Αριθμ. Φ.4710/ΑΣ 23650 Απόφαση 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάϊντα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Την διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», Προβαίνουμε στην δημοσίευση της αποφάσεως 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2199 (2015) η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7379η συνεδρίασή του, στις 12 Φεβρουαρίου 2015 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Επαναδιαβεβαιώνοντας την θεμελιώδη υποχρέωσή του για την διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Επαναδιαβεβαιώνοντας ότι η τρομοκρατία σε όλες της τις μορφές και εκφάνσεις συνιστά μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ότι οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια είναι εγκληματική και αδικαιολόγητη ανεξαρτήτως των κινήτρων όσων και όποτε την διαπράττουν, Επαναδιαβεβαιώνοντας την ανάγκη καταπολέμησης με όλα τα μέσα, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένου του ισχύοντος δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου για τους πρόσφυγες και του ανθρωπιστικού δικαίου, των απειλών για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούν οι τρομοκρατικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας ως προς αυτό τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Έθνη στην καθοδήγηση και τον συντονισμό αυτής της προσπάθειας, Τονίζοντας ότι οι κυρώσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για την διατήρηση και αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας περιλαμβανομένης της αντιτρομοκρατικής πολιτικής, και υπογραμμίζοντας την σημασία έγκαιρης και δραστικής εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων, συγκεκριμένα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 1267 (1999) και 1989 (2011) ως βασικά κείμενα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις 1267 (1999), 1989 (2011), 2161 (2014), 2170 (2014) και 2178 (2014) και τις Δηλώσεις του Προέδρου του της 28ης Ιουλίου 2014 και της 19ης Νοεμβρίου 2014, περιλαμβανομένης της δεδηλωμένης πρόθεσής του να εξετάσει πρόσθετα μέτρα για τη διακοπή του εμπορίου πετρελαίου του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και του Λεβάντε (ΙSΙL, επίσης γνωστό ως Daesh), του Μετώπου Αλ-Νούσρα (ΑΝF) και όλων των άλλων ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, ως πηγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, Αναγνωρίζοντας την σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι οικονομικές κυρώσεις στην αναχαίτιση του ΙSΙL, του ΑΝF και όλων των άλλων ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, και τονίζοντας επίσης, την ανάγκη μίας διεξοδικής προσέγγισης για την πλήρη αναχαίτιση του ΙSΙL και του ΑΝF, η οποία ενσωματώνει πολύπλευρες στρατηγικές με εθνική δράση από τα Κράτη Μέλη, Επαναδιαβεβαιώνοντας την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας του Ιράκ και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, και επαναδιαβεβαιώνοντας περαιτέρω τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Επαναδιαβεβαιώνοντας επίσης ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνδέεται με κανένα θρήσκευμα, εθνικότητα ή πολιτισμό, Υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία μπορεί να ηττηθεί μόνο με μία βιώσιμη και συνολική προσέγγιση που αφορά στην ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων Κρατών και διεθνών και περιφερειακών οργανισμών για την αναχαίτιση, την εξασθένιση, την απομόνωση και την αποδυνάμωση της τρομοκρατικής απειλής, Εκφράζοντας, ως προς αυτό, την μεγάλη ικανοποίησή του για την Απόφαση 7804 του Αραβικού Συνδέσμου (7 Σεπτεμβρίου 2014), την Δήλωση των Παρισίων (15 Σεπτεμβρίου 2014), την δήλωση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF) για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης του ΙSΙL (24 Οκτωβρίου 2014) και την δήλωση της Μανάμα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (9 Νοεμβρίου 2014), Επαναδιαβεβαιώνοντας την απόφασή του 1373 (2001) και ιδίως τις αποφάσεις του ότι όλα τα Κράτη θα αποτρέψουν και καταστείλουν την χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών και δεν θα παρέχουν καμία μορφή υποστήριξης, ενεργής ή παθητικής, σε νομικά πρόσωπα ή άτομα που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της καταστολής στρατολόγησης μελών τρομοκρατικών ομάδων και της εξάλειψης της προμήθειας όπλων σε τρομοκράτες, Αναγνωρίζοντας την σημαντική ανάγκη ανάπτυξης της ικανότητας των Κρατών Μελών να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Επαναλαμβάνοντας την βαθειά του ανησυχία ότι τα κοιτάσματα πετρελαίου και οι σχετικές υποδομές τους, καθώς και άλλες υποδομές όπως φράγματα και εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας, που ελέγχουν το ΙSΙL, το ΑΝF και ενδεχομένως και άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, παράγουν ένα σημαντικό μερίδιο των εσόδων των ομάδων, μαζί με την εκβίαση, τις ιδιωτικές ξένες δωρεές, τα λύτρα από τις απαγωγές και τα κλοπιμαία από την περιοχή που ελέγχουν, τα οποία υποστηρίζουν τις προσπάθειές τους για στρατολόγηση και ενισχύουν την λειτουργική τους ικανότητα να οργανώνουν και να πραγματοποιούν τρομοκρατικές επιθέσεις, Καταδικάζοντας με τους πιο αυστηρούς όρους τις απαγωγές γυναικών και παιδιών, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για την εκμετάλλευση και την κακοποίησή τους, περιλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, του εξαναγκαστικού γάμου, που διαπράττουν το ΙSΙL, το ΑΝF και άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, και ενθαρρύνοντας όλους τους κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες που κατέχουν αποδεικτικά στοιχεία να τα θέσουν υπόψη του Συμβουλίου, όπως και οιεσδήποτε πληροφορίες ότι η εμπορία ανθρώπων μπορεί να υποστηρίζει οικονομικά τους δράστες, Επαναδιαβεβαιώνοντας την υποχρέωση των Κρατών Μελών να δεσμεύουν άμεσα κεφάλαια και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους ατόμων που διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ή διευκολύνουν την διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, νομικών προσώπων που κατέχονται ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τα άτομα αυτά, και ατόμων και νομικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό τους, ή σύμφωνα μες τις οδηγίες αυτών των ατόμων και νομικών προσώπων, περιλαμβανομένων κεφαλαίων που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητα ή τελούν άμεσα ή έμμεσα υπό τον έλεγχο αυτών των ατόμων και συνδεδεμένων ατόμων και νομικών προσώπων, Εκφράζοντας την ανησυχία του ότι οικονομικοί πόροι όπως το πετρέλαιο, τα παράγωγα πετρελαίου, τα σπονδυλωτά διυλιστήρια και σχετικά υλικά, άλλοι φυσικοί πόροι περιλαμβανομένων των πολύτιμων μετάλλων όπως χρυσός, ασήμι και χαλκός, διαμάντια και άλλα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται στο ΙSΙL, το ΑΝF και άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, και επισημαίνοντας ότι το απευθείας ή μη εμπόριο με το ΙSΙL, το ΑΝF σε αυτά τα υλικό θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση 2161 (2014), Υπενθυμίζοντας σε όλα τα Κράτη την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν ότι οποιοσδήποτε συμμετέχει στην χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία ή την διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών ή σε υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών θα παραπέμπεται στην δικαιοσύνη, Επαναδιαβεβαιώνοντας την απόφασή του 2133 (2014) και επισημαίνοντας πάλι ότι η πληρωμή λύτρων σε τρομοκρατικές ομάδες είναι μία πηγή εσόδων που στηρίζει τις προσπάθειες στρατολόγησης, ενισχύει την λειτουργική τους ικανότητα να οργανώνουν και να πραγματοποιούν τρομοκρατικές επιθέσεις και δίνει έναυσμα για μελλοντικά συμβάντα απαγωγής για λύτρα, Εκφράζοντας την ανησυχία του για την αυξημένη χρήση, σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, από τους τρομοκράτες και τους υποστηρικτές τους, νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, συγκεκριμένα του Διαδικτύου, για τη διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και την χρήση τους για την υποκίνηση, στρατολόγηση, χρηματοδότηση ή τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, Εκφράζοντας τον βαθύ προβληματισμό του για τα αυξημένα περιστατικά απαγωγής και ανθρωποκτονία ομήρων που διαπράττει το ΙSΙL, και καταδικάζοντας αυτές τις αποτρόπαιες και άνανδρες ανθρωποκτονίες που καταδεικνύουν ότι η τρομοκρατία είναι μία μάστιγα για όλη την ανθρωπότητα και θίγει ανθρώπους που προέρχονται από όλες τις περιοχές και τις θρησκείες ή τις πεποιθήσεις, Καλοσωρίζοντας την έκθεση για το ΑΝF και το ΙSΙL από την Ομάδα Παρακολούθησης των Κυρώσεων και Αναλυτικής Υποστήριξης που δημοσιεύθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2014, και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της, Επισημαίνοντας με ανησυχία τη συνεχή απειλή κατά της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας από το ΙSΙL, το ΑΝF και όλα τα άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, και επαναδιαβεβαιώνοντας την απόφασή του να αντιμετωπίσει σε όλες τις πτυχές αυτής της απειλής, Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου 7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Εμπόριο πετρελαίου 1.Καταδικάζει τυχόν ανάμειξη στο εμπόριο άμεσο ή έμμεσο, ιδίως πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου και των σπονδυλωτών διυλιστηρίων και σχετικού υλικού, με το ΙSΙL, το ΑΝF και οιαδήποτε άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που η Επιτροπή έχει καθορίσει ότι σχετίζονται με την Αλ-Κάιντα βάσει των αποφάσεων 1267 (1999) και 1989 (2011), και επαναλαμβάνει ότι αυτή η ανάμειξη θα συνιστούσε υποστήριξη αυτών των ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων και δύναται να οδηγήσει σε περαιτέρω καταχωρήσεις από την Επιτροπή, 2.Επαναδιαβεβαιώνει ότι τα Κράτη υποχρεούνται με την απόφαση 2161 (2014) να διασφαλίσουν ότι οι υπήκοοί τους και πρόσωπα εντός της επικράτειά τους δεν καθιστούν περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους, άμεσα ή έμμεσα, διαθέσιμα στο ΙSΙL, το ΑΝF και όλα τα άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα και επισημαίνει ότι αυτή η υποχρέωση ισχύει για το άμεσο ή έμμεσο εμπόριο πετρελαίου και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, σπονδυλωτών διυλιστηρίων και σχετικού υλικού, 3.Επαναδιαβεβαιώνει ότι τα Κράτη υποχρεούνται βάσει της απόφασης 2161 (2014) να δεσμεύσουν άμεσα τα κεφάλαια και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους του ΙSΙL, του ΑΝF και άλλων ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητα ή τελούν, άμεσα ή έμμεσα, υπό τον έλεγχο τους ή προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες τους, 4.Επανδιαβεβαιώνει ότι τα Κράτη υποχρεούνται βάσει της απόφασης 2161 (2014) να διασφαλίσουν ότι δεν καθίστανται διαθέσιμα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι, άμεσα ή έμμεσα, από τους υπηκόους τους ή από πρόσωπα εντός της επικράτειά τους, προς όφελος του ΙSΙL, του ΑΝF και άλλων ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, 5.Υπενθυμίζει ότι τα χρήματα και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι που διατίθενται προς όφελος των καταχωρημένων ατόμων ή νομικών προσώπων δεν κατέχονται πάντοτε άμεσα από αυτούς και υπενθυμίζει επίσης, ότι κατά την ταυτοποίηση αυτών των κεφαλαίων και ωφελημάτων, τα Κράτη πρέπει να επαγρυπνούν για την ύπαρξη της πιθανότητας τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ή ελέγχει έμμεσα το καταχωρημένο μέρος να μην είναι ορατά αμέσως, 6.Επιβεβαιώνει ότι οι οικονομικοί πόροι περιλαμβάνουν το πετρέλαιο, τα παράγωγα πετρελαίου, τα σπονδυλωτά διυλιστήρια και σχετικό υλικό, άλλους φυσικούς πόρους και άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι κεφάλαια αλλά που δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λήψη χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, 7.Τονίζει επομένως ότι τα Κράτη υποχρεούνται βάσει της απόφασης 2161 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ να δεσμεύουν χωρίς καθυστέρηση κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους του ΙSΙL, του ΑΝF και άλλων ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, περιλαμβανομένου του πετρελαίου, των προϊόντων πετρελαίου, των σπονδυλωτών διυλιστηρίων και σχετικού υλικού και άλλων φυσικών πόρων που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς ή από άτομα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες τους, καθώς και χρήματα ή διαπραγματεύσιμο όφελος που προκύπτει από αυτούς τους οικονομικούς πόρους, 8.Αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη και την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, των μεμονωμένων τρομοκρατών και των τρομοκρατικών οργανώσεων, περιλαμβανομένων των προϊόντων οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων, της παράνομης παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών και των προδρόμων χημικών ουσιών αυτών και την σημασία της συνεχούς διεθνούς συνεργασίας για αυτό τον σκοπό, 9.Τονίζει ότι τα Κράτη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι υπήκοοί τους και πρόσωπα εντός της επικράτειά τους δεν θα διαθέτουν, άμεσα ή έμμεσα, κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους, περιλαμβανομένων του πετρελαίου, των παραγώγων πετρελαίου, των σπονδυλωτών διυλιστηρίων και σχετικού υλικού και άλλων φυσικών πόρων που ταυτοποιούνται ότι κατευθύνονται ή συγκεντρώνονται για ή προς όφελος του ΙSΙL, του ΑΝF και άλλων ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, καθώς και οιαδήποτε κεφάλαια ή διαπραγματεύσιμα ωφελήματα που προκύπτουν από αυτούς τους οικονομικούς πόρους, 10.Εκφράζει την ανησυχία του ότι τα οχήματα, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, αυτοκινήτων και φορτηγών και δεξαμενόπλοιων, που αναχωρούν από ή προς περιοχές της Συρίας και του Ιράκ όπου δρα το ΙSΙL, το ΑΝF ή άλλες ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου, σπονδυλωτών διυλιστηρίων και σχετικού υλικού, χρημάτων και άλλων πολύτιμων ειδών περιλαμβανομένων των φυσικών πόρων όπως πολύτιμων μετάλλων και μεταλλευμάτων, όπως χρυσός, ασήμι, χαλκός και διαμάντια, καθώς και σπόρων και ζώων, μηχανημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών και τσιγάρων από ή για λογαριασμό αυτών των νομικών προσώπων για πώληση στις διεθνείς αγορές, για ανταλλαγή με όπλα ή για άλλες χρήσεις που μπορεί να συνεπάγεται παραβιάσεις της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων ή του εμπάργκο όπλων της παραγράφου 1 της απόφασης 2161 (2014) και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για την πρόληψη και αναχαίτιση δραστηριότητας που μπορεί να συνεπάγεται παραβιάσεις της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ή του στοχευμένου εμπάργκο όπλων της παραγράφου 1 της απόφασης 2161 (2014), 11.Επαναδιαβεβαιώνει ότι όλα τα Κράτη θα διασφαλίζουν ότι όποιο πρόσωπο συμμετέχει στην χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία ή την διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών ή την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών θα παραπέμπεται στην δικαιοσύνη και θα διασφαλίζουν ότι αυτές οι τρομοκρατικές ενέργειες θα χαρακτηρίζονται ως σοβαρά ποινικά αδικήματα στους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και ότι η ποινή θα αντικατοπτρίζει δεόντως την σοβαρότητα αυτών των τρομοκρατικών ενεργειών, και υπογραμμίζει ότι αυτή η υποστήριξη δύναται να παρασχεθεί μέσω του εμπορίου πετρελαίου και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, σπονδυλωτών διυλιστηρίων και σχετικού υλικού με το ΙSΙL, το ΑΝF και όλα τα άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, 12.Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη θα ενημερώσουν την Επιτροπή της απόφασης 1267/1989 εντός 30 ημερών από την απαγόρευση στην επικράτεια τους της μεταφοράς πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, σπονδυλωτών διυλιστηρίων και σχετικού υλικού προς ή από το ΙSΙL, το ΑΝF και καλεί τα Κράτη Μέλη να αναφέρουν στην Επιτροπή την έκβαση των διαδικασιών που κινούνται κατά φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων λόγω αυτής της δραστηριότητας, 13.Ενθαρρύνει την υποβολή στην Επιτροπή από τα Κράτη Μέλη αιτημάτων καταχώρησης φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες και σχετίζονται με το εμπόριο πετρελαίου με το ΙSΙL, το ΑΝF και όλα τα άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και εταιρείες που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα και ζητά από την Επιτροπή για τις Κυρώσεις κατά της Αλ-Κάιντα 1267/1989 να εξετάσει άμεσα τους χαρακτηρισμούς των ατόμων και εταιρειών που εμπλέκονται σε σχετικές δραστηριότητες εμπορίου πετρελαίου με το ΙSΙL, το ΑΝF και όλα τα άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, 14.Καλεί τα Κράτη Μέλη να βελτιώσουν την διεθνή, περιφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία, περιλαμβανομένης της αυξημένης ανταλλαγής πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση των διαδρομών λαθρεμπορίου που χρησιμοποιεί το ΙSΙL και το ΑΝF καθώς και να εξετάσουν την παροχή τεχνικής συνδρομής και ανάπτυξης ικανοτήτων ώστε να βοηθήσουν άλλα Κράτη Μέλη στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου και σπονδυλωτών διυλιστηρίων και σχετικού υλικού από το ΙSΙL, το ΑΝF και οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα. Πολιτιστική Κληρονομιά 15.Καταδικάζει την καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ιράκ και την Συρία, ειδικότερα από το ΙSΙL και το ΑΝF, είτε αυτή η καταστροφή είναι τυχαία ή σκόπιμη, περιλαμβανομένης της στοχευμένης καταστροφής θρησκευτικών τόπων και αντικειμένων, 16.Επισημαίνει με ανησυχία ότι το ΙSΙL, το ΑΝF και άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, παράγουν έσοδα από την ανάμειξη, άμεση ή έμμεση, με την λεηλασία και το λαθρεμπόριο αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς από αρχαιολογικούς τόπους, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία και άλλα μέρη στο Ιράκ και την Συρία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των προσπαθειών στρατολόγησης και για την ενίσχυση της λειτουργικής τους ικανότητας να οργανώνουν και πραγματοποιούν τρομοκρατικές επιθέσεις, 17.Επανδιαβεβαιώνει την απόφασή του στην παράγραφο 7 της απόφασης 1483 (2003) και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή εμπορίου αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράκ και της Συρίας και άλλων αντικειμένων αρχαιολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής, σπάνιας επιστημονικής και θρησκευτικής σημασίας που αφαιρέθηκαν παράνομα από το Ιράκ από τις 6 Αυγούστου 1990 και από την Συρία από τις 15 Μαρτίου 2011, περιλαμβανομένης της αποτροπής διασυνοριακού εμπορίου αυτών των αντικειμένων, επιτρέποντας κατ’αυτόν τον τρόπο την ενδεχόμενη ασφαλή επιστροφή τους στον Ιρακινό και Συριανό λαό και καλεί τον Οργανισμό των ΗΕ για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, την Ιντερπόλ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως αρμόζει, να συνδράμουν για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου. Απαγωγές για Λύτρα και Έξωθεν Δωρεές 18.Επαναδιαβεβαιώνει την καταδίκη των τα συμβάντων απαγωγών και ομηρίας από το ΙSΙL, το ΑΝF και όλα τα άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένου του σκοπού συγκέντρωσης χρημάτων ή επίτευξης πολιτικών παραχωρήσεων και εκφράζει την αποφασιστικότητά του να αποτρέψει τις απαγωγές και την ομηρία που διαπράττουν οι τρομοκρατικές ομάδες και να διασφαλίσει την ασφαλή απελευθέρωση ομήρων χωρίς πληρωμή λύτρων ή πολιτικές παραχωρήσεις, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, 19.Επαναδιαβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 (α) της απόφασης 2161 (2014) ισχύουν για τις πληρωμές λύτρων σε άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα καταχωρημένα στον Κατάλογο Κυρώσεων ενάντια στην Αλ-Κάιντα, ασχέτως του τρόπου και του προσώπου το οποίο καταβάλλει τα λύτρα, τονίζει ότι αυτή η υποχρέωση εφαρμόζεται στο ΙSΙL και το ΑΝF και καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να ενθαρρύνουν τους εταίρους του ιδιωτικού τομέα να υιοθετήσουν ή να ακολουθήσουν σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές για την πρόληψη και αντίδραση σε τρομοκρατικές απαγωγές χωρίς να καταβάλλουν λύτρα, 20.Επαναλαμβάνει το κάλεσμά του σε όλα τα Κράτη Μέλη να παρεμποδίσουν τους τρομοκράτες από το να ωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από την πληρωμή λύτρων ή από πολιτικές παραχωρήσεις και να διασφαλίζουν την ασφαλή απελευθέρωση ομήρων, και επαναδιαβεβαιώνει την ανάγκη όλα τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται στενά σε περιτπώσεις περιστατικών απαγωγής και ομηρίας που διαπράττουν τρομοκρατικές ομάδες, 21.Εκφράζει την βαθειά ανησυχία του για τις αναφορές περί συνέχισης έξωθεν δωρεών προς το ΙSΙL, το ΑΝF και άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα και υπενθυμίζει τη σημασία τήρησης από την πλευρά όλων των Κρατών Μελών της υποχρέωσής τους να διασφαλίζουν ότι οι υπήκοοί τους και πρόσωπα εντός της επικράτειας τους δεν θα κάνουν δωρεές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή ή σε όσους ενεργούν για λογαριασμό ή υπό τις εντολές καταχωρημένων νομικών προσώπων, 22.Υπογραμμίζει ότι δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν διαδραματίσει ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση του ΙSΙL και του ΑΝF, και ότι τα Κράτη Μέλη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι αυτή η υποστήριξη δεν θα καθίσταται διαθέσιμη σε αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες και άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα από τους υπηκόους τους και πρόσωπα εντός της επικράτειας τους, και παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα άμεσα με ενισχυμένη επαγρύπνηση του διεθνούς οικονομικού συστήματος και με συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς οργανισμούς για να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικές ροές μέσω φιλανθρωπικών δωρεών δεν θα εκτρέπονται προς το ΙSΙL, το ΑΝF και άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα. Τραπεζικά23.Παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός της επικράτειάς τους θα παρεμποδίσουν το ΙSΙL, το ΑΝF και άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα να έχουν πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, Όπλα και σχετικό υλικό 24.Επαναδιαβεβαιώνει την απόφασή του τα Κράτη να παρεμποδίσουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στο ΙSΙL, το ΑΝF και όλα τα άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα από την επικράτειά τους ή από υπηκόους τους εκτός της επικράτειάς τους ή με τη χρήση πλοίων ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία τους, οπλισμού και σχετικού υλικού κάθε τύπου συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών των ανωτέρω ειδών και τεχνική συμβουλή ή συνδρομή ή εκπαίδευση για τις στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και το κάλεσμά του στα Κράτη να εξεύρουν τρόπους εντατικοποίησης και επιτάχυνσης της ανταλλαγής λειτουργικών πληροφοριών αναφορικά με τη διακίνηση όπλων, και να προάγουν τον συντονισμό των προσπαθειών σε εθνικό, υποπεριφερειακό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, 25.Εκφράζει τον προβληματισμό του για την εξάπλωση όλων των όπλων και του σχετικού υλικού κάθε είδους, συγκεκριμένα τους φορητούς πυραύλους εδάφους-αέρος, στο ΙSΙL, το ΑΝF και όλα τα άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, και την πιθανή επίπτωση στην περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην παρακώλυση των προσπαθειών καταπολέμησης της τρομοκρατίας, 26.Υπενθυμίζει στα Κράτη Μέλη την υποχρέωσή τους βάσει παραγράφου 1 (γ) της απόφασης 2161 (2014), να αποτρέπουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και σχετικού υλικού κάθε είδους σε καταχωρημένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένου του ΙSΙL και του ΑΝF, 27.Καλεί όλα τα Κράτη να εξετάσουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή διακίνησης όλων των όπλων και του σχετικού υλικού κάθε είδους, ιδίως των φορητών πυραύλων εδάφους-αέρος, εάν υπάρχει εύλογη υποψία ότι αυτά τα όπλα και το σχετικό υλικό μπορεί να αποκτηθούν από το ΙSΙL, το ΑΝF ή άλλα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα, Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 28.Επαναδιαβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 (α) της απόφασης 2161 του Συμβουλίου Ασφαλείας ισχύουν για όλους τους χρηματοοικονομικούς οικονομικούς πόρους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτών που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στο Διαδίκτυο ή άλλων συναφών υπηρεσιών, που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της Αλ-Κάιντα και άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Κυρώσεων της Αλ-Κάιντα Υποβολή εκθέσεων 29.Καλεί τα Κράτη Μέλη να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή εντός 120 ημερών για τα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να τηρήσουν όσα επιβάλλονται με αυτή την απόφαση, 30.Ζητά από την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης των Κυρώσεων, σε στενή συνεργασία με άλλους αντιτρομοκρατικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών, να αξιολογήσει την επίπτωση αυτών των νέων μέτρων και να υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011) εντός 150 ημερών και από εκεί και εφεξής, να ενσωματώσει την αναφορά για την επίπτωση αυτών των νέων μέτρων στις εκθέσεις προς την Επιτροπή προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη της εφαρμογής, να αναγνωρίζονται απρόβλεπτες συνέπειες και αναπάντεχες προκλήσεις και να διευκολύνονται περαιτέρω αναπροσαρμογές όπου απαιτείται, και ζητά επιπλέον από την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011) να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας για την εφαρμογή αυτής της απόφασης ως μέρος των τακτικών προφορικών αναφορών προς το Συμβούλιο για την κατάσταση του συνολικού έργου της Επιτροπής και της Ομάδας Παρακολούθησης, 31.Αποφασίζει να συνεχίσει να εξετάζει το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία