Έγκριση της δι ανταλλαγεισών επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26.9.1966 για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσαρτημένων σ αυτή κειμένων (Κάιρο, 4 Ιουλίου 2016 και 28 Ιουλίου 2016).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Container
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολό τους τις από 4 Ιουλίου 2016, υπ αριθμ. F.237/ΑS 876, και από 28 Ιουλίου 2016 επιστολές, που αντηλλάγησαν στο Κάιρο μεταξύ της Ελληνικής Πρεσβείας και του Υπουργείου Διεθνούς Συνεργασίας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνήθηκε η παράταση της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσαρτημένων σ αυτή κειμένων, κατά ένα έτος, ήτοι, από 10 Ιουλίου 2016 έως 9 Ιουλίου 2017, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΕΣΒΗΣ Κάιρο, 4 Ιουλίου 2016 Φ.237/ΑS 876 Έχω την τιμή να αναφερθώ στο Άρθρο 7 της Σύμβασης για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων, η οποία υπογράφηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1966 μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων μας και στην ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2015 και 29 Ιουνίου 2015, με τις οποίες ο χρόνος υλοποίησης της εν λόγω Σύμβασης παρατάθηκε για ένα έτος από τις 10 Ιουλίου 2015. Δεδομένου ότι η πιο πάνω παράταση λήγει στις 9 Ιουλίου 2016, προτείνω στην Εξοχότητά Σας την παράταση του ανωτέρω διαστήματος για ένα ακόμη έτος από την ημερομηνία λήξης της, στην διάρκεια της οποίας όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από Έλληνες υπηκόους κατά την περίοδο η οποία μνημονεύεται στην Σύμβαση του 1966 θα διευθετηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έλληνες υπήκοοι θα υποβάλουν όλα τα σχετικά ή ελλείποντα έγγραφα. Θα ήμουν ευγνώμων αν η Εξοχότητά Σας επιβεβαιώσει την έγκριση της Κυβέρνησής σας για το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής, με την οποία η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας θα θεωρηθούν ως συμφωνία για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης για ένα έτος από τις 10 Ιουλίου 2016. Παρακαλώ δεχθείτε, Εξοχότατε, την διαβεβαίωση της υψηλής εκτίμησής μου. (υπογραφή) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΠρέσβηςΑ.Ε. Υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας Της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Κυρία Sahar Νasr Ακριβής μετάφραση του συνημμένου εγγράφου από τα αγγλικά. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2016 Ο μεταφραστής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  28 Ιουλίου 2016 Κάιρο(Αίγυπτος) Α.Ε. κύριο Χριστόδουλο Λάζαρη Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο Πρεσβεία της Ελλάδας Κάιρο (Αίγυπτος) Θέμα: Σύμβαση για την Αποζημίωση των Ελληνικών Συμφερόντων μεταξύ της Κυβέρνησης της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της Ελλάδας Εξοχότατε,Θα ήθελα να διατυπώσω την εκτίμησή μας για την συνεχιζόμενη και επιτυχή συνεργασία και μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Έλαβα με ευχαρίστηση την από 4 Ιουλίου 2016 επιστολή της Εξοχότητάς σας σχετικά με την πρόταση της περαιτέρω παράτασης της Σύμβασης για την Αποζημίωση των Ελληνικών Συμφερόντων, η οποία υπογράφηκε μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων μας στις 26 Σεπτεμβρίου 1966 και ισχύει μέχρι τις 9 Ιουλίου 2016. Προς τούτο, παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Αιγύπτου δεν έχει αντίρρηση για την παράταση της εν λόγω Σύμβασης για ένα έτος, μέχρι τις 9 Ιουλίου 2017, όπως αναφέρεται στην επιστολή. Προσβλέπω σε στενότερη συνεργασία με την Κυβέρνηση της Ελλάδας, αξιοποιώντας την αμοιβαία επωφελή συνεργασία μας καθώς και την συνεργασία μας για την προώθηση της ολοκληρωμένης οικονομικής ανάπτυξης. Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής για να ανανεώσω, προς την Εξοχότητά Σας, την διαβεβαίωση της υψηλής εκτίμησής μας. Ειλικρινώς,(υπογραφή)SΑΗΑR ΝΑSR Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις του άρθρου 7 της Συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδας και της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσαρτημένων σ αυτή κειμένων, που υπογράφηκε στο Κάιρο, την 26η Σεπτεμβρίου 1966 και του άρθρου 7 του Α.Ν. 22/1967, με τον οποίο κυρώθηκε η ανωτέρω Συμφωνία, (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/14.06.1967),
  • τη διάταξη της παραγράφου 3 β των συμφωνηθέντων πρακτικών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο για ορισμένα οικονομικά θέματα που εκκρεμούν, τα οποία κυρώθηκαν με το Ν. 1704/1987, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 87/τ.Α΄/09.06.1987,
  • τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005,
  • το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • το περιεχόμενο των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1987/1704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1704 1987
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/22 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label