφιλίωσης της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στη Σομαλία και απαιτεί από την Ερυθραία να σταματήσει κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης ή ανατροπής, άμεσα ή έμμεσα, της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 3.Επαναλαμβάνει την απαίτησή του να συμμορφωθεί αμέσως η Ερυθραία με την απόφαση 1862 (2009) και: (i) να αποσύρει τις δυνάμεις της και όλο τον εξοπλισμό τους στις θέσεις της προτέρας κατάστασης και να διασφαλίσει ότι δεν θα υφίσταται καμία στρατιωτική παρουσία ή δραστηριότητα στην περιοχή όπου έλαβε χώρα η σύρραξη στο Ras Dοumeira και το νησί Dοumeira, τον Ιούνιο του 2008, (ii) να παραδεχθεί τη συνοριακή διαφορά της με το Τζιμπουτί στο Ras Dοumeira και το νησί Dοumeira, να συμμετάσχει ενεργά στο διάλογο για την αποκλιμάκωση της έντασης και να συμμετάσχει, επίσης, στις διπλωματικές προσπάθειες που οδηγούν σε αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση του συνοριακού θέματος, και, (iii) να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της, ως Μέλος των Ηνωμένων Εθνών, να σεβαστεί τις αρχές που αναφέρονται στο Άρθρο 2, παράγραφοι 3, 4, και 5, και το Άρθρο 33 του Καταστατικού Χάρτη, και να συνεργαστεί πλήρως με το Γενικό Γραμματέα, ιδίως μέσω της πρότασής του για παροχή καλών υπηρεσιών, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 3 της απόφασης 1862 (2009). 4.Απαιτεί από την Ερυθραία να καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά σε μαχητές του Τζιμπουτί, οι οποίοι αγνοούνται μετά τις συγκρούσεις της 10ης έως 12ης Ιουνίου 2008, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να διαπιστώσουν την παρουσία και την κατάσταση των αιχμάλωτων πολέμου από το Τζιμπουτί. 5.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν την πώληση ή την προμήθεια στην Ερυθραία, από υπηκόους τους ή από τα εδάφη τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω, και τεχνικής συνδρομής, εκπαίδευσης, οικονομικής και λοιπής συνδρομής, που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση των αντικειμένων αυτών, είτε αυτά προέρχονται από τα εδάφη τους είτε όχι. 6.Αποφασίζει ότι η Ερυθραία δεν θα προμηθεύει, πωλεί ή μεταφέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το έδαφός της ή με υπηκόους της ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία της ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα της, οποιαδήποτε όπλα ή συναφές υλικό, καθώς και ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα απαγορεύουν την προμήθεια των αντικειμένων, της εκπαίδευσης και της συνδρομής που περιγράφονται στην παράγραφο 5 ανωτέρω, από την Ερυθραία, από υπηκόους τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, είτε προέρχονται από το έδαφος της Ερυθραίας είτε όχι. 7.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να επιθεωρούν, στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των αερολιμένων, σύμφωνα με τις εθνικές αρχές και τη νομοθεσία τους, και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα φορτία προς και από τη Σομαλία και την Ερυθραία, εάν το εν λόγω Κράτος διαθέτει πληροφορίες που συνιστούν εύλογους λόγους να θεωρεί ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα, η προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τις παραγράφους 5 και 6 της παρούσας απόφασης ή από το γενικό και πλήρες εμπάργκο όπλων στη Σομαλία, το οποίο επιβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών. 8.Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα που απαγορεύονται από τις παραγράφους 5 και 6 ανωτέρω, να κατάσχουν και να διαθέτουν (είτε καταστρέφοντας είτε καθιστώντας ακατάλληλα προς χρήση) αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τις παραγράφους 5 και 6 της παρούσας απόφασης, και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα που απαγορεύονται από τις παραγράφους 5 και 6 ανωτέρω, θα κατάσχουν και θα διαθέτουν (είτε καταστρέφοντας είτε καθιστώντας ακατάλληλα προς χρήση) αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τις παραγράφους 5 και 6 της παρούσας απόφασης και αποφασίζει, περαιτέρω, ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεργάζονται στις προσπάθειες αυτές. 9.Ζητά από κάθε Κράτος Μέλος, όταν βρίσκει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τις παραγράφους 5 και 6 της παρούσας απόφασης, να υποβάλει έγκαιρα έκθεση προς την Επιτροπή, η οποία να περιέχει τις σχετικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λήφθηκαν για την κατάσχεση και τη διάθεση των αντικειμένων. 10.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο στα εδάφη τους ή τη διέλευση μέσω αυτών, των ατόμων που καθορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992), και επεκτάθηκε με την απόφαση 1844 (2008) (εφεξής «η Επιτροπή»), σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 15 κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι τίποτα στην παράγραφο αυτή δεν θα υποχρεώνει ένα Κράτος να αρνηθεί την είσοδο των υπηκόων του στο έδαφός του. 11.Αποφασίζει ότι τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με την παράγραφο 10 ανωτέρω δεν θα ισχύουν: 1)στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι μια τέτοια μετακίνηση δικαιολογείται λόγω ανθρωπιστικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, ή, 2)στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι μια εξαίρεση θα προήγαγε, με άλλο τρόπο, τους στόχους της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. 12.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, από υπηκόους τους ή από τα εδάφη τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, όπλων και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού, και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω, και της άμεσης ή έμμεσης παροχής τεχνικής συνδρομής ή εκπαίδευσης, οικονομικής και λοιπής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων, της μεσιτείας ή άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σχετικών με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με την προμήθεια, πώληση, μεταφορά, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, προς τα άτομα ή τους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 15 κατωτέρω. 13.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα δεσμεύσουν, χωρίς καθυστέρηση, τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους που βρίσκονται στα εδάφη τους, κατά την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τους φορείς και τα άτομα τα οποία καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 15 κατωτέρω, ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, και αποφασίζει, περαιτέρω, ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα διασφαλίζουν ότι δεν θα καθίστανται διαθέσιμα κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι, από τους υπηκόους τους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός των εδαφών τους σε τέτοια άτομα ή φορείς ή προς όφελός τους. 14.Αποφασίζει ότι τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 13 ανωτέρω δεν θα ισχύουν για τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους, που έχει κριθεί από τα σχετικά Κράτη Μέλη: 1)ότι είναι απαραίτητα για βασικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, μισθώματα ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη υπηρεσιών κοινής ωφελείας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την απόδοση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών ή αμοιβών ή χρεώσεων υπηρεσιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, συνήθους κατοχής ή διατήρησης των δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης, από το σχετικό Κράτος Μέλος, προς την Επιτροπή, της πρόθεσης να εγκρίνει, όπου αρμόζει, την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αρνητική απόφαση από την Επιτροπή, εντός τριών εργάσιμων ημερών από μια τέτοια γνωστοποίηση, 2)ότι είναι απαραίτητα για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από το(α) σχετικό(α) Κράτος(η)-Μέλος(η) στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή 3)ότι αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης, στην οποία περίπτωση τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή απόφαση εκδόθηκε πριν την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, δεν είναι προς όφελος ενός προσώπου ή φορέα που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 13 ανωτέρω, και έχει γνωστοποιηθεί από το(α) σχετικό(α) Κράτος(η)-Μέλος(η) στην Επιτροπή, 15.Αποφασίζει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 10 ανωτέρω θα εφαρμόζονται σε άτομα, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζομένης σε αυτή, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ερυθραίας, καθώς και ότι οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 ανωτέρω θα εφαρμόζονται σε άτομα και φορείς, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζομένων σε αυτούς, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ερυθραίας, των κυβερνητικών και παρακρατικών φορέων της Ερυθραίας και των φορέων που ανήκουν ιδιωτικά σε υπηκόους της Ερυθραίας οι οποίοι ζουν εντός ή εκτός του εδάφους της Ερυθραίας, που καθορίζονται από την Επιτροπή: 1)ως παραβιάζοντες τα μέτρα που προβλέπονται από τις παραγράφους 5 και 6 ανωτέρω, 2)ως παρέχοντες υποστήριξη, από την Ερυθραία, σε ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης που έχουν ως στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής, 3)ως παρακωλύοντες την εφαρμογή της απόφασης 1862 (2009) σχετικά με το Τζιμπουτί, 4)ως υποθάλποντες, χρηματοδοτούντες, διευκολύνοντες, υποστηρίζοντες, διοργανώνοντες, εκπαιδεύοντες ή παροτρύνοντες άτομα ή ομάδες για την τέλεση πράξεων βίας ή τρομοκρατικών ενεργειών κατά άλλων Κρατών ή των πολιτών τους στην περιοχή, 5)ως παρακωλύοντες τις έρευνες ή το έργο της Ομάδας Επίβλεψης. 16.Απαιτεί από όλα τα Κράτη Μέλη, ιδίως την Ερυθραία, να παύσουν να εξοπλίζουν, να εκπαιδεύουν και να εφοδιάζουν ένοπλες ομάδες και τα μέλη τους, συμπεριλαμβανομένης της al-Shabaab, που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της περιοχής ή στην υποκίνηση της βίας και της εμφύλιας σύρραξης στο Τζιμπουτί. 17.Απαιτεί από την Ερυθραία να σταματήσει τη διευκόλυνση της μετακίνησης και τις λοιπές μορφές οικονομικής υποστήριξης προς άτομα ή φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή και άλλες Επιτροπές Κυρώσεων, ιδίως από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1267 (1999), σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις. 18.Αποφασίζει να επεκτείνει περαιτέρω την εντολή της Επιτροπής προκειμένου να αναλάβει τα πρόσθετα καθήκοντα: 1)της επίβλεψης, με την υποστήριξη της Ομάδας Επίβλεψης, της εφαρμογής των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 5, 6, 8, 10, 12 και 13 ανωτέρω, 2)του καθορισμού των ατόμων ή των φορέων εκείνων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 10, 12 και 13 ανωτέρω, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 15 ανωτέρω, 3)της εξέτασης και της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις εξαιρέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 11 και 14 ανωτέρω, 4)της επικαιροποίησης των κατευθυντήριων γραμμών της, ώστε να αντανακλούν τα πρόσθετα καθήκοντά της. 19.Αποφασίζει να επεκτείνει περαιτέρω την εντολή της Ομάδας Επίβλεψης, η οποία συστάθηκε εκ νέου με την απόφαση 1853 (2008), ώστε να περιλαμβάνει την επίβλεψη και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με την απόφαση αυτή και την ανάληψη των καθηκόντων που περιγράφονται στη συνέχεια, και ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να προβεί στις κατάλληλες διευθετήσεις για πρόσθετους πόρους και προσωπικό, ώστε η Ομάδα Επίβλεψης υπό διευρυμένη εντολή να μπορεί να συνεχίσει την εκτέλεση της εντολής της, και επιπλέον: 1)να επικουρεί την Επιτροπή στην επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 5, 6, 8,10, 12 και 13 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αναφορών για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με παραβιάσεις, 2)να εξετάζει κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή των παραγράφων 16 και 17 ανωτέρω, η οποία θα πρέπει να τεθεί υπόψη της Επιτροπής, 3)να περιλαμβάνει στις εκθέσεις της προς το Συμβούλιο Ασφαλείας κάθε πληροφορία σχετική με τον καθορισμό, εκ μέρους της Επιτροπής, των ατόμων και φορέων που περιγράφονται στην παράγραφο 15 ανωτέρω, 4)να συντονίζεται, όπως αρμόζει, με ομάδες εμπειρογνωμόνων άλλων Επιτροπών Κυρώσεων, κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών. 20.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, εντός 120 ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6, 10, 12 και 13 ανωτέρω. 21.Επιβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να εξετάζει τις ενέργειες της Ερυθραίας και ότι θα είναι έτοιμο να προσαρμόσει τα μέτρα, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης, τροποποίησης ή άρσης τους, υπό το φως της συμμόρφωσης της Ερυθραίας με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 22.Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση, εντός 180 ημερών, σχετικά με τη συμμόρφωση της Ερυθραίας με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 23.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-03-18 Εφαρμογή της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ερυθραίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/47
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία