Απόφαση 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2094 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2094 (2013) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6932η σύνοδό του, στις 7 Μαρτίου 2013 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009) και 2087 (2013), καθώς και τις δηλώσεις του Προέδρου του στις 6 Οκτωβρίου 2006 (S/ΡRSΤ/2006/41), 13 Απριλίου 2009 (S/ΡRSΤ/2009/7) και 16 Απριλίου 2012 (S/ΡRSΤ/2012/13). Βεβαιώνοντας εκ νέου ότι η διάδοση των πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων καθώς και των μέσων μεταφοράς τους, αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Υπογραμμίζοντας για μία ακόμη φορά τη σημασία της ανταπόκρισης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στις λοιπές ανθρωπιστικές ανησυχίες και ανησυχίες περί ασφάλειας της διεθνούς κοινότητας. Εκφράζοντας σοβαρότατη ανησυχία για την πυρηνική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (η «Λ.Δ. Κορέας») στις 12 Φεβρουαρίου 2013 (τοπική ώρα), κατά παράβαση των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009) και 2087 (2013), για την πρόκληση που αποτελεί η εν λόγω δοκιμή για τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (η «ΝΡΤ») και για τις διεθνείς προσπάθειες που έχουν στόχο την ενίσχυση του παγκόσμιου καθεστώτος για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τον κίνδυνο που θέτει για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή αλλά και πέραν αυτής. Ανησυχώντας ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας κάνει κατάχρηση των προνομίων και ασυλιών που παρέχονται βάσει των Συμβάσεων της Βιέννης περί των Διπλωματικών και Προξενικών Σχέσεων. Χαιρετίζοντας τη νέα Σύσταση υπ’αριθμ. 7 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Αctiοn Τask Fοrce, FΑΤF) σχετικά με στοχευμένες χρηματοοικονομικές κυρώσεις που σχετίζονται με τη διάδοση και προτρέποντας τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν το Ερμηνευτικό Σημείωμα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για τη Σύσταση υπ’αριθμ. 7 και τα σχετικά καθοδηγητικά έγγραφα για την αποτελεσματική εφαρμογή των στοχευμένων χρηματοοικονομικών κυρώσεων που σχετίζονται με τη διάδοση. Εκφράζοντας τη σοβαρότατη ανησυχία του διότι οι συνεχιζόμενες πυρηνικές και σχετιζόμενες με βαλλιστικούς πυραύλους δραστηριότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας έχουν δημιουργήσει περαιτέρω αυξημένη ένταση στην περιοχή και πέραν αυτής και κρίνοντας ότι συνεχίζει να υφίσταται σαφής απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και λαμβάνοντας μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 41 αυτού. 1.Καταδικάζει σθεναρότατα την πυρηνική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας στις 12 Φεβρουαρίου 2013 (τοπική ώρα) κατά παράβαση και κατάφωρη περιφρόνηση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου. 2.Αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα πραγματοποιήσει περαιτέρω εκτοξεύσεις στις οποίες γίνεται χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων, πυρηνικές δοκιμές ή οποιαδήποτε άλλη πρόκληση. 3.Απαιτεί από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να ανακαλέσει άμεσα την ανακοίνωσή της περί αποχώρησης από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ). 4.Απαιτεί περαιτέρω από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να επιστρέψει σύντομα στις διασφαλίσεις της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ) και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Κρατών που είναι μέρη στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και υπογραμμίζει την ανάγκη όλα τα Κράτη που είναι μέρη στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συνθήκη. 5.Καταδικάζει το σύνολο των συνεχιζόμενων πυρηνικών δραστηριοτήτων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου εκ μέρους της, σημειώνει ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες παραβιάζουν τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009) και 2087 (2013), βεβαιώνει εκ νέου την απόφασή του ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας θα εγκαταλείψει όλα τα πυρηνικά όπλα και τα υφιστάμενα πυρηνικά προγράμματα κατά πλήρη, επαληθεύσιμο και αμετάκλητο τρόπο και θα παύσει άμεσα όλες τις σχετικές δραστηριότητες και θα ενεργήσει σε αυστηρή συμφωνία με τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τα μέρη στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων καθώς και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Διασφαλίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (Ενημερωτική Εγκύκλιος ΔΟΑΕ/403 (ΙΑΕΑ ΙΝFCΙRC/403). 6.Βεβαιώνει εκ νέου την απόφασή του ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας θα εγκαταλείψει όλα τα υπόλοιπα υφιστάμενα όπλα μαζικής καταστροφής και προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων κατά πλήρη, επαληθεύσιμο και αμετάκλητο τρόπο. 7.Βεβαιώνει εκ νέου ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 8(γ) της απόφασης 1718 (2006) ισχύουν για τα αντικείμενα που απαγορεύονται από τις παραγράφους 8(α)(i), 8(α)(ii) της απόφασης 1718 (2006) και τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 1874 (2009), αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 8(γ) της απόφασης 1718 (2006) ισχύουν επίσης για τις παραγράφους 20 και 22 της παρούσας απόφασης και σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά ισχύουν επίσης και για τη μεσιτεία ή άλλες διαμεσολαβητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού για την παροχή, συντήρηση ή χρήση απαγορευμένων αντικειμένων σε άλλα Κράτη ή την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά προς άλλα Κράτη ή εξαγωγή από άλλα Κράτη. 8.Αποφασίζει περαιτέρω ότι τα μέτρα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 8(δ) της απόφασης 1718 (2006) ισχύουν επίσης για τα άτομα και τους φορείς που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας απόφασης και για οποιαδήποτε άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, και για φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά τα άτομα ή φορείς, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων, και αποφασίζει περαιτέρω ότι τα μέτρα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 8(δ) της απόφασης 1718 (2006) ισχύουν για οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες ατόμων και φορέων που έχουν ήδη καθοριστεί, σε φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά τα άτομα ή φορείς, μεταξύ άλλων μέσω παρανόμων μέσων. 9.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 8(ε) της απόφασης 1718 (2006) ισχύουν επίσης για τα άτομα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και για τα άτομα που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους. 10.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 8(ε) της απόφασης 1718 (2006) και οι εξαιρέσεις της παραγράφου 10 της απόφασης 1718 (2006) ισχύουν επίσης για οποιοδήποτε άτομο το οποίο Κράτος κρίνει ότι εργάζεται εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες καθορισμένου ατόμου ή φορέα ή ατόμων που βοηθούν στην αποφυγή των κυρώσεων ή που παραβιάζουν τις διατάξεις των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και της παρούσας απόφασης και περαιτέρω αποφασίζει ότι, εάν ένα τέτοιο άτομο είναι υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, τότε τα Κράτη το απελαύνουν από τα εδάφη τους προκειμένου να επαναπατριστεί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο, εκτός εάν η παρουσία του ατόμου απαιτείται για την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας ή αποκλειστικά για σκοπούς ιατρικούς, ασφαλείας ή για άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν παρεμποδίζουν την έλευση εκπροσώπων της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών για τη διεξαγωγή εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 11.Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη, επιπροσθέτως της υλοποίησης των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις παραγράφους 8(δ) και (ε) της απόφασης 1718 (2006), θα αποτρέπουν την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή τη μεταφορά προς, μέσω ή από το έδαφός τους, ή προς ή από υπηκόους τους ή φορείς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τους (συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό), ή πρόσωπα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο έδαφός τους, οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ποσοτήτων μετρητών χρημάτων, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στα προγράμματα πυρηνικών ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή με την παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της δέσμευσης οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που βρίσκονται στα εδάφη τους ή τα οποία εισέρχονται εφεξής στα εδάφη τους, ή που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους ή τα οποία θα υπαχθούν εφεξής στη δικαιοδοσία τους, τα οποία συνδέονται με τα εν λόγω προγράμματα ή δραστηριότητες και ασκώντας επαυξημένη εποπτεία για την αποτροπή του συνόλου των εν λόγω συναλλαγών, σύμφωνα με τις εθνικές αρχές και τη νομοθεσία τους. 12.Καλεί τα Κράτη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύσουν το άνοιγμα στα εδάφη τους νέων υποκαταστημάτων, θυγατρικών ή γραφείων αντιπροσώπευσης τραπεζών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και καλεί επίσης τα Κράτη να απαγορεύσουν σε τράπεζες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας να συστήσουν νέες κοινοπραξίες και να αποκτήσουν ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον για τράπεζες που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους ή να δημιουργούν ή διατηρούν σχέσεις ανταπόκρισης με αυτές, προκειμένου να αποτραπεί η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν στα προγράμματα πυρηνικών ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή με την παρούσα απόφαση. 13.Καλεί τα Κράτη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύσουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται εντός των εδαφών τους ή υπό τη δικαιοδοσία τους να ανοίγουν γραφεία αντιπροσώπευσης ή θυγατρικές ή τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι τέτοιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στα προγράμματα πυρηνικών ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και την παρούσα απόφαση. 14.Εκφράζει την ανησυχία ότι οι μεταφορές μεγάλων ποσοτήτων μετρητών χρημάτων προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και με την παρούσα απόφαση και διευκρινίζει ότι όλα τα Κράτη θα εφαρμόζουν τα μέτρα της παραγράφου 11 της παρούσας απόφασης στις μεταφορές μετρητών χρημάτων, μεταξύ άλλων μέσω των μεταφορέων μετρητών, τα οποία διέρχονται προς και από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω μεταφορές μεγάλων ποσοτήτων μετρητών δεν συμβάλλουν στα προγράμματα πυρηνικών ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή με την παρούσα απόφαση. 15.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη δεν θα παρέχουν δημόσια οικονομική υποστήριξη για διεξαγωγή εμπορικών δραστηριοτήτων με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης προς υπηκόους τους ή φορείς που εμπλέκονται στις εν λόγω εμπορικές δραστηριότητες), όπου η συγκεκριμένη οικονομική υποστήριξη θα μπορούσε να συμβάλει στα προγράμματα πυρηνικών ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή με την παρούσα απόφαση. 16.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα επιθεωρούν όλα τα φορτία που βρίσκονται εντός του εδάφους τους ή διέρχονται μέσω αυτού, τα οποία προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προορίζονται για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, ή τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεσιτείας ή διαμεσολάβησης από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή από υπηκόους της, ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους, εάν το σχετικό Κράτος διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή την παρούσα απόφαση, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των διατάξεων αυτών. 17.Αποφασίζει ότι, εάν οποιοδήποτε σκάφος αρνηθεί να επιτρέψει την επιθεώρηση αφότου μια τέτοια επιθεώρηση έχει επιτραπεί από το Κράτος σημαίας του σκάφους, ή εάν οποιοδήποτε σκάφος με σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αρνηθεί να επιθεωρηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 1874 (2009), όλα τα Κράτη θα αρνηθούν την είσοδο ενός τέτοιου σκάφους στους λιμένες τους, εκτός εάν η είσοδος επιβάλλεται για λόγους επιθεώρησης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σε περίπτωση επιστροφής στον λιμένα προέλευσής του και αποφασίζει περαιτέρω ότι οποιοδήποτε Κράτος, στο οποίο έχει σημειωθεί άρνηση σκάφους να επιτρέψει επιθεώρηση, θα ενημερώσει ταχέως την Επιτροπή σχετικά με το συμβάν. 18.Καλεί τα Κράτη να αρνηθούν την άδεια σε οποιοδήποτε αεροσκάφος να απογειωθεί από το έδαφός τους, να προσγειωθεί σε αυτό ή να υπερίπταται αυτού, εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το αεροσκάφος περιέχει αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή την παρούσα απόφαση, εκτός της περίπτωσης προσγείωσης εκτάκτου ανάγκης. 19.Ζητά από όλα τα Κράτη να κοινοποιούν στην Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με μεταβιβάσεις αεροσκαφών ή σκαφών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας προς άλλες εταιρείες που ενδεχομένως έχουν γίνει με σκοπό την αποφυγή των κυρώσεων ή την παραβίαση των διατάξεων των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της ονομασίας ή της επανεγγραφής στα Μητρώα των αεροσκαφών, των σκαφών ή πλοίων και ζητά από την Επιτροπή να καταστήσει ευρέως διαθέσιμες τις συγκεκριμένες πληροφορίες. 20.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 8(α) και 8(β) της απόφασης 1718 (2006) ισχύουν επίσης για τα αντικείμενα, υλικά, εξοπλισμό, αγαθά και τεχνολογία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. 21.Υποδεικνύει στην Επιτροπή να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της παραγράφου 5(β) της απόφασης 2087 (2013) το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και σε ετήσια βάση στη συνέχεια και αποφασίζει ότι, εάν η Επιτροπή δεν έχει ενεργήσει έως την ως άνω προθεσμία για την επικαιροποίηση των προαναφερθέντων στοιχείων, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ολοκληρώσει τις ενέργειες για την επικαιροποίηση εντός των τριάντα επόμενων ημερών. 22.Καλεί και επιτρέπει σε όλα τα Κράτη να αποτρέπουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά προς ή από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή τους υπηκόους της, μέσω των εδαφών τους ή από υπηκόους τους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα Μητρώα τους και είτε προέρχεται από το έδαφός τους είτε όχι, οποιουδήποτε αντικειμένου, εάν το Κράτος κρίνει ότι το αντικείμενο αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στα προγράμματα πυρηνικών ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, σε δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή με την παρούσα απόφαση, και υποδεικνύει στην Επιτροπή να εκδώσει μια Γνωστοποίηση περί Συνδρομής στην Εφαρμογή σχετικά με την ορθή εφαρμογή της παρούσας διάταξης. 23.Βεβαιώνει εκ νέου τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 8(α)(iii) της απόφασης 1718 (2006) περί αγαθών πολυτελείας και διευκρινίζει ότι ο όρος «αγαθά πολυτελείας» περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV της παρούσας απόφασης. 24.Καλεί τα Κράτη να ασκούν αυξημένη επαγρύπνηση αναφορικά με το διπλωματικό προσωπικό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ώστε να αποτραπεί η συμβολή των ατόμων αυτών στα προγράμματα πυρηνικών ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή με την παρούσα απόφαση. 25.Καλεί όλα τα Κράτη να υποβάλουν έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός ενενήντα ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και στη συνέχεια κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί βάσει της απόφασης 1874 (2009), σε συνεργασία με άλλες ομάδες επίβλεψης κυρώσεων του Ο.Η.Ε., να συνεχίσει τις προσπάθειές της βοηθώντας τα Κράτη στην έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή των εκθέσεων αυτών. 26.Καλεί όλα τα Κράτη να παράσχουν πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεσή τους σχετικά με τη μη συμμόρφωση με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή με την παρούσα απόφαση. 27.Υποδεικνύει στην Επιτροπή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις παραβιάσεις των μέτρων που αποφασίστηκαν στις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και στην παρούσα απόφαση, υποδεικνύει στην Επιτροπή να καθορίσει πρόσθετα άτομα και φορείς για να υπαχθούν στα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και με την παρούσα απόφαση και αποφασίζει ότι η Επιτροπή δύναται να καθορίσει οποιαδήποτε άτομα σχετικά με τα μέτρα των παραγράφων 8(δ) και 8(ε) της απόφασης 1718 (2006) και οποιουσδήποτε φορείς σχετικά με τα μέτρα της παραγράφου 8(δ) της απόφασης 1718 (2006) που έχουν συμβάλει στα προγράμματα πυρηνικών ή στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή με την παρούσα απόφαση. 28.Αποφασίζει ότι η εντολή της Επιτροπής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) θα ισχύει αναφορικά με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την απόφαση 1874 (2009) και με την παρούσα απόφαση. 29.Υπενθυμίζει τη δημιουργία, σύμφωνα με την παράγραφο 26 της απόφασης 1874 (2009), της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται από την εν λόγω παράγραφο, αποφασίζει να παρατείνει έως τις 7 Απριλίου 2014 την εντολή της Ομάδας, όπως ανανεώθηκε από την απόφαση 2050 (2012), αποφασίζει περαιτέρω ότι η εν λόγω εντολή θα ισχύει και για τα μέτρα που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την περαιτέρω παράταση το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, ζητά από το Γενικό Γραμματέα να δημιουργήσει μία ομάδα που να αποτελείται από έως οκτώ εμπειρογνώμονες και να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα για το σκοπό αυτό, και ζητά από την Επιτροπή, σε συνεννόηση με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, να προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα υποβολής εκθέσεων της Ομάδας. 30.Τονίζει τη σημασία της λήψης των απαραίτητων μέτρων από όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, για τη διασφάλιση του ότι δεν θα προβληθεί καμία αξίωση με πρωτοβουλία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προσώπων ή φορέων που έχουν καθοριστεί σε σχέση με τα μέτρα των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ή της παρούσας απόφασης, ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει αξίωση μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη συναλλαγή, σε περίπτωση που η εκτέλεσή της απετράπη λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παρούσα απόφαση ή με προηγούμενες αποφάσεις. 31.Υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και με την παρούσα απόφαση δεν έχουν σκοπό να προκαλέσουν δυσμενείς ανθρωπιστικές επιπτώσεις στους πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 32.Τονίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 8(α)(iii) και 8(δ) της απόφασης 1718 (2006) με την επιφύλαξη των δραστηριοτήτων των διπλωματικών αποστολών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων. 33.Εκφράζει τη δέσμευσή του σε μία ειρηνική, διπλωματική και πολιτική λύση στην κατάσταση και χαιρετίζει τις προσπάθειες των μελών του Συμβουλίου καθώς και άλλων Κρατών για τη διευκόλυνση μίας ειρηνικής και συνολικής λύσης μέσω του διαλόγου και για την αποχή από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να επιτείνουν τις εντάσεις. 34.Βεβαιώνει εκ νέου την υποστήριξή του στις Εξαμερείς Συνομιλίες, ζητά την επανέναρξή τους, παροτρύνει όλους τους συμμετέχοντες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη και ταχεία εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 που έγινε από την Κίνα, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Ρωσική Ομοσπονδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό την επίτευξη επαληθεύσιμης αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου με ειρηνικό τρόπο και τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Κορεατική Χερσόνησο και τη βορειοανατολική Ασία. 35.Επαναλαμβάνει τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην Κορεατική Χερσόνησο και τη βορειοανατολική Ασία γενικότερα. 36.Βεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί διαρκώς τις ενέργειες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και είναι έτοιμο να ενισχύσει, τροποποιήσει, αναστείλει ή άρει τα μέτρα, εάν κριθεί αναγκαίο, υπό το φως της συμμόρφωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, και, εν προκειμένω, εκφράζει την αποφασιστικότητά του να λάβει περαιτέρω σημαντικά μέτρα σε περίπτωση περαιτέρω εκτόξευσης ή πυρηνικής δοκιμής εκ μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 37.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα. Παράρτημα Ι Ταξιδιωτική απαγόρευση/ Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 1.ΥΟ’Ν CΗΟ’ΝG ΝΑΜ 1)Περιγραφή: Γενικός Εκπρόσωπος της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD). Η ΚΟΜΙD καθορίστηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2009 και είναι ο κυριότερος έμπορος όπλων και κύριος εξαγωγέας αγαθών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2.ΚΟ CΗ’Ο’ L-CΗΑΕ 1)Περιγραφή: Αναπληρωτής Γενικός Εκπρόσωπος της Κοrea Μining Deνelοpment Τrading Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD). Η ΚΟΜΙD καθορίστηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2009 και είναι ο κυριότερος έμπορος όπλων και κύριος εξαγωγέας αγαθών και εξοπλισμού που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 3.ΜUΝ CΗΟ’ΝG-CΗ’Ο’L 1)Περιγραφή: Ο Μun Chο’ng-Ch’ο’l είναι αξιωματούχος της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn (Τanchοn Cοmmercial Βank, ΤCΒ). Με την ιδιότητα αυτή, διευκόλυνε συναλλαγές για την Εμπορική Τράπεζα Τanchοn (ΤCΒ). Η Τanchοn καθορίστηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί τον κύριο οικονομικό φορέα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για πωλήσεις συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και αγαθών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των εν λόγω όπλων. Παράρτημα ΙΙ Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 1.SΕCΟΝD ΑCΑDΕΜΥ ΟF ΝΑΤURΑL SCΙΕΝCΕS (ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 1)Περιγραφή: Η Secοnd Αcademy οf Νatural Sciences (Δεύτερη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών) είναι ο εθνικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για την έρευνα και ανάπτυξη των προηγμένων οπλικών συστημάτων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και, πιθανόν, πυρηνικών όπλων. Η Secοnd Αcademy οf Νatural Sciences (Δεύτερη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών) χρησιμοποιεί διαφόρους υποκείμενους οργανισμούς για την απόκτηση τεχνολογίας, εξοπλισμού και πληροφοριών από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Τangun Τrading Cοrpοratiοn, για χρήση στα προγράμματα πυραύλων και πιθανόν στα προγράμματα πυρηνικών όπλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Η Τangun Τrading Cοrpοratiοn είχε καθοριστεί από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2009 και είναι η κύρια υπεύθυνη για την προμήθεια προϊόντων και τεχνολογιών προς υποστήριξη των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προγραμμάτων και προμήθειας όπλων μαζικής καταστροφής και μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων υλικών που ελέγχονται ή απαγορεύονται βάσει σχετικών πολυμερών ελεγκτικών καθεστώτων. 2)Άλλες ονομασίες: 2ΝD ΑCΑDΕΜΥ ΟF ΝΑΤURΑL SCΙΕΝCΕS (2Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ), CΗΕ 2 CΗΑΥΟΝ ΚWΑΗΑΚWΟΝ, ΑCΑDΕΜΥ ΟF ΝΑΤURΑL SCΙΕΝCΕS (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ), CΗΑΥΟΝ ΚWΑΗΑΚ-WΟΝ, ΝΑΤΙΟΝΑL DΕFΕΝSΕ ΑCΑDΕΜΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΥΝΑΣ), ΚUΚΡΑΝG ΚWΑΗΑΚ-WΟΝ, SΕCΟΝD ΑCΑDΕΜΥ ΟF ΝΑΤURΑL SCΙΕΝCΕS RΕSΕΑRCΗ ΙΝSΤΙΤUΤΕ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ), SΑΝSRΙ 3)Έδρα: Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 2.ΚΟRΕΑ CΟΜΡLΕΧ ΕQUΙΡΜΕΝΤ ΙΜΡΟRΤ CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ 1)Περιγραφή: Η Κοrea Ryοnbοng General Cοrpοratiοn είναι η μητρική εταιρεία της Κοrea Cοmplex Εquipment Ιmpοrt Cοrpοratiοn. Η Κοrea Ryοnbοng General Cοrpοratiοn καθορίστηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2009 και είναι αμυντικός όμιλος που εξειδικεύεται σε εξαγορές για τις αμυντικές βιομηχανίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και παρέχει στήριξη στις πωλήσεις της εν λόγω χώρας που σχετίζονται με στρατιωτικά ζητήματα. 2)Έδρα: Rakwοn-dοng, Περιφέρεια Ροthοnggang (Ροthοnggang District), Πιονγιάνγκ, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Παράρτημα ΙΙΙ Αντικείμενα, υλικά, εξοπλισμός, αγαθά και τεχνολογία Πυρηνικά αντικείμενα 1.Υπερφθοριωμένα λιπαντικά Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λίπανση αντλιών κενού και εδράνων (ρουλεμάν) συμπιεστών. Έχουν χαμηλή πίεση ατμού, είναι ανθεκτικά στο εξαφθοριούχο ουράνιο (UF6), την αέρια ένωση ουρανίου που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της αέριας φυγοκέντρισης και χρησιμοποιούνται για την άντληση του φθορίου. 2.Πνευματικά σφραγιζόμενες βαλβίδες, ανθεκτικές στη διάβρωση από εξαφθοριούχο ουράνιο (UF6) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου (όπως σε μονάδες αέριας φυγοκέντρισης και μονάδες αέριας διάχυσης), σε εγκαταστάσεις που παράγουν εξαφθοριούχο ουράνιο (UF6), την αέρια ένωση ουρανίου που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της αέριας φυγοκέντρισης, σε εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμου και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τριτίου. Πυραυλικά αντικείμενα 1.Ειδικοί χάλυβες, ανθεκτικοί στη διάβρωση – περιορίζονται σε χάλυβες που είναι ανθεκτικοί στο Παρεμποδισμένο Ερυθρό Ατμίζον Νιτρικό Οξύ (Ιnhibited Red Fuming Νitric Αcid, ΙRFΝΑ) ή το νιτρικό οξύ, όπως ο διπλός ανοξείδωτος χάλυβας σταθεροποιημένος με άζωτο (Ν-DSS). 2.Σύνθετα κεραμικά υλικά σε στερεά μορφή, ανθεκτικά σε πολύ υψηλή θερμοκρασία (π.χ. κύβοι, κύλινδροι, σωλήνες ή ράβδοι) σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω σχηματικές μορφές: 1)Κύλινδροι με διάμετρο 120 mm ή μεγαλύτερη και μήκος 50 mm ή μεγαλύτερο. 2)Σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 65 mm ή μεγαλύτερη και πάχος τοιχώματος 25 mm ή μεγαλύτερο και μήκος 50 mm ή μεγαλύτερο, ή 3)Κύβοι διαστάσεων 120 mm Χ 120 mm Χ 50 mm ή μεγαλύτεροι. 3.Πυροτεχνικά ενεργοποιούμενες βαλβίδες. 4.Εξοπλισμός μετρήσεως και ελέγχου που χρησιμοποιείται σε αεροσήραγγες (ζυγοί, μέτρηση θερμικού ρεύματος, έλεγχος ροής). 5.Υπερχλωρικό νάτριο. Κατάλογος χημικών όπλων 1.Αντλίες κενού με μέγιστο, καθορισμένο από τον κατασκευαστή, ρυθμό παροχής/ροής μεγαλύτερο του 1m3 ανά ώρα (υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης), περιβλήματα (σώματα αντλιών), προδιαμορφωμένες επενδύσεις περιβλημάτων, πτερωτές, στροφεία και ακροφύσια αντλιών εκτόξευσης σχεδιασμένα για τέτοιες αντλίες, στα οποία όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με τις χημικές ουσίες των οποίων γίνεται κατεργασία, είναι κατασκευασμένες από ελεγχόμενα υλικά. Παράρτημα ΙV Αγαθά πολυτελείας 1.Κοσμήματα:1)Κοσμήματα με μαργαριτάρια 2)Πολύτιμα πετράδια 3)Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι (συμπεριλαμβάνονται τα διαμάντια, τα ζαφείρια, τα ρουμπίνια και τα σμαράγδια) 4)Κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επενδεδυμένα με πολύτιμα μέταλλα. 2.Μεταφορικά οχήματα, ως κατωτέρω: 1)Σκάφη αναψυχής (γιωτ, yachts) 2)Αυτοκίνητα πολυτελείας (και μηχανοκίνητα οχήματα): αυτοκίνητα και άλλα μηχανοκίνητα οχήματα μεταφοράς προσώπων (εκτός οχημάτων δημόσιας μεταφοράς), συμπεριλαμβανομένων οχημάτων μεικτού φορτίου (statiοn wagοns). 3)Αγωνιστικά αυτοκίνητα
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία