Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2011-2016.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν για τη διάδοση και τη διδασκαλία της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, του Πολιτισμού και της Τέχνης τους. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναπτύξουν κοινές δράσεις και προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Τα Μέρη θα συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την ίδρυση εδρών ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας σε ξένα Πανεπιστήμια.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων τους και των Ερευνητικών τους Κέντρων, μέσω της πραγματοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, της συμμετοχής επιστημόνων σε διεθνή συνέδρια, συμπόσια και συναντήσεις, της ανταλλαγής καθηγητών, επιστημόνων ερευνητών και φοιτητών και της ανταλλαγής πληροφοριών, επιστημονικών συγγραμμάτων, καθώς και εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού. Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Μνημονίου, τα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων τους, για διάστημα μέχρι δέκα (10) μέρες, προκειμένου να συνεργαστούν σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 3
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα χορηγούν αμοιβαία δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες, για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε τομείς προτεραιότητας. Το ύψος των σχετικών χορηγιών θα ανακοινώνεται έγκαιρα σε κάθε υπότροφο. Ο αριθμός των χορηγούμενων υποτροφιών περιλαμβάνει τόσο τις ανανεώσεις όσο και τις νέες υποτροφίες. Οι ανανεώσεις προηγούνται των νέων υποτροφιών.
Άρθρο 4
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα χορηγούν αμοιβαία δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, διάρκειας μέχρι (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε μόνιμους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, η Ελλαδική πλευρά θα δέχεται ετησίως έναν (1) Κύπριο εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έναν (1) Κύπριο εκπαιδευτικό από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ και η Κυπριακή πλευρά θα δέχεται ετησίως έναν (1) Ελλαδίτη εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έναν (1) Ελλαδίτη εκπαιδευτικό από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για μεταπτυχιακές σπουδές στα δημόσια Κυπριακά Πανεπιστήμια. Το ύψος των σχετικών χορηγιών θα ανακοινώνεται έγκαιρα σε κάθε υπότροφο. Ο αριθμός των χορηγούμενων υποτροφιών περιλαμβάνει τόσο τις ανανεώσεις όσο και τις νέες υποτροφίες. Οι ανανεώσεις προηγούνται των νέων υποτροφιών.
Άρθρο 5
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις αδελφοποιήσεις σχολείων, τις ανταλλαγές και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών και γενικότερα τη μαθητική συνεργασία σε θέματα και εκδηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα φιλοξενίας Κυπρίων μαθητών στην Ελλάδα και Ελλαδιτών μαθητών στην Κύπρο θα συνεχιστεί. Ειδικότερα:Α) Εκατόν είκοσι (120) Ελλαδίτες μαθητές δημοτικού θα φιλοξενούνται στην Κύπρο για περίοδο μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες, και Β) Εκατόν είκοσι (120) Κύπριοι μαθητές δημοτικού θα φιλοξενούνται σε κατασκηνώσεις στην Ελλάδα για περίοδο μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες. Όλοι οι ανωτέρω μαθητές θα συνοδεύονται από τον προβλεπόμενο αριθμό συνοδών.
Άρθρο 6
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν σε τομείς προτεραιότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής τους και σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Θα ενθαρρύνουν επίσης τη συνεργασία των σχολείων τους στο σχολικό αθλητισμό, και τη συμμετοχή τους σε κοινές αθλητικές διοργάνωσες, συναντήσεις κ.λπ.
Άρθρο 7
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό, σε συμβατική και ψηφιακή μορφή, (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, εποπτικά μέσα) απ’ όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση του άλλου Μέρους. Η Ελλαδική πλευρά θα συνεχίσει την αποστολή βιβλίων του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων στην Κύπρο, στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών. Στα ελλαδικά διδακτικά βιβλία του ΟΕΔΒ θα καταβληθεί προσπάθεια συμπερίληψης περισσότερων στοιχείων για την ιστορία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Κύπρου.
Άρθρο 8
1.  
  Τα δύο Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα ανταλλαγής εκπαιδευτικών, διοικητικών, ειδικών εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων, με σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση σε θέματα αρμοδιότητάς τους
Άρθρο 9
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μέσω των Παιδαγωγικών Ινστιτούτων τους και των Κέντρων Εκπαιδευτικής Έρευνας, θα συνεργαστούν για τη συμπαραγωγή διδακτικού υλικού, περιλαμβανομένου του υλικού νέων τεχνολογιών, και για την επανεξέταση των προγραμμάτων σπουδών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε περίπτωση αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών οι δύο πλευρές θα αλληλοενημερώνονται για τις καινοτομίες και θα ανταλλάσσουν απόψεις. Τα Παιδαγωγικά Ινστιτούτα Ελλάδας και Κύπρου θα συνεργαστούν στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα, στο περιεχόμενο και στις μορφές επιμόρφωσης, στους επιμορφωτές και στους τρόπους υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων. Για την επιμόρφωση και τη συνεχή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα δημιουργηθούν από κοινού προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης/ εκπαίδευσης με τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης. Η Διεύθυνση της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης της Ελλάδας και ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους μέσω: Α) Ανταλλαγής παραγωγών και αποστολής τους στα σχολεία, φιλοξενίας σε διαδικτυακή πύλη και προβολής τους σε εκδηλώσεις και τηλεοπτικούς σταθμούς. Β) Συμπαραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών.
Άρθρο 10
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξακολουθήσουν τη συνεργασία τους στα θέματα που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ελλάδας και της Κύπρου καθώς επίσης και σε θέματα αναγνώρισης πτυχίων και τίτλων σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο χώρες είναι κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 11
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της UΝΕSCΟ και άλλων διεθνών Οργανισμών. Τα Μέρη θα ανταλλάξουν απόψεις και πρακτικές σχετικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων στον τομέα της εκπαίδευσης.
Άρθρο 12
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν στον τομέα των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και άλλων πηγών δεδομένων οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 13
1.  
  Από ελλαδικής πλευράς η ευθύνη για την αποτελεσματική υλοποίηση του Μνημονίου ανήκει στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπό του. Η Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου ορίζεται υπεύθυνη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο Μνημόνιο. Από κυπριακής πλευράς, η ευθύνη ανήκει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπό του. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου ορίζεται υπεύθυνο για το συντονισμό των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο Μνημόνιο. Για την εφαρμογή και υλοποίηση των άρθρων τα οποία απορρέουν από το παρόν μνημόνιο θα συσταθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη «Μεικτή Επιτροπή» αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες/ εκπρόσωπους των δύο Μερών.
Άρθρο 14
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι δυνατό να εισηγούνται την πραγματοποίηση και άλλων μη αναγραφομένων στο παρόν Μνημόνιο δραστηριοτήτων, αν αυτό κριθεί σκόπιμο
Άρθρο 15
1.  
  Οι ακόλουθες πρόνοιες διέπουν όλες τις ανταλλαγές προσώπων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συνεργασίας που αναφέρεται πιο πάνω καθώς και άλλες ανταλλαγές που πιθανόν να κριθούν αναγκαίες από τις δύο πλευρές: Η αποστέλλουσα πλευρά αναλαμβάνει τη δαπάνη της διακίνησης του προσωπικού. Η φιλοξενούσα πλευρά προσφέρει: - επίδομα διαμονής και διατροφής. - ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος των επιδομάτων θα καθορίζεται ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα κάθε χώρας.
Άρθρο 16
1.  
  Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ για χρονική περίοδο πέντε ετών. Στη συνέχεια θα ανανεώνεται σιωπηρά μέχρι την υπογραφή νέου Μνημονίου, εκτός αν καταγγελθεί από κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα από την επικείμενη υπογραφή. Ανεξαρτήτως περιπτώσεως λήξεως, τα κοινά συμφωνηθέντα, με βάση το παρόν Μνημόνιο, προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα παραμένουν σε ισχύ, ως τη συμφωνημένη περίοδο. Έγινε στην Αθήνα, στις 20 Σεπτεμβρίου 2010, εις διπλούν στην ελληνική γλώσσα. Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011 Για την Ελληνική Για την Κυπριακή Δημοκρατία Δημοκρατία Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου και του συνημμένου Προγράμματος εκπαιδευτικής συνεργασίας για την περίοδο 1993-1996, που υπεγράφησαν στη Λευκωσία, στις 28 Απριλίου 1993 και κυρώθηκαν με το ν.2360/1995, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 244 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 23 Νοεμβρίου 1995.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά-Προγράμματα που καταρτίζονται από το μόνιμο κοινό συντονιστικό όργανο του άρθρου 3.1 του Μνημονίου καθώς και από τη Μεικτή Επιτροπή του τρίτου σημείου παρ. (α) του Συμπληρωματικού Προγράμματος εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 - ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Μνημονίου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Μνημονίου
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία