Απόφαση 2196 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2196 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2196 (2015) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7366η σύνοδό του, στις 22 Ιανουαρίου 2015. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις και δηλώσεις του σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και ειδικότερα τις αποφάσεις 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014) και 2181 (2014), καθώς επίσης και τη Δήλωση του Προέδρου του S/ΡRSΤ/2014/28 της 18ης Δεκεμβρίου 2014. Επαναβεβαιώνοντας την ισχυρή του δέσμευση αναφορικά με την κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και υπενθυμίζοντας τη σημασία των αρχών της μη παρέμβασης, της καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας. Υπενθυμίζοντας ότι η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία όλων των πληθυσμών εντός του εδάφους της από γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου, εθνικές εκκαθαρίσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τονίζοντας ότι οποιαδήποτε βιώσιμη λύση στην κρίση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας πρέπει να ανήκει στην ίδια την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής διαδικασίας, και πρέπει να περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση των δυνάμεων ασφαλείας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνοντας την πρόσκλησή του προς τις Μεταβατικές Αρχές να επιταχύνουν τη διαδικασία μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της δράσης με σκοπό τη διεξαγωγή περιεκτικού και συνολικού πολιτικού διαλόγου και διαδικασίας συμφιλίωσης και με σκοπό τη διεξαγωγή ελεύθερων, δίκαιων, διαφανών και περιεκτικών προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών όχι αργότερα από τον Αύγουστο του 2015, με την πλήρη, ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών. Επαινώντας την υπό αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙSCΑ), την αποστολή Sangaris και τη Δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΕUFΟR RCΑ) για το έργο τους ως προς την εγκαθίδρυση αυξημένης ασφάλειας πριν από και σε υποστήριξη της ανάπτυξης της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ) και σημειώνοντας, επίσης, με ανησυχία, ωστόσο, ότι η κατάσταση ασφάλειας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία παραμένει επισφαλής, αν και παρουσιάζει βελτίωση. Χαιρετίζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συστήσει μια στρατιωτική συμβουλευτική αποστολή διάρκειας ενός έτους με βάση στο Μπάνγκουι (ΕUΜΑΜ-RCΑ), όπως ζητήθηκε από τις μεταβατικές αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, με σκοπό τη συνεισφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (FΑCΑ) σε πολυεθνοτικές, επαγγελματικές και δημοκρατικές ένοπλες δυνάμεις και υπογραμμίζει τη σημασία της σαφούς κατανομής αρμοδιοτήτων και του στενού συντονισμού μεταξύ των διεθνών δυνάμεων ή αποστολών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τον συναφή ηγετικό ρόλο της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ), και περαιτέρω ζητά να συμπεριληφθούν αυτές οι πληροφορίες στις τακτικές εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα για την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ). Χαιρετίζοντας την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της 1ης Δεκεμβρίου 2014 (S/2014/857) η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2149 (2014). Χαιρετίζοντας επίσης την ενδιάμεση και την τελική έκθεση (S/2014/452 και S/2014/762) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2127 (2013) και της οποίας η εντολή διευρύνθηκε και επεκτάθηκε χρονικά δυνάμει της απόφασης 2134 (2014). Σημειώνοντας την τελική έκθεση της Διεθνούς Διερευνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών (S/2014/928) της 22ας Δεκεμβρίου 2014. Καταδικάζοντας έντονα την επανεμφάνιση της βίας, η οποία ήταν είτε πολιτικά είτε εγκληματικά υποκινούμενη, τον Οκτώβριο του 2014 στο Μπάνγκουι, το συνεχή κύκλο προκλήσεων και αντιποίνων από ένοπλες ομάδες, τόσο εντός όσο και εκτός του Μπάνγκουι, τις απειλές βίας, τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν εξωδικαστικές εκτελέσεις, αναγκαστικές εξαφανίσεις, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, βασανιστήρια, σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών, βιασμούς, στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών και επιθέσεις κατά αμάχων, επιθέσεις εναντίον τόπων λατρείας και άρνηση της ανθρωπιστικής πρόσβασης, που διαπράττονται από ενόπλους, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση που αντιμετωπίζει ο άμαχος πληθυσμός και παρεμποδίζουν την ανθρωπιστική πρόσβαση στους ευάλωτους πληθυσμούς. Καταδικάζοντας εξίσου τις στοχευμένες επιθέσεις κατά των Μεταβατικών Αρχών καθώς και εκείνες εναντίον των στρατευμάτων της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ), της αποστολής Sangaris και της Δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΕUFΟR RCΑ) που έλαβαν χώρα κατά τα γεγονότα του Οκτωβρίου στο Μπάνγκουι, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων βρίσκονται μεταξύ των κριτηρίων καθορισμού, όπως ορίζονται στην παράγραφο 10 της παρούσας απόφασης και μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου και υπενθυμίζοντας σε όλα τα μέρη τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Τονίζοντας ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες πράξεις πρέπει να λογοδοτήσουν και ότι κάποιες από αυτές τις πράξεις μπορεί να αποτελούν εγκλήματα σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΙCC), στο οποίο η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, σημειώνοντας σχετικά ότι ο Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ξεκίνησε ανάκριση την 24η Σεπτεμβρίου 2014 κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών σχετικά με ισχυρισμούς περί τέλεσης εγκλημάτων από το 2012 και χαιρετίζοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία από πλευράς των Μεταβατικών Αρχών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στην κατεύθυνση αυτή. Εκφράζοντας έντονη ανησυχία σχετικά με τα πορίσματα της τελικής έκθεσης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της 29ης Οκτωβρίου 2014 (S/2014/762), ότι ένοπλες ομάδες συνεχίζουν να αποσταθεροποιούν την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και να αποτελούν μόνιμη απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας, και επίσης εκφράζοντας ανησυχία ότι το παράνομο εμπόριο, η εκμετάλλευση και το λαθρεμπόριο φυσικών πόρων όπως ο χρυσός και τα διαμάντια καθώς και η λαθροθηρία και η παράνομη διακίνηση άγριων ζώων συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Σημειώνοντας με ανησυχία τα πορίσματα της τελικής έκθεσης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ότι ο Στρατός Αντίστασης του Κυρίου (LRΑ) παραμένει ενεργός στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και ότι έχει δημιουργήσει δεσμούς με άλλες ένοπλες ομάδες. Τονίζοντας την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί η ατιμωρησία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι παραβάτες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και οι παραβάτες και καταπατητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας συναφώς την ανάγκη θέσπισης εθνικών μηχανισμών λογοδοσίας και την ανάγκη υλοποίησης, χωρίς καθυστέρηση, του Μνημονίου Κατανόησης σχετικά με τα Επείγοντα Προσωρινά Μέτρα της 7ης Αυγούστου 2014, το οποίο προβλέπει, ειδικότερα, την ίδρυση ενός εθνικού Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διερεύνηση και δίωξη των σοβαρών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης της απαιτούμενης νομοθεσίας από τις Μεταβατικές Αρχές. Τονίζοντας τον κίνδυνο η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για διεθνική εγκληματική δραστηριότητα, όπως το παράνομο εμπόριο όπλων και η χρήση μισθοφόρων καθώς και ενδεχομένως πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ριζοσπαστικών δικτύων. Αναγνωρίζοντας συναφώς τη σημαντική συνεισφορά που μπορεί να έχει το επιβληθέν από το Συμβούλιο Ασφαλείας εμπάργκο όπλων στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης όπλων και συναφούς υλικού στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και την περιοχή, και στην υποστήριξη της μετασυγκρουσιακής οικοδόμησης της ειρήνης, του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης καθώς και της μεταρρύθμισης του τομέα ασφάλειας, υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 2117 (2013) και 2127 (2013) και εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την απειλή που τίθεται για την ειρήνη και την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας από την παράνομη διακίνηση, την αποσταθεροποιητική συσσώρευση και την κακή χρήση μικρών και ελαφρών όπλων και τη χρήση των εν λόγω όπλων εναντίον αμάχων που επηρεάζονται από την ένοπλη σύρραξη. Υπενθυμίζοντας την ανάγκη για μια περιεκτική και αποτελεσματική διαδικασία αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης καθώς και επαναπατρισμού και επανεγκατάστασης στην περίπτωση αλλοδαπών μαχητών, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών που συνδέονταν προηγουμένως με ένοπλες δυνάμεις και ομάδες, με σεβασμό, παράλληλα, στην ανάγκη καταπολέμησης της ατιμωρησίας. Υπενθυμίζοντας την απόφαση εγκαθίδρυσης ενός καθεστώτος κυρώσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις 2127 (2013) και 2134 (2014) και τονίζοντας ότι οι στοχευμένες κυρώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, άτομα και φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2127 (2013) και επεκτάθηκαν με την απόφαση 2134 (2014) ως εμπλεκόμενα ή παρέχοντα υποστήριξη σε πράξεις που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που παρεμποδίζουν τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης ή τροφοδοτούν τη βία καθώς και άτομα ή φορείς που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή ως εμπλεκόμενα στο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση ή στην τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή αποτελούν παραβιάσεις ή καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημειώνοντας την κεφαλαιώδη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του καίριου σχετικού ρόλου των γειτονικών Κρατών καθώς και των περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: Εμπάργκο Όπλων 1.Αποφασίζει ότι έως την 29η Ιανουαρίου 2016, όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, από το έδαφός τους ή μέσω αυτού ή από τους υπηκόους τους, ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, όπλων και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω και τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης, οικονομικής ή άλλης βοήθειας που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με την παροχή, συντήρηση ή χρήση οποιωνδήποτε όπλων και συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ένοπλων μισθοφόρων είτε προέρχονται από το έδαφός τους είτε όχι, και περαιτέρω αποφασίζει ότι αυτό το μέτρο δεν θα ισχύει σχετικά με: 1)προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ), της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU-RΤF) και των Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Γαλλικών Δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή για χρήση από αυτές, 2)την Ενιαία Πολυδιάστατη Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ), την Περιφερειακή Ομάδα Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης (ΑU-RΤF), τις Αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Γαλλικές Δυνάμεις που επιχειρούν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αναφορικά με την παροχή συμβουλών οργανωτικής φύσης ή μη-επιχειρησιακής εκπαίδευσης στις κυβερνητικές δυνάμεις της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, όπως σχετίζονται με την υλοποίηση των εντολών τους, και ζητά από αυτές τις δυνάμεις να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή, ως μέρος των τακτικών εκθέσεών τους προς το Συμβούλιο, 3)προμήθειες μη-θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση και συναφή τεχνική βοήθεια ή εκπαίδευση, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή, 4)προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους του τύπου, εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και συνδεδεμένο προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση, 5)προμήθειες μικρών όπλων και άλλου συναφούς εξοπλισμού που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε διεθνείς περιπολίες για λόγους ασφάλειας στην Τριεθνή Προστατευόμενη Περιοχή του Ποταμού Σάνγκα (Sangha) κατά της λαθροθηρίας, του λαθρεμπορίου ελεφαντοστού και όπλων και άλλων δραστηριοτήτων που αντίκεινται στην εθνική νομοθεσία της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ή στις διεθνείς νομικές της υποχρεώσεις, 6)προμήθειες όπλων και άλλου συναφούς θανατηφόρου εξοπλισμού προς της δυνάμεις ασφαλείας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα ασφάλειας της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ή για χρήση στη διαδικασία αυτή, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή, ή 7)λοιπές πωλήσεις ή προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού ή παροχή βοήθειας ή προσωπικού, όπως εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή. 2.Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη να, και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα που απαγορεύονται βάσει της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης, κατάσχουν, καταγράφουν και διαθέτουν (παραδείγματος χάρη μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού προς διάθεση) αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης, και περαιτέρω αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεργάζονται στις προσπάθειες αυτές. 3.Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις μεταβατικές αρχές, με τη βοήθεια της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ) και των διεθνών εταίρων, να αντιμετωπίσουν την παράνομη διακίνηση, την αποσταθεροποιητική συσσώρευση και την κακή χρήση μικρών και ελαφρών όπλων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και να διασφαλίσουν την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση, αποθήκευση και ασφάλεια των αποθεμάτων τους μικρών και ελαφρών όπλων και τη συλλογή και/ή καταστροφή των πλεοναζόντων, κατασχεθέντων, μη σημασμένων ή παράνομα κατεχόμενων όπλων και πυρομαχικών και περαιτέρω τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης τέτοιων στοιχείων στα προγράμματα μεταρρύθμισης του τομέα ασφάλειας και αφοπλισμού, αποστράτευσης, επανένταξης, επαναπατρισμού και επανεγκατάστασης. Απαγόρευση ταξιδιών 4.Αποφασίζει ότι, μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2016, όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο στο έδαφός τους ή τη διέλευση μέσω αυτού των ατόμων που καθορίζονται από την Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν θα υποχρεώνει ένα Κράτος να αρνείται την είσοδο στο έδαφός του στους υπηκόους του. 5.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 4 ανωτέρω δεν ισχύουν: 1)εάν η Επιτροπή κρίνει, ανά περίπτωση, ότι το ταξίδι αυτό δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων, 2)εάν η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας, 3)εάν η Επιτροπή κρίνει, ανά περίπτωση, ότι μια εξαίρεση θα προήγαγε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και της σταθερότητας στην περιοχή. 6.Τονίζει ότι οι παραβιάσεις της απαγόρευσης ταξιδιών μπορούν να υπονομεύσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και παρατηρεί ότι άτομα τα οποία εν γνώσει τους διευκολύνουν το ταξίδι ενός καθορισμένου ατόμου, κατά παράβαση της απαγόρευσης ταξιδιών, μπορεί να κριθεί από την Επιτροπή ότι πληρούν τα κριτήρια καθορισμού που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 7.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη, μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2016, θα συνεχίσουν να δεσμεύουν χωρίς καθυστέρηση, όλα τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους τα οποία βρίσκονται στο έδαφός τους, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άτομα ή φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή, ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, ή από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά, και περαιτέρω αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα συνεχίσουν να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι δεν θα τίθενται στη διάθεση ή προς όφελος των ατόμων ή φορέων που καθορίζονται από την Επιτροπή από τους υπηκόους τους ή από οποιοδήποτε άτομο ή φορέα εντός του εδάφους τους. 8.Αποφασίζει ότι μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 7 ανωτέρω δεν ισχύουν για κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που έχει κριθεί από τα σχετικά Κράτη Μέλη: 1)ότι είναι απαραίτητα για βασικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, μισθώματα ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα, και χρεώσεις δημόσιων κοινωφελών παροχών ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την αποζημίωση πραγματοποιηθεισών δαπανών που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ή τέλη ή χρεώσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για τη συνήθη φύλαξη ή διατήρηση δεσμευμένων κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από το σχετικό Κράτος προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση να επιτρέψει, όπου αρμόζει, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός πέντε εργάσιμων ημερών από αυτή τη γνωστοποίηση, 2)ότι είναι απαραίτητα για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόφαση έχει γνωστοποιηθεί από το σχετικό Κράτος Μέλος ή από τα σχετικά Κράτη Μέλη στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή 3)ότι αποτελούν το αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή της απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εκδόθηκε πριν την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, δεν είναι προς όφελος ατόμου ή φορέα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή και έχει γνωστοποιηθεί από το σχετικό Κράτος Μέλος ή από τα σχετικά Κράτη Μέλη στην Επιτροπή. 9.Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέπουν την προσθήκη στους λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ανωτέρω, τόκων ή άλλων εσόδων που οφείλονται σε αυτούς τους λογαριασμούς ή πληρωμών οφειλόμενων δυνάμει συμβολαίων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που ανέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω λογαριασμοί υπήχθησαν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, άλλα έσοδα και πληρωμές συνεχίζουν να υπόκεινται σε αυτές τις διατάξεις και παραμένουν δεσμευμένοι. 10.Αποφασίζει ότι τα μέτρα της παραγράφου 7 ανωτέρω δεν εμποδίζουν ένα καθορισμένο άτομο ή φορέα να προβεί σε πληρωμή που οφείλεται βάσει συμβολαίου που έχει συναφθεί πριν από τον καθορισμό του εν λόγω ατόμου ή φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά Κράτη έχουν κρίνει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα από άτομο ή φορέα που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 ανωτέρω και κατόπιν γνωστοποίησης από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή, αναφορικά με την πρόθεση να προβούν σε τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να επιτρέψουν, όπου αρμόζει, την αποδέσμευση των κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την εν λόγω άδεια. Κριτήρια καθορισμού 11.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 7 ισχύουν για τα άτομα και τους φορείς που καθορίζει η Επιτροπή ως εμπλεκόμενα ή προσφέροντα υποστήριξη σε πράξεις που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που απειλούν ή παραβιάζουν μεταβατικές συμφωνίες ή απειλούν ή εμποδίζουν τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης προς ελεύθερες και δίκαιες δημοκρατικές εκλογές ή τροφοδοτούν τη βία. 12.Περαιτέρω αποφασίζει στην κατεύθυνση αυτή ότι τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 7 ισχύουν επίσης για τα άτομα και τους φορείς που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή ότι: 1)ενεργούν κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε βάσει της παραγράφου 54 της απόφασης 2127 (2013) και επεκτάθηκε δυνάμει της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης, ή έχουν άμεσα ή έμμεσα προμηθεύσει, πωλήσει ή μεταφέρει σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή αποτελούν παραλήπτες όπλων ή οποιουδήποτε συναφούς υλικού, ή οποιασδήποτε τεχνικής συμβουλής, εκπαίδευσης ή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της οικονομικής βοήθειας, που σχετίζονται με βίαιες δραστηριότητες ένοπλων ομάδων ή εγκληματικών δικτύων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 2)εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση ή στην τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ανάλογα με την περίπτωση, ή αποτελούν παραβιάσεις ή καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που αφορούν σεξουαλική βία, στόχευση αμάχων, επιθέσεις που βασίζονται σε εθνοτικά ή θρησκευτικά κριτήρια, επιθέσεις σε σχολεία και νοσοκομεία, απαγωγές και αναγκαστικούς εκτοπισμούς, 3)στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συρράξεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, 4)παρέχουν υποστήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των διαμαντιών, του χρυσού, των άγριων ζώων καθώς και των προϊόντων άγριων ζώων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 5)παρεμποδίζουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια ή τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 6)εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στην καθοδήγηση, στη χρηματοδότηση ή στη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον αποστολών των Ηνωμένων Εθνών ή φορέων διεθνούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ενιαίας Πολυδιάστατης Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΜΙΝUSCΑ), των Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Γαλλικών δυνάμεων που τους υποστηρίζουν, 7)αποτελούν ηγέτες φορέα τον οποίο η Επιτροπή έχει καθορίσει σύμφωνα με τις παραγράφους 36 ή 37 της απόφασης 2134 (2014) ή της παρούσας απόφασης ή έχουν παράσχει υποστήριξη ή έχουν ενεργήσει για ή εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες ατόμου ή φορέα που η Επιτροπή έχει καθορίσει σύμφωνα με τις παραγράφους 36 ή 37 της απόφασης 2134 (2014) ή την παρούσα απόφαση, ή φορέα που ανήκει ή ελέγχεται από καθορισμένο άτομο ή φορέα. Επιτροπή Κυρώσεων 13.Αποφασίζει ότι η εντολή της Επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 57 της απόφασης 2127 (2013) ισχύει αναφορικά με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 54 και 55 της απόφασης 2127 (2013) και τις παραγράφους 30 και 32 της απόφασης 2134 (2014) και που παρατείνονται δυνάμει της παρούσας απόφασης. 14.Τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής τακτικών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, όπως μπορεί να απαιτείται, με σκοπό της διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 15.Εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 59 της απόφασης 2127 (2013). 16.Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016 και εκφράζει την πρόθεσή του να αναθεωρήσει την εντολή και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες σχετικά με την περαιτέρω παράταση μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2016 και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα προς υποστήριξη της δράσης της το συντομότερο δυνατό. 17.Αποφασίζει ότι η εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)να βοηθήσει την Επιτροπή στην υλοποίηση της εντολής της, όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πληροφοριών προς την Επιτροπή σχετικά με το δυνητικό καθορισμό, σε μεταγενέστερο στάδιο, ατόμων ή φορέων που μπορεί να εμπλέκονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 11 και 12 ανωτέρω, 2)να συλλέξει, εξετάσει και αναλύσει πληροφορίες από τα Κράτη, τους συναφείς φορείς των Ηνωμένων Εθνών, τους περιφερειακούς οργανισμούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και ειδικότερα περιστατικά μη συμμόρφωσης, 3)να υποβάλει στην Επιτροπή μια ενδιάμεση ενημέρωση όχι αργότερα από την 30η Ιουλίου 2015 και μια τελική έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, κατόπιν συζήτησης με την Επιτροπή, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 54 και 55 της απόφασης 2127 (2013) και τις παραγράφους 30 και 32 της απόφασης 2134 (2014), που ανανεώθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 4 και 7 της παρούσας απόφασης, 4)να υποβάλει εκθέσεις προόδου στην Επιτροπή, ειδικά σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης, ή όπως η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων κρίνει απαραίτητο, 5)να βοηθά την Επιτροπή στην επεξεργασία και επικαιροποίηση των πληροφοριών που βρίσκονται στον κατάλογο των ατόμων και φορέων που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τα κριτήρια που ανανεώνονται δυνάμει των παραγράφων 11 και 12 ανωτέρω, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής βιομετρικών στοιχείων και πρόσθετων πληροφοριών για τις δημόσια διαθέσιμες περιγραφικές περιλήψεις των λόγων συμπερίληψης στον κατάλογο, 6)να βοηθά την Επιτροπή μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με άτομα και φορείς που μπορεί να πληρούν τα κριτήρια καθορισμού των παραγράφων 11 και 12 ανωτέρω, μεταξύ άλλων μέσω της υποβολής εκθέσεων με τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή, καθώς θα καθίστανται διαθέσιμες, και να περιλαμβάνει στις επίσημες γραπτές εκθέσεις της τα ονόματα υποψηφίων προς καθορισμό, κατάλληλα στοιχεία ταυτοποίησης και πληροφορίες σχετικά με το λόγο για τον οποίο το άτομο ή ο φορέας μπορεί να ικανοποιεί τα κριτήρια καθορισμού των παραγράφων 11 και 12 ανωτέρω. 18.Καλεί την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συνεργαστεί ενεργά με άλλες Ομάδες ή Σώματα Εμπειρογνωμόνων που έχουν συσταθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την υλοποίηση της εντολής τους. 19.Εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τις αναφορές για δίκτυα παράνομης διακίνησης που συνεχίζουν να χρηματοδοτούν και να προμηθεύουν ένοπλες ομάδες στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και ενθαρρύνει την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, κατά την εκπλήρωση της εντολής της, να εστιάσει ιδιαίτερα στην ανάλυση αυτών των δικτύων. 20.Προτρέπει την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τα γειτονικά της Κράτη και άλλα Κράτη μέλη της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών να συνεργαστούν σε περιφερειακό επίπεδο για να διερευνήσουν και καταπολεμήσουν τα εγκληματικά δίκτυα και τις ένοπλες ομάδες της περιοχής που εμπλέκονται στην παράνομη εκμετάλλευση και στο λαθρεμπόριο φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού και των διαμαντιών και στη λαθροθηρία και παράνομη διακίνηση άγριων ζώων. 21.Προτρέπει όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη Μέλη, καθώς και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίσουν τη συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και την ασφάλεια των μελών της. 22.Περαιτέρω προτρέπει όλα τα Κράτη Μέλη και όλους τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίσουν ακώλυτη πρόσβαση, ειδικά σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους ούτως ώστε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να υλοποιήσει την εντολή της. 23.Ζητά από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Σεξουαλική Βία κατά τη διάρκεια Ενόπλων Συρράξεων, να συνεχίσουν να μοιράζονται τις σχετικές πληροφορίες με την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της απόφασης 1998 (2011). Υποβολή εκθέσεων και εξέταση 24.Καλεί όλα τα Κράτη, ειδικά εκείνα που βρίσκονται στην περιοχή και εκείνα στα οποία βρίσκονται καθορισμένα άτομα και φορείς, να υποβάλουν τακτικές εκθέσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την υλοποίηση των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 54 και 55 της απόφασης 2127 (2013) και τις παραγράφους 30 και 32 της απόφασης 2134 (2014), που ανανεώθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 4 και 7 της παρούσας απόφασης. 25.Βεβαιώνει ότι θα διατηρήσει την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία υπό συνεχή εξέταση και θα είναι έτοιμο να επανεξετάσει την καταλληλότητα των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης μέσω πρόσθετων μέτρων, ειδικότερα της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, της τροποποίησης, αναστολής ή άρσης των μέτρων, όπως μπορεί να χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, υπό το φως της προόδου που θα έχει επιτευχθεί αναφορικά με τη σταθεροποίηση της χώρας και τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση. 26.Αποφασίζει ότι θα συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το ζήτημα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία