Δημοσίευση της απόφασης 2161(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάϊντα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Την διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», Προβαίνουμε στην δημοσίευση της αποφάσεως 2161(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2161 (2014) Η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7198η συνεδρίασή του, στις 17 Ιουνίου 2014 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012) και 2133 (2014) και τις σχετικές δηλώσεις του Προέδρου του, Επιβεβαιώνοντας ότι η τρομοκρατία, σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια και ότι οι πράξεις τρομοκρατίας είναι εγκληματικές και αδικαιολόγητες, ανεξάρτητα από τα κίνητρά τους, όποτε και από οποιονδήποτε και αν διαπράχθηκαν και επαναλαμβάνοντας την απερίφραστη καταδίκη της Αλ Κάιντα και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που σχετίζονται με αυτή, για τις τρέχουσες και πολλαπλές εγκληματικές τρομοκρατικές πράξεις που αποσκοπούν στην πρόκληση του θανάτου αθώων αμάχων και άλλων θυμάτων, την καταστροφή περιουσιών και την υπονόμευση της σταθερότητας σε μεγάλο βαθμό, Επιβεβαιώνοντας ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να σχετίζεται με οποιαδήποτε θρησκεία, εθνικότητα ή πολιτισμό, Υπενθυμίζοντας τις Δηλώσεις του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας (S/ΡRSΤ/2013/1) της 15ης Ιανουαρίου 2013, σε σχέση με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, οι οποίες προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες και (S/ΡRSΤ/2013/5) σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αφρική, Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να καταπολεμηθούν με όλα τα μέσα, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενου και του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του δικαίου για τους πρόσφυγες και του ανθρωπιστικού δικαίου, οι απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Έθνη ως προς την καθοδήγηση και το συντονισμό της προσπάθειας αυτής, Υπενθυμίζοντας την απόφαση 2133(2014) και την έκδοση του Παγκόσμιου Αντιτρομοκρατικού Φόρουμ (GCΤF) για το «Μνημόνιο του Αλγερίου σχετικά με τις Καλές Πρακτικές για την Πρόληψη και την Εξάλειψη των Πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από Απαγωγές για Λύτρα από Τρομοκράτες», καταδικάζοντας απερίφραστα τα περιστατικά απαγωγής και ομηρίας που διαπράττονται από τρομοκρατικές ομάδες για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων και με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ή την επίτευξη πολιτικών παραχωρήσεων, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να αποτρέψει τις απαγωγές και ομηρίες που διαπράττονται από τρομοκρατικές ομάδες και να διασφαλίσει την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων, χωρίς καταβολή λύτρων ή πολιτικές παραχωρήσεις, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, καλώντας όλα τα Κράτη-Μέλη να μην επιτρέπουν στους τρομοκράτες να επωφελούνται, άμεσα ή έμμεσα, από λύτρα ή πολιτικές παραχωρήσεις και να διασφαλίζουν την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων και επιβεβαιώνοντας την ανάγκη όλα τα Κράτη-Μέλη να συνεργάζονται στενά κατά τη διάρκεια περιστατικών απαγωγής και ομηρίας που διαπράττονται από τρομοκρατικές ομάδες, Τονίζοντας ότι η τρομοκρατία μπορεί να ηττηθεί μόνο με μια διαρκή και συνολική προσέγγιση, με την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των Κρατών και των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών για την παρεμπόδιση, εξασθένιση, απομόνωση και εξουδετέρωση της τρομοκρατικής απειλής, Τονίζοντας ότι οι κυρώσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο, στο πλαίσιο του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και τονίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για σθεναρή υλοποίηση των μέτρων της παραγράφου 1 του παρόντος ψηφίσματος, ως ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας, Υπενθυμίζοντας σε όλα τα Κράτη ότι έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1, σε σχέση με όλα τα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή την κατοικία των εν λόγω φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων, Απευθύνοντας έκκληση προς όλα τα Κράτη-Μέλη να συμμετέχουν ενεργά στην τήρηση και επικαιροποίηση του Καταλόγου ο οποίος δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999), 1333 (2000) και 1989 (2011) (εφεξής «ο Κατάλογος Κυρώσεων της Αλ-Κάιντα»), συμβάλλοντας με πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τις υφιστάμενες καταχωρήσεις στον Κατάλογο, υποβάλλοντας αιτήματα διαγραφής από τον Κατάλογο, ανάλογα με την περίπτωση και ταυτοποιώντας και προτείνοντας για καταχώρηση επιπλέον φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να υπόκεινται στα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, Υπενθυμίζοντας στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011) (εφεξής «η Επιτροπή») να διαγράφει ταχέως και ανάλογα με την περίπτωση, τα φυσικά πρόσωπα, τις ομάδες, τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια για καταχώρηση στον Κατάλογο, τα οποία περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, τόσο τις νομικές όσο και άλλες, για τα μέτρα που εφαρμόζονται από τα Κράτη-Μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, εκφράζοντας ικανοποίηση για τις βελτιώσεις στις διαδικασίες της Επιτροπής και την ποιότητα του Καταλόγου Κυρώσεων της Αλ Κάιντα και εκφράζοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει τις προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες θα είναι δίκαιες και διαφανείς, Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ίδρυση του Γραφείου του Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με την απόφαση 1904 (2009) και την ενίσχυση της εντολής του Διαμεσολαβητή με τις αποφάσεις 1989 (2011) και 2083 (2012), λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή του Γραφείου του Διαμεσολαβητή στην παροχή πρόσθετης δικαιοσύνης και διαφάν ειας και υπενθυμίζοντας τη σταθερή προσήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας ως προς τη διασφάλιση ότι το Γραφείο του Διαμεσολαβητή θα είναι σε θέση να συνεχίσει να ασκεί το ρόλο του αποτελεσματικά, σύμφωνα με την εντολή του, Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις διετείς εκθέσεις του Διαμεσολαβητή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων και των εκθέσεων που υποβλήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 2011, στις 22 Ιουλίου 2011, στις 20 Ιανουαρίου 2012, στις 30 Ιουλίου 2012, στις 31 Ιανουαρίου 2013, στις 31 Ιουλίου 2013 και στις 31 Ιανουαρίου 2014 Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την τέταρτη αναθεώρηση, τον Ιούνιο του 2014, από τη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών (Α/RΕS/60/288) της 8ης Σεπτεμβρίου 2006 και τη σύσταση της Ειδικής Ομάδας για την Εφαρμογή της Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής (CΤΙΤF), προκειμένου να διασφαλίζεται ο συνολικός συντονισμός και η συνοχή στις προσπάθειες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την έκθεση του Γενικού Γραμματέα της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις δραστηριότητες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών ως προς την εφαρμογή της στρατηγικής (Α/68/841), Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της Ιnterpοl, του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, ιδίως όσον αφορά στην τεχνική συνδρομή και την ανάπτυξη ικανοτήτων και όλων των άλλων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών και ενθαρρύνοντας την περαιτέρω συνεργασία με την Ειδική Ομάδα για την Εφαρμογή της Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής, προκειμένου να διασφαλίζεται ο γενικός συντονισμός και η συνοχή στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών οργανώσεων, μεταξύ άλλων και από τα έσοδα του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών και των πρόδρομων χημικών ουσιών τους, καθώς και τη σημασία της συνέχισης της διεθνούς συνεργασίας προς την κατεύθυνση του στόχου αυτού, Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να αποτρέπουν τα Κράτη-Μέλη την κατάχρηση μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων από και για τους τρομοκράτες και καλώντας τις μη-κυβερνητικές, μη-κερδοσκοπικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις να αποτρέπουν και να αντιτίθενται, ανάλογα με την περίπτωση, στις απόπειρες των τρομοκρατών να καταχρώνται το καθεστώς τους, ενώ υπενθυμίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι των μελών της κοινωνίας των πολιτών και της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις και τα καθοδηγητικά έγγραφα της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, Υπενθυμίζοντας την απόφασή του ότι τα Κράτη-Μέλη πρέπει να εξαλείψουν την προμήθεια όπλων, συμπεριλαμβανόμενων και των μικρών όπλων και του ελαφρού οπλισμού, σε τρομοκράτες, καθώς και τις εκκλήσεις του προς τα Κράτη να βρουν τρόπους για την ενίσχυση και επιτάχυνση της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών σχετικά με το λαθρεμπόριο όπλων και να ενισχύσουν το συντονισμό των προσπαθειών σε εθνικό, υποπεριφερειακό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, Εκφράζοντας την ανησυχία του για την αύξηση της χρήσης, σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, από τους τρομοκράτες και τους υποστηρικτές τους, των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, ιδίως του Διαδικτύου, προκειμένου να διευκολύνουν τρομοκρατικές πράξεις, καθώς και τη χρήση τους με σκοπό να υποκινούν, στρατολογούν, χρηματοδοτούν ή σχεδιάζουν τρομοκρατικές πράξεις, Εκφράζοντας την ανησυχία του για τη ροή των διεθνών στρατολογήσεων της Αλ Κάιντα και των ομάδων εκείνων που σχετίζονται με αυτή, καθώς και την έκταση του φαινομένου αυτού και επαναλαμβάνοντας, περαιτέρω, την υποχρέωση των Κρατών-Μελών να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των τρομοκρατικών ομάδων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων με αποτελεσματικούς συνοριακούς ελέγχους, και, στο πλαίσιο αυτό, να ανταλλάσσουν ταχέως πληροφορίες, να βελτιώνουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των τρομοκρατών και των τρομοκρατικών ομάδων από και προς το έδαφός τους, την προμήθεια όπλων σε τρομοκράτες και τη χρηματοδότηση που θα υποστήριζε τρομοκράτες, Λαμβάνοντας υπόψη, με ανησυχία, τη συνεχιζόμενη απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια από την Αλ-Κάιντα και άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με αυτή και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή του για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της απειλής αυτής, Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τα κριτήρια καταχώρησης στον Κατάλογο που ορίζονται στην παράγραφο 2 της απόφασης 2082 (2012) ή άλλων σχετικών αποφάσεων που προβλέπουν κυρώσεις μπορούν, επίσης, να πληρούν τα κριτήρια καταχώρησης στον Κατάλογο που ορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης, Λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες της Γραμματείας για την τυποποίηση της μορφής όλων των καταλόγων κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρμογή τους από τις εθνικές αρχές και ενθαρρύνοντας τη Γραμματεία, με τη συνδρομή της Ομάδας Παρακολούθησης, ανάλογα με την περίπτωση, να συνεχίσει το έργο της για την υλοποίηση του μοντέλου δεδομένων που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Μέτρα1.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη-Μέλη πρέπει να λάβουν τα μέτρα που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν με την παράγραφο 8 (γ) της απόφασης 1333 (2000), τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1390 (2002) και τις παραγράφους 1 και 4 της απόφασης 1989 (2011), σε σχέση με την Αλ Κάιντα και άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς που σχετίζονται μαζί τους: Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων 1)Άμεσο πάγωμα των κεφαλαίων και λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων των εν λόγω φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανόμενων και των κεφαλαίων που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητα ή τελούν, άμεσα ή έμμεσα, υπό τον έλεγχό τους, ή προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες τους και λήψη μέριμνας ώστε ούτε αυτά ούτε οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι να καθίστανται διαθέσιμα, άμεσα ή έμμεσα, προς όφελος των προσώπων αυτών, από τους υπηκόους τους ή από πρόσωπα εντός της επικράτειάς τους, Απαγόρευση ταξιδίων 2)Απαγόρευση της εισόδου ή της διέλευσης των προσώπων αυτών μέσω της επικράτειας τους, με την προϋπόθεση ότι καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν υποχρεώνει κανένα Κράτος να αρνηθεί την είσοδο ή να απαιτήσει την αναχώρηση από την επικράτεια του των υπηκόων του και ότι η παρούσα παράγραφος δεν θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δικαστικής διαδικασίας ή η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση μόνο, ότι η είσοδος ή η διέλευση είναι δικαιολογημένες, Εμπάργκο όπλων 3)Απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης προμήθειας, πώλησης ή μεταβίβασης σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, από την επικράτεια τους ή από υπηκόους τους εκτός της επικράτειας τους ή με τη χρήση πλοίων ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία τους, οπλισμού και σχετικών υλικών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανόμενων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών των ανωτέρω ειδών, καθώς και τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης που σχετίζεται με στρατιωτικές δραστηριότητες, Κριτήρια καταχώρησης στον Κατάλογο 2.Επιβεβαιώνει ότι οι πράξεις ή οι δραστηριότητες που καταδεικνύουν ότι ένα φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο σχετίζεται με την Αλ Κάιντα και είναι επιλέξιμο προκειμένου να συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, περιλαμβάνουν: 1)Τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, την προπαρασκευή ή την εκτέλεση πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε συνδυασμό με, στο όνομα, για λογαριασμό ή προς υποστήριξή της, 2)Την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά όπλων και συναφούς στρατιωτικού υλικού σε αυτήν, 3)Τη στρατολόγηση ή με οποιονδήποτε τρόπο υποστήριξη πράξεων ή δραστηριοτήτων της Αλ Κάιντα ή οποιουδήποτε πυρήνα, θυγατρικής, αποσχισμένης ομάδας ή παραγώγου της, 3.Επισημαίνει ότι τα εν λόγω μέσα χρηματοδότησης ή υποστήριξης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη χρήση των εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανόμενης και της παράνομης καλλιέργειας, παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών και των προδρόμων ουσιών τους, 4.Επιβεβαιώνει ότι οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, ανήκει ή ελέγχεται από, άμεσα ή έμμεσα, ή υποστηρίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με την Αλ-Κάιντα, συμπεριλαμβανόμενων και των καταχωρημένων στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, θα είναι επιλέξιμο για καταχώρηση, 5.Επιβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 (α) ανωτέρω ισχύουν για τους χρηματοοικονομικούς και οικονομικούς πόρους κάθε είδους, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά και περιοριστικά, όσων χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στο Διαδίκτυο ή άλλων συναφών υπηρεσιών, που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της Αλ Κάιντα και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, 6.Επιβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 (α) ανωτέρω ισχύουν για τα κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που μπορούν να καταστούν διαθέσιμα, άμεσα ή έμμεσα σε ή προς όφελος των καταχωρημένων στον Κατάλογο φυσικών προσώπων, σε σχέση με τα ταξίδια τους, συμπεριλαμβανόμενων και των εξόδων μετακίνησης και διαμονής και ότι αυτά τα συναφή με ταξίδια κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι θα μπορούν να παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες εξαίρεσης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1452 (2002), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 1735 (2006), καθώς και τις παραγράφους 9 και 61 κατωτέρω, 7.Επιβεβαιώνει, περαιτέρω, ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 (α) ανωτέρω ισχύουν και σε σχέση με την καταβολή λύτρων προς φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, ανεξάρτητα από το πώς ή από ποιον καταβάλλονται τα λύτρα, 8.Επιβεβαιώνει ότι τα Κράτη-Μέλη μπορούν να επιτρέπουν την πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1, οποιασδήποτε πληρωμής υπέρ των καταχωρημένων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων, με την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές αυτές θα εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 1 ανωτέρω και θα παραμένουν δεσμευμένες, 9.Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να κάνουν χρήση των διατάξεων σχετικά με τις διαθέσιμες εξαιρέσεις από τα μέτρα της παραγράφου 1 (α) ανωτέρω, οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1452 (2002), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 1735 (2006), επιβεβαιώνει ότι οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση μετακινήσεων πρέπει να υποβάλλονται από τα Κράτη-Μέλη, τα φυσικά πρόσωπα ή το Διαμεσολαβητή, ανάλογα με την περίπτωση, μεταξύ άλλων και όταν τα καταχωρημένα στον Κατάλογο φυσικά πρόσωπα μετακινούνται με σκοπό την εκπλήρωση των θρησκευτικών τους υποχρεώσεων και σημειώνει ότι ο μηχανισμός Εστιακού Σημείου ο οποίος θεσπίστηκε με την απόφαση 1730 (2006) μπορεί να δέχεται αιτήματα εξαίρεσης τα οποία υποβάλλονται από ή για λογαριασμό, ενός φυσικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή νομικού προσώπου που είναι καταχωρημένο στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο ή διαχειριστή των περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω φυσικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή νομικού προσώπου, προς εξέταση από την Επιτροπή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 62 κατωτέρω, Εφαρμογή των μέτρων 10.Επαναλαμβάνει τη σημασία της αναγνώρισης από όλα τα Κράτη και, αν είναι αναγκαίο, της θέσπισης κατάλληλων διαδικασιών με σκοπό την πλήρη εφαρμογή όλων των πτυχών των μέτρων που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, παροτρύνει θερμά όλα τα Κράτη-Μέλη να εφαρμόσουν τα ολοκληρωμένα διεθνή πρότυπα που ενσωματώνονται στις αναθεωρημένες Σαράντα Συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF) για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης και της Διάδοσης της Τρομοκρατίας, ιδίως τη Σύσταση 6 για στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 11.Παροτρύνει θερμά τα Κράτη-Μέλη να εφαρμόσουν τα στοιχεία του Ερμηνευτικού Σημειώματος της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF) για τη Σύσταση 6 και να λαμβάνουν υπόψη τους, μεταξύ άλλων, τις συναφείς βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική εφαρμογή των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και σημειώνει την ανάγκη αυτά να διαθέτουν τις κατάλληλες νομικές αρχές και διαδικασίες για την εφαρμογή και την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων οι οποίες δεν θα εξαρτώνται από την ύπαρξη ποινικής διαδικασίας και να εφαρμόζουν ένα πρότυπο απόδειξης των «βάσιμων λόγων» ή της «εύλογης βάσης», καθώς και την ικανότητα να συλλέγουν ή να ζητούν όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες από όλες τις σχετικές πηγές, 12.Καλεί τα Κράτη-Μέλη να κινηθούν δυναμικά και αποφασιστικά για τη μείωση των ροών κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, όπως απαιτείται από την παράγραφο 1 (α) και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές Συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF) και τα διεθνή πρότυπα που έχουν καταρτιστεί για την πρόληψη της κατάχρησης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, των άτυπων / εναλλακτικών συστημάτων εμβασμάτων και της φυσικής διασυνοριακής κυκλοφορίας του νομίσματος, ενώ θα εργάζονται για το μετριασμό των επιπτώσεων σε νόμιμες δραστηριότητες μέσω των μέσων αυτών, 13.Καλεί τα Κράτη-Μέλη να προάγουν την ευαισθητοποίηση για τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα όσο το δυνατό ευρύτερα, συμπεριλαμβανόμενων και των συναφών εγχώριων οργανισμών, του ιδιωτικού τομέα και του ευρέος κοινού, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων της παραγράφου 1 και ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να απαιτούν από τα αντίστοιχα μητρώα εταιρειών, ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλα σχετικά δημόσια και ιδιωτικά μητρώα να εξετάζουν τακτικά τις βάσεις δεδομένων τους, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και εκείνων με νομικές πληροφορίες ή / και στοιχεία τελικού δικαιούχου, σε σχέση με τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, 14.Αποφασίζει ότι τα Κράτη-Μέλη, προκειμένου να αποτραπεί η Αλ Κάιντα και άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με αυτή, από τη λήψη, το χειρισμό, την αποθήκευση, τη χρήση ή την επιδίωξη πρόσβασης σε όλους τους τύπους εκρηκτικών υλών, είτε είναι στρατιωτικές, μη στρατιωτικές είτε αυτοσχέδια εκρηκτικά, καθώς και σε πρώτες ύλες και συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών ή μη συμβατικών όπλων, συμπεριλαμβανόμενων (αλλά όχι περιοριστικά) και των χημικών συστατικών, των εκρηκτικών καλωδίων ή των τοξικών προϊόντων, πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προαγωγή της επαγρύπνηση από τους υπηκόους τους, τα πρόσωπα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους και τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στο έδαφός τους ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους, τα οποία εμπλέκονται στην παραγωγή, την πώληση, την προμήθεια, την αγορά, τη μεταφορά και την αποθήκευση των υλικών αυτών, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης ορθών πρακτικών και ενθαρρύνει, περαιτέρω, τα Κράτη-Μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να δημιουργούν εταιρικές σχέσεις και να αναπτύσσουν εθνικές στρατηγικές και ικανότητες για την καταπολέμηση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, 15.Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη, μεταξύ άλλων και μέσω των μόνιμων αποστολών τους, καθώς και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, να συναντώνται με την Επιτροπή για μια σε βάθος συζήτηση όλων των σχετικών θεμάτων, 16.Καλεί όλα τα Κράτη-Μέλη, κατά την υλοποίηση των μέτρων που ορίζονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, να διασφαλίζουν ότι τα ψευδή, πλαστά, κλεμμένα ή απολεσθέντα διαβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα θα ακυρώνονται και θα απομακρύνονται από την κυκλοφορία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές, το συντομότερο δυνατό και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, σχετικά με τα εν λόγω έγγραφα, με τα λοιπά Κράτη-Μέλη, μέσω της βάσης δεδομένων της Ιnterpοl, 17.Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να ανταλλάσσουν με τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές τους, πληροφορίες που υπάρχουν στις εθνικές βάσεις δεδομένων και σχετίζονται με ψευδή, πλαστά, κλεμμένα και απολεσθέντα έγγραφα ταυτότητας ή ταξιδιωτικά έγγραφα που σχετίζονται με τη δικαιοδοσία τους, και, εάν ένα καταχωρημένο στον Κατάλογο μέρος διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί ψευδή ταυτότητα, μεταξύ άλλων και για τη διασφάλιση πιστώσεων ή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες για το ζήτημα αυτό, 18.Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη τα οποία εκδίδουν ταξιδιωτικά έγγραφα για καταχωρημένα στον Κατάλογο πρόσωπα, να σημειώνουν, ανάλογα με την περίπτωση, ότι ο κάτοχος υπόκειται σε απαγόρευση μετακινήσεων και τις αντίστοιχες διαδικασίες εξαίρεσης, 19.Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να συμβουλεύονται τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, όταν εξετάζουν την έγκριση αιτήσεων ταξιδιωτικών θεωρήσεων, για το σκοπό της αποτελεσματικής εφαρμογής της απαγόρευσης μετακινήσεων, 20.Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες ταχέως με άλλα Κράτη-Μέλη, ιδίως με τα Κράτη προέλευσης, προορισμού και διαμετακόμισης, όταν εντοπίζουν μετακινήσεις φυσικών προσώπων που είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, 21.Ενθαρρύνει τα προτείνοντα μια καταχώρηση Κράτη να ενημερώνουν την Ομάδα Παρακολούθησης για το αν ένα εθνικό δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή έχει εξετάσει την υπόθεση ενός καταχωρημένου στον Κατάλογο μέρους και εάν τυχόν έχουν αρχίσει δικαστικές διαδικασίες και να περιλαμβάνουν κάθε άλλη σχετική πληροφορία, όταν υποβάλλουν το τυποποιημένο έντυπο για καταχώρηση στον Κατάλογο, 22.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη-Μέλη να ορίσουν εθνικά σημεία επαφής τα οποία θα είναι επιφορτισμένα με τις σχέσεις με την Επιτροπή και την Ομάδα Παρακολούθησης, για θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των μέτρων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και την εκτίμηση της απειλής από την Αλ-Κάιντα και τα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με αυτή, 23.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη-Μέλη να υποβάλουν εκθέσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα εμπόδια που συναντούν στην υλοποίηση των μέτρων που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, με σκοπό τη διευκόλυνση της τεχνικής συνδρομής, Η Επιτροπή 24.Εντέλει την Επιτροπή να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι θα υφίστανται δίκαιες και σαφείς διαδικασίες για την καταχώρηση φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα και τη διαγραφή τους, καθώς και για τη χορήγηση εξαιρέσεων σύμφωνα με την απόφαση 1452 (2002) και εντέλει την Επιτροπή να επανεξετάζει ενεργά τις κατευθυντήριες οδηγίες της, προς υποστήριξη των στόχων αυτών, 25.Εντέλει την Επιτροπή, ως θέμα προτεραιότητας, να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες οδηγίες της σε σχέση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ιδίως τις παραγράφους 13, 14, 18, 19, 22, 34, 39, 44, 46, 51, 63, 64, 66 και 67, 26.Ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει εκθέσεις προς το Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της σχετικά με τις προσπάθειες εφαρμογής των Κρατών-Μελών και να προσδιορίζει και να προτείνει τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της εφαρμογής, 27.Εντέλλεται την Επιτροπή να εντοπίζει πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα μέτρα, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1 και να καθορίζει την κατάλληλη πορεία δράσης για κάθε περίπτωση και ζητά από τον Πρόεδρο, σε περιοδικές εκθέσεις προς το Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 72 κατωτέρω, να υποβάλει εκθέσεις προόδου σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής για το ζήτημα αυτό, 28.Επιβεβαιώνει ότι καμία υπόθεση δεν θα πρέπει να παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον της Επιτροπής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, εκτός αν η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση μόνο, ότι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν πρόσθετο χρόνο για την εξέταση της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής, 29.Ζητά από την Επιτροπή να διευκολύνει, μέσω της Ομάδας Παρακολούθησης ή των ειδικών οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, τη συνδρομή για την ανάπτυξη ικανοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση της υλοποίησης των μέτρων, κατόπιν υποβολής αιτήματος από τα Κράτη-Μέλη, Καταχώρηση στον Κατάλογο 30.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη-Μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, τα ονόματα φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, στη χρηματοδότηση ή την υποστήριξη των πράξεων ή δραστηριοτήτων της Αλ Κάιντα και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που σχετίζονται με αυτή, 31.Επαναλαμβάνει ότι τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος ψηφίσματος έχουν προληπτικό χαρακτήρα και δεν εξαρτώνται από τους ποινικούς κανόνες που καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, 32.Επιβεβαιώνει ότι, όταν προτείνουν ονόματα στην Επιτροπή για καταχώρηση στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, τα Κράτη-Μέλη θα χρησιμοποιούν το τυποποιημένο έντυπο καταχώρησης, θα υποβάλλουν μια αναφορά περίπτωσης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τους λόγους για την προτεινόμενη καταχώρηση και όσο το δυνατό πληροφορίες συναφείς με το προτεινόμενο όνομα, ιδίως επαρκείς πληροφορίες ταυτοποίησης που να επιτρέπουν την ακριβή και θετική ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων και, στο μέτρο του δυνατού, τις πληροφορίες που απαιτούνται από την Ιnterpοl προκειμένου να εκδώσει Ειδική Αναγγελία και, περαιτέρω, αποφασίζει ότι η αναφορά περίπτωσης θα μπορεί να δημοσιοποιείται, κατόπιν υποβολής αιτήματος, εκτός από τα τμήματά της που ένα Κράτος-Μέλος προσδιορίζει ως εμπιστευτικά έναντι της Επιτροπής και θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την εκπόνηση της περίληψης των λόγων καταχώρησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 36 κατωτέρω, 33.Επιβεβαιώνει ότι τα Κράτη-Μέλη που προτείνουν μια νέα καταχώρηση στον Κατάλογο, καθώς και τα Κράτη-Μέλη που έχουν προτείνει ονόματα προκειμένου να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, πριν την έγκριση της παρούσας απόφασης, πρέπει να διευκρινίζουν εάν η Επιτροπή ή ο Διαμεσολαβητής δεν επιτρέπεται να κάνουν γνωστό το καθεστώς του Κράτους-Μέλους ως προτείνοντος Κράτους, 34.Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να υποβάλουν, εφόσον είναι διαθέσιμα και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, φωτογραφίες και άλλα βιομετρικά στοιχεία των φυσικών προσώπων, προκειμένου αυτά να συμπεριληφθούν στις Ειδικές Αναγγελίες της Ιnterpοl και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 35.Εντέλει την Επιτροπή να ενημερώνει, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, το τυποποιημένο έντυπο καταχώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και εντέλει, περαιτέρω, την Ομάδα Παρακολούθησης να υποβάλει εκθέσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα περαιτέρω μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν για τη βελτίωση της ποιότητας του Καταλόγου Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, συμπεριλαμβανόμενης και της βελτίωσης των πληροφοριών ταυτοποίησης, καθώς και τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν Ειδικές Αναγγελίες της Ιnterpοl και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για όλα τα καταχωρημένα στον Κατάλογο φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, 36.Εντέλει την Επιτροπή, με τη συνδρομή της Ομάδας Παρακολούθησης και σε συντονισμό με τα οικεία προτείνοντα Κράτη-Μέλη, να καθιστά προσβάσιμη στο Διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής, ταυτόχρονα με την προσθήκη ενός ονόματος στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, μια περίληψη των λόγων καταχώρησης της αντίστοιχης εγγραφής, 37.Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και φορείς να ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαδικασίες, έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορεί να τις λαμβάνει υπόψη όταν εξετάζει μια αντίστοιχη καταχώρηση στον Κατάλογο ή όταν ενημερώνει μια περίληψη των λόγων καταχώρησης, 38.Καλεί όλα τα μέλη της Επιτροπής και την Ομάδα Παρακολούθησης να ανταλλάσσουν με την Επιτροπή κάθε πληροφορία που μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με ένα αίτημα καταχώρησης το οποίο έχει υποβληθεί από ένα Κράτος-Μέλος, έτσι ώστε η πληροφορία αυτή να μπορεί να βοηθά στη λήψη μιας απόφασης από την Επιτροπή σχετικά με την καταχώρηση και να παρέχουν πρόσθετο υλικό για την περίληψη των λόγων καταχώρησης που περιγράφονται στην παράγραφο 36, 39.Επιβεβαιώνει ότι η Γραμματεία, μετά τη δημοσίευση, αλλά εντός τριών εργάσιμων ημερών από την προσθήκη ενός ονόματος στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, θα ενημερώνει τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Κράτους ή των Κρατών όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, το Κράτος του οποίου το πρόσωπο είναι υπήκοος (στο βαθμό που αυτή η πληροφορία είναι γνωστή), ζητά από τη Γραμματεία να δημοσιεύει στο Διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής όλες τις σχετικές δημοσιοποιήσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανόμενης και της περίληψης των λόγων καταχώρησης στον Κατάλογο, αμέσως μόλις προστίθεται ένα όνομα στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να καθιστά όλες τις καταχωρήσεις στον Κατάλογο και τις περιλήψεις των λόγων καταχώρησης διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών, κατά τρόπο έγκαιρο και ακριβή και σημειώνει τον εξαιρετικό χαρακτήρα του αιτήματος αυτού, το οποίο έχει σκοπό την εναρμόνιση των διαδικασιών μετάφρασης της Επιτροπής, για την έκδοση καταλόγων και περιλήψεων, με εκείνες των άλλων επιτροπών κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 40.Επιβεβαιώνει την απαίτηση να λαμβάνουν τα Κράτη-Μέλη κάθε δυνατό μέτρο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές τους, προκειμένου να ενημερώνουν ή να πληροφορούν εγκαίρως το καταχωρημένο στον Κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με την καταχώρηση και να συμπεριλαμβάνουν στην ενημέρωση αυτή την περίληψη των λόγων καταχώρησης, μια περιγραφή των αποτελεσμάτων της καταχώρησης, όπως προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις, τις διαδικασίες της Επιτροπής για την εξέταση των αιτημάτων διαγραφής, συμπεριλαμβανόμενης και της δυνατότητας υποβολής σχετικού αιτήματος στο Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με την παράγραφο 43 της απόφασης 2083 (2012) και το παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης και τις διατάξεις της απόφασης 1452 (2002) σχετικά με τις διαθέσιμες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανόμενης και της δυνατότητας υποβολής των αιτημάτων αυτών μέσω του μηχανισμού Εστιακού Σημείου, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 62 της παρούσας απόφασης, Εξέταση των Αιτημάτων Διαγραφής - Διαμεσολαβητής / Κράτη-Μέλη 41.Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή του Γραφείου του Διαμεσολαβητή, το οποίο συστάθηκε με την απόφαση 1904 (2009), όπως αναφέρεται στις διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας εντολής του Γραφείου του Διαμεσολαβητή, τον Ιούνιο του 2015, επιβεβαιώνει ότι ο Διαμεσολαβητής θα συνεχίσει να δέχεται αιτήματα από φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να διαγραφούν από τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, με ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο και δεν θα ζητά ούτε θα δέχεται οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση και επιβεβαιώνει ότι ο Διαμεσολαβητής θα συνεχίσει να υποβάλει παρατηρήσεις στην Επιτροπή και μια πρόταση σχετικά με τη διαγραφή από τον Κατάλογο των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων που έχουν ζητήσει τη διαγραφή από τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, μέσω του Γραφείου του Διαμεσολαβητή, προτείνοντας είτε τη διατήρηση της καταχώρησης είτε να εξετάσει η Επιτροπή τη διαγραφή, 42.Υπενθυμίζει την απόφασή του ότι η απαίτηση για λήψη από τα Κράτη των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα παραμένει σε ισχύ σε σχέση με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, στις περιπτώσεις που ο Διαμεσολαβητής συνιστά τη διατήρηση της καταχώρησης στη Γενική Έκθεση του Διαμεσολαβητή, σε σχέση με ένα αίτημα διαγραφής, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, 43.Υπενθυμίζει την απόφασή του ότι η απαίτηση για λήψη από τα Κράτη των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα παύει να ισχύει σε σχέση με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο εξήντα ημέρες αφότου η Επιτροπή θα έχει ολοκληρώσει την εξέταση μιας Γενικής Έκθεσης του Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανόμενης και της παραγράφου 7 (η), όπου ο Διαμεσολαβητής προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει τη διαγραφή, εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει, ομόφωνα, πριν τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας των εξήντα ημερών, ότι η απαίτηση θα παραμένει σε ισχύ σε σχέση με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ομοφωνία, ο Πρόεδρος, κατόπιν υποβολής αιτήματος εκ μέρους ενός Μέλους της Επιτροπής, θα υποβάλει στο Συμβούλιο Ασφαλείας το ερώτημα εάν πρέπει να διαγραφεί το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, για τη λήψη απόφασης εντός προθεσμίας εξήντα ημερών και με την περαιτέρω προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση ενός τέτοιου αιτήματος, η απαίτηση λήψης από τα Κράτη των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα παραμένει σε ισχύ για την εν λόγω περίοδο, σε σχέση με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, μέχρις ότου το ζήτημα κριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, 44.Αποφασίζει ότι η Επιτροπή μπορεί, ομόφωνα, να συντομεύσει την προθεσμία των 60 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 43, ανάλογα με την περίπτωση, 45.Επαναλαμβάνει ότι τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης έχουν προληπτικό χαρακτήρα και δεν εξαρτώνται από τους ποινικούς κανόνες που καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, 46.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητα του Γραφείου του Διαμεσολαβητή, με την παροχή των απαραίτητων πόρων, συμπεριλαμβανόμενων και των μεταφραστικών υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνέχιση της ικανότητάς του να φέρει εις πέρας την εντολή του, με ένα ανεξάρτητο, αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, 47.Παροτρύνει θερμά τα Κράτη-Μέλη να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στο Διαμεσολαβητή, συμπεριλαμβανόμενων και όλων των σχετικών εμπιστευτικών πληροφοριών, ανάλογα με την περίπτωση, ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες έγκαιρα, εκφράζει την ικανοποίηση του για εκείνες τις εθνικές διευθετήσεις που έχουν συναφθεί από τα Κράτη-Μέλη με το Γραφείο του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών, ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία των Κρατών-Μελών στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανόμενης και της σύναψης διευθετήσεων με το Γραφείο του Διαμεσολαβητή για την ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών και επιβεβαιώνει ότι ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους περιορισμούς εμπιστευτικότητας που τίθενται στις πληροφορίες αυτές από τα Κράτη-Μέλη που τις παρέχουν, 48.Ζητά από τα Κράτη-Μέλη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και φορείς να ενθαρρύνουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που σκέπτονται να αμφισβητήσουν ή είναι ήδη στη διαδικασία αμφισβήτησης της καταχώρησής τους, μέσω των εθνικών και περιφερειακών δικαστηρίων, να ζητούν τη διαγραφή από τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, υποβάλλοντας αιτήματα διαγραφής στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή, 49.Υπογραμμίζει τα διεθνή πρότυπα της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF) και, μεταξύ άλλων, τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 12, 50.Υπενθυμίζει την απόφασή του ότι όταν το προτείνον Κράτος υποβάλλει αίτημα διαγραφής από τον Κατάλογο, η απαίτηση λήψης από τα Κράτη-Μέλη των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος ψηφίσματος να παύει να ισχύει σε σχέση με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, μετά από εξήντα ημέρες, εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει, ομόφωνα, πριν τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας των εξήντα ημερών ότι τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ, σε σχέση με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ομοφωνία, ο Πρόεδρος, κατόπιν υποβολής αιτήματος ενός Μέλους της Επιτροπής, θα υποβάλει στο Συμβούλιο Ασφαλείας το ερώτημα εάν πρέπει να διαγραφεί το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, για την υιοθέτηση απόφασης εντός προθεσμίας εξήντα ημερών και υπό την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση ενός τέτοιου αιτήματος, η απαίτηση λήψης από τα Κράτη των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα παραμένει σε ισχύ για την εν λόγω περίοδο, σε σχέση με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, μέχρις ότου κριθεί το ζήτημα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, 51.Αποφασίζει ότι η Επιτροπή μπορεί, ομόφωνα, να συντομεύει την προθεσμία των 60 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 50, ανάλογα με την περίπτωση, 52.Υπενθυμίζει την απόφασή του ότι, για τους σκοπούς της υποβολής ενός αιτήματος διαγραφής που αναφέρεται στην παράγραφο 50, πρέπει να υπάρχει ομοφωνία μεταξύ όλων των προτεινόντων Κρατών, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλά προτείνοντα Κράτη και υπενθυμίζει, περαιτέρω, την απόφασή του οι από κοινού υποστηρικτές των αιτημάτων καταχώρησης να μην θεωρούνται προτείνοντα Κράτη, για τους σκοπούς της παραγράφου 50, 53.Παροτρύνει θερμά τα προτείνοντα Κράτη να επιτρέπουν στο Διαμεσολαβητή να αποκαλύπτει την ταυτότητά τους ως προτείνοντα Κράτη στα καταχωρημένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει στο Διαμεσολαβητή αιτήματα διαγραφής, 54.Εντέλλεται την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της, προκειμένου να εξετάζει αιτήματα διαγραφής των Κρατών-Μελών για τη διαγραφή από τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα των φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που φέρονται να μην πληρούν πλέον τα κριτήρια που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις και παρατίθενται στην παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης και παροτρύνει θερμά τα Κράτη-Μέλη να αναφέρουν λόγους για την υποβολή των αιτημάτων διαγραφής τους, 55.Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να υποβάλουν αιτήματα διαγραφής για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ως αποβιώσαντα, ιδίως όταν δεν εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα που αναφέρεται ή επιβεβαιώνεται ότι έχουν παύσει να υφίστανται, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκαν σε αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν έχουν μεταβιβαστεί ή δεν θα μεταβιβαστούν ή διανεμηθούν σε άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ-Κάιντα ή οποιονδήποτε άλλο κατάλογο κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, 56.Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη, όταν αποδεσμεύουν τα περιουσιακά στοιχεία ενός αποβιώσαντος φυσικού ή ενός νομικού προσώπου που έχει αναφερθεί ή επιβεβαιωθεί ότι έχει παύσει να υφίσταται, ως αποτέλεσμα μιας διαγραφής, να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην απόφαση 1373 (2001) και, ειδικότερα, να αποτρέπουν τη χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων για τρομοκρατικούς σκοπούς, 57.Επιβεβαιώνει ότι, πριν την αποδέσμευση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν δεσμευτεί ως αποτέλεσμα της καταχώρησης του Οσάμα Μπιν Λάντεν, τα Κράτη-Μέλη θα υποβάλλουν στην Επιτροπή αίτημα για την αποδέσμευση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και θα παρέχουν εγγυήσεις στην Επιτροπή ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα μεταβιβαστούν, άμεσα ή έμμεσα, σε ένα καταχωρημένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ούτε θα χρησιμοποιηθούν, με άλλο τρόπο, για τρομοκρατικούς σκοπούς, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 1373 (2001), και, περαιτέρω, αποφασίζει ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποδεσμευθούν μόνο σε περίπτωση έλλειψης ένστασης από ένα μέλος της Επιτροπής εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και υπογραμμίζει τον εξαιρετικό χαρακτήρα της εν λόγω διάταξης, η οποία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δημιουργεί προηγούμενο, 58.Καλεί την Επιτροπή, κατά την εξέταση των αιτημάτων διαγραφής να δίνει τη δέουσα προσοχή στις απόψεις του(-ων) προτείνοντος(-ων) Κράτους(-ων) κατοικίας, εθνικότητας, έδρας ή σύστασης και άλλων συναφών Κρατών, όπως αυτά καθορίζονται από την Επιτροπή, εντέλλεται τα μέλη της Επιτροπής να εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους αντιτίθενται στα αιτήματα διαγραφής από τον Κατάλογο, κατά το χρόνο έκφρασης αντιρρήσεων για το αίτημα και καλεί την Επιτροπή να αναφέρει τους λόγους στα οικεία Κράτη-Μέλη και τα εθνικά και περιφερειακά δικαστήρια και φορείς, κατόπιν υποβολής αιτήματος και ανάλογα με την περίπτωση, 59.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη-Μέλη, συμπεριλαμβανόμενων και των προτεινόντων Κρατών και των Κρατών κατοικίας, εθνικότητας, έδρας ή σύστασης να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με την επανεξέταση των αιτημάτων διαγραφής εκ μέρους της Επιτροπής και να συναντώνται με την Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, προκειμένου να μεταφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τα αιτήματα διαγραφής και ενθαρρύνει, περαιτέρω, την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, να συναντάται με εκπροσώπους των εθνικών ή περιφερειακών οργανισμών και φορέων που διαθέτουν πληροφορίες, σχετικά με τα αιτήματα διαγραφής, 60.Επιβεβαιώνει ότι η Γραμματεία, εντός 3 ημερών από τη διαγραφή ενός ονόματος από τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, θα ενημερώνει τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του(-ων) Κράτους(-ών) της κατοικίας, εθνικότητας, έδρας ή σύστασης (στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές είναι γνωστές) και αποφασίζει ότι τα Κράτη που έλαβαν την εν λόγω ενημέρωση θα λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές τους, προκειμένου να ενημερώνουν ή να πληροφορούν εγκαίρως το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με τη διαγραφή, 61.Επιβεβαιώνει ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Διαμεσολαβητής δεν είναι σε θέση να πάρει συνέντευξη από έναν αιτούντα στη χώρα διαμονής του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ζητά, με τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντος, η Επιτροπή να εξετάζει την έγκριση εξαιρέσεων από τους περιορισμούς για τα περιουσιακά στοιχεία και τα ταξίδια που προβλέπονται στις παραγράφους 1 (α) και (β) της παρούσας απόφασης, με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στον αιτούντα να καλύψει των έξοδα των ταξιδίων και τα ταξίδια σε άλλο Κράτος-Μέλος, προκειμένου να κληθεί σε συνέντευξη από το Διαμεσολαβητή για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το αναγκαίο για τη συμμετοχή στην εν λόγω συνέντευξη, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα Κράτη διέλευσης και προορισμού δεν θα έχουν αντίρρηση για τις μετακινήσεις αυτές και, επιπλέον, εντέλλεται την Επιτροπή να ενημερώνει το Διαμεσολαβητή για την απόφαση της Επιτροπής, Εξαιρέσεις / Εστιακό Σημείο 62.Αποφασίζει ότι ο μηχανισμός Εστιακού Σημείου που δημιουργήθηκε με το ψήφισμα 1730 (2006) θα μπορεί: 1)Να δέχεται αιτήματα από καταχωρημένα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα για εξαίρεση από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (α) της παρούσας απόφασης, όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1452 (2002), υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα έχει υποβληθεί για πρώτη φορά προς εξέταση από το Κράτος κατοικίας, και, περαιτέρω, αποφασίζει ότι το Εστιακό Σημείο θα διαβιβάζει τα εν λόγω αιτήματα στην Επιτροπή για την έκδοση απόφασης, εντέλει την Επιτροπή να εξετάζει τα αιτήματα αυτά, μεταξύ άλλων σε διαβούλευση με το Κράτος κατοικίας και κάθε άλλο σχετικό Κράτος και, επιπλέον, εντέλει την Επιτροπή να ενημερώνει, μέσω του Εστιακού Σημείου, τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα για την απόφαση της Επιτροπής, 2)Να δέχεται αιτήματα από καταχωρημένα στον Κατάλογο φυσικά πρόσωπα για εξαίρεση από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (β) της παρούσας απόφασης και να τα διαβιβάζει στην Επιτροπή προκειμένου να κρίνει, ανάλογα με την περίπτωση, κατά πόσον δικαιολογούνται η είσοδος ή η διέλευση, εντέλει την Επιτροπή να εξετάζει τα αιτήματα αυτά, μετά από διαβούλευση με τα Κράτη διέλευσης και προορισμού και κάθε άλλο αρμόδιο Κράτος, και, περαιτέρω, αποφασίζει ότι η Επιτροπή θα συμφωνεί για εξαίρεση από τα μέτρα της παραγράφου 1 (β) της παρούσας απόφασης μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των Κρατών διέλευσης και προορισμού και, επιπλέον, εντέλλει την Επιτροπή, μέσω του Εστιακού Σημείου, να ενημερώνει αυτά τα φυσικά πρόσωπα για την απόφαση της Επιτροπής, 63.Αποφασίζει ότι το Εστιακό Σημείο μπορεί να λαμβάνει και να διαβιβάζει στην Επιτροπή, προς εξέταση από αυτή, αλληλογραφία από: 1)φυσικά πρόσωπα που έχουν διαγραφεί από τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, 2)φυσικά πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι έχουν υπαχθεί στα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, ως αποτέλεσμα ψευδούς ή εσφαλμένης ταυτοποίησης ή σύγχυσης με φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, 64.Εντέλει την Επιτροπή, με τη συνδρομή της Ομάδας Παρακολούθησης και σε διαβούλευση με τα οικεία Κράτη, να απαντούν, μέσω του Εστιακού Σημείου, στην αλληλογραφία που αναφέρεται στην παράγραφο 62 (β), ανάλογα με την περίπτωση, εντός 60 ημερών, Αναθεώρηση και τήρηση του Καταλόγου Κυρώσεων της Αλ Κάιντα 65.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη-Μέλη, ιδίως τα προτείνοντα Κράτη και τα Κράτη κατοικίας, εθνικότητας, έδρας ή σύστασης, να υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόσθετες αναγνωριστικές και λοιπές πληροφορίες, συμπεριλαμβανόμενων, όπου αυτό είναι δυνατό και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, των φωτογραφιών και άλλων βιομετρικών στοιχείων φυσικών προσώπων, μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα, για καταχωρημένα στον Κατάλογο φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανόμενων και των ενημερώσεων σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των καταχωρημένων νομικών προσώπων, ομάδων και επιχειρήσεων, των μετακινήσεων, φυλακίσεων ή θανάτων καταχωρημένων στον Κατάλογο πρόσωπων και άλλων σημαντικών γεγονότων, όπως οι πληροφορίες αυτές θα καθίστανται διαθέσιμες, 66.Ζητά από την Ομάδα Παρακολούθησης να διαθέτει στην Επιτροπή, κάθε δώδεκα μήνες, έναν κατάλογο ο οποίος θα καταρτίζεται μετά από διαβούλευση με τα αντίστοιχα προτείνοντα Κράτη και τα Κράτη κατοικίας, εθνικότητας, έδρας ή σύστασης, εφόσον αυτά είναι γνωστά: 1)των φυσικών και νομικών πρόσωπων που είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, των οποίων οι εγγραφές στερούνται των αναγνωριστικών στοιχείων που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των μέτρων που τους επιβάλλονται, 2)των φυσικών προσώπων που είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα και φέρονται ως αποβιώσαντα, μαζί με μια αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών, όπως την πιστοποίηση του θανάτου και στο μέτρο του δυνατού, το καθεστώς και τη θέση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και τα ονόματα οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία θα είναι σε θέση να αναλάβουν οποιαδήποτε αποδεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, 3)των νομικών προσώπων που είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα που έχει αναφερθεί ή επιβεβαιωθεί ότι έχουν παύσει να υφίστανται, μαζί με μια αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών, 4)οποιωνδήποτε άλλων ονομάτων είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα τα οποία δεν έχουν επανεξεταστεί επί τρία ή περισσότερα έτη (εφεξής «η επανεξέταση ανά τριετία»), 67.Εντέλλει την Επιτροπή να ελέγχει αν οι εν λόγω καταχωρήσεις εξακολουθούν να είναι πρόσφορες και, επιπλέον, εντέλει την Επιτροπή να διαγράφει από τον Κατάλογο καταχωρήσεις, αν αποφασίζει ότι δεν είναι πλέον πρόσφορες, Συντονισμός και ευαισθητοποίηση του κοινού 68.Εντέλει την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλες συναφείς Επιτροπές Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, ιδίως εκείνες που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση 1988 (2011), 69.Επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής (CΤC) και της Επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1540 (2004), καθώς και των αντίστοιχων ομάδων εμπειρογνωμόνων τους, συμπεριλαμβανόμενης, ανάλογα με την περίπτωση και της βελτιωμένης ανταλλαγής πληροφοριών, του συντονισμού κατά τις επισκέψεις σε χώρες, στα πλαίσια των αντίστοιχων εντολών τους, για τη διευκόλυνση και την παρακολούθηση της τεχνικής συνδρομής, για τις σχέσεις με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς και για άλλα θέματα που έχουν σχέση και με τις τρεις επιτροπές, εκφράζει την πρόθεσή του να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στις επιτροπές, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών τους και τη διευκόλυνση της εν λόγω συνεργασίας και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις για τις ομάδες που πρέπει να συστεγάζονται, το συντομότερο δυνατό, 70.Ενθαρρύνει την Ομάδα Παρακολούθησης και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, να συνεχίσουν τις κοινές τους δραστηριότητες, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Διεύθυνση για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (CΤΕD) και τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 1540, προκειμένου να συνδράμουν τα Κράτη-Μέλη στις προσπάθειές τους για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, μεταξύ άλλων μέσω της διοργάνωσης περιφερειακών και υποπεριφερειακών εργαστηρίων, 71.Ζητά από την Επιτροπή να εξετάζει, όπου και όταν αυτό είναι πρόσφορο, τις επισκέψεις από τον Πρόεδρο ή / και τα μέλη της Επιτροπής προς επιλεγμένες χώρες, για την ενίσχυση της πλήρους και αποτελεσματικής υλοποίησης των μέτρων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, με σκοπό την ενθάρρυνση της πλήρους συμμόρφωσης των μελών με την απόφαση αυτή και τις αποφάσεις 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009) 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012) και 2133 (2014), 72.Ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει προφορικές εκθέσεις, μέσω του Προέδρου της, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, προς το Συμβούλιο σχετικά με την καθεστώς του συνολικού έργου της Επιτροπής και της Ομάδας Παρακολούθησης, και, ανάλογα με την περίπτωση, σε συνδυασμό με τις εκθέσεις από τους Προέδρους της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής και της Επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1540 (2004), εκφράζει την πρόθεσή του να πραγματοποιεί άτυπες διαβουλεύσεις, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σχετικά με το έργο της Επιτροπής, βάσει των εκθέσεων του Προέδρου προς το Συμβούλιο, και, περαιτέρω, ζητά από τον Πρόεδρο να διοργανώνει περιοδικές ενημερωτικές συναντήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη-Μέλη, Ομάδα Παρακολούθησης 73.Αποφασίζει, προκειμένου να συνδράμει την Επιτροπή στην εκπλήρωση της εντολής της, καθώς και προς υποστήριξη του Διαμεσολαβητή, να παρατείνει την εντολή της υφιστάμενης Ομάδας Παρακολούθησης που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και των μελών της, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1526 (2004), για μια περαιτέρω περίοδο τριάντα μηνών από την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας εντολής της, τον Ιούνιο του 2015, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο παράρτημα Ι και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις προς την κατεύθυνση αυτή και τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της λήψης από την Ομάδα Παρακολούθησης της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης, με σκοπό την αποτελεσματική, ασφαλή και έγκαιρη εκπλήρωση της εντολής της, μεταξύ άλλων όσον αφορά στο καθήκον προστασίας σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, υπό τη διεύθυνση της Επιτροπής, θυγατρικού οργάνου του Συμβουλίου Ασφαλείας, 74.Εντέλει την Ομάδα Παρακολούθησης να εντοπίζει, να συλλέγει πληροφορίες και να ενημερώνει την Επιτροπή για περιπτώσεις και συνήθη πρότυπα μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που επιβάλλονται στην παρούσα απόφαση και να διευκολύνει, κατόπιν υποβολής αιτήματος εκ μέρους των Κρατών-Μελών, την αρωγή με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων, ζητά από την Ομάδα Παρακολούθησης να συνεργάζεται στενά με το(-α) Κράτος(-η) κατοικίας, εθνικότητας, έδρας ή σύστασης, τα προτείνοντα Κράτη, άλλα οικεία Κράτη και τις οικείες αποστολές των Ηνωμένων Εθνών και, περαιτέρω, εντέλει την Ομάδα Παρακολούθησης να υποβάλλει προτάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης, 75.Εντέλει την Επιτροπή, με τη συνδρομή της Ομάδας Παρακολούθησής της, να διοργανώνει ειδικές συνεδριάσεις για σημαντικά θεματικά ή περιφερειακά ζητήματα και προκλήσεις ικανότητας των Κρατών-Μελών, σε συνεννόηση, ανάλογα με την περίπτωση, με την Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και την Εκτελεστική Διεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής, την Ομάδα Κρούσης για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, με σκοπό τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των τομέων παροχής τεχνικής συνδρομής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή από τα Κράτη-Μέλη, Αναθεωρήσεις76.Αποφασίζει να επανεξετάσει τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, με σκοπό την πιθανή περαιτέρω ενίσχυσή τους, σε διάστημα δεκαοχτώ μηνών ή και νωρίτερα, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, 77.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Παράρτημα Ι Σύμφωνα με την παράγραφο 73 της παρούσας απόφασης, η Ομάδα Παρακολούθησης λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Επιτροπής και έχει τις ακόλουθες εντολές και αρμοδιότητες: 1)Να υποβάλλει, εγγράφως, δύο ολοκληρωμένες, ανεξάρτητες εκθέσεις προς την Επιτροπή, μία έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014 και τη δεύτερη έως τις 31 Μαρτίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή από τα Κράτη-Μέλη των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανόμενων και συγκεκριμένων συστάσεων για τη βελτίωση της υλοποίησης των μέτρων και πιθανών νέων μέτρων, 2)Να διευκολύνει το Διαμεσολαβητή στην εκτέλεση της εντολής του, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων με την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με εκείνα τα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν τη διαγραφή τους από τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, 3)Να επικουρεί την Επιτροπή κατά την τακτική αναθεώρηση των ονομάτων που είναι καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, συμπεριλαμβανόμενων και ταξιδίων για λογαριασμό της Επιτροπής, ως επικουρικό όργανο του Συμβουλίου Ασφαλείας και επαφών με τα Κράτη-Μέλη, με σκοπό τον εμπλουτισμό του μητρώου της Επιτροπής για τα γεγονότα και τις περιστάσεις που σχετίζονται με μια καταχώρηση, 4)Να επικουρεί την Επιτροπή στην παρακολούθηση των αιτημάτων των Κρατών-Μελών για παροχή πληροφοριών, μεταξύ άλλων όσον αφορά στην υλοποίηση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, 5)Να υποβάλει στην Επιτροπή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών, προς εξέταση και έγκριση από αυτή, ανάλογα με την περίπτωση, με το οποίο η Ομάδα Παρακολούθησης θα περιγράφει λεπτομερώς τις δραστηριότητες που προβλέπονται προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανόμενων και των προτεινόμενων ταξιδίων, με βάση το στενό συντονισμό με την Εκτελεστική Διεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής και την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής 1540, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ενισχύονται οι συνέργειες, 6)Να συνεργάζεται στενά και να ανταλλάσσει πληροφορίες με την Εκτελεστική Διεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής και την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής 1540, προκειμένου να εντοπίζει τομείς σύγκλισης και επικάλυψης και να διευκολύνει τον απτό συντονισμό, μεταξύ άλλων στον τομέα της πληροφόρησης, μεταξύ των τριών Επιτροπών, 7)Να συμμετέχει ενεργά και να υποστηρίζει όλες τις σχετικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών και στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, η οποία συστάθηκε προκειμένου να διασφαλίζει το γενικό συντονισμό και τη συνοχή κατά τις αντιτρομοκρατικές προσπάθειες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως μέσω των αντίστοιχων ομάδων εργασίας του, 8)Να συλλέγει πληροφορίες, εξ ονόματος της Επιτροπής, για περιπτώσεις φερόμενης μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανόμενης και της συλλογής πληροφοριών από όλες τις συναφείς πηγές, συμπεριλαμβανόμενων και των Κρατών-Μελών και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, της εκπόνησης περιπτωσιολογικών μελετών, τόσο με δική της πρωτοβουλία όσο και κατόπιν υποβολής αιτήματος εκ μέρους της Επιτροπής και να αναφέρει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και να υποβάλλει προτάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις δράσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών μη συμμόρφωσης, προς εξέταση από αυτή, 9)Να υποβάλει στην Επιτροπή προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα Κράτη-Μέλη προκειμένου να τα βοηθήσουν στην υλοποίηση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης και στην προετοιμασία προτάσεων εγγραφής στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, 10)Να επικουρεί την Επιτροπή, κατά την εξέταση από αυτή προτάσεων για καταχώρηση, μεταξύ άλλων με τη σύνταξη και κυκλοφορία προς την Επιτροπή πληροφοριών σχετικά με την προτεινόμενη καταχώρηση και την εκπόνηση ενός σχεδίου περίληψης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 36 της παρούσας απόφασης, 11)Να διαβουλεύεται με την Επιτροπή ή τυχόν ενδιαφερόμενα Κράτη-Μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, όταν προτείνει ορισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να προστεθούν ή αφαιρεθούν από τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, 12)Να εφιστά την προσοχή της Επιτροπής σε νέες ή αξιοσημείωτες περιστάσεις που μπορούν να δικαιολογήσουν μια διαγραφή, όπως οι δημόσιες πληροφορίες σχετικά με ένα αποβιώσαν φυσικό πρόσωπο, 13)Να διαβουλεύεται με τα Κράτη-Μέλη, πριν τις μετακινήσεις προς επιλεγμένα Κράτη-Μέλη, με βάση το πρόγραμμα εργασιών της, όπως αυτό θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, (ν) Να συντονίζει και να συνεργάζεται με το εθνικό εστιακό σημείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή παρόμοιο συντονιστικό φορέα στο Κράτος επίσκεψης, ανάλογα με την περίπτωση, 14)Να συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους φορείς για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών, όσον αφορά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τα Κράτη-Μέλη για την απαγωγή και την κράτηση ομήρων έναντι καταβολής λύτρων από την Αλ-Κάιντα και άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με αυτή, καθώς και για τις τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα αυτό, (ο) Να ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να υποβάλουν ονόματα και πρόσθετες αναγνωριστικές πληροφορίες προκειμένου να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής, 15)Να υποβάλει στην Επιτροπή πρόσθετες αναγνωριστικές και λοιπές πληροφορίες που θα βοηθούν την Επιτροπή στην προσπάθειά της να διατηρεί τον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα όσο το δυνατό πιο ενημερωμένο και ακριβή, 16)Να ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να παρέχουν πληροφορίες στην Ομάδα Παρακολούθησης, σχετικές με την εκπλήρωση της εντολής της, ανάλογα με την περίπτωση, (σ) Να μελετά και να υποβάλει εκθέσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη μεταβαλλόμενη φύση της απειλής της Αλ-Κάιντα και τα καλύτερα μέτρα για την αντιμετώπισή της, συμπεριλαμβανόμενης και της ανάπτυξης, στο πλαίσιο των υφιστάμενων πόρων, ενός διάλογου με τους ενδιαφερόμενους μελετητές, ακαδημαϊκούς φορείς και εμπειρογνώμονες, μέσω ενός ετήσιου εργαστηρίου ή / και άλλων κατάλληλων μέσων, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, (τ) Να αντιπαραβάλλει, αξιολογεί, παρακολουθεί, αναφέρει και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων, συμπεριλαμβανόμενης και της υλοποίησης του μέτρου της παραγράφου 1 (α) της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στην πρόληψη της εγκληματικής χρήσης του Διαδικτύου από την Αλ Κάιντα και άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με αυτή, να εκπονεί περιπτωσιολογικές μελέτες, ανάλογα με την περίπτωση και να διερευνά σε βάθος οποιαδήποτε άλλα συναφή ζητήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής, (υ) Να διαβουλεύεται με τα Κράτη-Μέλη και άλλους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανόμενου και του τακτικού διαλόγου με εκπροσώπους στη Νέα Υόρκη και σε πρωτεύουσες, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τους, ιδίως όσον αφορά σε τυχόν ζητήματα τα οποία μπορεί να αναφέρονται στις εκθέσεις της Ομάδας Παρακολούθησης που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος παραρτήματος, όπως τα κενά και οι προκλήσεις όσον αφορά στην υλοποίηση από τα Κράτη των μέτρων της παρούσας απόφασης, (φ) Να διαβουλεύεται, εμπιστευτικά, με τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας των Κρατών-Μελών, μεταξύ άλλων και μέσω περιφερειακών συναντήσεων, προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και να ενισχύει την υλοποίηση των μέτρων, (χ) Να διαβουλεύεται με τους αρμόδιους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανόμενων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των συναφών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων, προκειμένου να πληροφορείται για την πρακτική εφαρμογή της απόφασης δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και να εκπονεί προτάσεις για την ενίσχυση υλοποίησης του μέτρου, (ψ) Να διαβουλεύεται με τους αρμόδιους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές, ανάλογα με την περίπτωση, για την προαγωγή της ευαισθητοποίησης και την ενίσχυση της συμμόρφωσης με την απαγόρευση μετακινήσεων και το εμπάργκο όπλων, (ω) Να διαβουλεύεται με τους αρμόδιους εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανόμενης και της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ), της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), για την προαγωγή της ευαισθητοποίησης και την ενίσχυση της συμμόρφωσης με την απαγόρευση μετακινήσεων και το εμπάργκο όπλων, 1) Να συνεργάζεται με του συναφείς διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, προκειμένου να προάγει την ευαισθητοποίηση και τήρηση των μέτρων, 2) Να συνδράμει την Επιτροπή στη διευκόλυνση της παροχής συνδρομής σε σχέση με την ανάπτυξη ικανοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση της υλοποίησης των μέτρων, κατόπιν υποβολής αιτήματος εκ μέρους των Κρατών-Μελών, 3) Να συνεργάζεται με την Ιnterpοl και τα Κράτη-Μέλη προκειμένου να λαμβάνει φωτογραφίες και, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, βιομετρικές πληροφορίες των καταχωρημένων στον Κατάλογο φυσικών προσώπων για ενδεχόμενη συμπερίληψη στις Ειδικές Αναγγελίες της Ιnterpοl και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και να συνεργάζεται με την Ιnterpοl προκειμένου να διασφαλίζει ότι υπάρχουν Ειδικές Αναγγελίες Ασφαλείας της Ιnterpοl και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για όλα τα καταχωρημένα στον Κατάλογο φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, 4) Να συνδράμει άλλα επικουρικά όργανα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων τους, κατόπιν υποβολής αιτήματος, ως προς την ενίσχυση της συνεργασίας τους με την Ιnterpοl, όπως αναφέρεται στην απόφαση 1699 (2006) και να συνεργάζεται με τη Γραμματεία για την τυποποίηση της μορφής του συνόλου των καταλόγων κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή τους από τις εθνικές αρχές, 5) Να υποβάλει εκθέσεις προς την Επιτροπή, σε τακτική βάση ή όταν το ζητά η Επιτροπή, μέσω προφορικών ή / και γραπτών ενημερώσεων σχετικά με το έργο της Ομάδας Παρακολούθησης, συμπεριλαμβανόμενων και των επισκέψεών της στα Κράτη-Μέλη και των δραστηριοτήτων της, 6) Να υποβάλλει περιοδικά εκθέσεις, ανάλογα με την περίπτωση, προς την Επιτροπή σε σχέση με τους δεσμούς μεταξύ της Αλ Κάιντα και των εν λόγω φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων που είναι επιλέξιμα για καταχώρηση στον Κατάλογο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της απόφασης 2082 (2012) ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά ψηφίσματα περί κυρώσεων και 7) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προσδιορίζεται από την Επιτροπή. Παράρτημα ΙΙ Σύμφωνα με την παράγραφο 41 της παρούσας απόφασης, το Γραφείο του Διαμεσολαβητή θα εξουσιοδοτείται να εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες, όταν λαμβάνει ένα αίτημα διαγραφής, το οποίο υποβάλλεται από ή για λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή νομικού προσώπου που είναι καταχωρημένο στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ Κάιντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο ή διαχειριστή του εν λόγω φυσικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή νομικού προσώπου (εφεξής «ο αιτών»). Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα Κράτη-Μέλη δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν αιτήματα διαγραφής από τον Κατάλογο για λογαριασμό ενός φυσικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή νομικού προσώπου, στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή. Συλλογή πληροφοριών (τέσσερις μήνες) 1.Αμέσως μετά τη λήψη ενός αιτήματος διαγραφής από τον Κατάλογο, ο Διαμεσολαβητής οφείλει: 1)Να βεβαιώνει στον αιτούντα τη λήψη του αιτήματος διαγραφής, 2)Να ενημερώνει τον αιτούντα για τη γενική διαδικασία σε σχέση με την επεξεργασία των αιτημάτων διαγραφής, 3)Να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του αιτούντα σχετικά με τις διαδικασίες της Επιτροπής, 4)Να ενημερώνει τον αιτούντα στην περίπτωση που το αίτημα δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τα αρχικά κριτήρια καταχώρησης στον Κατάλογο, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης και να το επιστρέφει στον αιτούντα προς εξέταση και 5)Να βεβαιώνεται αν το αίτημα είναι νέο αίτημα ή ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα και, εάν είναι ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα προς το Διαμεσολαβητή και δεν περιέχει σχετική συμπληρωματική πληροφόρηση, να το επιστρέφει στον αιτούντα, με μια κατάλληλη επεξήγηση, προς εξέταση. 2.Για τα αιτήματα διαγραφής τα οποία δεν επιστρέφονται στον αιτούντα, ο Διαμεσολαβητής θα διαβιβάζει αμέσως το αίτημα διαγραφής στα μέλη της Επιτροπής, το(-α) προτείνον(-ντα) Κράτος(-η), το Κράτος(-η) κατοικίας και εθνικότητας ή σύστασης, τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οποιαδήποτε άλλα Κράτη θεωρούνται αρμόδια από το Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής θα ζητά από τα εν λόγω Κράτη ή αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών να παρέχουν, εντός τεσσάρων μηνών, κάθε κατάλληλη πρόσθετη πληροφορία σχετικά με το αίτημα διαγραφής από τον Κατάλογο. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συμμετέχει σε διάλογο με αυτά τα Κράτη-Μέλη προκειμένου να διαπιστώσει: 1)Τις απόψεις αυτών των Κρατών-Μελών σχετικά με το εάν θα πρέπει να εγκριθεί το αίτημα διαγραφής και 2)Πληροφορίες, ερωτήσεις ή αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων που τα εν λόγω Κράτη θα ήθελαν να γνωστοποιήσουν στον αιτούντα σχετικά με το αίτημα διαγραφής, συμπεριλαμβανόμενης και κάθε πληροφορίας ή μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν από έναν αιτούντα προκειμένου να επεξηγήσει το αίτημα διαγραφής. 3.Σε περίπτωση που όλα τα προτείνοντα Κράτη με τα οποία έχει διαβουλευτεί ο Διαμεσολαβητής δεν έχουν αντίρρηση για τη διαγραφή του αιτούντος, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να μειώσει την περίοδο συλλογής πληροφοριών, ανάλογα με την περίπτωση. 4.Ο Διαμεσολαβητής πρέπει, επίσης, να προωθεί, αμέσως, το αίτημα διαγραφής στην Ομάδα Παρακολούθησης, η οποία θα παρέχει στο Διαμεσολαβητή, εντός τεσσάρων μηνών: 1)Όλες τις διαθέσιμες στην Ομάδα Παρακολούθησης πληροφορίες, οι οποίες είναι συναφείς με το αίτημα διαγραφής από τον Κατάλογο, συμπεριλαμβανόμενων και των δικαστικών αποφάσεων και διαδικασιών, της ειδησεογραφίας και των πληροφοριών που τα Κράτη ή οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη ανταλλάξει με την Επιτροπή ή την Ομάδα Παρακολούθησης, 2)Εκτιμήσεις βασισμένες σε γεγονότα των πληροφοριών που δόθηκαν από τον αιτούντα, οι οποίες είναι σχετικές με το αίτημα διαγραφής από τον Κατάλογο, και 3)Ερωτήσεις ή αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων που η Ομάδα Παρακολούθησης θα ήθελε απευθύνει στον αιτούντα σχετικά με το αίτημα διαγραφής από τον Κατάλογο. 5.Μετά το πέρας αυτής της περιόδου των τεσσάρων μηνών για τη συλλογή πληροφοριών, ο Διαμεσολαβητής θα υποβάλλει έγγραφη ενημέρωση προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο μέχρι τη στιγμή εκείνη, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το ποια Κράτη έχουν δώσει πληροφορίες, καθώς και τυχόν σοβαρά εμπόδια που συνάντησε. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή άπαξ, για διάστημα έως δύο μηνών, αν εκτιμά ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη συλλογή των πληροφοριών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα αιτήματα των Κρατών-Μελών για επιπλέον χρόνο προκειμένου να δώσουν πληροφορίες. Διάλογος (δύο μήνες) 6.Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου συλλογής πληροφοριών, ο Διαμεσολαβητής θα διευκολύνει μια περίοδο συναντήσεων δύο μηνών, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διάλογο με τον αιτούντα. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα αιτήματα για επιπλέον χρόνο, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή άπαξ, για διάστημα έως δύο μηνών, αν εκτιμά ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για συναντήσεις και τη σύνταξη της Συνολικής Έκθεσης που περιγράφεται στην παράγραφο 8 κατωτέρω. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να μειώσει αυτό το χρονικό διάστημα, αν εκτιμά ότι απαιτείται λιγότερος χρόνος. 7.Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συναντήσεων, ο Διαμεσολαβητής.: 1)Μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στον αιτούντα ή να ζητά πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που μπορούν να βοηθήσουν την εξέταση του αιτήματος από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανόμενων και τυχόν ερωτήσεων ή αιτημάτων για παροχή πληροφοριών που έλαβε από τα οικεία Κράτη, την Επιτροπή και την Ομάδα Παρακολούθησης, 2)Θα πρέπει να ζητά από τον αιτούντα ενυπόγραφη δήλωση, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι δεν διατηρεί διασύνδεση με την Αλ Κάιντα ή οποιονδήποτε πυρήνα, φορέα, υποομάδα ή παράγωγό της και ότι δεσμεύεται να μην διασυνδεθεί με την Αλ-Κάιντα στο μέλλον, 3)Θα πρέπει να συναντάται με τον αιτούντα, στο μέτρο του δυνατού, 4)Θα διαβιβάζει τις απαντήσεις από τον αιτούντα στα οικεία Κράτη, την Επιτροπή και την Ομάδα Παρακολούθησης και θα παρακολουθεί την υπόθεση με τον αιτούντα, σε σχέση με ελλιπείς απαντήσεις εκ μέρους του αιτούντα, 5)Θα συντονίζεται με Κράτη, την Επιτροπή και την Ομάδα Παρακολούθησης σχετικά με οποιαδήποτε περαιτέρω ερωτήματα από ή απαντήσεις προς, τον αιτούντα, 6)Κατά τη συλλογή πληροφοριών ή τη φάση του διαλόγου, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ανταλλάσσει με τα οικεία Κράτη πληροφορίες που παρέχονται από ένα Κράτος, συμπεριλαμβανόμενης και της θέσης του εν λόγω Κράτους σχετικά με το αίτημα διαγραφής, αν συναινεί το Κράτος που έδωσε τις πληροφορίες, 7)Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης πληροφοριών και των φάσεων διαλόγου και κατά την εκπόνηση της έκθεσης, ο Διαμεσολαβητής δεν θα αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία ανταλλάσσει με ένα Κράτος σε εμπιστευτική βάση, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση του εν λόγω Κράτους, και 8)Κατά τη διάρκεια της φάσης του διαλόγου, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις του προτείνοντος Κράτους, καθώς και των άλλων Κρατών-Μελών που δίνουν σχετικές πληροφορίες, ιδίως εκείνων των Κρατών-Μελών που πλήττονται περισσότερο από τις πράξεις ή τις διασυνδέσεις που οδήγησαν στην αρχική καταχώρηση. 8.Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου συναντήσεων που περιγράφεται προηγουμένως, ο Διαμεσολαβητής, με τη συνδρομή της Ομάδας Παρακολούθησης, ανάλογα με την περίπτωση, θα συντάσσει και θα διανέμει στην Επιτροπή μια Συνολική Έκθεση η οποία αποκλειστικά: 1)Θα συνοψίζει και, ανάλογα με την περίπτωση, θα προσδιορίζει τις πηγές όλων των πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες στο Διαμεσολαβητή και είναι συναφείς με το αίτημα διαγραφής. Η έκθεση θα σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα ορισμένων σημείων της επικοινωνίας των Κρατών-Μελών με το Διαμεσολαβητή, 2)Θα περιγράφει τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή σε σχέση με το εν λόγω αίτημα διαγραφής, συμπεριλαμβανόμενου και του διαλόγου με τον αιτούντα, και 3)Με βάση την ανάλυση όλων των πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες στο Διαμεσολαβητή και την πρόταση του Διαμεσολαβητή, θα παραθέτει στην Επιτροπή τα βασικά επιχειρήματα σχετικά με το αίτημα διαγραφής. Η πρόταση θα πρέπει να αναφέρει τις απόψεις του Διαμεσολαβητή σε σχέση με την καταχώρηση, κατά το χρόνο της εξέτασης του αιτήματος διαγραφής. Συζήτηση στην Επιτροπή 9.Αφού η Επιτροπή έχει στη διάθεση της δεκαπέντε ημέρες προκειμένου να επανεξετάσει την Συνολική Έκθεση σε όλες τις επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει το αίτημα διαγραφής στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, προς εξέταση. 10.Όταν η Επιτροπή εξετάζει το αίτημα διαγραφής, ο Διαμεσολαβητής, θα παρουσιάζει τη Γενική Έκθεση αυτοπροσώπως και θα απαντά σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής σχετικά με το αίτημα. 11.Η εξέταση από την Επιτροπή της Γενικής Έκθεσης θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Συνολικής Έκθεσης στην Επιτροπή, προς εξέταση. 12.Αφού η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση της Γενικής Έκθεσης, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ενημερώσει όλα τα οικεία Κράτη για την πρόταση. 13.Κατόπιν υποβολής αιτήματος από ένα προτείνον Κράτος, Κράτος ιθαγένειας, κατοικίας ή σύστασης και με την έγκριση της Επιτροπής, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να δίνει αντίγραφο της Γενικής Έκθεσης, με οποιεσδήποτε διορθώσεις κρίνονται αναγκαίες από την Επιτροπή, στα εν λόγω Κράτη, μαζί με μια ειδοποίηση προς τα εν λόγω Κράτη, η οποία θα επιβεβαιώνει ότι: 1)Όλες οι αποφάσεις αποδέσμευσης πληροφοριών από τις Γενικές Εκθέσεις του Διαμεσολαβητή, συμπεριλαμβανόμενου και του αντικειμένου της πληροφόρησης, λαμβάνονται από την Επιτροπή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανάλογα με την περίπτωση, 2)Η Γενική Έκθεση χρησιμεύει ως βάση για την πρόταση του Διαμεσολαβητή και δεν αποδίδεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο-μέλος της Επιτροπής, και 3)Η Γενική Έκθεση, και κάθε πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτή, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικές και δεν κοινοποιούνται στον αιτούντα ή σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος-Μέλος χωρίς την έγκριση της Επιτροπής. 14.Στις περιπτώσεις που ο Διαμεσολαβητής προτείνει τη διατήρηση της καταχώρησης, η απαίτηση λήψης από τα Κράτη-Μέλη των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος ψηφίσματος θα παραμένει σε ισχύ, σε σχέση με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν ένα μέλος της Επιτροπής υποβάλλει αίτημα διαγραφής από τον Κατάλογο, το οποίο η Επιτροπή θα εξετάζει με βάση τις συνήθεις διαδικασίες ομοφωνίας. 15.Στις περιπτώσεις που ο Διαμεσολαβητής προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει μια διαγραφή, η απαίτηση λήψης από τα Κράτη-Μέλη των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα τερματίζεται σε σχέση με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, εξήντα ημέρες αφότου η Επιτροπή θα ολοκληρώσει την εξέταση μιας Γενικής Έκθεσης του Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το παρόν παράρτημα ΙΙ, συμπεριλαμβανόμενης και της παραγράφου 7 (η), εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει ομόφωνα, πριν τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας των εξήντα ημερών, ότι η απαίτηση πρέπει να παραμείνει σε ισχύ σε σχέση με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ομοφωνία, ο Πρόεδρος, κατόπιν υποβολής αιτήματος από ένα Μέλος της Επιτροπής, θα υποβάλει το ερώτημα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας εάν πρέπει το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο να διαγραφεί από τον Κατάλογο, για την υιοθέτηση απόφασης εντός προθεσμίας εξήντα ημερών και με την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση ενός τέτοιου αιτήματος, η απαίτηση λήψης από τα Κράτη των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης θα παραμένει σε ισχύ για την εν λόγω περίοδο, σε σχέση με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, μέχρις ότου το ζήτημα κριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας. 16.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται στις παραγράφους 42 και 43 της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα ενημερώνει το Διαμεσολαβητή, εντός 60 ημερών, κατά πόσον τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 πρέπει να διατηρηθούν ή να τερματιστούν, εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους και συμπεριλαμβάνοντας τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες, καθώς και μια ενημερωμένη περίληψη των λόγων καταχώρησης, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου ο Διαμεσολαβητής να τα διαβιβάσει στον αιτούντα. Η προθεσμία των 60 ημερών ισχύει για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Διαμεσολαβητή ή της Επιτροπής και θα τίθεται σε ισχύ από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης. 17.Αφού ο Διαμεσολαβητής λάβει την ειδοποίηση της Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 16, αν πρόκειται να διατηρηθούν τα μέτρα της παραγράφου 1, ο Διαμεσολαβητής θα διαβιβάζει στον αιτούντα, με εκ των προτέρων κοινοποίηση προς την Επιτροπή, μια επιστολή η οποία: 1)Θα ενημερώνει για την έκβαση του αιτήματος, 2)Θα περιγράφει, στο μέτρο του δυνατού και με βάση τη Γενική Έκθεση του Διαμεσολαβητή, τη διαδικασία και τα δημοσιοποιήσιμα πραγματικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Διαμεσολαβητή, και 3)Θα διαβιβάζει από την Επιτροπή όλες τις πληροφορίες σχετικά με την απόφαση που δόθηκαν στο Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με την παράγραφο 14 ανωτέρω. 18.Σε όλες τις επικοινωνίες με τον αιτούντα, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να τηρεί την εμπιστευτικότητα των συζητήσεων της Επιτροπής και των εμπιστευτικών επικοινωνιών μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των Κρατών-Μελών. 19.Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ενημερώνει τον αιτούντα, καθώς και τα Κράτη εκείνα που σχετίζονται με μια υπόθεση, αλλά τα οποία δεν είναι μέλη της Επιτροπής, για το στάδιο στο οποίο έχει φθάσει η διαδικασία. Λοιπά καθήκοντα του Γραφείου του Διαμεσολαβητή 20.Εκτός από τα καθήκοντα που περιγράφονται ανωτέρω, ο Διαμεσολαβητής οφείλει: 1)Να διανέμει δημοσιοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανόμενων και των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Επιτροπής, των ενημερωτικών δελτίων και λοιπών εγγράφων που έχει συντάξει η Επιτροπή, 2)Σε περίπτωση που η διεύθυνση είναι γνωστή, να ενημερώνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σχετικά με την κατάσταση της καταχώρησής τους, αφού προηγούμενα η Γραμματεία θα έχει ειδοποιήσει επίσημα τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Κράτους ή των Κρατών-Μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 39 της παρούσας απόφασης και 3)Να υποβάλει στο Συμβούλιο Ασφαλείας εξαμηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία