ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/Φ.0544/Μ.6758/ΑΣ456

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Τροποποίησης της Συμφωνίας της 15ης Σεπτεμβρίου 1992 μεταξύ Ελλάδος - Μεξικού για την αμοιβαία κατάργηση θεωρήσεως σε διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολό τους τις από 24 Μαρτίου 2014 και 25 Νοεμβρίου 2014 επιστολές, που ανταλλάχθηκαν στην Αθήνα μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνήθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 4 της Συμφωνίας Ελλάδος-Μεξικού για την αμοιβαία κατάργηση θεωρήσεως σε διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια (Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1992), το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική και ισπανική γλώσσα, καθώς και σε μετάφραση της τελευταίας στην ελληνική, έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας Ελλάδος-Μεξικού για την αμοιβαία κατάργηση θεωρήσεως σε διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 15 Σεπτεμβρίου 1992, και εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 209 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 31.12.1992.
  • Τις διατάξεις του Ν. 2949/2001 για την «Προξενική Διατίμηση και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθ. 243 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 19.10.2001.
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα για την «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ./63/2005, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 98 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 22.04.2005.
  • Την υπ’ αριθ. Υ6/25.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2109/Β/29.9.2015.
  • Το περιεχόμενο των από 24 Μαρτίου 2014 και 25 Νοεμβρίου 2014 ανταλλαγεισών επιστολών, με τις οποίες συμφωνήθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 4 της Συμφωνίας Ελλάδος-Μεξικού για την αμοιβαία κατάργηση θεωρήσεως σε διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια (Αθήνα, στις 15 Σεπτεμβρίου 1992).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/Υ6 2015
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία