Απόφαση 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2045 (2012)Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6761η σύνοδό του στις 26 Απριλίου 2012 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 1880 (2009), 1893 (2009), 1911 (2010), 1933 (2010), 1946 (2010), 1962 (2010), 1975 (2011), 1980 (2011), 2000 (2011). Επιβεβαιώνοντας τη σθεναρή του δέσμευση όσον αφορά στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Ακτής του Ελεφαντοστού και υπενθυμίζοντας τη σημασία των αρχών της καλής γειτονίας, της μη παρέμβασης και της περιφερειακής συνεργασίας. Λαμβάνοντας υπ’ όψη την ειδική έκθεση του Γενικού Γραμματέα με ημερομηνία 29 Μαρτίου 2012 (S/2012/186), την ενδιάμεση έκθεση του 2011 (S/2011/642) και την τελική έκθεση του 2012 (S/2012/196) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών. Αναγνωρίζοντας τη συνεχιζόμενη συμβολή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1572 (2004), 1643 (2005), 1975 (2011) και 1980 (2011) στη σταθερότητα της Ακτής του Ελεφαντοστού και τονίζοντας ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Χαιρετίζοντας τη σταθερή πρόοδο και τα επιτεύγματα που έχει σημειώσει η Ακτή του Ελεφαντοστού τους τελευταίους μήνες για την επιστροφή στη σταθερότητα, ιδίως με τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών, όπως πιστοποιεί ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, την αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων ασφαλείας, την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και την ενδυνάμωση της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας. Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες όλων των πολιτών της Ακτής του Ελεφαντοστού για την προώθηση της εθνικής συμφιλίωσης και την εδραίωση της ειρήνης μέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης, ενθαρρύνοντας την Επιτροπή Διαλόγου, Αλήθειας και Συμφιλίωσης να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση αυτή και χαιρετίζοντας τη συνδρομή της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU) και της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ΕCΟWΑS) στην κατεύθυνση αυτή. Συνεχίζοντας να ανησυχεί για την ανεπίλυτη πρόκληση της μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας και του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και επανένταξης, καθώς και της κυκλοφορίας όπλων, που συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για τη σταθερότητα της χώρας, και χαιρετίζοντας τη δημιουργία ομάδας εργασίας σχετικά με τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη και σχετικά με τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας από την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού και άλλες προσπάθειες σοβαρής αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Χαιρετίζοντας την ενισχυμένη συνεργασία της Κυβέρνησης της Ακτής του Ελεφαντοστού με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, η οποία αρχικά συστάθηκε βάσει της παραγράφου 7 της απόφασης 1584 (2004), κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου εντολής της, που ανανεώθηκε με την απόφαση 1980 (2011). Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη της Κυβέρνησης της Ακτής του Ελεφαντοστού να εκπαιδεύσει και να εξοπλίσει τις δυνάμεις ασφαλείας της, ιδίως την αστυνομία και τη χωροφυλακή της, με τα συνήθη όπλα και πυρομαχικά αστυνόμευσης. Τονίζοντας τη σημασία της δυνατότητας της Κυβέρνησης της Ακτής του Ελεφαντοστού να ανταποκρίνεται με αναλογικότητα στις απειλές κατά της ασφάλειας όλων των πολιτών της Ακτής του Ελεφαντοστού και καλώντας την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού να διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της παραμένουν αφοσιωμένες στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου. Καλώντας την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού να επικυρώσει και να εφαρμόσει τη Σύμβαση της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ΕCΟWΑS) για τα Μικρά και Ελαφρά Όπλα, τα Πυρομαχικά τους και τα λοιπά Συναφή Υλικά. Εκφράζοντας ανησυχία για τα πορίσματα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων σχετικά με το παράνομο σύστημα φορολόγησης που θεσπίστηκε, λόγω του οποίου αυξήθηκε η εγκληματικότητα σε όλη την επικράτεια, και την έλλειψη δυνατοτήτων και διαθέσιμων πόρων για τον έλεγχο των συνόρων. Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) και 1960 (2010) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, τις αποφάσεις του 1612 (2005), 1882 (2009) και 1998 (2011) σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και τις αποφάσεις του 1674 (2006) και 1894 (2009) σχετικά με την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις. Επαναλαμβάνοντας την απερίφραστη εκ μέρους του καταδίκη όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Ακτή του Ελεφαντοστού, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας εις βάρος αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων και των αλλοδαπών υπηκόων, καθώς και τις λοιπές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζοντας ότι οι δράστες πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, είτε σε εγχώρια, είτε σε διεθνή δικαστήρια, και χαιρετίζοντας τη στενή συνεργασία της Κυβέρνησης της Ακτής του Ελεφαντοστού με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην κατεύθυνση αυτή. Τονίζοντας τη σημασία της παροχής επαρκών πόρων στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την εκτέλεση της εντολής της. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Αποφασίζει ότι τα μέτρα για τα όπλα και το συναφές υλικό, που είχαν επιβληθεί με τις παραγράφους 7 και 8 της απόφασης 1572 (2004), αντικαθιστώνται από τις παραγράφους 2, 3 και 4 κατωτέρω και δεν θα ισχύουν πλέον για την παροχή εκπαίδευσης, συμβουλών και εμπειρίας που σχετίζονται με δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλειας και με στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και τις προμήθειες μη στρατιωτικών οχημάτων στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού. 2.Αποφασίζει, για την περίοδο έως τις 30 Απριλίου 2013, ότι όλα τα Κράτη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στην Ακτή του Ελεφαντοστού, από τα εδάφη τους ή από τους υπηκόους τους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα Μητρώα τους, όπλων και οποιουδήποτε συναφούς υλικού, είτε προέρχονται από τα εδάφη τους, είτε όχι. 3.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 2 ανωτέρω δεν θα ισχύουν: 1)για προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν ή για χρήση από αυτές, 2)για προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, όπως γνωστοποιείται εκ των προτέρων στην Επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004), 3)για προμήθειες προστατευτικού ιματισμού, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή του Ελεφαντοστού από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και συνδεδεμένο προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση, 4)για προμήθειες που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή του Ελεφαντοστού προς τις δυνάμεις Κράτους που ενεργεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποκλειστικά και απ’ ευθείας για να διευκολυνθεί η εκκένωση των πολιτών του και των προσώπων για τα οποία έχει προξενική ευθύνη στην Ακτή του Ελεφαντοστού, όπως γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004), 5)για προμήθειες μη θανατηφόρου αστυνομικού εξοπλισμού που έχει ως σκοπό να επιτρέψει στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού να χρησιμοποιούν μόνο κατάλληλη και αναλογική δύναμη κατά τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, όπως γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004), 6)για προμήθειες όπλων και λοιπού συναφούς θανατηφόρου εξοπλισμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας στην Ακτή του Ελεφαντοστού ή χρήσης κατά τη διαδικασία αυτή, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572 (2004). 4.Αποφασίζει, για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, ότι οι αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού θα γνωστοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή κάθε αποστολή των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 3(ε) ή θα ζητά εκ των προτέρων την έγκριση της Επιτροπής για κάθε αποστολή των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 3(στ) ανωτέρω, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι εν λόγω γνωστοποιήσεις ή αιτήσεις να περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της χρήσης και του τελικού χρήστη, των τεχνικών προδιαγραφών και της ποσότητας του εξοπλισμού που θα αποσταλεί και, όπου ισχύει, του προμηθευτή, της προτεινόμενης ημερομηνίας παράδοσης, του τρόπου μεταφοράς και του δρομολογίου των αποστολών. 5.Παροτρύνει την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού να επιτρέψει στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) πρόσβαση στο υλικό για το οποίο έχει παρασχεθεί εξαίρεση κατά το χρόνο εισαγωγής και πριν λάβει χώρα η μεταφορά στον τελικό χρήστη, υπογραμμίζει ότι η Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού θα μεριμνά για τη σήμανση των όπλων και του συναφούς υλικού όταν παραλαμβάνονται στο έδαφος της Ακτής του Ελεφαντοστού και για την τήρηση σχετικού Μητρώου και εκφράζει την προθυμία του να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της διαδικασίας γνωστοποίησης σε όλες τις εξαιρέσεις από το εμπάργκο κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 κατωτέρω, σύμφωνα με την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί σε σχέση με τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη και τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας. 6.Αποφασίζει να ανανεώσει έως τις 30 Απριλίου 2013 τα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 9 έως 12 της απόφασης 1572 (2004) και την παράγραφο 12 της απόφασης 1975 (2011) και αποφασίζει περαιτέρω να ανανεώσει έως τις 30 Απριλίου 2013 τα μέτρα περί αποτροπής της εισαγωγής, από οποιοδήποτε Κράτος, όλων των ακατέργαστων διαμαντιών από την Ακτή του Ελεφαντοστού, τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005). 7.Αποφασίζει να επανεξετάσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 2, 3, 4 ανωτέρω, υπό το φως της προόδου που θα έχει επιτευχθεί ως προς τη σταθεροποίηση σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, και αποφασίζει περαιτέρω να προβεί σε ενδιάμεση επανεξέταση των μέτρων που αποφασίστηκαν με τις παραγράφους 2, 3, 4 ανωτέρω, όχι αργότερα από τις 31 Οκτωβρίου 2012, με στόχο την ενδεχόμενη περαιτέρω τροποποίηση του συνόλου ή μέρους των υπόλοιπων μέτρων του καθεστώτος κυρώσεων, ανάλογα με την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί σε σχέση με τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη και τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας, την εθνική συμφιλίωση και τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας. 8.Καλεί όλα τα Κράτη-Μέλη, ιδίως εκείνα της υποπεριοχής, να εφαρμόσουν πλήρως τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 6 ανωτέρω, καλεί επίσης την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και της εντολής της, και καλεί επίσης τις γαλλικές δυνάμεις να υποστηρίξουν την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) προς την κατεύθυνση αυτή, εντός των ορίων της ανάπτυξής τους και των δυνατοτήτων τους. 9.Παροτρύνει όλους τους παράνομους ένοπλους μαχητές της Ακτής του Ελεφαντοστού, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες, να καταθέσουν αμέσως τα όπλα τους, ενθαρρύνει την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), στο πλαίσιο της εντολής της, των ορίων των δυνατοτήτων και των περιοχών ανάπτυξής της, να συνεχίσει να συνδράμει την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού στη συλλογή και την αποθήκευση των όπλων αυτών και την καταχώριση όλων των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω όπλα και καλεί περαιτέρω την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διάδοσης και της Παράνομης Διακίνησης Μικρών και Ελαφρών Όπλων, να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω όπλα εξουδετερώνονται ή δεν διανέμονται παράνομα, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ΕCΟWΑS) για τα Μικρά και Ελαφρά Όπλα, τα Πυρομαχικά τους και τα Λοιπά Συναφή Υλικά. 10.Υπενθυμίζει ότι η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), στο πλαίσιο της επίβλεψης του εμπάργκο όπλων, έχει εντολή να συγκεντρώνει, όπως αρμόζει, όπλα και οποιοδήποτε συναφές υλικό που εισάγονται στην Ακτή του Ελεφαντοστού, κατά παράβαση των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 7 της απόφασης 1572 (2004), όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 ανωτέρω και να διαθέτει αυτά τα όπλα και το συναφές υλικό, όπως αρμόζει. 11.Εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την παρουσία μισθοφόρων στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ιδίως από τις γειτονικές χώρες, και καλεί τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Λιβερίας να συντονίσουν τη δράση τους για την επίλυση του ζητήματος αυτού, ενθαρρύνει την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL), στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών, δυνατοτήτων και περιοχών ανάπτυξής τους, να εξακολουθήσουν να συντονίζονται στενά αναφορικά με τη συνδρομή τους, αντίστοιχα, προς τις Κυβερνήσεις της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Λιβερίας ως προς την επίβλεψη του συνόρου τους, με ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε διασυνοριακή μετακίνηση μαχητών ή μεταφορά όπλων, και χαιρετίζει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και του Σώματος Εμπειρογνωμόνων για τη Λιβερία, που ορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 της απόφασης 1854 (2008). 12.Επαναλαμβάνει την ανάγκη οι αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού να παρέχουν ακώλυτη πρόσβαση στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, καθώς και στην Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και στις Γαλλικές δυνάμεις που την υποστηρίζουν, στον εξοπλισμό, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) της απόφασης 1584 (2005), και σε όλα τα όπλα, τα πυρομαχικά και το συναφές υλικό όλων των ενόπλων δυνάμεων ασφαλείας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των όπλων που προέρχονται από τη συλλογή που αναφέρεται στην παράγραφο 9 ανωτέρω, όποτε αρμόζει χωρίς προειδοποίηση, όπως ορίζεται στις αποφάσεις του 1739 (2007), 1880 (2009), 1933 (2010), 1962 (2010) και 1980 (2011). 13.Επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να επιβάλει στοχευμένα μέτρα, όπως εκφράστηκε στην παράγραφο 10 της απόφασης 1980 (2011). 14.Ζητά από όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη, ιδίως εκείνα της υποπεριοχής, να συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να ζητά οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ενδέχεται να κρίνει αναγκαία. 15.Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 7 της απόφασης 1727 (2006), έως τις 30 Απριλίου 2013 και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να στηρίξει τη δράση της. 16.Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να υποβάλει ενδιάμεση έκθεση προς την Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου 2012 και να υποβάλει τελική έκθεση καθώς και συστάσεις προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, 15 ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου της εντολής της, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 2 ανωτέρω, τις παραγράφους 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004), την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005), την παράγραφο 12 της απόφασης 1975 (2011) και την παράγραφο 10 της απόφασης 1980 (2011). 17.Αποφασίζει ότι η έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7(ε) της απόφασης 1727 (2006), μπορεί να περιλαμβάνει, όπως αρμόζει, οποιεσδήποτε πληροφορίες και συστάσεις είναι συναφείς με τον ενδεχόμενο επιπρόσθετο καθορισμό, εκ μέρους της Επιτροπής, των ατόμων και φορέων που περιγράφονται στις παραγράφους 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004) και την παράγραφο 10 της απόφασης 1980 (2011) και υπενθυμίζει περαιτέρω την έκθεση της Άτυπης Ομάδας Εργασίας για Γενικά Θέματα Κυρώσεων (S/2006/997) σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των παραγράφων 21, 22 και 23, οι οποίες πραγματεύονται πιθανά μέτρα για την αποσαφήνιση των μεθοδολογικών προδιαγραφών για τους μηχανισμούς επίβλεψης. 18.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα, να γνωστοποιεί, όπως αρμόζει, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Αποστολή των Ηνωμένων στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και, όπου αυτό είναι δυνατόν, επανεξετάζονται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού στην Ακτή του Ελεφαντοστού. 19.Ζητά επίσης από τη Γαλλική Κυβέρνηση να γνωστοποιεί, όπως αρμόζει, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, τις πληροφορίες που συλλέγονται από τις Γαλλικές δυνάμεις και, όπου αυτό είναι δυνατόν, επανεξετάζονται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού στην Ακτή του Ελεφαντοστού. 20.Ζητά επίσης από το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ να γνωστοποιεί, όπως αρμόζει, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, τις πληροφορίες που, όπου αυτό είναι δυνατόν, έχουν επανεξεταστεί από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την παραγωγή και την παράνομη εξαγωγή διαμαντιών από την Ακτή του Ελεφαντοστού και, περαιτέρω, αποφασίζει να ανανεώσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 16 και 17 της απόφασης 1893 (2009) όσον αφορά στη διασφάλιση δειγμάτων ακατέργαστων διαμαντιών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, η οποία συντονίζεται από τη Διαδικασία Κίμπερλυ. 21.Παροτρύνει τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν σχέδιο δράσης για την επιβολή των κανόνων της Διαδικασίας Κίμπερλυ στην Ακτή του Ελεφαντοστού και τις ενθαρρύνει περαιτέρω να συνεργαστούν στενά με το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ προκειμένου να διενεργήσουν επανεξέταση και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικών ελέγχων της Ακτής του Ελεφαντοστού σχετικά με το εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών και μια συνολική γεωλογική μελέτη των δυνητικών πόρων και της παραγωγικής ικανότητας της Ακτής του Ελεφαντοστού σε διαμάντια, με σκοπό την ενδεχόμενη τροποποίηση ή άρση, όπως αρμόζει, των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005). 22.Καλεί τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού να καταπολεμήσουν τα παράνομα συστήματα φορολόγησης που συνεχίζουν να υφίστανται, να προβούν στα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχίσουν να αποκαθιστούν και να ενισχύουν σχετικούς θεσμούς και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν υπαλλήλους τελωνειακών και συνοριακών ελέγχων σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στα βόρεια, δυτικά και ανατολικά της χώρας, ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των εν λόγω συνοριακών μέτρων και του ελέγχου στην περιοχή, ενθαρρύνει όλα τα γειτονικά Κράτη να ενημερωθούν για τις προσπάθειες της Ακτής του Ελεφαντοστού στην κατεύθυνση αυτή και ενθαρρύνει την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), στο πλαίσιο της εντολής της, να συνδράμει τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού στην αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των τελωνειακών και συνοριακών ελέγχων. 23.Παροτρύνει όλα τα Κράτη, τους συναφείς φορείς των Ηνωμένων Εθνών και τους λοιπούς οργανισμούς και ενδιαφερόμενη μέρη να συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή, την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και τις Γαλλικές δυνάμεις, ιδίως παρέχοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 2 και 5 ανωτέρω, τις παραγράφους 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004), την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005) και την παράγραφο 12 της απόφασης 1975 (2011), και ζητά περαιτέρω από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συντονίζει τις δραστηριότητές της, όπως αρμόζει, με όλους τους πολιτικούς παράγοντες. 24.Υπενθυμίζει την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της απόφασης 1998 (2011), όσον αφορά τη σεξουαλική και τη βασιζόμενη στο φύλο βία και τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, και χαιρετίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις και για τη Σεξουαλική Βία κατά τη Διάρκεια Συγκρούσεων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και όπως αρμόζει. 25.Αποφασίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 ανωτέρω, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, και να μεριμνήσει για την αναθεώρησή τους, ανάλογα με τις ανάγκες. 26.Παροτρύνει, περαιτέρω, στο πλαίσιο αυτό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της Ακτής του Ελεφαντοστού και όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα αυτά της περιοχής, να διασφαλίζουν: - την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, - την ακώλυτη πρόσβαση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους, προκειμένου η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκτελέσει την εντολή της. 27.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το ζήτημα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία