ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/Φ.0546/Μ.6162Α/ΑΣ224

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-02-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-02-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-01-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρακτικού Διόρθωσης και του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 29 Απριλίου 2008.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο το Πρακτικό Διόρθωσης και το Πρωτόκολλο Διόρθωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 29 Απριλίου 2008, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, μετά των συνημμένων Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και των προσαρτημένων σε αυτήν Δηλώσεων, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 29 Απριλίου 2008 και κυρώθηκε με τον ν. 3909/2011 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 10 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 8ης Φεβρουαρίου 2011,
  • τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
  • το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρακτικού και του Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού και του Πρωτοκόλλου,