ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/Φ.3467/ΑΣ6207

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-02-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1961 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβερία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1961 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1961 (2010) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6454η συνεδρίασή του στις 17 Δεκεμβρίου 2010 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με την κατάσταση στη Λιβερία και τη Δυτική Αφρική. Χαιρετίζοντας τη συνεχή πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Κυβέρνηση της Λιβερίας από τον Ιανουάριο του 2006, ως προς την ανοικοδόμηση της Λιβερίας, προς όφελος όλων των Λιβεριανών, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Υπενθυμίζοντας την απόφασή του να μην ανανεώσει τα μέτρα της παραγράφου 10 της απόφασης 1521 (2003) σχετικά με τους ακατέργαστους κορμούς δέντρων και τα προϊόντα ξυλείας προέλευσης Λιβερίας, και τονίζοντας ότι η πρόοδος της Λιβερίας στον τομέα της ξυλείας πρέπει να συνεχιστεί με την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του Νόμου περί Εθνικής Δασικής Μεταρρύθμισης, ο οποίος υπεγράφη ως νόμος του κράτους στις 5 Οκτωβρίου 2006 και της λοιπής νέας νομοθεσίας σχετικά με τη διαφάνεια των εσόδων (Νόμος περί Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών στη Λιβερία) και την επίλυση των ζητημάτων σχετικά με δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής γης (Νόμος περί Κοινοτικών Δικαιωμάτων όσον αφορά στις Δασικές Εκτάσεις και Νόμος περί Επιτροπής Εγγείου Ιδιοκτησίας). Υπενθυμίζοντας την απόφασή του να τερματίσει τα μέτρα της παραγράφου 6 της απόφασης 1521 (2003) σχετικά με τα διαμάντια, και χαιρετίζοντας τη συμμετοχή και τον ηγετικό ρόλο της Κυβέρνησης της Λιβερίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο στη Διαδικασία Κίμπερλυ, και ενθαρρύνοντας την Κυβέρνηση της Λιβερίας να εντείνει τη δέσμευση και τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ. Τονίζοντας τη συνεχιζόμενη σημασία της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL), ως προς τη βελτίωση της ασφάλειας σε ολόκληρη τη Λιβερία και την παροχή βοήθειας προς την Κυβέρνηση, προκειμένου να εδραιώσει την εξουσία της σε ολόκληρη τη χώρα, ιδιαίτερα στις περιοχές παραγωγής διαμαντιών, ξυλείας και άλλων φυσικών πόρων, καθώς και στις παραμεθόριες περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη την τελική έκθεση του Σώματος Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβερία σύμφωνα με την παράγραφο 9(στ) της απόφασης 1903 (2009), μεταξύ άλλων και για τα θέματα των διαμαντιών, της ξυλείας, των στοχευμένων κυρώσεων και των όπλων και της ασφάλειας. Έχοντας επανεξετάσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 2 και 4 της απόφασης 1521 (2003) και με την παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004), καθώς και την πρόοδο προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 5 της απόφασης 1521 (2003) και σημειώνοντας τη συνεργασία της Κυβέρνησης της Λιβερίας με την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL) στη σήμανση του οπλισμού, και καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι έχει σημειωθεί ανεπαρκής πρόοδος προς το σκοπό αυτό. Υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να υποστηρίξει την Κυβέρνηση της Λιβερίας στις προσπάθειές της για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της απόφασης 1521 (2003), χαιρετίζοντας τη συμμετοχή της Ειρηνευτικής Επιτροπής και ενθαρρύνοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των δωρητών, να υποστηρίξουν την Κυβέρνηση της Λιβερίας στις προσπάθειές της. Επιδοκιμάζοντας την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων για τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ειρηνευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών και των ομάδων εμπειρογνωμόνων των Επιτροπών Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κρίνοντας ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη Λιβερία, η κατάσταση εκεί εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 1.Αποφασίζει να ανανεώσει τα μέτρα σχετικά με τις μετακινήσεις, τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 4 της απόφασης 1521 (2003), για μια περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης. 2.Υπενθυμίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004) παραμένουν σε ισχύ, σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την έλλειψη προόδου σε σχέση με την εφαρμογή των οικονομικών μέτρων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004) και απαιτεί από την Κυβέρνηση της Λιβερίας να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. 3.Αποφασίζει να ανανεώσει για μια περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, τα μέτρα για τα όπλα, τα οποία είχαν επιβληθεί προηγουμένως με την παράγραφο 2 της απόφασης 1521 (2003) και τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1683 (2006), την παράγραφο 1(β) της απόφασης 1731 (2006) και τις παραγράφους 3,4, 5 και 6 της απόφασης 1903 (2009). 4.Επιβεβαιώνει εκ νέου την πρόθεσή του να επανεξετάζει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004) τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και δίνει εντολή στην Επιτροπή, σε συντονισμό με την Κυβέρνηση της Λιβερίας και τα σχετικά καθορίζοντα Κράτη και με τη βοήθεια του Σώματος Εμπειρογνωμόνων, να ενημερώνει, σύμφωνα με τις ανάγκες, τους δημόσια διαθέσιμους λόγους για την καταχώρηση εγγραφών στους καταλόγους σχετικά με την απαγόρευση των μετακινήσεων και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. 5.Αποφασίζει να επανεξετάσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω μέτρα, μετά από αίτημα της Κυβέρνησης της Λιβερίας, μόλις η Κυβέρνηση αναφέρει στο Συμβούλιο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση 1521 (2003) για τον τερματισμό των μέτρων, και παράσχει στο Συμβούλιο στοιχεία που να δικαιολογούν την εκτίμηση της. 6.Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή του Σώματος Εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης 1903 (2009) για μια περαιτέρω περίοδο, έως τις 16 Δεκεμβρίου 2011, προκειμένου να αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)να διεξάγει δύο αποστολές επακόλουθης αξιολόγησης στη Λιβερία και τα γειτονικά κράτη, προκειμένου να διερευνήσει και να συντάξει μια ενδιάμεση και μια τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή, καθώς και τις τυχόν παραβιάσεις, των μέτρων για τα όπλα, όπως τροποποιήθηκαν από την απόφαση 1903 (2009), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με τον καθορισμό, από την Επιτροπή, των ατόμων που περιγράφονται στην παράγραφο 4(α) της απόφασης 1521 (2003) και στην παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004), συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, όπως αυτών από φυσικούς πόρους, για το παράνομο εμπόριο όπλων, 2)να αξιολογήσει τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004), συμπεριλαμβανομένων, ιδιαίτερα, όσων σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία του πρώην Προέδρου Charles Τaylοr, 3)να προσδιορίσει και να προβεί σε συστάσεις σχετικά με τους τομείς στους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η ικανότητα της Λιβερίας και των Κρατών της περιοχής, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 4 της απόφασης 1521 (2003) και την παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004), 4)εντός του εξελισσόμενου νομικού πλαισίου της Λιβερίας, να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο τα δάση και οι λοιποί φυσικοί πόροι συμβάλλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη και όχι στην αστάθεια, καθώς και το βαθμό στον οποίο η σχετική νομοθεσία (Νόμος περί Εθνικής Δασικής Μεταρρύθμισης, Νόμος περί Επιτροπής Εγγείου Ιδιοκτησίας, Νόμος περί Κοινοτικών Δικαιωμάτων όσον αφορά στις Δασικές Εκτάσεις και Νόμος περί Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών στη Λιβερία) και άλλες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες συμβάλλουν στη μετάβαση αυτή και να υποβάλει συστάσεις, όπου αρμόζει, για το πώς οι εν λόγω φυσικοί πόροι θα μπορούσαν να συμβάλουν καλύτερα στην πρόοδο της χώρας προς την αειφόρο ειρήνη και σταθερότητα, 5)να αξιολογήσει τη συμμόρφωση της Κυβέρνησης της Λιβερίας με το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ και να συντονιστεί με τη Διαδικασία Κίμπερλυ κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, 6)να υποβάλει μια ενδιάμεση έκθεση στο Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής, έως την 1η Ιουνίου 2011 και μια τελική έκθεση στο Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής, έως την 1η Δεκεμβρίου 2011, επί όλων των ζητημάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και να παράσχει ανεπίσημες ενημερώσεις στην Επιτροπή, όπως αρμόζει, πριν τις ως άνω ημερομηνίες, ιδίως σχετικά με την πρόοδο στον τομέα της ξυλείας, μετά την άρση της παραγράφου 10 της απόφασης 1521 (2003) τον Ιούνιο του 2006, καθώς και στον τομέα των διαμαντιών, μετά την άρση της παραγράφου 6 της απόφασης 1521 (2003) τον Απρίλιο του 2007, 7)να συνεργαστεί ενεργά με άλλες συναφείς ομάδες εμπειρογνωμόνων, ιδιαίτερα με εκείνη σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού, που συστάθηκε εκ νέου βάσει της παραγράφου 9 της απόφασης 1946 (2010) και με εκείνη σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που συστάθηκε εκ νέου βάσει της παραγράφου 5 της απόφασης 1952 (2010) αναφορικά με τους φυσικούς πόρους, 8)να συνεργαστεί ενεργά με το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ, 9)να συνδράμει την Επιτροπή στην ενημέρωση των δημόσια διαθέσιμων λόγων για την καταχώρηση εγγραφών στους καταλόγους σχετικά με την απαγόρευση των μετακινήσεων και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. 7.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να διορίσει εκ νέου το Σώμα Εμπειρογνωμόνων και να προβεί στις απαραίτητες οικονομικές διευθετήσεις και διευθετήσεις ασφάλειας για την υποστήριξη του έργου του Σώματος. 8.Καλεί όλα τα Κράτη και την Κυβέρνηση της Λιβερίας να συνεργαστούν πλήρως με το Σώμα Εμπειρογνωμόνων, σε όλες τις πτυχές της εντολής του. 9.Υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για τον έλεγχο της κυκλοφορίας μικρών όπλων εντός του εδάφους της Λιβερίας καθώς και μεταξύ της Λιβερίας και των γειτονικών Κρατών ανήκει στις αρμόδιες κρατικές αρχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών για τα Μικρά και Ελαφρά Όπλα του 2006. 10.Επαναλαμβάνει τη σημασία της συνεχιζόμενης βοήθειας της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL) προς την Κυβέρνηση της Λιβερίας, την Επιτροπή και το Σώμα Εμπειρογνωμόνων, εντός των δυνατοτήτων της και των περιοχών ανάπτυξής της, και, μη θιγομένης της εντολής της, της συνέχισης άσκησης των καθηκόντων της που ορίζονται σε προηγούμενες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 1683 (2006). 11.Παροτρύνει την Κυβέρνηση της Λιβερίας να εφαρμόσει τις συστάσεις της ομάδας αναθεώρησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ του έτους 2009 για την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων, όσον αφορά στην εξόρυξη και τις εξαγωγές διαμαντιών. 12.Ενθαρρύνει τη Διαδικασία Κίμπερλυ να συνεχίσει να συνεργάζεται με το Σώμα Εμπειρογνωμόνων και να υποβάλει εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην εφαρμογή, εκ μέρους της Λιβερίας, του Προγράμματος Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ. 13.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία