Απόφασις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί συστάσεως και λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «“ΦΡΟΝΤΙΔΑ” - Στέγη φροντίδος ατόμων τρίτης ηλικίας - Μ.Κ. της Ιεράς Μητροπόλως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 26/27.10.2011 ΠΡΑΞΕΩΣ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως: ΒΑΡΝΑΒΑ και σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες συνιστάται στην περιφέρεια της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ και υπό την εποπτεία και την ευθύνη αυτής Εκκλησιαστικό Ίδρυμα που θα λειτουργεί ως εξαρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως αυτοτελούς διαχειρίσεως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «“ΦΡΟΝΤΙΔΑ” - ΣΤΕΓΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - Μ.Κ.», που θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Έδρα του Ιδρύματος τούτου είναι ο Δήμος Νεαπόλεως Συκεών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το Ίδρυμα θα στεγασθεί σε κτηριακό συγκρότημα που θα κατασκευασθεί επί οικοπέδου του Δήμου Χορτιάτη - Δ.Δ. Φιλύρου ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως. Το Ίδρυμα έχει δική του σφραγίδα με δύο επάλληλους κύκλους, η οποία φέρει στο κέντρο της την παράσταση του ΚΑΛΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑ. Στον μεν εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ», στον δε εσωτερικό οι λέξεις «“ΦΡΟΝΤΙΔΑ” - ΣΤΕΓΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - Μ.Κ.».
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παροχή και εξασφάλιση, χωρίς επιδίωξη επιχειρηματικού κέρδους, σε κατάλληλους και ειδικά εξοπλισμένους χώρους του, διαμονής, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής και κάθε εν γένει περίθαλψης, πνευματικής και ψυχολογικής υποστήριξης και συμπαράστασης, ψυχαγωγίας, απασχόλησης, προστασίας, φροντίδας, στοργής, θαλπωρής, ανακούφισης και αγάπης σε υπερήλικα άτομα με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους (αυτοεξυπηρετούμενα ή μη), άνδρες και γυναίκες, αποδεδειγμένα άπορα, αλλά και εύπορα, αποδεδειγμένα ανασφάλιστα, αλλά και ασφαλισμένα, που κατοικούν εντός της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Τα αποδεδειγμένα άπορα ή ανασφάλιστα άτομα περιθάλπονται δωρεάν, απαλλασσόμενα από την υποχρέωση καταβολής τροφείων. Τα υπόλοιπα υπερήλικα άτομα καταβάλλουν στο Ίδρυμα ποσό τροφείων κατά μήνα, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται προς αναλογική κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Ιδρύματος και μόνο, σύμφωνα με τη διάταξη των εδαφίων α και β της παραγ.1 του άρθρου 1 της Υ.ΑΠ4/οικ.4690 (Υγείας)/ 30-08/11-09-1996.
2.  
  Ειδικότερα το Ίδρυμα λειτουργεί ως Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.- Μ.Κ.) και εξασφαλίζει υποχρεωτικά στους περιθαλπόμενους τα ακόλουθα: — Υγιεινή διαμονή προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας περιθαλπομένων, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωσή τους. — Υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογη με την κατάσταση της υγείας κάθε περιθαλπομένου, με ελάχιστο ημερήσιο όριο τις 1600 θερμίδες τροφής με τη σωστή ποιοτική σύνθεση. — Συνεχής φροντίδα για την ατομική καθαριότητα των περιθαλπομένων καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδος. — Τακτική ιατρική παρακολούθηση καθώς και έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρμακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. — Η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγμένο νοσηλευτήριο. — Δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπομένων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά μπαστούνια, περιπατητήρες κ.λ.π.). — Προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, ψυχαγωγία, ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, κατάσταση και περίπτωση του περιθαλπομένου. — Φυσικοθεραπεία με την εφαρμογή απλών φυσικοθεραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών μεθόδων ή μέριμνα για την περαιτέρω ειδική θεραπεία σε φυσικοθεραπευτήρια, με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοεξυπηρέτησής τους, εφόσον αυτή κρίνεται επιστημονικώς εφικτή. — Δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και συμμετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. — Τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής κατάστασης του περιθαλπομένου.
3.  
  Το Ίδρυμα οφείλει να επιτρέπει στον Κοινωνικό ή Κοινωνική Σύμβουλο που ορίζεται σε αυτό, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγ. 4 του άρθ.1 του Ν. 2345/1995, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του και να εξασφαλίζει σε αυτόν - αυτήν την ακώλυτη άσκηση των καθηκόντων επίβλεψης και συνεχούς παρακολούθησης των υπηρεσιών που παρέχονται ως προς την ποιότητα και την επάρκεια αυτών. Επίσης ως Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπόκειται, ως προς την πιστή εφαρμογή των σχετικών κειμένων διατάξεων, στην εποπτεία της κατά νόμο αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.
4.  
  Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αποτυπώνει οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά (με φωτογραφίες, μαγνητοταινίες, βιντεοταινίες κ.α.) οποιαδήποτε εκδήλωση πραγματοποιείται στους χώρους του και να χρησιμοποιεί, σύμφωνα με το ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα και ήθος, τα μέσα αυτά για την προβολή των δραστηριοτήτων του και την εν γένει προαγωγή των σκοπών του.
Άρθρο 3
1.  
  Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από:
 1. τον εκάστοτε Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως ως Πρόεδρο, με νόμιμο αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον εκάστοτε Πρωτοσύγκελλο ή τον εκάστοτε Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως, και έξι μέλη, άνδρες ή γυναίκες, που κατοικούν εντός της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως ή κατάγονται από αυτή και διακρίνονται για την ευσέβεια, το ήθος, την πνευματική κατάρτιση, την ωριμότητα και το ενδιαφέρον τους για τη ζωή και το έργο της Εκκλησίας, διοριζόμενα από τον Μητροπολίτη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους
2.  
  Τα παραπάνω έξι μέλη του Δ.Σ. διορίζονται μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη για μια τριετία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Το αξίωμά τους είναι τιμητικό και άμισθο οι δε χρηματίσαντες μέλη του Δ.Σ. όχι όμως πέραν των τριών συνεχομένων περιόδων, μπορούν να επαναδιορισθούν.
3.  
  Μέλη του Δ.Σ. που παραιτούνται ή δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους ή δεν συμμετέχουν αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις ή προβαίνουν σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τον σκοπό του Ιδρύματος, παύονται και αντικαθίστανται με νέα μέλη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη.
4.  
  Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του και συνέρχεται τακτικά κάθε δυο μήνες και εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εμπεριέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, του νομίμου αναπληρωτή του.
5.  
  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού του νομίμου αναπληρωτή του.
6.  
  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο νόμιμος αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, του νόμιμου αναπληρωτή του.
7.  
  Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, αλλά και οι απόψεις των μειοψηφούντων μελών. Τα πρακτικά δε αυτά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.
8.  
  Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχει άνευ ψήφου και ο Διευθυντής του Ιδρύματος που διορίζεται από το Δ.Σ., εισηγείται δε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Σύνταξη εσωτερικού Κανονισμού, ο οποίος θα εγκριθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και θα ρυθμίζει λεπτομερώς την οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος (π.χ. την κατανομή της εργασίας και των καθηκόντων του έμμισθου και άμισθου προσωπικού, τυχόν αμοιβές και μισθούς, την οργάνωση του Ιδρύματος, ωράριο υποδοχής κοινού, αλληλογραφία κ.λπ.). β) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, διαχείριση και αξιοποίηση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων και διάθεση των πόρων του Ιδρύματος, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. γ) Συνεργάζεται με το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, καθώς και με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών και τα Ηγουμενοσυμβούλια των Ιερών Μονών της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, τους πολιτιστικούς, επιστημονικούς, φιλανθρωπικούς κ.α. Συλλόγους, καθώς και με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και εν γένει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος. δ) Μεριμνά για την ορθή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος. ε) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος. στ) Καθορίζει και συνιστά για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος τις θέσεις του προσωπικού (διοικητικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, ειδικού και βοηθητικού) και αποφασίζει για την πρόσληψη και την παύση αυτού, για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές του, καθώς και για τα λοιπά συναφή ζητήματα σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας. ζ) Αποφασίζει επί των αιτήσεων εισαγωγής υπερηλίκων ατόμων στο Ίδρυμα, για τα σχετικά με την καταβολή ποσού τροφείων κατά μήνα στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται και εν γένει για κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, καθώς και για την ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών του Ιδρύματος. Αποφασίζει για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται στους χώρους του Ιδρύματος σύμφωνα με τους σκοπούς αυτού. Οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και δεν προβλέπεται ρητώς απ’ αυτόν ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβάλλεται προς έγκριση στον οικείο Μητροπολίτη.
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες του Προέδρου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: α) Έχει την εποπτεία οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, διαχείρισης και αξιοποίησης εν γένει των περιουσιακών στοιχείων και διάθεσης των πόρων του Ιδρύματος και συντονίζει τα μέλη του Δ.Σ. για την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος. β) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής και Εκκλησιαστικής Αρχής και οποιασδήποτε άλλης Αρχής και σε όλες του τις σχέσεις με άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα. γ) Λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Ιδρύματος και υπογράφει όλη την αλληλογραφία, τα οικονομικής φύσης έγγραφα, τα συμβόλαια και τις συμβάσεις αυτού. δ) Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις.
Άρθρο 6
1.  
  Το προσωπικό του Ιδρύματος διακρίνεται σε έμμισθο και εθελοντικό. Το έμμισθο προσωπικό προσλαμβάνεται, απασχολείται, αμείβεται και παύεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας. Στο εθελοντικό προσωπικό συγκαταλέγονται όσοι με τη θέλησή τους και άνευ αμοιβής παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα.
2.  
  Το προσωπικό έμμισθο και εθελοντικό διακρίνεται περαιτέρω σε Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Ειδικό και Βοηθητικό. Συνιστώνται δε για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος οι κατά κατηγορία ακόλουθες θέσεις, όπως λεπτομερώς περιγράφονται κατωτέρω: Α. Διοικητικό Ι) Μία (1) θέση Διευθυντού, πτυχιούχου τουλάχιστον Ανωτέρας Κρατικής Σχολής, πρακτικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης. Στην εν λόγω θέση δύναται να διορίζεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος ιερέας, εφημέριος ή συνταξιούχος με τα άνω προσόντα, με επιμίσθιο κατά συμφωνία και τριετή θητεία, η οποία ανανεώνεται κατά την κρίση του Δ.Σ. Ο Διευθυντής μεταξύ άλλων έχει την κύρια ευθύνη και μεριμνά, συνεργαζόμενος με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, για την ορθή και απρόσκοπτη οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος και για όλα τα σχετικά θέματα. ΙΙ) Μια (1) θέση Επιμελητού, πτυχιούχου τουλάχιστον Ανωτέρας Κρατικής Σχολής για άσκηση καθηκόντων Γραμματέως του Ιδρύματος. Ο Επιμελητής μεταξύ άλλων τηρεί με τις οδηγίες του Διευθυντού το Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Ιδρύματος, συντάσσει όλα τα έγγραφα και γενικώς διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία του Ιδρύματος περί της οποίας ενημερώνει τον Πρόεδρο και την οποία προωθεί σε αυτόν για υπογραφή. Επίσης τηρεί το Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ιδρύματος, φροντίζει για τη διασφάλιση των αρχείων του Ιδρύματος και τη φύλαξη της σφραγίδας του και τηρεί και τα υπόλοιπα Γενικά Βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος. ΙΙΙ) Μία (1) θέση Διαχειριστού - Λογιστού αποφοίτου Λυκείου ή ΙΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης για άσκηση καθηκόντων Ταμία του Ιδρύματος. Ο Διαχειριστής - Λογιστής μεταξύ άλλων και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, υποδείξεις και εντολές του Διευθυντού, ο οποίος έχει την άμεση ευθύνη:.
 1. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και στη διάθεση των πόρων του Ιδρύματος.
 2. Τηρεί και φυλάσσει το Βιβλίο Ταμείου καθώς και τα τριπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών
 3. Εισπράττει με τριπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεων, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και το Διευθυντή, κάθε έσοδο του Ιδρύματος και διενεργεί τις πληρωμές που αποφασίζει το Δ.Σ. δια τριπλοτύπων Ενταλμάτων Πληρωμών, τα οποία επίσης συνυπογράφει, όπως και όλα τα οικονομικής φύσης έγγραφα, με τον Πρόεδρο και το Διευθυντή.
 4. Ευθύνεται για τη φύλαξη του περιεχομένου του Ταμείου του Ιδρύματος, των χρηματογράφων και κάθε φύσης αποδεικτικών εγγράφων, καταθέτει το χρηματικό πλεόνασμα από την οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος, το οποίο υπερβαίνει το ποσό περί του ύψους του οποίου αποφασίζει το Δ.Σ., για την κάλυψη των τρεχουσών και εκτάκτων αναγκών σε μια από τις Τράπεζες που λειτουργούν στη Νεάπολη (σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου) στο όνομα του Ιδρύματος και διενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις, τις τελευταίες μόνο με εξουσιοδότηση του Προέδρου.
 5. Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη εν σχεδίω και υποβολή στο Δ.Σ. του ετήσιου Προϋπολογισμού και Απολογισμού του Ιδρύματος.
 6. Ο Προϋπολογισμός και Απολογισμός συντάσσονται από τον Διαχειριστή - Λογιστή και υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλονται στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
 7. Τηρεί και φυλάσσει και τα υπόλοιπα Διαχειριστικά Βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος
 8. Μεριμνά για την προμήθεια εξοπλισμού, τροφίμων κ.α. του Ιδρύματος.
 9. Β. Ιατρικό Μία (1) θέση Ιατρού, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για θέματα υγειονομικής εν γένει φύσης με μερική απασχόληση ημερησίως.
 10. Γ. Νοσηλευτικό Ι) Μία (1) θέση Προϊσταμένου-ης, κατά προτίμηση αποφοίτου Σχολής τετραετούς φοίτησης Νοσηλευτών-τριών ή Επισκεπτών-τριών Υγείας ή τριετούς φοίτησης με διετή τουλάχιστον νοσηλευτική πείρα.
 11. ΙΙ) Τέσσερις (4) θέσεις Νοσηλευτών-τριών η Βοηθών Νοσηλευτών.
 12. ΙΙΙ) Τέσσερις (4) θέσεις Βοηθών νοσηλευτικού προσωπικού.
 13. ΙV) Τρεις (3) θέσεις Βοηθών νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη του νυκτερινού ωραρίου εργασίας.
 14. Δ. Ειδικό Ι) Δύο (2) θέσεις Φυσικοθεραπευτή-τριας ΙΙ) Δύο (2) θέσεις Κοινωνικού-ής Λειτουργού.
 15. ΙΙΙ) Μία (1) θέση Ψυχολόγου με μερική ημερήσια απασχόληση.
 16. ΙV) Μία (1) θέση εργοθεραπευτού-τριας με δίωρη ημερήσια απασχόληση.
 17. Ε. Βοηθητικό Ι) Μία (1) θέση Μάγειρα-Μαγείρισσας.
 18. ΙΙ) Μία (1) θέση Βοηθού Μάγειρα, ο οποίος να καλύπτει το βραδινό ωράριο εργασίας.
 19. ΙΙΙ) Πέντε (5) θέσεις Καθαριστριών και Τραπεζοκόμων.
 20. ΙV) Δύο (2) θέσεις Πλυντριών. V) Μία (1) θέση τεχνίτη Ηλεκτρολόγου - Υδραυλικού ως συντηρητή αποφοίτου Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου.
3.  
  Η πλήρωση των θέσεων που προαναφέρθηκαν πλην αυτών που σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας επιβάλλεται να πληρωθούν, θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες, αλλά και σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυνατότητες του Ιδρύματος και κατά τα οριζόμενα για την πρόσληψη εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 7
1.  
  Το Ίδρυμα τηρεί με τη μέριμνα του Επιμελητού τα Γενικά αυτού Βιβλία και στοιχεία, θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, ήτοι: α) το Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, β) το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., γ) το Ημερολόγιο εισερχομένων και εξερχομένων περιθαλπομένων και μεταβολών περίθαλψής τους, δ) τους Ατομικούς Φακέλους περιθαλπομένων πλήρως ενημερωμένων, οι οποίοι περιέχουν και καρτέλες φαρμακευτικής αγωγής και δίαιτας, όταν υπάρχει ειδικός λόγος. Οι φάκελοι αυτοί θα φυλάσσονται επί μία πενταετία από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του περιθαλπομένου, ε) το Βιβλίο Αποβιούντων, στ) το Μητρώο προσωπικού τηρούμενο κατά κατηγορία προσωπικού (Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Ειδικό και Βοηθητικό), του οποίου η σχετική κατάσταση θεωρημένη ανά εξάμηνο από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, θα αναρτάται στο Γραφείο της Διεύθυνσης.
2.  
  Επίσης το Ίδρυμα που έχει ιδία διαχείριση, τηρεί με μέριμνα του Διαχειριστή-Λογιστή τα Διαχειριστικά αυτού βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών Βιβλίων των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, ήτοι α) το Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του Ιδρύματος, καθώς και τα αριθμημένα κατ αύξοντα αριθμό τριπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών, β) το Βιβλίο Κτηματολογίου, στο οποίο καταγράφεται όλη η ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος, γ) το Βιβλίο Υλικού (οικοσκευής και εξοπλισμού), στο οποίο καταγράφεται ολόκληρη η κινητή περιουσία αυτού, δ) το Βιβλίο Αποθήκης Τροφίμων
Άρθρο 8 "Πόροι του Ιδρύματος και διάθεσή τους"
1.  
  Ι) Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) οι εκάστοτε επιχορηγήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως καθώς και οι υπέρ αυτού εισφορές των Ιερών Ενοριακών και Προσκυνηματικών Ναών και των Ιερών Μονών της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως, β) τόκοι από τις καταθέσεις του Ιδρύματος και πρόσοδοι από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτού, γ) κάθε άλλη πρόσοδος σύμφωνη με το ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα, που προέρχεται από κάθε νόμιμη πηγή και δεν κατονομάζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, δ) προαιρετικές εισφορές σε είδος ή σε χρήμα φίλων του Ιδρύματος, ε) δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου κληρονομίες, κληροδοτήματα και κληροδοσίες κινητών και ακινήτων φυσικών ή νομικών προσώπων, στ) Κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από τα ειδικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχορηγήσεις εκ μέρους της Νομαρχιακής ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, επιχορηγήσεις εκ μέρους φυσικών προσώπων και κάθε νόμιμη επιχορήγηση, ζ) τα προσδιορισμένα ποσά τροφείων κατά μήνα στις περιπτώσεις που η καταβολή αυτών προβλέπεται (είτε από τα ίδια τα υπερήλικα άτομα εξ ιδίων πόρων, είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία τους, είτε από την κοινωνική κρατική πρόνοια, είτε από τους οικείους τους). ΙΙ) Οι ανωτέρω πόροι διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος για α) τη διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμακευτική και κάθε εν γένει περίθαλψη και φροντίδα των περιθαλπομένων, β) την αντιμετώπιση των δαπανών συντήρησης, επισκευής και ανακαίνισης του κτιριακού συγκροτήματος και των δαπανών κοινοχρήστων, γ) την αντιμετώπιση των τρεχουσών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματος, δ) την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και αναλώσιμων προς κάλυψη των σχετικών αναγκών, ε) τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές του υπηρετούντος έμμισθου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, στ) την απόδοση κάθε άλλης οφειλής του Ιδρύματος που αναγράφεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης που αποσκοπεί στην επίτευξη του σκοπού του Ιδρύματος.
Άρθρο 9
1.  
  Το παρόν Ίδρυμα καταργείται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. αυτού, για τη λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η ψήφος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ως Προέδρου, όταν δεν εκπληρώνει τις εκκλησιολογικές αυτού προϋποθέσεις και την αποστολή του, όταν παρεκκλίνει του σκοπού του ή καταστεί ανέφικτη η λειτουργία του. Σε κάθε περίπτωση κατάργησης του Ιδρύματος κάθε κινητό ή ακίνητο περιουσιακό αυτού στοιχείο, καθώς και κάθε δικαίωμα και αξίωση αυτού ανήκει αυτοδικαίως στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
Άρθρο 10
1.  
  Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος, για τη λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η ψήφος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ως Προέδρου.
Άρθρο 11
1.  
  Ο παρών Κανονισμός καθώς και η απόφαση τροποποιήσεως ή καταργήσεώς του ισχύει από της δημοσιεύσεως αυτού στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
Άρθρο 12
1.  
  Η σύσταση Ιδρύματος με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, το οποίο θα λειτουργεί σε ακίνητο της Ι. Μητροπόλεως και με τη συνδρομή εθελοντών συνεργατών, δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, η δε δαπάνη μισθοδοσίας του μελλοντικού έμμισθου προσωπικού θα προέλθει και θα προσδιοριστεί από τις κανονιστικές πράξεις της διαδικασίας προσλήψεως του αναγκαίου προσωπικού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικο? Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
 • Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας, αι οποίαι απορρέουν από τας Ευαγγελικάς Επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους προς το Χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα.
 • Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
 • Την υπ’ αριθμ. 8/10-10-2011 απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
 • Την υπ’ αριθμ. 26/27-10-2011 απόφασιν και την υπ’ αριθμ. 1125/31-10-2011 πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα.
 • Την από 1-11-2011 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία