Απόφαση 2002 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείαςτου Ο.Η.Ε., σχετικά με Σομαλία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2002 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2002 (2011) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6596η συνοδό του την 29η Ιουλίου 2011 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του αναφορικά με την κατάσταση στη Σομαλία, και αναφορικά με την Ερυθραία, ιδιαίτερα την απόφαση 733 (1992), η οποία προέβλεπε την απαγόρευση όλων των παραδόσεων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στη Σομαλία (στο εξής: «εμπάργκο όπλων στη Σομαλία»), την απόφαση 1519 (2003), την απόφαση 1558 (2004), την απόφαση 1587 (2005), την απόφαση 1630 (2005), την απόφαση 1676 (2006), την απόφαση 1724 (2006), την απόφαση 1744 (2007), την απόφ αση 1766 (2007), την απόφαση 1772 (2007), την απόφαση 1801 (2008), την απόφαση 1811 (2008), την απόφαση 1844 (2008), την απόφαση 1853 (2008), την απόφαση 1862 (2009), την απόφαση 1907 (2009), την απόφαση 1916 (2010) και την απόφαση 1972 (2011). Υπενθυμίζοντας ότι, όπως προβλέπεται στις αποφάσεις του 1744 (2007) και 1772 (2007), το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία δεν ισχύει για: α) όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που έχουν αποκλειστικό στόχο την παροχή υποστήριξης προς ή τη χρήση από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και β) για προμήθειες και τεχνική συνδρομή από τα Κράτη, που έχουν αποκλειστικό στόχο την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη θεσμών στον τομέα της ασφάλειας, σύμφωνα με την πολιτική διαδικασία που προβλέπεται στις αποφάσεις αυτές και εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 751 (1992), η εντολή της οποίας επεκτάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1907 (2009) (εφεξής αποκαλούμενη ως «η Επιτροπή»), εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή μιας εκ των προτέρων ειδοποίησης για τις εν λόγω προμήθειες ή συνδρομή, κατά περίπτωση. Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 1612 (2005), 1882 (2009) και 1998 (2011) περί παιδιών και ενόπλων συρράξεων, τις αποφάσεις 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) και 1960 (2010) περί γυναικών, ειρήνης και ασφάλειας, και τις αποφάσεις 12^5 (1999), 1296 (2000), 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006), 1738 (2006), 1820/(2JW8), 1882 (2009), 1888 (2009) και 1889 (2009) περί προστασίας των αμάχων σε ένοπλες συρράξεις. Επιβεβαιώνοντας το σεβασμό του για την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας, του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας αντιστοίχως. Επιβεβαιώνοντας ότι η Ειρηνευτική Συμφωνία του Τζιμπουτί και η Ειρηνευτική Διαδικασία αποτελούν τη βάση για την επίλυση της σύρραξης στη Σομαλία και επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση του για μία συνολική και μόνιμη διευθέτηση της κατάστασης στη Σομαλία, βάσει του Μεταβατικού Ομοσπονδιακού Χάρτη (ΤFC), και επαναλαμβάνοντας την επείγουσα ανάγκη όλοι οι ηγέτες της Σομαλίας να λάβουν απτά μέτρα για τη συνέχιση του πολιτικού διαλόγου. Σημειώνοντας την έκθεση της Ομάδας Επίβλεψης, της 18ης Ιουλίου 2011 (S/2011/433), που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 6 (ια) της απόφασης 1916 (2010) και τις παρατηρήσεις και συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Καταδικάζοντας τη ροή όπλων και προμηθειών πυρομαχικών προς και διαμέσου της Σομαλίας και της Ερυθραίας, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων στη Σομαλία και του εμπάργκο όπλων στην Ερυθραία, που επιβλήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1907 (2009) (στο εξής αποκαλούμενου ως «εμπάργκο όπλων στην Ερυθραία»), ως σοβαρή απειλή κατά της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Καλώντας όλα τα Κράτη Μέλη, ιδίως εκείνα που βρίσκονται στην περιοχή, να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία αντίκειται στα εμπάργκο όπλων στη Σομαλία και την Ερυθραία, και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να λογοδοτήσουν οι παραβάτες. Επιβεβαιώνοντας τη σημασία της βελτίωσης της επίβλεψης του εμπάργκο όπλων στη Σομαλία και στην Ερυθραία μέσω συνεχούς και λεπτομερούς διερεύνησης των παραβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυστηρή εφαρμογή των εμπάργκο όπλων θα βελτιώσει την εν γένει κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή. Εκφράζοντας την ανησυχία του σχετικά με πράξεις εκφοβισμού κατά της Ομάδας Επίβλεψης και σχετικά με την παρέμβαση στο έργο της Ομάδας Επίβλεψης. Επαναλαμβάνοντας την έντονη ανησυχία του σχετικά με την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Σομαλία και τις επιπτώσεις της ξηρασίας και του λιμού που επικρατούν αυτή την περίοδο, καταδικάζοντας εντόνως τη στοχοποίηση και την παρεμπόδιση παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας από ένοπλες ομάδες στη Σομαλία, κάτι που απέτρεψε την παράδοση τέτοιας βοήθειας σε κάποιες περιοχές και αποδοκιμάζοντας τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε ανθρωπιστικό προσωπικό. Επαναλαμβάνοντας την έντονη εκ μέρους του καταδίκη όλων των πράξεων βίας, καταχρήσεων και παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και της βασισμένης στο φύλο βίας, που διαπράττεται κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι οι υπαίτιοι πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, υπενθυμίζοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις του περί γυναικών, ειρήνης και ασφάλειας, περί παιδιών και ένοπλων συρράξεων, και περί προστασίας των αμάχων κατά τη διάρκεια των ένοπλων συρράξεων, και θεωρώντας για τους λόγους αυτούς ότι τα υφιστάμενα κριτήρια καθορισμού για τα στοχευμένα μέτρα της απόφασης 1844 (2008) πρέπει να επιβεβαιωθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω. Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη τόσο οι Μεταβατικοί Ομοσπονδιακοί Θεσμοί (ΤFΙ) όσο και οι δωρητές να είναι αμοιβαίως υπόλογοι και να ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες για την κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων. Ζητώντας να σταματήσει η υπεξαίρεση των οικονομικών κεφαλαίων, η οποία υπονομεύει την ικανότητα των τοπικών αρχών να παρέχουν υπηρεσίες στη Σομαλία. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Σομαλία, οι ενέργειες της Ερυθραίας που υπονομεύουν την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Σομαλία καθώς και η διένεξη μεταξύ Τζιμπουτί και Ερυθραίας εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Αποφασίζει ότι τα μέτρα των παραγράφων 1, 3 και 7 της απόφασης 1844 (2008) ισχύουν για τα άτομα και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 της συγκεκριμένης απόφασης ισχύουν για τους φορείς, που καθορίζονται από την Επιτροπή: 1)ως εμπλεκόμενοι ή παρέχοντες υποστήριξη σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που απειλούν τη Συμφωνία του Τζιμπουτί της 18ης Αυγούστου 2008, ή την πολιτική διαδικασία ή απειλούν τους Μεταβατικούς Ομοσπονδιακούς Θεσμούς (ΤFΙ) ή την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) δια της βίας, 2)ως έχοντες ενεργήσει κατά παράβαση του γενικού και πλήρους εμπάργκο όπλων, που επιβεβαιώθηκε στην παράγραφο 6 της απόφασης 1844 (2008), 3)ως παρεμποδίζοντες την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία ή την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Σομαλία ή τη διανομή της, 4)ως πολιτικοί ή στρατιωτικοί ηγέτες που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συρράξεις στη Σομαλία, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, 5)ως υπεύθυνοι για παραβιάσεις του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου στη Σομαλία, σχετικά με τη στοχοποίηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών σε καταστάσεις ενόπλων συρράξεων, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και ακρωτηριασμών, σεξουαλικής και βασισμένης στο φύλο βίας, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία και απαγωγών και αναγκαστικών εκτοπίσεων. 2.Θεωρεί ότι οι πράξεις της παραγράφου 1(α) ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς, όμως, να περιορίζονται σε αυτή, την υπεξαίρεση χρηματοοικονομικών πόρων, η οποία υπονομεύει την ικανότητα των Μεταβατικών Ομοσπονδιακών Θεσμών να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως προς την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Τζιμπουτί. 3.Θεωρεί ότι κάθε μη τοπική εμπορική συναλλαγή μέσω λιμένων που ελέγχονται από την Αl-Shabaab η οποία αποτελεί οικονομική υποστήριξη για ένα καθορισμένο φορέα, αποτελεί απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Σομαλίας και ως εκ τούτου τα άτομα και οι φορείς που εμπλέκονται στις συγκεκριμένες εμπορικές συναλλαγές μπορούν να καθοριστούν από την Επιτροπή και να υπαχθούν στα στοχευμένα μέτρα που θεσπίστηκαν βάσει της απόφασης 1844 (2008). 4.Καλεί τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση (ΤFG) να εξετάσει την απαγόρευση κάθε εμπορικής συναλλαγής μεγάλων εμπορικών πλοίων με τους λιμένες που ελέγχονται από την Αl-Shabaab. 5.Απαιτεί από όλα τα μέρη να διασφαλίζουν την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση για την έγκαιρη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας σε ολόκληρη τη Σομαλία, υπογραμμίζει την έντονη ανησυχία του για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Σομαλία, παροτρύνει όλα τα μέρη και τις ένοπλες ομάδες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ανθρωπιστικού προσωπικού και των ανθρωπιστικών εφοδίων και εκφράζει την ετοιμότητα του να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων και φορέων σε περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια καθορισμού που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1 (γ) ανωτέρω. 6.Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της Ομάδας Επίβλεψης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 της απόφασης 1558 (2004), η οποία παρατάθηκε με την παράγραφο 6 της απόφασης 1916 και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να συσταθεί εκ νέου η Ομάδα Επίβλεψης για χρονική περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, αποτελούμενη από οκτώ εμπειρογνώμονες, αντλώντας, όπως αρμόζει, από την εμπειρία των μελών της Ομάδας Επίβλεψης που είχε συσταθεί βάσει της απόφασης 1916 (2010) και σύμφωνα με την απόφαση 1907 (2009), προκειμένου να εκπληρώσει την παραταθείσα εντολή της, η οποία έχει ως εξής: 1)να συνδράμει την Επιτροπή στην επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων που επιβλήθηκαν βάσει των παραγράφων 1, 3 και 7 της απόφασης 1844 (2008), μεταξύ άλλων μέσω της αναφοράς οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με παραβάσεις και να συμπεριλαμβάνει στις εκθέσεις της προς την Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία σχεέίζεται με τον ενδεχόμενο καθορισμό των ατόμων και φορέων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, 2)να συνδράμει την Επιτροπή στην εκπόνηση των επεξηγηματικών περιλήψεων που αναφέρονται στην παράγραφο 14 της απόφασης 1844 (2008), ως προς τα άτομα και τους φορείς που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, 3)να ερευνά οποιεσδήποτε δραστηριότητες σε λιμένες στη Σομαλία, από τις οποίες δύναται να προκύψουν έσοδα για την Αl-Shabaab, φορέα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή διότι πληροί τα κριτήρια καθορισμού της απόφασης 1844 (2008), 4)να συνεχίσει τα καθήκοντα που περιγράφονται στις παραγράφους 3 (α) έως (γ) της απόφασης 1587 (2005), τις παραγράφους 23 (α) έως (γ) της απόφασης 1844 (2008) και τις παραγράφους 19(a) έως (δ) της απόφασης 1907 (2009), 5)να διερευνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διεθνείς υπηρεσίες, όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών στους τομείς της οικονομίας, της ναυτιλίας και σε άλλους τομείς, από τις οποίες προκύπτουν έσοδα που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη παραβιάσεων των εμπάργκο όπλων της Σομαλίας και της Ερυθραίας, 6)να διερευνά οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, δρομολόγια, λιμένες, αεροδρόμια και άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις παραβιάσεις των εμπάργκο όπλων της Σομαλίας και της Ερυθραίας, 7)να συνεχίσει την επεξεργασία και την ενημέρωση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο καταλόγου των ατόμων και φορέων εκείνων που εμπλέκονται στις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, εντός και εκτός Σομαλίας, και των ενεργών υποστηρικτών τους, για λήψη ενδεχόμενων μελλοντικών μέτρων από το Συμβούλιο, και να παρουσιάζει τις συγκεκριμένες πληροφορίες στην Επιτροπή όπως και όποτε κρίνει κατάλληλο η Επιτροπή, 8)να συντάξει ένα σχέδιο καταλόγου των ατόμων και φορέων εκείνων που εμπλέκονται στις πράξεις που περιγράφονται στις παραγράφους 15 (α) - (ε) της απόφασης 1907 (2009) εντός και εκτός της Ερυθραίας, και των ενεργών υποστηρικτών τους, για λήψη ενδεχόμενων μελλοντικών μέτρων από το Συμβούλιο, και να παρουσιάζει τις συγκεκριμένες πληροφορίες στην Επιτροπή όπως και όποτε κρίνει κατάλληλο η Επιτροπή, 9)να συνεχίσει την υποβολή συστάσεων βάσει των ερευνών της, των προηγούμενων εκθέσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (S/2003/223 και S/2003/1035), που έχει διοριστεί βάσει των αποφάσεων 1425 (2002) και 1474 (2003) και των προηγούμενων εκθέσεων της Ομάδας Επίβλεψης (S/2004/604, S/2005/153, S/2005/625, S/2006/229, S/2006/913, S/2007/436, S/2008/274, S/2008/769 και S/2010/91), που έχει διοριστεί βάσει των αποφάσεων 1519 (2003), 1558 (2004), 1587 (2005), 1630 (2005), 1676 (2006), 1724 (2006), 1766 (2007), 1811 (2008), 1853 (2008) και 1916 (2010), 10)να συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή για την υποβολή συγκεκριμένων συστάσεων ως προς τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση της συνολικής συμμόρφωσης με τα εμπάργκο όπλων στη Σομαλία και την Ερυθραία, καθώς και με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 1, 3 και 7 της απόφασης 1844 (2008) και τις παραγράφους 5, 6, 8, 10, 12 και 13 της απόφασης 1907 (2009) σχετικά με την Ερυθραία, 11)να συνδράμει στον εντοπισμό τομέων στους οποίους μπορούν να ενισχυθούν οι ικανότητες των Κρατών της περιοχής, για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των εμπάργκο όπλων στη Σομαλία και την Ερυθραία, καθώς και των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 1, 3 και 7 της απόφασης 1844 (2008) και τις παραγράφους 5, 6, 8, 10, 12 και 13 της απόφασης 1907 (2009) σχετικά με την Ερυθραία, 12)να υποβάλει στο Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής, μία ενδιάμεση ενημέρωση εντός έξι μηνών από τη σύσταση της και να υποβάλει εκθέσεις προόδου στην Επιτροπή σε μηνιαία βάση, 13)να υποβάλει προς εξέταση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, δύο τελικές εκθέσεις: μία που να επικεντρώνεται στη Σομαλία και μία στην Ερυθραία, καλύπτοντας όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται ανωτέρω, το αργότερο 15 ημέρες πριν τη λήξη της εντολής της Ομάδας Επίβλεψης. 7.Επιπλέον ζητά από το Γενικό Γραμματέα να προβεί στις απαραίτητες οικονομικές διευθετήσεις προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της Ομάδας Επίβλεψης. 8.Ζητά από την Επιτροπή, σύμφωνα με την εντολή της και κατόπιν διαβούλευσης με την Ομάδα Επίβλεψης και άλλους σχετικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών, να μελετήσει τις συστάσεις των εκθέσεων της Ομάδας Επίβλεψης και να προτείνει στο Συμβούλιο τρόπους για τη βελτίωση της εφαρμογής των εμπάργκο όπλων στη Σομαλία και την Ερυθραία και της συμμόρφωσης με αυτά καθώς και για την εφαρμογή των στοχευμένων μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 1, 3 και 7 της απόφασης 1844 (2008) και τις παραγράφους 5, 6, 8, 10, 12 και 13 της απόφασης 1907 (2009) ως απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις. 9.Αποφασίζει ότι για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, και με την επιφύλαξη των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που διενεργούνται αλλού, οι υποχρεώσεις των Κρατών Μελών που ορίζονται στην παράγραφο 3 της απόφασης 1844 (2008) δεν ισχύουν για την πληρωμή κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ή οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης της επειγόντως απαιτούμενης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία, από τα Ηνωμένα Έθνη, τους ειδικευμένους οργανισμούς ή προγράμματα τους, τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς που έχουν καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και τους συνεργάτες τους στην υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων διμερώς ή πολυμερώς χρηματοδοτηθεισών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που συμμετέχουν στην Ενοποιημένη Έκκληση του ΟΗΕ για τη Σομαλία. 10.Προτρέπει όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ερυθραίας, άλλων Κρατών της περιοχής και της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, καθώς και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίσουν τη συνεργασία με την Ομάδα Επίβλεψης καθώς και την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Επίβλεψης, και την απρόσκοπτη πρόσβαση, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα και τοποθεσίες που η Ομάδα Επίβλεψης θεωρεί σχετικά με την εκτέλεση της εντολής. Αποφασίζει να συνεχίσει να επιλαμβάνεται ενεργά του ζητήματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-10-25 Απόφαση 2002 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείαςτου Ο.Η.Ε., σχετικά με Σομαλία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/222
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία