Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Ομάδας εργασίας για την ενέργεια της Κοινής Ρώσο-Ελληνικής Επιτροπής για οικονομική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία (Αθήνα, 11/4/2013).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 3ης Συνόδου της Ομάδας εργασίας για την ενέργεια της Κοινής Ρώσο-Ελληνικής Επιτροπής για οικονομική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 13 Απριλίου 2013, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και ρωσική γλώσσα έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την οικονομική, βιομηχανική, τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 30 Ιουνίου 1993 και κυρώθηκε με το ν. 2249/1994, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 187 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄ της 10ης Νοεμβρίου 1994.
  • Το άρθρο δεύτερο του ανωτέρω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 11 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 - ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,