ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2014/0544/Μ.6683/ΑΣ48

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2014-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2014-03-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2014-03-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνάντησης της Μεικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδας-Ουκρανίας» (Αθήνα, 5-6 Μαρτίου 2013).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της Μεικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών Ελλάδας-Ουκρανίας, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 6 Μαρτίου 2013, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για διεθνείς οδικές μεταφορές και εμπορευματικές μεταφορές, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου 1996 και κυρώθηκε με το Ν. 2506/1997, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 119 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 11ης Ιουνίου 1997.
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με τον οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 14 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – ΦΕΚ Α΄/98/22.04.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην ΄Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,