Απόφαση 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβερία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2128 (2013) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7077η σύνοδο του, στις 10 Δεκεμβρίου 2013. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με τη κατάσταση στη Λιβερία και τη Δυτική Αφρική. Χαιρετίζοντας τη συνεχή πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Κυβέρνηση της Λιβερίας από τον Ιανουάριο του 2006, ως προς την ανοικοδόμηση της Λιβερίας προς όφελος όλων των Λιβεριανών, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Επισημαίνοντας την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της Σιέρρα Λεόνε της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 με την οποία επιβεβαιώθηκε η καταδίκη του Τσαρλς Τέιλορ (Charles Τaylοr) για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και αναγνωρίζοντας την προθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να στεγάσει τον κ. Τέιλορ για τη διάρκεια της ποινής του. Τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή πρόοδο στη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας στη Λιβερία ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της Λιβερίας καθώς και οι δυνάμεις της για την ασφάλεια των συνόρων θα είναι αυτάρκεις, ικανές, αρμόδιες και επαρκώς προετοιμασμένες να προστατεύσουν το λαό της Λιβερίας κατά το χρόνο της αποχώρησης της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL). Υπογραμμίζοντας ότι η διαφανής και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων είναι κρίσιμης σημασίας για τη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια της Λιβερίας. Αναγνωρίζοντας ότι η Κυβέρνηση της Λιβερίας έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την καλύτερη διαχείριση και προστασία των δασών και άλλων φυσικών πόρων της Λιβερίας, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την προστασία και τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων της Λιβερίας με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και με τρόπο που μεγιστοποιεί τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την κοινότητα και προστατεύει τα δικαιώματα του λαού της Λιβερίας. Ενθαρρύνοντας την Κυβέρνηση της Λιβερίας να συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής του Νόμου περί Εθνικής Δασικής Μεταρρύθμισης και της λοιπής νέας νομοθεσίας σχετικά με τη διαφάνεια των εσόδων (Νόμος περί Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών της Λιβερίας) και την επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής γης (Νόμος περί Κοινοτικών Δικαιωμάτων όσον αφορά στις Δασικές Εκτάσεις και Νόμος περί Επιτροπής Εγγείου Ιδιοκτησίας). Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά και τη συνεχιζόμενη σημασία της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL) για τη βελτίωση της ασφάλειας σε ολόκληρη τη Λιβερία και για την παροχή συνδρομής προς την Κυβέρνηση ώστε να εδραιώσει την εξουσία της σε ολόκληρη τη χώρα, ιδιαιτέρως σε πληθυσμιακά κέντρα, σε παραμεθόριες περιοχές και σε περιοχές της Λιβερίας στις οποίες παράγονται διαμάντια, χρυσός, ξυλεία και άλλοι φυσικοί πόροι. Ενθαρρύνοντας την Κυβέρνηση της Λιβερίας να συνεργαστεί με την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL) για να βελτιώσει τη θεσμική ικανότητα της Εθνικής Αστυνομίας της Λιβερίας και των τελωνειακών αρχών να ελέγχουν αποτελεσματικά τα σύνορα και τους λιμένες εισόδου και να διεξάγουν έρευνες και, στο πλαίσιο αυτό, τονίζοντας τη σημασία της υιοθέτησης και εφαρμογής του Νόμου περί Αστυνομίας. Σημειώνοντας την έκθεση του Σώματος Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβερία (S/2013/683). Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες που έκανε η Γραμματεία για να διευρύνει και να βελτιώσει τον κατάλογο εμπειρογνωμόνων του Κλάδου Επικουρικών Οργάνων του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχοντας υπόψη την καθοδήγηση που παρέχεται από το Σημείωμα του Προέδρου S/2006/997. Καλώντας όλους τους ηγέτες της Λιβερίας να προάγουν την ουσιαστική συμφιλίωση και τον περιεκτικό διάλογο για την εδραίωση της ειρήνης και την προώθηση της δημοκρατικής ανάπτυξης της Λιβερίας. Υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να υποστηρίξει την Κυβέρνηση της Λιβερίας στις προσπάθειές της για την εκπλήρωση των όρων της απόφασης 1521 (2003), χαιρετίζοντας τη συμμετοχή της Επιτροπής Οικοδόμησης της Ειρήνης και ενθαρρύνοντας όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των δωρητών, να υποστηρίξουν την Κυβέρνηση της Λιβερίας στις προσπάθειές της. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Λιβερίας και των γειτονικών χωρών σχετικά με την αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο των συνόρων τους. Κρίνοντας ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, η κατάσταση στη Λιβερία παραμένει εύθραυστη και συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Βεβαιώνει εκ νέου ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004) παραμένουν σε ισχύ. 2.Αποφασίζει για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της υιοθέτησης της απόφασης αυτής: 1)Να ανανεώσει τα μέτρα για τις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 4 της απόφασης 1521 (2003). 2)Να ανανεώσει τα μέτρα για τα όπλα που επιβλήθηκαν προηγουμένως με την παράγραφο 2 της απόφασης 1521 (2003) και τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1683 (2006), την παράγραφο 1 (β) της απόφασης 1731 (2006), με τις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 της απόφασης 1903 (2009) και με την παράγραφο 3 της απόφασης 1961 (2010) και να τροποποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης ως εξής: (i) Δεν απαιτείται πλέον γνωστοποίηση για μη φονικά υλικά και σχετική εκπαίδευση. (ii) Οι αρχές της Λιβερίας θα έχουν την πρωτεύουσα ευθύνη να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τουλάχιστον πέντε ημέρες εκ των προτέρων την αποστολή οποιωνδήποτε προμηθειών φονικών όπλων και σχετικού υλικού, ή κάθε παροχή συνδρομής, συμβουλών ή εκπαίδευσης που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες του τομέα ασφαλείας για την Κυβέρνηση της Λιβερίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (β) ανωτέρω. (iii) Κράτη Μέλη που παρέχουν βοήθεια μπορούν, εναλλακτικά, να κάνουν τη σχετική γνωστοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 (β) σε διαβούλευση με την Κυβέρνηση της Λιβερίας. (iν) Οι γνωστοποιήσεις αυτές πρέπει να περιέχουν όλες τις συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού και του τελικού χρήστη, των τεχνικών προδιαγραφών και της ποσότητας του εξοπλισμού που θα αποσταλεί και, όταν μπορεί να εφαρμοστεί, του προμηθευτή, της προτεινόμενης ημερομηνίας παράδοσης, του τρόπου μεταφοράς και του δρομολογίου των αποστολών. 3.Δίνει εντολή στην Επιτροπή να επανεξετάσει εντός 90 ημερών όλα τα άτομα και τους φορείς που υπόκεινται στα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004) και την παράγραφο 4 της απόφασης 1521 (2003) και να διαγράψει από το σχετικό κατάλογο, ανά περίπτωση, όλους όσους δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια εγγραφής στον προαναφερθέντα κατάλογο, τα οποία περιγράφονται από αυτά τα μέτρα, δίνοντας τη δέουσα προσοχή στις απόψεις της Κυβέρνησης της Λιβερίας. 4.Αποφασίζει περαιτέρω να επανεξετάσει όλα τα προαναφερθέντα μέτρα έξι μήνες από την υιοθέτηση της απόφασης αυτής με σκοπό την τροποποίηση ή την άρση όλων ή μέρους των μέτρων του καθεστώτος κυρώσεων ανάλογα με την πρόοδο της Λιβερίας προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των όρων που τίθενται στην απόφαση 1521 (2003) για τον τερματισμό των μέτρων αυτών. 5.Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή του Σώματος Εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης 1903 (2009) για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, προκειμένου να αναλάβει τα εξής καθήκοντα, σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση της Λιβερίας και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ακτής του Ελεφαντοστού: 1)Να διεξάγει δύο αποστολές επακόλουθης αξιολόγησης στη Λιβερία και τα γειτονικά Κράτη, προκειμένου να διερευνήσει και να συντάξει μια ενδιάμεση και μια τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τις τυχόν παραβιάσεις των μέτρων περί όπλων όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση 1903 (2009), συμπεριλαμβανομένων των διάφορων πηγών χρηματοδότησης για την παράνομη εμπορία όπλων, την πρόοδο στο νομικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας σε σχέση με την ικανότητα της Κυβέρνησης της Λιβερίας να παρακολουθεί και να ελέγχει αποτελεσματικά θέματα όπλων και συνόρων και σχετικά με την πρόοδο της Κυβέρνησης της Λιβερίας αναφορικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων γνωστοποίησης. 2)Να υποβάλει στο Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης με την Επιτροπή, μια ενδιάμεση έκθεση το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2014 και μια τελική έκθεση το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 2014 επί όλων των ζητημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και να υποβάλει ανεπίσημες επικαιροποιήσεις προς την Επιτροπή, όπως αρμόζει, πριν τις άνω ημερομηνίες. 3)Να συνεργάζεται ενεργά με άλλες συναφείς ομάδες εμπειρογνωμόνων, ιδιαίτερα αυτή για την Ακτή του Ελεφαντοστού που συστήθηκε εκ νέου βάσει της παραγράφου 13 της απόφασης 1980 (2011). 6.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. να διορίσει εκ νέου το Σώμα Εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη μειωμένη εντολή του Σώματος, το οποίο θα αποτελείται από δύο μέλη, και να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις ασφαλείας και οικονομικών ζητημάτων για την υποστήριξη του έργου του Σώματος. 7.Καλεί όλα τα Κράτη και την Κυβέρνηση της Λιβερίας να συνεργαστούν πλήρως με το Σώμα Εμπειρογνωμόνων σε όλες τις πτυχές της εντολής του. 8.Υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των μικρών όπλων εντός του εδάφους της Λιβερίας και μεταξύ της Λιβερίας και των γειτονικών Κρατών ανήκει στις αρμόδιες κρατικές αρχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών για τα μικρά και ελαφρά όπλα του 2006. 9.Ζητά από την Κυβέρνηση της Λιβερίας να διεξάγει μια αξιολόγηση με βάση τις ανάγκες, με τη συνδρομή της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL) και κάθε άλλου σχετικού παράγοντα, για οποιαδήποτε μελλοντική αγορά όπλων και να διασφαλίσει ότι τα όπλα που αγοράζονται είναι αυστηρά αναγκαία για τις επιχειρήσεις ασφαλείας των κρατικών υπηρεσιών. 10.Ενθαρρύνει τις Κυβερνήσεις της Λιβερίας, της Σιέρρα Λεόνε, της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Γουινέας, εντός του πλαισίου της Ένωσης του Ποταμού Μάνο (Μanο Riνer Uniοn), να εντείνουν το συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις διασυνοριακές απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια καθώς επίσης και την παράνομη διακίνηση όπλων τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. 11.Προτρέπει την Κυβέρνηση της Λιβερίας να επισπεύσει την υιοθέτηση και εφαρμογή της κατάλληλης νομοθεσίας και να λάβει οποιαδήποτε άλλα μέτρα προς εγκαθίδρυση του αναγκαίου νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης όπλων και πυρομαχικών. 12.Ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών φορέων των Ηνωμένων Εθνών, να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Κυβέρνησης της Λιβερίας που έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι φυσικοί πόροι συμβάλλουν στην ειρήνη, στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη. 13.Ενθαρρύνει την Κυβέρνηση της Λιβερίας να συνεργαστεί ενεργά με τη Διαδικασία Κίμπερλυ (Κimberley), να εφαρμόσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Προγράμματος Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ και να υλοποιήσει τις συστάσεις που προσδιορίστηκαν κατά την επίσκεψη αξιολόγησης από ομότιμους εταίρους της Διαδικασίας Κίμπερλυ, η οποία έλαβε χώρα το 2013, και ενθαρρύνει περαιτέρω τις Κυβερνήσεις της Λιβερίας, της Ακτής του Ελεφαντοστού, της Γουινέας και της Σιέρρα Λεόνε να συνεχίσουν να εργάζονται εντός του πλαισίου της Διαδικασίας Κίμπερλυ ώστε να δημιουργηθεί μια περιφερειακή προσέγγιση για τη βελτίωση του ελέγχου των διαμαντιών στη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Μάνο (Μanο). 14.Βεβαιώνει εκ νέου την ανάγκη η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL) και η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) να συντονίζουν τακτικά τις στρατηγικές και τις επιχειρήσεις τους σε περιοχές κοντά στα σύνορα Λιβερίας – Ακτής Ελεφαντοστού, για να συμβάλουν στην υποπεριφερειακή ασφάλεια. 15.Βεβαιώνει εκ νέου την ανάγκη στενής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων, της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL) και των ομάδων εμπειρογνωμόνων των σχετικών Επιτροπών Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. 16.Δηλώνει τη σημασία της συνεχιζόμενης συνδρομής της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UΝΜΙL) προς την Κυβέρνηση της Λιβερίας, την Επιτροπή και το Σώμα Εμπειρογνωμόνων, εντός των δυνατοτήτων και των περιοχών ανάπτυξής της και, με την επιφύλαξη της εντολής της, της συνέχισης της εκτέλεσης των καθηκόντων της, όπως ορίζονται σε προηγούμενες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 1683 (2006). 17.Αποφασίζει να συνεχίσει να επιλαμβάνεται ενεργά του θέματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-12-27 Απόφαση 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβερία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/284
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία