ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/Φ.0544/Μ.6724/ΑΣ264

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-11-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-11-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση της δι’ ανταλλαγεισών επιστολών ετήσιας παρατάσεως, για δύο διαδοχικά έτη, της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966, για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσηρτημένων σε αυτή κειμένων (Κάιρο, 26 Ιουνίου 2014 και 3 Ιουλίου 2014 και Κάιρο, 8 Ιουνίου 2015 και 29 Ιουνίου 2015).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολό τους τις υπ’ αριθμ. Ref. Νο 237/787 από 26 Ιουνίου 2014 και από 3 Ιουλίου 2014 επιστολές, που αντηλλάγησαν στο Κάιρο μεταξύ της Ελληνικής Πρεσβείας και του Υπουργείου Διεθνούς Συνεργασίας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνήθηκε η παράταση της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσηρτημένων σε αυτή κειμένων, κατά ένα έτος, ήτοι από 10 Ιουλίου 2014 έως 9 Ιουλίου 2015, καθώς και τις υπ’ αριθμ. F. 237/ΑS 648 από 8 Ιουνίου 2015 και από 29 Ιουνίου 2015 επιστολές, που αντηλλάγησαν στο Κάιρο μεταξύ της Ελληνικής Πρεσβείας και του Υπουργείου Διεθνούς Συνεργασίας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνήθηκε περαιτέρω η παράταση της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσηρτημένων σε αυτή κειμένων, κατά ένα έτος, ήτοι από 10 Ιουλίου 2015 έως 9 Ιουλίου 2016, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 7 της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσηρτημένων σε αυτή κειμένων, που υπογράφηκε στο Κάιρο, στις 26 Σεπτεμβρίου 1966, και κυρώθηκε με τον Α.Ν. 22/1967, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 98 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 14ης Ιουνίου 1967,
  • τη διάταξη της παραγράφου 3β των συμφωνηθέντων πρακτικών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο για ορισμένα οικονομικά θέματα που εκκρεμούν, τα οποία κυρώθηκαν με το Ν. 1704/1987, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 87 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 9ης Ιουνίου 1987,
  • τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 98 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 22.04.2005,
  • το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην οικεία Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
  • το περιεχόμενο των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1987/1704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1704 1987
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία