Απόφαση 2240 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2240 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2240 (2015) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7531η συνεδρίασή του στις 9 Οκτωβρίου 2015 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας την εκ μέρους του ανακοίνωση τύπου της 21ης Απριλίου σχετικά με τη ναυτική τραγωδία που έλαβε χώρα στη Μεσόγειο Θάλασσα. Επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του αναφορικά με την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και εθνική ενότητα της Λιβύης. Υπενθυμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, ορίζει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο αναφορικά με δραστηριότητες στον ωκεάνιο χώρο. Επιβεβαιώνοντας, επίσης, ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και το Πρωτόκολλό της κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τη Γη, τη Θάλασσα και τον Αέρα, αποτελούν τα βασικά διεθνή νομικά όργανα για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της σχετικής συμπεριφοράς, και ότι το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, Ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών, που συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, αποτελεί το βασικό διεθνές νομικό όργανο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Υπογραμμίζοντας ότι, παρά την ύπαρξη κοινών στοιχείων, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ του εγκλήματος της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων, τα Κράτη Μέλη πρέπει να αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί δύο διαφορετικών εγκλημάτων, όπως ορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και στα Πρωτοκολλά της, που απαιτούν διαφορετική νομική και επιχειρησιακή προσέγγιση και διαφορετική ακολουθητέα πολιτική. Αποδοκιμάζοντας τις συνεχείς ναυτικές τραγωδίες στη Μεσόγειο που είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες απώλειες, και σημειώνοντας με ανησυχία ότι αυτές οι απώλειες ήταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης και παραπληροφόρησης εκ μέρους διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων που διευκόλυναν τη λαθραία διακίνηση μεταναστών με επικίνδυνες μεθόδους για προσωπικό όφελος και με προκλητική αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή. Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την πρόσφατη εξάπλωση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών στη Μεσόγειο και τη διακινδύνευση ζωών που προκαλείται από αυτή, ειδικότερα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης και αναγνωρίζοντας ότι μεταξύ αυτών των μεταναστών μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα που πληρούν τον ορισμό του πρόσφυγα σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων και το Πρωτόκολλο του 1967 στη Σύμβαση αυτή. Τονίζοντας, υπό αυτό το πρίσμα, ότι οι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού καθεστώτος τους, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπισμό και αξιοπρέπεια και ότι τα δικαιώματα τους πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και προτρέποντας, στην κατεύθυνση αυτή, όλα τα Κράτη να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δίκαιου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς προσφυγικού δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση, τονίζοντας επίσης την υποχρέωση των Κρατών, όπου αρμόζει, να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού καθεστώτος τους, μεταξύ άλλων και κατά την εφαρμογή της δικής τους μεταναστευτικής πολιτικής καθώς και της δικής τους πολιτικής συνοριακής ασφάλειας. Επιβεβαιώνοντας, υπό αυτό το πρίσμα, την ανάγκη προαγωγής και αποτελεσματικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των μεταναστών, ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού καθεστώτος τους, ιδιαίτερα εκείνων των γυναικών και παιδιών και την ανάγκη αντιμετώπισης της διεθνούς μετανάστευσης με διεθνή, περιφερειακή ή διμερή συνεργασία και διάλογο και με μια ολοκληρωμένη και ισόρροπη προσέγγιση, αναγνωρίζοντας τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών και την αποφυγή προσεγγίσεων που μπορεί να επιδεινώσουν την ευάλωτη θέση τους. Υπενθυμίζοντας, περαιτέρω, τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα και τη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση. Εκφράζοντας περαιτέρω την ανησυχία ότι η κατάσταση στη Λιβύη οξύνεται λόγω της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων εντός, δια μέσου και από το έδαφος της Λιβύης, που θα μπορούσαν να παράσχουν υποστήριξη σε άλλα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας στη Λιβύη. Έχοντας επίγνωση της πρωταρχικής του ευθύνης για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπογραμμίζοντας την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης της Λιβύης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη της πρόσφατης εξάπλωσης της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων μέσω του εδάφους της Λιβύης και των χωρικών υδάτων της και της διακινδύνευσης ζωών που προκαλούνται από αυτές. Έχοντας επίγνωση της ανάγκης υποστήριξης περαιτέρω προσπαθειών ενίσχυσης της διαχείρισης των συνόρων της Λιβύης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση της Λιβύης αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που διέρχονται μέσω του εδάφους της Λιβύης και εκφράζοντας την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού στη σταθερότητα της Λιβύης και της περιοχής της Μεσογείου. Χαιρετίζοντας την υποστήριξη που έχουν ήδη παράσχει τα πλέον ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, του ρόλου της FRΟΝΤΕΧ και της ειδικής εντολής προς την ΕUΒΑΜ-Λιβύη για την υποστήριξη της Κυβέρνησης της Λιβύης καθώς και τα γειτονικά κράτη. Λαμβάνοντας υπόψη τη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2015 και την ανακοίνωση τύπου του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης της 27ης Απριλίου, στις οποίες υπογραμμίστηκε η ανάγκη αποτελεσματικής διεθνούς δράσης για την αντιμετώπιση τόσο των άμεσων όσο και των μακροπρόθεσμων πτυχών της εμπορίας ανθρώπων προς την ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Μαΐου 2015 για τη σύσταση της ΕUΝΑVFΟR Μed στην οποία τονίστηκε η ανάγκη αποτελεσματικής διεθνούς δράσης για την αντιμετώπιση τόσο των άμεσων, όσο και των μακροπρόθεσμων πτυχών της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων προς την ευρώπη. Λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη τις εν εξελίξει συζητήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Λιβύης σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση. Εκφράζοντας, επίσης, έντονη υποστήριξη προς τα Κράτη της περιοχής που επηρεάζονται από τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων, και τονίζοντας την ανάγκη ενδυνάμωσης του συντονισμού των προσπαθειών με σκοπό την ενίσχυση μιας αποτελεσματικής πολυδιάστατης απόκρισης έναντι αυτών των κοινών προκλήσεων σε πνεύμα διεθνούς αλληλεγγύης και κοινής ευθύνης, για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών τους αιτίων και την πρόληψη της εκμετάλλευσης προσώπων από άτομα που διαπράττουν λαθραία διακίνηση μεταναστών και από άτομα που διαπράττουν εμπορία ανθρώπων. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής αρωγής προς τα Κράτη της περιοχής, κατόπιν αιτήματος τους, για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και συνεκτικών περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών, νομικών πλαισίων και θεσμών καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών υλοποίησης τους εντός του πλαισίου των υποχρεώσεων των Κρατών σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο. Τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εξάρθρωσης των δικτύων της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων στην περιοχή και η δίωξη των ατόμων που διαπράττουν λαθραία διακίνηση μεταναστών και των ατόμων που διαπράττουν εμπορία ανθρώπων, απαιτεί συντονισμένη και πολυδιάστατη προσέγγιση στην οποία θα συμμετέχουν οι χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού και αναγνωρίζοντας περαιτέρω την ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών στρατηγικών για την αποτροπή της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων στα Κράτη προέλευσης και διέλευσης. Τονίζοντας ότι οι μετανάστες πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπισμό και αξιοπρέπεια και ότι τα δικαιώματα τους πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά και προτρέποντας, στην κατεύθυνση αυτή, όλα τα Κράτη να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς προσφυγικού δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση. Έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των Κρατών βάσει του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου αναφορικά με την άσκηση δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη και καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, την ανάκριση και την τιμωρία των δραστών, την ταυτοποίηση και την παροχή αποτελεσματικής αρωγής στα θύματα εμπορίας και στους μετανάστες και τη συνεργασία στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την πρόληψη και καταστολή της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. Βεβαιώνοντας ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην πρόσφατη εξάπλωση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης στη Μεσόγειο, από τις οποίες προκαλείται διακινδύνευση ζωών και, για αυτούς τους ειδικούς σκοπούς, ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Καταδικάζει όλες τις πράξεις λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων εντός, δια μέσου και από το έδαφος της Λιβύης και στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, που υπονομεύουν περαιτέρω τη διαδικασία σταθεροποίησης της Λιβύης και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων. 2.Καλεί τα Κράτη Μέλη, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε., να βοηθήσουν τη Λιβύη, κατόπιν αιτήματος της, στην οικοδόμηση των αναγκαίων ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης των συνόρων της και της πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης πράξεων λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων μέσω του εδάφους της και των χωρικών υδάτων της, με σκοπό την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων και την πρόληψη της διακινδύνευσης ζωών που προκαλούνται από τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων εντός, δια μέσου και από το έδαφος της Λιβύης και ανοιχτά των ακτών της. 3.Προτρέπει τα Κράτη Μέλη και τους περιφερειακούς οργανισμούς, σε πνεύμα διεθνούς αλληλεγγύης και κοινής ευθύνης, να συνεργαστούν με την Κυβέρνηση της Λιβύης και μεταξύ τους, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων στα χωρικά ύδατα της Λιβύης και στην ανοιχτή θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, και της παροχής αρωγής στους μετανάστες και τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων που διασώζονται στη θάλασσα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 4.Προτρέπει τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς των οποίων τα σκάφη και αεροσκάφη επιχειρούν στην ανοιχτή θάλασσα και στον εναέριο χώρο στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για τον εντοπισμό πράξεων λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων, και σε αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνει τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς να εντείνουν και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αποτροπή πράξεων λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων, σε συνεργασία με τη Λιβύη. 5.Καλεί τα Κράτη Μέλη που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών στην καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, να επιθεωρούν, όπως επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο, στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, οποιαδήποτε σκάφη δεν φέρουν σημαία, για τα οποία έχουν εύλογους λόγους να θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται άμεσα να χρησιμοποιηθούν από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών ή την εμπορία ανθρώπων από τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των φουσκωτών σκαφών, των σχεδίων και των βοηθητικών σκαφών. 6.Περαιτέρω, καλεί αυτά τα Κράτη Μέλη να επιθεωρούν στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, με τη συναίνεση του Κράτους σημαίας, σκάφη για τα οποία έχουν εύλογους λόγους να θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται άμεσα να χρησιμοποιηθούν από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών ή την εμπορία ανθρώπων από τη Λιβύη. 7.Αποφασίζει, με σκοπό τη διάσωση των απειλούμενων ζωών των μεταναστών ή των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που βρίσκονται στα προαναφερθέντα σκάφη, να εξουσιοδοτήσει, σε αυτές τις εξαιρετικές και ειδικές περιστάσεις και για μια περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, τα Κράτη Μέλη που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, να επιθεωρούν στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης σκάφη για τα οποία έχουν εύλογες υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται για λαθραία διακίνηση μεταναστών ή εμπορία ανθρώπων από τη Λιβύη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα Κράτη Μέλη και οι περιφερειακοί οργανισμοί καταβάλλουν καλόπιστες προσπάθειες να λάβουν τη συναίνεση του Κράτους σημαίας του σκάφους πριν από τη χρήση της εξουσιοδότησης που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο. 8.Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει για μια περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, τα Κράτη Μέλη που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών, να κατάσχουν τα σκάφη που επιθεωρούνται σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 7, τα οποία επιβεβαιώνεται ότι χρησιμοποιούνται για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών ή την εμπορία ανθρώπων από τη Λιβύη και επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τα σκάφη που επιθεωρούνται σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 7, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης, λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο και με δέουσα συνεκτίμηση των συμφερόντων οποιουδήποτε καλόπιστα δραστηριοποιηθέντος τρίτου μέρους. 9.Καλεί όλα τα εμπλεκόμενα Κράτη σημαίας να συνεργαστούν στις προσπάθειες που προβλέπονται στις παραγράφους 7 και 8 και αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών με βάση την εξουσιοδότηση αυτών των παραγράφων, θα ενημερώνουν τα Κράτη σημαίας σχετικά με τις ενέργειες που ελήφθησαν σε σχέση με τα σκάφη τους και καλεί τα Κράτη σημαίας που λαμβάνουν τέτοια αιτήματα να τα εξετάζουν και να ανταποκρίνονται ταχέως και εγκαίρως σε αυτά. 10.Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τα Κράτη Μέλη που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών, να κάνουν χρήση όλων των μέτρων που αναλογούν στις συγκεκριμένες περιστάσεις για την αντιμετώπιση των ατόμων που διαπράττουν λαθραία διακίνηση μεταναστών ή των ατόμων που διαπράττουν εμπορία ανθρώπων κατά τη διεξαγωγή ενεργειών σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 και σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ισχύει, υπογραμμίζει ότι οι εξουσιοδοτήσεις των παραγράφων 7 και 8 δεν εφαρμόζονται σε σκάφη που δικαιούνται κρατικής ασυλίας βάσει του διεθνούς δικαίου και καλεί τα Κράτη Μέλη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που προβαίνουν σε ενέργειες σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 και σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, να θέτουν ως μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβαινόντων και την αποφυγή πρόκλησης ζημίας στο θαλάσσιο περιβάλλον ή στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 11.Βεβαιώνει ότι οι εξουσιοδοτήσεις των παραγράφων 7 και 8 ισχύουν μόνο σε σχέση με τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των Κρατών Μελών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της γενικής αρχής της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Κράτους σημαίας στα σκάφη του στην ανοιχτή θάλασσα, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περίσταση, και περαιτέρω βεβαιώνει ότι η εξουσιοδότηση που παρέχεται στην παράγραφο 10 ισχύει αποκλειστικά κατά την αντιμετώπιση των ατόμων που διαπράττουν λαθραία διακίνηση μεταναστών και των ατόμων που διαπράττουν εμπορία ανθρώπων στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. 12.Υπογραμμίζει ότι η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στο να διακόψει τις δραστηριότητες των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που ασχολούνται με τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων και να συμβάλει στην πρόληψη της απώλειας ανθρώπινης ζωής και δεν αποσκοπεί στην υπονόμευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στην παρεμπόδιση της αναζήτησης προστασίας με βάση το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές προσφυγικό δίκαιο. 13.Τονίζει ότι όλοι οι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπισμό και αξιοπρέπεια και με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα τους και προτρέπει όλα τα Κράτη να συμμορφώνονται, στην κατεύθυνση αυτή, με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς προσφυγικού δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση. 14.Προτρέπει τα Κράτη Μέλη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που ενεργούν με βάση την παρούσα απόφαση να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια για το βιοπορισμό όσων απασχολούνται στην αλιεία ή σε άλλες νόμιμες δραστηριότητες. 15.Καλεί όλα τα Κράτη, που έχουν τη σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την εθνική νομοθεσία να ανακρίνουν και διώκουν τους υπαίτιους για πράξεις λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων στη θάλασσα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Κρατών βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς προσφυγικού δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση. 16.Καλεί τα Κράτη Μέλη να εξετάσουν την κύρωση ή προσχώρηση στο Πρωτόκολλο κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τη Γη, τη Θάλασσα, και τον Αέρα, που συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και στο Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, Ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών και καλεί τα Κράτη Μέρη σε αυτά να τα εφαρμόσουν αποτελεσματικά. 17.Ζητά από τα Κράτη που κάνουν χρήση της εξουσιοδότησης της παρούσας απόφασης να ενημερώσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης και ανά τρεις μήνες εφεξής σχετικά με την πρόοδο των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της άσκησης της εξουσιοδότησης των ως άνω παραγράφων 7 έως 10. 18.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας έντεκα μήνες μετά την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της και συγκεκριμένα σε σχέση την εφαρμογή των ως άνω παραγράφων 7 έως 10. 19.Εκφράζει την πρόθεση του να επανεξετάσει την κατάσταση και να εξετάσει, εάν είναι απαραίτητο, την ανανέωση της εξουσιοδότησης που παρέχεται με την απόφαση, για επιπρόσθετες χρονικές περιόδους. 20.Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία