Έγκριση Υπογραφής από ΤΑΙΠΕΔ της Σύμβασης Παραχώρησης Αναβάθμισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδος και Ιονίου (Ομάδα Α) και Αιγαίου (Ομάδα Β). ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΥΣΟΙΠ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνει την υπογραφή από την Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ της Σύμβασης Παραχώρησης των Περιφερειακών Αεροδρομίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2015 Πράξη του Ζ΄ κλιμακίου, κατ’ εφαρμογή των περί ΤΑΙΠΕΔ Διατάξεων του ν. 3986/2011 όπως ισχύει. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την από 25.11.2014 Απόφαση του Δ.Σ του ΤΑΙΠΕΔ με την οποία ανακηρύχτηκε προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία FRΑΡΟRΤ ΑG - SLΕΝΤΕL Ltd.
 • Το Παράρτημα ΙV «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων» του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Α΄ 28).
 • Το Τμήμα ΙΙ του Κεφαλαίου «Αποκρατικοποιήσεις» του Παραρτήματος Ι του ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222).
 • Την υπ’ αρ. 195/27.10.2011 (Β΄ 2501) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με θέμα τη μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011.
 • Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του ν. 3913/2011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18).
 • Τις από 4 Φεβρουαρίου 2014 Προσκλήσεις της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. στους προεπιλεγέντες επενδυτές για την Υποβολή Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ομάδας Α και Β του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Την πράξη 17/2015 του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκαν τα σχέδια των συμβάσεων για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης και της παροχής υπηρεσιών σε σχέση με τα περιφερειακά αεροδρόμια (Ομάδα Α και Β) και ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν.3986/2011 προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των Σχεδίων της Συμβάσεως Παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων (Ομάδα Α και Β).
 • Την ανάγκη άμεσης έγκρισης των Σχεδίων Σύμβασης παραχώρησης για την Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου (Ομάδα Α) και Αιγαίου (Ομάδα Β).
 • Την από 03.07.2015 εισήγηση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ,
 • Την υπ’ αριθμ. 3/06.02.2015 ΠΥΣ (Α΄ 24).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2γ του άρθρου 5 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως αυτή προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 95 του ν.4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 270).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3, 5, 9,18 και 19 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», (Α΄ 152), ιδίως δε τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5δ του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α΄ 14).
 • Το κεφάλαιο Β΄ ΙΙ του ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011-2015» (Α΄ 151), όπου αποτυπώνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 6Α του ν. 2362/1995 πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της περιόδου ετών 2011-2015, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3871/2010 (Α΄ 141).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1995/2362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2362 1995
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/3 2015
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015. 2011/3985 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημο[...]" 2012/4046 2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2012/4093 2012
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2014/4316 2014
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία