ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/725/522

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-01-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-01-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-01-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της αριθμ. 6653/5332/12.09.2006 απόφασης της Προέδρου της Βουλής «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων» (ΦΕΚ 192 Α΄/12.09.2006), όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής: Η Υ.Ε.Ε.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της Βουλής των Ελλήνων, ως αναθέτουσας αρχής και ως δικαιούχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφοι 7 και 8 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/3.12.2007), όπως ισχύει.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Δύναται, επίσης η Υ.Ε.Ε.Π., να διαχειρίζεται και να υλοποιεί δράσεις, που της ανατίθενται κατόπιν αποφάσεων του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
Άρθρο 2 "Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Καταργούνται η «Διεύθυνση Εφαρμογής Έργων» και η αντίστοιχη θέση προϊσταμένου της «Διεύθυνσης Εφαρμογής Έργων», που προβλέπεται στην ως άνω τροποποιούμενη απόφαση. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής: 1 Τα Τμήματα 1 Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, 2 Τμήμα Παρακολούθησης Έργων, και 3 Τμήμα Ελέγχου και Οικονομικής Διαχείρισης
2.  
  Καταργούνται το Τμήμα «Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης» και η αντίστοιχη θέση προϊσταμένου, που προβλέπεται στην ως άνω τροποποιούμενη απόφαση. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Το Κέντρο Ευρωπαϊκών Έργων και Ενημέρωσης (Κ.Ε.Ε.Ε.), σε επίπεδο Γραφείου .
3.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: 3 Γραμματεία Υ.Ε.Ε.Π., σε επίπεδο Γραφείου.
Άρθρο 3 "Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 3 «Διεύθυνση Εφαρμογής Έργων» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Αρμοδιότητες της Υ.Ε.Ε.Π.».
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 η φράση «Η Διεύθυνση Εφαρμογής Έργων είναι αρμόδια για τα συγχρηματοδοτούμενα και τα ευρωπαϊκά έργα» αντικαθίσταται με τη φράση «Η Υ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδια για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, τις δράσεις, που της ανατίθενται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και τα ευρωπαϊκά έργα».
3.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 η φράση «- Την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της Υ.Ε.Ε.Π. και τη διακίνηση των εγγράφων» αντικαθίσταται ως εξής: - Η Γραμματεία της Υ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδια για την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της υπηρεσίας, τη διακίνηση των εγγράφων και τη γραμματειακή υποστήριξη της υπηρεσίας Το πρωτόκολλο της Υ.Ε.Ε.Π. είναι ανεξάρτητο από το Γενικό Πρωτόκολλο της Βουλής των Ελλήνων, τηρείται ηλεκτρονικά και εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο των έργων της Υ.Ε.Ε.Π. Για τα θέματα διαχείρισης εγγράφων, αλληλογραφίας και τήρησης αρχείου, με απόφαση του Συντονιστή εκδίδεται Οδηγός λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 2672/1998 «Οικονομικοί Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 290/28.12.1998) και 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138/16.6.2011), όπως ισχύουν». 4 .Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 διαγράφεται και αναριθμείται η παράγραφος 3 σε παράγραφο 2, η οποία τροποποιείται, ως εξής i) στο σημείο 6 της περίπτωσης β) η φράση «49 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄)» αντικαθίσταται με τη φράση «14 παράγραφος 7 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄), όπως ισχύει». ii) στο τέλος της περίπτωσης β) προστίθεται σημείο, ως εξής « - Η υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Έργων, σύμφωνα με τις συμβάσεις και τους κανονισμούς εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης». iii) στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ) η φράση «ο προϊστάμενος της διεύθυνσης εφαρμογής έργων, » αντικαθίσταται με τη φράση «ο προϊστάμενος του τμήματος παρακολούθησης έργων, .
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται, ως εξής: 4 Ευρωπαϊκών Έργων και Ενημέρωσης (Κ.Ε.Ε.Ε) Το Κ.Ε.Ε.Ε. σχεδιάζει και προγραμματίζει δράσεις και έργα, που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εποπτεύει επιστημονικά τα ερευνητικά έργα της Υ.Ε.Ε.Π. Στόχος είναι η συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, αλλά και τους οργανισμούς, που συμμετέχουν στα έργα αυτά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Το Κ.Ε.Ε.Ε. διαθέτει και υποστηρίζει Εργαστήριο Προσομοίωσης Πολιτικών (pοlicy simulatiοn lab) και χώρους και μέσα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών Επιπρόσθετα, το Κ.Ε.Ε.Ε., με τη χρήση της ψηφιακής του βιβλιοθήκης, επεξεργάζεται και καταχωρεί τις σχετικές εκδόσεις και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεκμηριώνει όλες τις παραγόμενες πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη του Κοινοβουλευτικού Έργου και την ενημέρωση του κοινού .
Άρθρο 5
1.  
  Μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 5, ως ακολούθως, και αναριθμούνται αντιστοίχως τα επόμενα άρθρα της προαναφερόμενης απόφασης: 5 της Υ.Ε.Ε.Π. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Βουλή των Ελλήνων συνεργάζεται δια της Υ.Ε.Ε.Π. με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο την αλληλοενημέρωση για τα τρέχοντα έργα και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για το λόγο αυτό, η Υ.Ε.Ε.Π. συμμετέχει σε ενημερωτικές ημερίδες και πραγματοποιεί επισκέψεις και επαφές με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσης, βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Βουλή των Ελλήνων.
Άρθρο 6 "Το άρθρο 6 (πρώην άρθρο 5) τροποποιείται, ως εξής:"
1.  
  Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 διαγράφεται και αναριθμούνται αντιστοίχως οι επόμενες περιπτώσεις της παραγράφου αυτής
2.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β) (πρώην περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 διαγράφεται η φράση «του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έργων και γ)»
3.  
  Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β) (πρώην περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 οι λέξεις «θέσεις δ) έως και ιδ)» αντικαθίστανται με τις φράσεις «θέσεις γ) έως και ιγ)»
4.  
  Στην περίπτωση γ) (πρώην περίπτωση δ) της παραγράφου 1, η φράση «Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης,» αντικαθίσταται από τη φράση «Κέντρου Ευρωπαϊκών Έργων και Ενημέρωσης, σε επίπεδο Γραφείου,»
5.  
  Στο τέλος της περίπτωσης ιζ) (πρώην περίπτωσης ιη) της παραγράφου 1 προστίθεται παράγραφος 2, ως ακολούθως: 2 Τα προσόντα των θέσεων αξιολογούνται ως εξής » και οι περιπτώσεις ιη) και ιθ) αναριθμούνται αντιστοίχως σε περιπτώσεις α) και β). 6 Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 η φράση «παραγράφων δ) έως ιστ)» αντικαθίσταται με τη φράση «παραγράφων γ) έως ιε) .
Άρθρο 7 "Το άρθρο 7 (πρώην άρθρο 6) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως, και αναριθμούνται αντιστοίχως οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου αυτού: 6 Η διάρκεια της θητείας των προϊσταμένων της Υ.Ε.Ε.Π., που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, είναι τριετής και μπορεί, να ανανεωθεί Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διακόπτεται η θητεία προϊσταμένου, μετά από πρόταση του Συντονιστή της Υ.Ε.Ε.Π. και του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων .
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 11 (πρώην παραγράφου 10) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Οι θέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 δεν είναι ασυμβίβαστες με τις θέσεις ΔΕΠ των ΑΕΙ και ισχύουν αναλόγως για τις θέσεις αυτές τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ιε΄ της ίδιας παραγράφου.
3.  
  Η παράγραφος 12 (πρώην παράγραφος 11) διαγράφεται και αναριθμείται αναλόγως η επόμενη παράγραφος του άρθρου αυτού
Άρθρο 8 "Το άρθρο 8 (πρώην άρθρο 7) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Στην παράγραφο 1 η φράση «της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έργων» αντικαθίσταται από τη φράση: «του Τμήματος Παρακολούθησης Έργων»
2.  
  Στην παράγραφο 3: i) Στην περίπτωση α) και μετά τη λέξη «προγραμματισμός,» προστίθεται η φράση «η υλοποίηση σύμφωνα με τις συμβάσεις και τους κανονισμούς εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,». ii) Μετά την περίπτωση γ) προστίθεται περίπτωση δ) ως εξής: δ) Ο ορισμός των υπευθύνων έργων και των μελών ομάδας έργου μετά από εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος παρακολούθησης έργων» και αναριθμούνται αναλόγως οι επόμενες περιπτώσεις της παραγράφου αυτής. iii) Στο τέλος της περίπτωσης ε) (πρώην περίπτωσης δ) προστίθεται πρόταση, ως εξής «Η σύσταση των παραπάνω ομάδων και επιτροπών, έως τα ισχύοντα χρηματικά όρια που ορίζονται με τις αποφάσεις μεταβίβασης εξουσίας του Προέδρου της Βουλής». iν) Μετά την περίπτωση ζ) (πρώην περίπτωση στ) προστίθεται περίπτωση η), ως εξής:« 1 Η μεταφορά και χρήση των ταμειακών διαθεσίμων από τη συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων σε ευρωπαϊκά και άλλα έργα .
Άρθρο 9
1.  
  Όπου στην ως άνω τροποποιούμενη απόφαση αναφέρεται η φράση «Γενική Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου» αντικαθίσταται από τη φράση «Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου», όπου αναφέρεται η φράση «Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού» αντικαθίσταται από τη φράση «Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστηρίξεως». Κατά τα λοιπά εξακολουθεί, να ισχύει η κατά τα ανωτέρω τροποποιούμενη αριθμ. 6653/5332/12.9.2006 απόφαση της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 192 Α΄/12.9.2006). Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις, α) του άρθρου 65 παρ. 1 και 6 του ισχύοντος Συντάγματος και του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, β) των άρθρων 1, 38, 42 παρ. 1 εδαφ. ε, 85, 91 παρ. 8, 9 και 11, 101, 104Α, 106, 135 και 138 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει, γ) της αριθμ. 6653/5532/12.9.2006 απόφασης της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 192 Α΄/12.09.2006), όπως ισχύει, δ) της αριθμ. 14952/10124/10.12.2012 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄)» (ΦΕΚ 247 Α΄/18.12.2012), ε) του αριθμ. 1083/2006 Κανονισμού (Ε.Κ.) του Συμβουλίου της 11.7.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1260/1999» (ΕΕ L 210 της 31.7.2006), στ) του αριθμ. 1828/2006 Κανονισμού (Ε.Κ.) της Επιτροπής της 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» όπως αυτός ισχύει (ΕΕ L 45 της 15.2.2007), ζ) του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007), ιδία του άρθρου 14 παράγραφοι 7 και 8 αυτού, όπως ισχύει.
 • Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 και άλλα μελλοντικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Την με εσ. ΥΕΕΠ 352/5.12.2012 Εισήγηση του Συντονιστή της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (Υ.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με την παράγραφο στ) του άρθρου 8, της αριθμ. 6653/5532/12.9.2006 απόφασης της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 192 Α΄/12.09.2006), όπως ισχύει.
 • Τη γενικότερη πολιτική της Βουλής των Ελλήνων για μείωση του αριθμού θέσεων ευθύνης.
 • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής των Ελλήνων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΝΟΜΟΣ 2006/1083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/1083 2006
ΝΟΜΟΣ 2006/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/1828 2006
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία