ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/Φ.3402/ΑΣ26349

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1980 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1980 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1980 (2011) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6525η συνεδρίασή του, στις 28 Απριλίου 2011 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 1880 (2009), 1893 (2009), 1911 (2010), 1933 (2010), 1946 (2010), 1962 (2010) και 1975 (2011). Επιβεβαιώνοντας τη σθεναρή του δέσμευση στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Ακτής του Ελεφαντοστού, και υπενθυμίζοντας τη σημασία των αρχών της καλής γειτονίας, της μη παρέμβασης και της περιφερειακής συνεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2011 (S/2011/211), την έκθεση 2011 (S/2011/272) και την τελική έκθεση του 2010 (S/2011/271) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών. Υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη συμβολή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1572 (2004), 1643 (2005) και 1975 (2011) στη σταθερότητα της Ακτής του Ελεφαντοστού και τονίζοντας ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Εκφράζοντας την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Αlassane Dramane Οuattara της Ακτής του Ελεφαντοστού είναι πλέον σε θέση να αναλάβει όλα τα καθήκοντά του ως Αρχηγός Κράτους, σύμφωνα με τη βούληση του λαού της Ακτής του Ελεφαντοστού η οποία εκφράστηκε κατά τις προεδρικές εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 2010, όπως αυτή αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα. Τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη των συνεχών προσπαθειών, από όλους τους πολίτες της Ακτής του Ελεφαντοστού, για την προώθηση της εθνικής συμφιλίωσης και την εδραίωση της ειρήνης, μέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης, και χαιρετίζοντας τη συνδρομή της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU) και της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ΕCΟWΑS) στην κατεύθυνση αυτή. Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) και 1960 (2010) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, τις αποφάσεις του 1612 (2005) και 1882 (2009) σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και τις αποφάσεις του 1674 (2006) και 1894 (2009) σχετικά με την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις. Επαναλαμβάνοντας την απερίφραστη εκ μέρους του καταδίκη όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Ακτή του Ελεφαντοστού, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας εις βάρος αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων και των ξένων υπηκόων, καθώς και τις λοιπές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως τις αναγκαστικές εξαφανίσεις, τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, τους φόνους και τους ακρωτηριασμούς παιδιών και τους βιασμούς και τις λοιπές μορφές σεξουαλικής βίας και τονίζοντας ότι οι δράστες πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Τονίζοντας τη σημασία της παροχής επαρκών πόρων στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, η οποία αρχικά συγκροτήθηκε βάσει της παραγράφου 7 της απόφασης 1584 (2004), για την εκτέλεση της εντολής της. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Αποφασίζει να ανανεώσει, έως την 30ή Απριλίου 2012, τα μέτρα για τα όπλα και τα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 7 έως 12 της απόφασης 1572 (2004), την παράγραφο 5 της απόφασης 1946 (2010) και την παράγραφο 12 της απόφασης 1975 (2011) και περαιτέρω, αποφασίζει να ανανεώσει, έως την 30ή Απριλίου 2012, τα μέτρα που αποτρέπουν την εισαγωγή, από οποιοδήποτε Κράτος, όλων των ακατέργαστων διαμαντιών από την Ακτή του Ελεφαντοστού, τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005). 2.Αποφασίζει να επανεξετάσει τα μέτρα που ανανεώθηκαν με την παράγραφο 1 ανωτέρω, υπό το φως της προόδου που θα έχει επιτευχθεί ως προς τη σταθεροποίηση της χώρας, τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών και την εφαρμογή των βασικών σταδίων της ειρηνευτικής διαδικασίας, όπως αναφέρονται στην απόφαση 1933 (2010), μέχρι το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και, περαιτέρω, αποφασίζει να προβεί σε ενδιάμεση επανεξέταση των μέτρων που ανανεώθηκαν με την παράγραφο 1 ανωτέρω, όχι αργότερα από τις 31 Οκτωβρίου 2011, με στόχο την ενδεχόμενη τροποποίηση, άρση ή διατήρηση, πριν τις 30 Απριλίου 2012, του συνόλου ή μέρους των μέτρων του καθεστώτος κυρώσεων, σύμφωνα με την πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας, τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις βουλευτικές εκλογές. 3.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη, ιδίως εκείνα της υποπεριοχής, να εφαρμόσουν πλήρως τα μέτρα που ανανεώθηκαν με την παράγραφο 1 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης, όπως αρμόζει, της επιβολής των αναγκαίων κανόνων και κανονισμών και καλεί, επίσης, την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της, στο πλαίσιο των ικανοτήτων και της εντολής της, και, περαιτέρω, καλεί τις Γαλλικές Δυνάμεις να υποστηρίξουν την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) προς την κατεύθυνση αυτή, εντός των ορίων της ανάπτυξής τους και των δυνατοτήτων τους. 4.Παροτρύνει όλους τους παράνομους ένοπλους μαχητές να καταθέσουν τα όπλα τους αμέσως, ενθαρρύνει την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), στο πλαίσιο της εντολής και των ορίων των δυνατοτήτων και των περιοχών ανάπτυξής της, να συνεχίσει να συνδράμει την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού στη συλλογή και την αποθήκευση των όπλων αυτών και, περαιτέρω, καλεί τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διάδοσης και της Παράνομης Διακίνησης Μικρών και Ελαφρών Όπλων, να διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω όπλα εξουδετερώνονται ή δεν διανέμονται παράνομα, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ΕCΟWΑS) για τα Μικρά και Ελαφρά Όπλα, τα Πυρομαχικά τους και τα λοιπά Συναφή Υλικά. 5.Υπενθυμίζει ότι η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), στο πλαίσιο της επίβλεψης του εμπάργκο όπλων, έχει εντολή να συγκεντρώνει, όπως αρμόζει, όπλα και οποιοδήποτε συναφές υλικό που εισάγονται στην Ακτή του Ελεφαντοστού, κατά παράβαση των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 7 της απόφασης 1572 (2004), και να διαθέτει αυτά τα όπλα και το συναφές υλικό, όπως αρμόζει. 6.Εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την παρουσία μισθοφόρων στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ιδίως από τις γειτονικές χώρες, και καλεί τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Λιβερίας να συντονίσουν τη δράση τους για την επίλυση του ζητήματος αυτού και, περαιτέρω, ενθαρρύνει την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL), στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών, δυνατοτήτων και περιοχών ανάπτυξής τους, να συνδράμουν, αντίστοιχα, τις Κυβερνήσεις της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Λιβερίας ως προς την επίβλεψη του συνόρου τους, με ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε διασυνοριακή μετακίνηση μαχητών ή μεταφορά όπλων. 7.Επαναλαμβάνει την ανάγκη οι αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού να παρέχουν ακώλυτη πρόσβαση στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, καθώς και στην Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και στις Γαλλικές Δυνάμεις που την υποστηρίζουν, στον εξοπλισμό, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (α)της απόφασης 1584 (2005), και σε όλα τα όπλα, τα πυρομαχικά και το συναφές υλικό όλων των ένοπλων δυνάμεων ασφαλείας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των όπλων που προέρχονται από τη συλλογή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ανωτέρω, όποτε αρμόζει χωρίς προειδοποίηση, όπως ορίζεται στις αποφάσεις 1739 (2007), 1880 (2009), 1933 (2010) και 1962 (2010). 8.Αποφασίζει ότι η προμήθεια οχημάτων στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού υπόκειται στα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 7 της απόφασης 1572 (2004). 9.Αποφασίζει ότι η διαδικασία εξαίρεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 (ε) της απόφασης 1572 (2004) εφαρμόζεται μόνο στα όπλα και το συναφές υλικό, τα οχήματα και την παροχή τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας για την υποστήριξη της διαδικασίας Μεταρρύθμισης του Τομέα Ασφάλειας της Ακτής του Ελεφαντοστού, κατόπιν επίσημου αιτήματος της Κυβέρνησης της Ακτής του Ελεφαντοστού που θα έχει, προηγουμένως, εγκριθεί από την Επιτροπή Κυρώσεων. 10.Υπογραμμίζει ότι είναι πλήρως προετοιμασμένο να επιβάλει στοχευμένα μέτρα κατά των προσώπων που θα καθοριστούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις παραγράφους 9, 11 και 14 της απόφασης 1572 (2004), τα οποία, κρίνεται, μεταξύ άλλων, ότι: 1)αποτελούν απειλή για τη διαδικασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού, παρεμποδίζοντας, ιδίως, την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Συμφωνία της Ουαγκαντούγκου, 2)επιτίθενται ή παρεμποδίζουν τη δράση της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Ακτή του Ελεφαντοστού, 3)είναι υπεύθυνα για τα εμπόδια στην ελευθερία κίνησης της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και των Γαλλικών Δυνάμεων που την υποστηρίζουν, 4)είναι υπεύθυνα για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται στην Ακτή του Ελεφαντοστού, 5)υποκινούν δημόσια το μίσος και τη βία, 6)ενεργούν κατά παράβαση των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 1 ανωτέρω. 11.Επαναλαμβάνει την ετοιμότητά του να επιβάλει κυρώσεις εναντίον εκείνων που εμποδίζουν την εκλογική διαδικασία και συγκεκριμένα τη δράση της Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής και όλων των άλλων εμπλεκόμενων χειριστών, καθώς και την ανακοίνωση και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών. 12.Ζητά από όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη, ιδίως από εκείνα της υποπεριοχής, να συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή Κυρώσεων, και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να ζητά οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ενδέχεται να κρίνει αναγκαία. 13.Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 7της απόφασης 1727 (2006), μέχρι τις 30 Απριλίου 2012 και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να στηρίξει τη δράση της. 14.Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να υποβάλει ενδιάμεση έκθεση προς την Επιτροπή, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2011, και να υποβάλει τελική έκθεση, καθώς και συστάσεις προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, 15 ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου εντολής της, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 7, 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004), την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005) και την παράγραφο 12 της απόφασης 1975 (2011). 15.Αποφασίζει ότι η έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 7 (ε)της απόφασης 1727 (2006), μπορεί να περιλαμβάνει, όπως αρμόζει, οποιεσδήποτε πληροφορίες και συστάσεις είναι συναφείς με τον ενδεχόμενο επιπρόσθετο καθορισμό, εκ μέρους της Επιτροπής, των ατόμων και φορέων που περιγράφονται στις παραγράφους 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004) και, περαιτέρω, υπενθυμίζει την έκθεση της Άτυπης Ομάδας Εργασίας για Γενικά Θέματα Κυρώσεων (S/2006/997) σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των παραγράφων 21, 22, και 23, οι οποίες πραγματεύονται πιθανά μέτρα για την αποσαφήνιση των μεθοδολογικών προδιαγραφών για τους μηχανισμούς επίβλεψης. 16.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να γνωστοποιεί, όπως αρμόζει, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και, όπου αυτό είναι δυνατόν, επανεξετάζονται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού στην Ακτή του Ελεφαντοστού. 17.Ζητά, επίσης, από τη Γαλλική Κυβέρνηση να γνωστοποιεί, όπως αρμόζει, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, τις πληροφορίες που συλλέγονται από τις Γαλλικές Δυνάμεις και, όπου αυτό είναι δυνατόν, επανεξετάζονται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού στην Ακτή του Ελεφαντοστού. 18.Ζητά, επίσης, από το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ να γνωστοποιεί, όπως αρμόζει, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, πληροφορίες οι οποίες, όπου αυτό είναι δυνατόν, έχουν επανεξεταστεί από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την παραγωγή και παράνομη εξαγωγή διαμαντιών από την Ακτή του Ελεφαντοστού και, περαιτέρω, αποφασίζει να ανανεώσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 16 και 17 της απόφασης 1893 (2009), όσον αφορά στη διασφάλιση δειγμάτων ακατέργαστων διαμαντιών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, η οποία συντονίζεται από τη Διαδικασία Κίμπερλυ. 19.Ενθαρρύνει τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού να συνεργαστούν με το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ προκειμένου να διενεργήσουν επανεξέταση και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικών ελέγχων της Ακτής του Ελεφαντοστού για το εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών και μια συνολική γεωλογική μελέτη των δυνητικών πόρων και της παραγωγικής ικανότητας της Ακτής του Ελεφαντοστού σε διαμάντια, με σκοπό την ενδεχομένη τροποποίηση ή άρση, όπως αρμόζει, των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005). 20.Ενθαρρύνει τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού να αναπτύξουν υπαλλήλους τελωνειακών και συνοριακών ελέγχων σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στα βόρεια και τα δυτικά, και ενθαρρύνει την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), στο πλαίσιο της εντολής της, να συνδράμει τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού στην αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των τελωνειακών και συνοριακών ελέγχων. 21.Προτρέπει όλα τα Κράτη, τους συναφείς φορείς των Ηνωμένων Εθνών και τους λοιπούς οργανισμούς και ενδιαφερόμενα μέρη, να συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή, την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και τις Γαλλικές δυνάμεις, ιδίως παρέχοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 7, 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004), την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005) και την παράγραφο 12 της απόφασης 1975 (2011), όπως επαναλαμβάνονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω. Περαιτέρω, ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συντονίζει τις δραστηριότητές της, όπως αρμόζει, με όλους τους πολιτικούς παράγοντες. 22.Υπενθυμίζει την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 7 (β) της απόφασης 1882 (2009), όσον αφορά στη σεξουαλική και τη βασιζόμενη στο φύλο βία και τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, και χαιρετίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των Ειδικών Αντιπροσώπων του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις και για τη Σεξουαλική Βία κατά τις Συγκρούσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και όπως αρμόζει. 23.Παροτρύνει, περαιτέρω, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της Ακτής του Ελεφαντοστού και όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα αυτά της περιοχής, να διασφαλίζουν: - την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, - την ακώλυτη πρόσβαση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους, προκειμένου η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκτελέσει την εντολή της, 24.Αποφασίζει να συνεχίσει να επιλαμβάνεται ενεργά του ζητήματος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία