Αποδοχή Τροποποιήσεων Ετών 2005 & 2009 του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης «Περί Διευκόλυνσης της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης, 1965».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποδοχή Τροποποιήσεων του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης FΑL 1965"
1.  
  Δια της παρούσης, αποδεχόμαστε τις τροποποιήσεις του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης για τη διευκόλυνση της διεθνούς ναυτιλιακής κίνησης του 1965, όπως αυτές υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό κατά τα έτη 2005 και 2009, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙ παρ. 2β΄ της εν λόγω Διεθνούς Σύμβασης.
2.  
  Τα κείμενα των Ψηφισμάτων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), FΑL Resοlutiοn 8(32) από 07.07.2005 και FΑL Resοlutiοn 10(35) από 16.01.2009, παρατίθενται σε πρωτότυπο ως Μέρος Α και Μέρος Β αντίστοιχα στην Αγγλική, ενώ παρατίθεται ως Παράρτημα ενοποιημένο κείμενο μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα για τα ανωτέρω Ψηφίσματα.
3.  
  Σε περίπτωση διαφοροποίησης του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που γίνονται αποδεκτές με την απόφαση αυτή, κατισχύει το Αγγλικό κείμενο
Άρθρο 2 "Επιφυλάξεις και Άρσεις Επιφυλάξεων επί Κανόνων και Συνιστώμενων Πρακτικών"
1.  
  Οι Κανόνες 2.6.1, 2.18, 2.19, 2.23, 3.10.2,, και 5.19 και οι Συνιστώμενες Πρακτικές 3.15, 3.21 και 4.14.3, του Παραρτήματος της Διεθνούς Συμβάσεως για τη διευκολύνση της διεθνούς ναυτιλιακής κίνησης του 1965, δεν αποκτούν νομική ισχύ λόγω υποβολής σχετικής επιφύλαξης της Ελλάδος στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) κατ΄ εφαρμογήν του Κοινοτικού και Εθνικού νομοθετικού πλαισίου αντίστοιχα.
2.  
  Η επιφύλαξη επί του Κανόνα 2.6.3 αίρεται μετά από απόφαση του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για τη διαγραφή του από το Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης για την διευκόλυνση της ναυτιλιακής κίνησης του 1965.
3.  
  Η ελληνική επιφύλαξη επί του Κανόνα 2.17 αίρεται.
4.  
  Οι παράγραφοι 64 & 65 του Παραρτήματος του Ψηφίσματος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ/FΑL Resοlutiοn 8 (32) από 07.07.2005 δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενοποιημένο ελληνικό κείμενο για την αποδοχή των τροποποίησεων έτους 2005 και 2009 της Διεθνούς Σύμβασης για τη Διευκόλυνσης της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης FΑL, καθόσον η απόδοση στην ελληνική έχει ήδη υιοθετηθεί με προγενέστερο νομοθέτημα αποδοχής των τροποποιήσεων του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης FΑL (ΚΥΑ 1141.16/01/04/ (Β΄ 94)).
5.  
  Η παράγραφος 67 του Παραρτήματος του Ψηφίσματος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ/FΑL Resοlutiοn 8 (32) από 07.07.2005 δεν αποκτά νομική ισχύ και ως εκ τούτου δεν ενσωματώνεται, καθόσον η επικαιροποιημένη παράγραφος 18 του Παραρτήματος του Ψηφίσματος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ/FΑL Resοlutiοn 10(35) από 16.01.2009, την καταργεί, και αντικαθιστά τα εκεί αναφερόμενα έντυπα FΑL του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με νεώτερα.
Άρθρο 3
1.  
  Η εφαρμογή της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Το έγγραφο FΑL 29/18/30-01-2002, στο οποίο έχει καταγραφεί η δήλωση επιφύλαξης της Ελλάδος επί της Συνιστώμενης Πρακτικής 4.14.3 του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης «Περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 01.08.2005 Ρηματική Διακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), με την οποία γνωστοποιήθηκε η θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων του έτους 2005 του Παραρτήματος της Διεθνούς Συμβάσεως «περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως», που υιοθετήθηκαν από τον ανωτέρω Οργανισμό.
 • Την από 07.08.2009 Ρηματική Διακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), με την οποία γνωστοποιήθηκε η θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων του έτους 2009 του Παραρτήματος της Διεθνούς Συμβάσεως «περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως», που υιοθετήθηκαν από τον ανωτέρω Οργανισμό.
 • Το έγγραφο FΑL 30/7/30.08.2002 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, στο οποίο έχει καταγραφεί η δήλωση επιφύλαξης της Ελλάδος επί των Κανόνων 2.16, 2.17, 2.18 & 4.19.
 • Την εγκύκλιο FΑL.3/ Circ. 184/12.03.2003 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) – Αναθεώρηση των Κανόνων και Συνιστώμενων Πρακτικών που περιέχονται στο Παράρτημα της Συμβάσεως περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως.
 • Το έγγραφο FΑL 3/Circ. 197/12.06.2009 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, στο οποίο έχουν καταγραφεί οι επιφυλάξεις της Ελλάδος ως προς τις ασυμβατότητες διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Διευκόλυνση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης σε συνάρτηση με τον Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν (Schengen Βοrders Cοde).
 • Το έγγραφο FΑL.3/Circ. 199/08.06.2010 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, στο οποίο έχουν καταγραφεί οι επιφυλάξεις της Ελλάδος ως προς τις ασυμβατότητες διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Διευκόλυνση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης σε συνάρτηση με τον Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν (Schengen Βοrders Cοde).
 • Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 • Τις διατάξεις της παρ. 2α΄ του άρθρου 2 του ν.δ.1028/1971 «περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνω την 9ην Απριλίου 1965 Συμβάσεως περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως μετά του Παραρτήματος αυτής» (Α΄250).
 • Το π.δ. 1019/1977 «Περί αποδοχής της τροποποίησης του άρθρου VΙΙ της Συμβάσεως περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως, 1965» (Α΄342).
 • Το ν. 3922/2011 (Α΄35) «Σύσταση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις».
 • Το π.δ.67/2011 «Οργάνωση των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄149).
 • Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ 94/2012 (Α΄35).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1028 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1028 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/1019 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/1019 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2011/67 2011
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141). 2012/94 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία