Έγκριση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με τη χωροθέτηση και την οριογραμμή επί της δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήπων-Ιpsala.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η δεύτερη διασυνοριακή οδική γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήπων-Υψάλων θα χωροθετηθεί σε ακριβή απόσταση 7,5 μέτρων νοτίως της υφιστάμενης, όπως υποδεικνύεται στο συνημμένο χάρτη που παρουσιάζει την ακριβή θέση της, καθώς και στο συνημμένο σχέδιο της γέφυρας
2.  
  Η συνοριακή γραμμή της δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας ορίστηκε εφαρμόζοντας τη συνοριακή γραμμή του Πρωτοκόλλου συμπεράσματος της Επιτροπής οροθέτησης των ελληνοτουρκικών συνόρων, το οποίο υπεγράφη στις 3 Νοεμβρίου 1926 ως αποτέλεσμα τοπογραφικών αποτυπώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθη υπ’ όψιν και η συνοριακή γραμμή της υφιστάμενης γέφυρας που είχε οριστεί εφαρμόζοντας το ανωτέρω Πρωτόκολλο.
3.  
  Τα άκρα της συνοριακής γραμμής της δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας ορίζονται δια του παρόντος ως εξής: ΒR03: Ε442738.967, Ν4532380.425, ΒR04: Ε442716.468, Ν4532362.604 (σύστημα αναφοράς: ΕΤRS89, Πλαίσιο: ΕΤRΕ2000, Εpοch: 2012.60, UΤΜ, Ζ35 Ν) και υποδεικνύονται στο χάρτη που παρουσιάζει την ακριβή θέση της, καθώς και στο σχέδιο της γέφυρας. Η συνοριακή γραμμή απεικονίζεται εφαρμόζοντας τη συνοριακή γραμμή του Πρωτοκόλλου Συμπερασμάτων της Επιτροπής Οροθέτησης των Ελληνοτουρκικών Συνόρων, το οποίο υπεγράφη στις 3 Νοεμβρίου 1926 και βασίζεται στη Συνθήκη της Λωζάνης για Ειρήνη με την Τουρκία, η οποία υπεγράφη στις 24 Ιουλίου 1923.
4.  
  Μόλις ολοκληρωθεί η γέφυρα, η ΜΕΣΠΕ θα προβεί στην επιτόπια αποτύπωση της συνοριακής γραμμής επί της γέφυρας, βάσει των συντεταγμένων της παραγράφου 3 και της επακριβούς θέσεως της κατασκευασμένης γέφυρας. Συμφωνημένα πρακτικά, τα οποία θα επιβεβαιώνουν την αποτύπωση θα υπογραφούν από τους Επικεφαλής των αντιπροσωπειών στην ΜΕΣΠΕ.
Άρθρο 2
1.  
  Ο συνημμένος χάρτης που παρουσιάζει την ακριβή χωροθέτηση της δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας, καθώς και το συνημμένο σχέδιο της δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας, στο οποίο αποτυπώνεται και η επ’ αυτής συνοριακή γραμμή, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου
Άρθρο 3
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας γραπτής ειδοποίησης με την οποία τα Μέρη αλληλοενημερώνονται, δια της διπλωματικής οδού, σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών, που απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ. Έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 4 Απριλίου 2014 σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ΥπογραφήΣτράτος ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Για την Κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας ΥπογραφήΜ. Ηabib SΟLU Κ Αναπληρωτής Υπουργός Υπουργείο Μεταφορών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και ΕπικοινωνιώνΑθήνα, 29.04.2014 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών, στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήποι-Ιpsala, που κυρώθηκε με το Ν. 3579/2007 (ΦΕΚ 133 Α΄18.06.2007).
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή του άρθρου 2 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα για την «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία