ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/Φ.0544/Μ.6632/ΑΣ356

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Παραρτήματος στο Πρωτόκολλο της Μεικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, το οποίο αφορά στις πόλεις αφετηρίας και προορισμού των τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας (Τίρανα και Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Παράρτημα του Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που υπογράφηκε στα Τίρανα και στην Αθήνα, στις 10 Ιουνίου 2013, το οποίο αφορά στις πόλεις αφετηρίας και προορισμού των τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας που αφορά στις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 30 Δεκεμβρίου 1997 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 2649/1998 νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 246 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 3ης Νοεμβρίου 1998.
  • το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 14 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Το Πρωτόκολλο της Μεικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών της Δημοκρατίας της Αλβανίας που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 20.12.2012.
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 0544/Μ.6566/ΑΣ 84 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 35 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 12ης Φεβρουαρίου 2013 με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω Πρωτόκολλο,
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του υπό έγκριση Παραρτήματος στο Πρωτόκολλο δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που έχει εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ως άνω Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, το οποίο αφορά στις πόλεις αφετηρίας και προορισμού των τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας,