Απόφαση 2206 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί της Δημοκρατίας του Νοτίου Σουδάν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο41 "του Κεφαλαίου VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών:"
1.  
  Προσυπογράφει τις Συμφωνίες Κατάπαυσης των Εχθροπραξιών (τις ‘Συμφωνίες ΚτΕ’) που έχουν γίνει δεκτές και έχουν υπογραφεί από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Νοτίου Σουδάν και το Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνημα του Σουδάν – στην Αντιπολίτευση στις 23 Ιανουαρίου 2014, 6 Μαΐου 2014 και 9 Μαΐου 2014
2.  
  Εκφράζει βαθειά ανησυχία για την αποτυχία και των δύο μερών να τηρήσουν τις μέχρι σήμερα δεσμεύσεις τους, να συμμετάσχουν με ουσιαστικό τρόπο στην ειρηνευτική διαδικασία προς την κατεύθυνση της πολιτικής επίλυσης της κρίσης και να δώσουν τέλος στη βία και, ιδιαίτερα, καταδικάζει τις συνεχιζόμενες και κατάφωρες παραβιάσεις των Συμφωνιών Κατάπαυσης των Εχθροπραξιών όπως έχουν καταγραφεί από το Μηχανισμό Επίβλεψης και Επαλήθευσης της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη
3.  
  Απαιτεί να σεβαστούν τα μέρη όλες τις πτυχές των Συμφωνιών Κατάπαυσης των Εχθροπραξιών και να εφαρμόσουν άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες σύμφωνα με τη Συμφωνία της 9ης Μαΐου 2014 και τις λοιπές σχετικές Συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής αποχώρησης των αλλοδαπών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στο Νότιο Σουδάν από τις 15 Δεκεμβρίου 2013, καλεί όλα τα μέρη της ένοπλης σύρραξης στο Νότιο Σουδάν να εκδώσουν σαφείς εντολές απαγορεύοντας κάθε παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και κάθε παραβίαση και προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλίσουν όλα τα μέρη άμεση πρόσβαση στους ανθρωπιστικούς φορείς, ενώ περαιτέρω απαιτεί να δεσμευθούν τα μέρη ότι θα καταλήξουν σε συνολική συμφωνία χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση
4.  
  Επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύρραξη. Κριτήρια Καθορισμού Κυρώσεων.
5.  
  Υπογραμμίζει την προθυμία του να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις προκειμένου να υποστηρίξει την προσπάθεια για συνολική και βιώσιμη ειρήνη στο Νότιο Σουδάν
6.  
  Αποφασίζει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 9 εφαρμόζονται σε άτομα και ότι οι διατάξεις της παραγράφου 12 εφαρμόζονται σε άτομα και φορείς, όπως καθορίζονται αναφορικά με αυτά τα μέτρα από την Επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με την παράγραφο 16 της παρούσας απόφασης («η Επιτροπή»), σύμφωνα με τις παραγράφους 16(γ) και 16(δ), αντίστοιχα, ως υπεύθυνα, ως συμμετέχοντα ή ως εμπλεκόμενα, άμεσα ή έμμεσα, σε ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νοτίου Σουδάν
7.  
  Υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες ή πολιτικές που περιγράφονται στην παράγραφο 6 ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
 1. ενέργειες ή πολιτικές που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την επέκταση ή διεύρυνση της σύρραξης στο Νότιο Σουδάν ή την παρακώλυση της συμφιλίωσης ή των ειρηνευτικών συνομιλιών ή διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων της Συμφωνίας Κατάπαυσης των Εχθροπραξιών,
 2. ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν τις μεταβατικές συμφωνίες ή υπονομεύουν την πολιτική διαδικασία στο Νότιο Σουδάν,
 3. το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή πράξεων που αποτελούν προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο Νότιο Σουδάν,
 4. τη στόχευση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, μέσω της τέλεσης πράξεων βίας (συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας, του ακρωτηριασμού, των βασανιστηρίων ή του βιασμού ή άλλου είδους σεξουαλικής βίας), απαγωγών, αναγκαστικής εξαφάνισης, αναγκαστικής εκτόπισης ή επιθέσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, χώρους θρησκευτικής λατρείας ή χώρους όπου οι άμαχοι ζητούν καταφύγιο, ή μέσω συμπεριφοράς που θα συνιστούσε σοβαρή προσβολή ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,
 5. τη χρήση ή στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες ή ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της ένοπλης σύρραξης στο Νότιο Σουδάν,
 6. την παρακώλυση των δραστηριοτήτων των διεθνών ειρηνευτικών, διπλωματικών ή ανθρωπιστικών αποστολών στο Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Εποπτείας και Επαλήθευσης της Διεθνούς Αρχής για την Ανάπτυξη ή της παράδοσης ή διανομής ή της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια,
 7. επιθέσεις κατά των αποστολών των Ηνωμένων Εθνών, των διεθνών φορέων ασφαλείας ή άλλων ειρηνευτικών επιχειρήσεων ή ανθρωπιστικού προσωπικού, ή
 8. την τέλεση πράξεων, άμεσα ή έμμεσα, για ένα άτομο ή φορέα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή ή εκ μέρους αυτού
8.  
  Αποφασίζει ότι οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 12 εφαρμόζονται σε άτομα, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή αναφορικά με τα μέτρα αυτά, τα οποία ηγούνται οποιουδήποτε φορέα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Νοτιοσουδανικής κυβερνητικής ομάδας, αντικυβερνητικής ομάδας, ομάδας πολιτοφυλακής ή άλλης ομάδας, η οποία έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 6 και 7 ανωτέρω ή της οποίας τα μέλη έχουν εμπλακεί σε τέτοιες δραστηριότητες. Ταξιδιωτική Απαγόρευση.
9.  
  Αποφασίζει ότι, για μια αρχική περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, όλα τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την απαγόρευση της εισόδου στο έδαφός τους ή της διέλευσης μέσω αυτού οποιωνδήποτε ατόμων ενδέχεται να καθοριστούν από την Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι καμία από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν υποχρεώνει Κράτος να απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφός του σε δικούς του υπηκόους
10.  
  Σημειώνει ότι τα άτομα που καθορίζονται ενδέχεται να έχουν πολλαπλές υπηκοότητες ή διαβατήρια, εκφράζει την ανησυχία του ότι το ταξίδι μεταξύ των δύο Κρατών των οποίων την υπηκοότητα ή το διαβατήριο έχει ένα καθοριζόμενο πρόσωπο μπορεί να υπονομεύσει τους στόχους της ταξιδιωτικής απαγόρευσης που επιβάλλεται με την παράγραφο 9 και ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που συστήνεται με την παράγραφο 18 της παρούσας απόφασης (την ‘Ομάδα Εμπειρογνωμόνων’) να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή με πληροφορίες σχετικά με αυτού του είδους τα ταξίδια
11.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 9 ανωτέρω δεν εφαρμόζονται:
 1. στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι ένα τέτοιο ταξίδι δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής υποχρέωσης,
 2. στις περιπτώσεις στις οποίες η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητη για την υλοποίηση δικαστικής διαδικασίας,
 3. στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι μια εξαίρεση θα προήγαγε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στο Νότιο Σουδάν και της σταθερότητας στην περιοχή.
 4. Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων.
12.  
  Αποφασίζει ότι, για μια αρχική περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, όλα τα Κράτη Μέλη δεσμεύουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους που βρίσκονται στα εδάφη τους, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς που ενδέχεται να καθοριστούν από την Επιτροπή, ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά και αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη Μέλη για αυτή την αρχική περίοδο διασφαλίζουν ότι ούτε αυτά ούτε οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι δεν διατίθενται, άμεσα ή έμμεσα, προς όφελος αυτών των προσώπων από τους υπηκόους τους ή από πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφός τους
13.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 12 ανωτέρω δεν ισχύουν για κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που τα σχετικά Κράτη Μέλη έχουν κρίνει ότι:
 1. είναι απαραίτητα για βασικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, μισθώματα ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και χρεώσεις δημόσιων κοινωφελών παροχών ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων αμοιβών επαγγελματικών υπηρεσιών και την αποζημίωση πραγματοποιηθεισών δαπανών που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τέλη ή χρεώσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για τη συνήθη φύλαξη ή διατήρηση δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από το σχετικό Κράτος προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση του να εγκρίνει, όπου αρμόζει, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφόσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός πέντε εργάσιμων ημερών από αυτή τη γνωστοποίηση,
 2. είναι απαραίτητα για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόφαση έχει γνωστοποιηθεί από το σχετικό Κράτος Μέλος ή από τα σχετικά Κράτη Μέλη στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή,
 3. αποτελούν το αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης.
 4. Στην περίπτωση αυτή, τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης, με την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, δεν είναι προς όφελος προσώπου που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή και έχει γνωστοποιηθεί από το σχετικό Κράτος Μέλος ή τα σχετικά Κράτη Μέλη στην Επιτροπή.
14.  
  Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέπουν την άθροιση στους λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 ανωτέρω, τόκων ή λοιπών εσόδων που οφείλονται σε αυτούς τους λογαριασμούς ή πληρωμών που οφείλονται με βάση συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις που ανέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω λογαριασμοί υπήχθησαν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, άλλα έσοδα και πληρωμές συνεχίζουν να υπόκεινται στις εν λόγω διατάξεις και είναι δεσμευμένοι
15.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα της παραγράφου 12 ανωτέρω δεν εμποδίζουν καθορισμένο πρόσωπο να προβεί σε πληρωμή που οφείλεται βάσει συμβολαίου που έχει συναφθεί πριν από τον καθορισμό αυτού του προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά Κράτη έχουν κρίνει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 12 ανωτέρω και κατόπιν γνωστοποίησης από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή αναφορικά με την πρόθεση να προβούν σε τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την αποδέσμευση των κεφαλαίων, των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή των οικονομικών πόρων για τον σκοπό αυτό, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή την έγκριση. Επιτροπή Κυρώσεων/Ομάδα Εμπειρογνωμόνων.
16.  
  Αποφασίζει τη σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 28 των προσωρινών κανόνων διαδικασίας του, μιας Επιτροπής του Συμβουλίου Ασφαλείας αποτελούμενης από όλα τα μέλη του Συμβουλίου (εφεξής ‘η Επιτροπή’), η οποία θα αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. την επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων που επιβάλλονται με τις παραγράφους 9 και 12 της παρούσας απόφασης, με σκοπό την ενίσχυση, διευκόλυνση και βελτίωση της εφαρμογής αυτών των μέτρων από τα Κράτη Μέλη,
 2. την αναζήτηση και τον έλεγχο πληροφοριών σχετικά με εκείνα τα άτομα και τους φορείς που ενδέχεται να εμπλέκονται στις πράξεις που περιγράφονται στις παραγράφους 6 και 7 ανωτέρω,
 3. τον καθορισμό των ατόμων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 9 ανωτέρω και την εξέταση αιτημάτων εξαίρεσης σύμφωνα με την παράγραφο 11 ανωτέρω,
 4. τον καθορισμό των ατόμων και φορέων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 12 ανωτέρω και την εξέταση αιτημάτων εξαίρεσης σύμφωνα με την παράγραφο 13 ανωτέρω,
 5. τη θέσπιση εκείνων των κατευθυντήριων γραμμών που ενδεχομένως απαιτούνται για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των μέτρων που επιβάλλονται ανωτέρω,
 6. την υποβολή έκθεσης, εντός 60 ημερών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με το έργο της καθώς και τη μετέπειτα υποβολή εκθέσεων όπως κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή,
 7. την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στην περιοχή, μεταξύ άλλων απευθύνοντας πρόσκληση στους εκπροσώπους αυτών των Κρατών να συναντηθούν με την Επιτροπή για να συζητήσουν την εφαρμογή των μέτρων,
 8. την αναζήτηση από όλα τα Κράτη οποιωνδήποτε πληροφοριών που ενδεχομένως θεωρεί χρήσιμες σχετικά με τις ενέργειες που αυτά αναλαμβάνουν για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται, και
 9. την εξέταση και την έγκριση κατάλληλων ενεργειών κατόπιν πληροφοριών σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις ή έλλειψη συμμόρφωσης με τα μέτρα της παρούσας απόφασης
17.  
  Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή ενενήντα ημέρες μετά την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραγράφων 9 και 12 της παρούσας απόφασης
18.  
  Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συστήσει για αρχική περίοδο δεκατριών μηνών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή, μια ομάδα έως πέντε εμπειρογνωμόνων (‘Ομάδα Εμπειρογνωμόνων’), υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, και να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους οικονομικούς διακανονισμούς και διακανονισμούς ασφαλείας για την υποστήριξη του έργου της Ομάδας, εκφράζει την πρόθεσή του να εξετάσει την ανανέωση αυτής της εντολής το αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου 2016 και αποφασίζει ότι η Ομάδα θα είναι επιφορτισμένη με τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. την υποβοήθηση της Επιτροπής στην εκτέλεση της εντολής της όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τον ενδεχόμενο καθορισμό ατόμων και φορέων που ενδέχεται να εμπλέκονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 6 και 7 ανωτέρω,
 2. τη συλλογή, την εξέταση και την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται με την παρούσα απόφαση, ιδιαιτέρως σχετικά με περιστατικά μη συμμόρφωσης, με ιδιαίτερη επικέντρωση στα σημεία αναφοράς που περιγράφονται στις παραγράφους 21 και 22 κατωτέρω,
 3. τη συλλογή, την εξέταση και την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά όπλων και σχετικού υλικού καθώς και συνδεόμενης στρατιωτικής ή άλλης βοήθειας, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων δικτύων εμπορίας, σε άτομα και φορείς που υπονομεύουν τις πολιτικές διαδικασίες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνης ή που συμμετέχουν σε ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση,
 4. την υποβολή στο Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, μιας ενδιάμεσης έκθεσης μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2015, μιας οριστικής έκθεσης μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2016 καθώς και, με την εξαίρεση των μηνών της υποβολής αυτών των εκθέσεων, μηνιαίων ενημερώσεων, και
 5. την υποστήριξη της Επιτροπής στην επεξεργασία και ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με τον κατάλογο των ατόμων και φορέων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων με την παροχή στοιχείων εξακρίβωσης ταυτότητας και πρόσθετων στοιχείων για τη δημόσια διαθέσιμη περιληπτική περιγραφή των αιτίων της καταχώρησής τους
19.  
  Προτρέπει όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη Μέλη, όπως και τους διεθνείς, περιφερειακούς και υπο-περιφερειακούς οργανισμούς να διασφαλίσουν τη συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και προτρέπει περαιτέρω όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων καθώς και απρόσκοπτη πρόσβαση, ιδιαίτερα σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους, ώστε να εκτελέσει την εντολή της η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων
20.  
  Ζητά από τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τον Ειδικό Εκπρόσωπο για τη Σεξουαλική Βία στο Πλαίσιο Ενόπλων Συρράξεων να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες με την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της απόφασης 1998 (2011). Επανεξέταση.
21.  
  Εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την κατάσταση μετά από τη διορία της 5ης Μαρτίου 2015 που έχει συμφωνηθεί από τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη και ξανά μετά την προβλεπόμενη έναρξη της Προ-Μεταβατικής Περιόδου την 1η Απριλίου 2015, καθώς και ακολούθως κατά διαστήματα 60 ημερών ή πιο συχνά, όπως είναι αναγκαίο, και εκφράζει επίσης την πρόθεσή του να επιβάλει οποιεσδήποτε κυρώσεις μπορεί να ενδείκνυνται τότε για την αντιμετώπιση της κατάστασης, στις οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται εμπάργκο όπλων και καθορισμός υψηλόβαθμων ατόμων που είναι υπεύθυνα για ενέργειες ή πολιτικές που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του Νοτίου Σουδάν, προκειμένου να ενθαρρυνθούν η Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν και οι αντικυβερνητικές δυνάμεις να σχηματίσουν μεταβατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, να λάβουν αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα μέτρα προς εξαναγκασμό των δυνάμεων που τελούν υπό άμεσο ή έμμεσο έλεγχό να παύσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις πράξεις βίας και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επιτρέψουν την πλήρη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
22.  
  Επαναβεβαιώνει επίσης ότι είναι έτοιμο να προσαρμόσει τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσής τους με πρόσθετα μέτρα, όπως και με την τροποποίηση, αναστολή ή άρση των μέτρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, υπό το φως της προόδου που θα επιτυγχάνεται στην ειρηνευτική διαδικασία και στη διαδικασία της λογοδοσίας και της συμφιλίωσης, όπως και της τήρησης των δεσμεύσεων των μερών, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Κατάπαυσης των Εχθροπραξιών και άλλων δεσμεύσεων που ορίζονται στο προοίμιο της παρούσας απόφασης και της συμμόρφωσης με την παρούσα απόφαση
23.  
  Αποφασίζει ότι θα εξακολουθήσει να ασχολείται με το ζήτημα
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία