Απόφαση 2292 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2292 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2292 (2016) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7715η συνεδρίασή του, στις 14 Ιουνίου 2016 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας το εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης, το οποίο έχει επιβληθεί, τροποποιηθεί και επιβεβαιωθεί με τις αποφάσεις 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2174 (2014), 2213 (2015), 2214 (2015) και 2278 (2016). Υπενθυμίζοντας την απόφαση 2259 (2015), με την οποία χαιρετίστηκε η υπογραφή, στις 17η Δεκεμβρίου 2015, της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας στο Skhirat του Μαρόκου, και προσυπεγράφη το Ανακοινωθέν της Ρώμης, της 13ης Δεκεμβρίου 2015, για την υποστήριξη της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης («GΝΑ»), ως της μόνης νόμιμης κυβέρνησης της Λιβύης, η οποία θα πρέπει να εδρεύει στην Τρίπολη, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του για την πλήρη εφαρμογή της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας, και, περαιτέρω, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του, ως προς το ζήτημα αυτό, για υποστήριξη της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης. Επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του δέσμευση για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Λιβύης. Επαναλαμβάνοντας τη βαθιά του ανησυχία για την αυξανόμενη απειλή των τρομοκρατικών ομάδων στη Λιβύη οι οποίες διακηρύσσουν αφοσίωση στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙSΙL) (επίσης γνωστό και ως Da’esh), την αυξανόμενη τάση των ομάδων να συσχετίζονται με αυτό, καθώς και τη συνεχιζόμενη παρουσία άλλων, συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα, τρομοκρατικών ομάδων και ατόμων που επιχειρούν εκεί, και υπενθυμίζοντας, εν προκειμένω, τις υποχρεώσεις δυνάμει της απόφασης 2253 (2015). Υπενθυμίζοντας την απόφασή του 2178 (2014), και, ειδικότερα, την παράγραφο 5 της εν λόγω απόφασης, και εκφράζοντας ανησυχία για το ότι η ροή των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών στη Λιβύη μπορεί να αυξήσει την ένταση, τη διάρκεια και την πολυπλοκότητα της σύρραξης και να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τα Κράτη προέλευσης, διέλευσης και μετακίνησής τους. Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την απειλή που συνιστούν τα μη ασφαλισμένα όπλα και πυρομαχικά στη Λιβύη και η διάδοσή τους, η οποία υπονομεύει τη σταθερότητα στη Λιβύη και την περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω της μεταφοράς τους προς ένοπλες ομάδες, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων, και υπογραμμίζοντας τη σημασία της συντονισμένης διεθνούς υποστήριξης προς τη Λιβύη και την περιοχή για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Εκφράζοντας ανησυχία για το ότι η κατάσταση στη Λιβύη επιδεινώνεται με το λαθρεμπόριο παράνομων όπλων και συναφούς υλικού, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων, υπογραμμίζοντας την ανησυχία του για τις καταγγελίες για παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων δια θαλάσσης, ξηράς ή αέρος, και εκφράζοντας, περαιτέρω, την ανησυχία του για το ότι τα εν λόγω όπλα και το συναφές υλικό χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές ομάδες που επιχειρούν στη Λιβύη, συμπεριλαμβανόμενου του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙSΙL). Χαιρετίζοντας το Ανακοινωθέν της Βιέννης, της 16ης Μαΐου 2016, το οποίο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα να ενταθούν οι συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ των νόμιμων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνάμεων ασφαλείας της Λιβύης, τις προτρέπει να εργαστούν με ταχείς ρυθμούς για τη δημιουργία ενιαίας διοίκησης, σύμφωνα με τη Λιβυκή Πολιτική Συμφωνία για το συντονισμό της πάλης κατά του Da’esh και των καθορισμένων από τα Ηνωμένα Έθνη τρομοκρατικών ομάδων στο έδαφος της Λιβύης, και υπογραμμίζει ότι η Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει κατάλληλα αιτήματα εξαίρεσης από το εμπάργκο όπλων προς την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1970 (2011) (εφεξής «η Επιτροπή»), για την προμήθεια του απαραίτητου θανατηφόρου οπλισμού και υλικού, με στόχο την αντιμετώπιση των καθορισμένων από τα Ηνωμένα Έθνη τρομοκρατικών ομάδων και την καταπολέμηση του Da’esh σε όλη τη Λιβύη. Υπενθυμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, καθορίζει το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις δραστηριότητες στον ωκεανό. Επαναλαμβάνοντας το αίτημά του, στην απόφαση 2278 (2016), προς την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, να ορίσει ένα σημείο επαφής για την ενημέρωση της Επιτροπής, κατόπιν αιτήματός της, και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο της Επιτροπής όσον αφορά στη δομή των δυνάμεων ασφαλείας που είναι υπό τον έλεγχό της, τις ενοποιημένες διαδικασίες προμηθειών, την υφιστάμενη υποδομή για τη διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης, καταγραφής, συντήρησης και διανομής στρατιωτικού εξοπλισμού από τις δυνάμεις ασφαλείας της Κυβέρνησης, καθώς και τις ανάγκες εκπαίδευσης, και υπογραμμίζει τη σημασία άσκησης ελέγχου στα όπλα και ασφαλούς αποθήκευσής τους από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Επιβεβαιώνοντας ότι η Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης μπορεί να υποβάλει αιτήματα εξαίρεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 2174 (2014), για την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πυρομαχικών και ανταλλακτικών, για χρήση από τις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας που είναι υπό τον έλεγχό της, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση του ΙSΙL (του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στο Λεβάντε, γνωστού και ως Da’esh), ομάδων που έχουν δηλώσει αφοσίωση στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε, της Αnsar Αl Sharia, και άλλων ομάδων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και επιχειρούν στη Λιβύη, και καλεί την Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της παραγράφου 24 της απόφασης 1970 (2011) να εξετάζει ταχέως τα αιτήματα αυτά, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της. Επιβεβαιώνοντας ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 10 της απόφασης 2095 (2013), οι προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού και η παροχή κάθε τεχνικής συνδρομής, εκπαίδευσης ή οικονομικής βοήθειας, όταν προορίζονται αποκλειστικά για την παροχή συνδρομής για την ασφάλεια ή τον αφοπλισμό προς την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης και τις δυνάμεις εθνικής ασφάλειας που είναι υπό τον έλεγχό της, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης προς και έγκρισης από την Επιτροπή. Λαμβάνοντας υπόψη την τελική έκθεση S/2016/209 της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 24 της απόφασης 1973 (2011) και τροποποιήθηκε με την απόφαση 2040 (2012), που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 24 (δ) της απόφασης 2213 (2015), και τα πορίσματα και τις συστάσεις που περιέχονται σ’ αυτή, ιδίως τις αναφορές της Ομάδας σε σχέση με τις τακτικές παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων, παρά την ενίσχυση των μέτρων. Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 23ης Μαΐου 2016, να παρατείνει την εντολή της Επιχείρησης «Σοφία» της Ναυτικής Δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕUΝΑVFΟR ΜΕD οperatiοn “Sοphia”) κατά ένα έτος και να προσθέσει περαιτέρω υποστηρικτικά καθήκοντα στην εντολή της, συμπεριλαμβανόμενης της εφαρμογής του εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών στην ανοιχτή θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Έχοντας επίγνωση της πρωταρχικής του ευθύνης για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επιβεβαιώνοντας την απόφασή του ότι η τρομοκρατία, σε όλες της τις μορφές και εκφάνσεις, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Καταδικάζει τις ροές όπλων και συναφούς υλικού που μεταφέρονται προς ή από τη Λιβύη, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων, μεταξύ άλλων προς το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙSΙL) και άλλες τρομοκρατικές ομάδες στη Λιβύη. 2.Καλεί τα Κράτη Μέλη να καταπολεμήσουν με όλα τα μέσα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διεθνούς προσφυγικού δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές πράξεις. 3.Αποφασίζει, με στόχο την αντιμετώπιση της απειλής που αποτελούν τα μη ασφαλισμένα όπλα και πυρομαχικά στη Λιβύη και η διάδοσή τους, να εξουσιοδοτήσει, υπό αυτές τις εξαιρετικές και ειδικές περιστάσεις, για μια περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, τα Κράτη Μέλη, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών, με κατάλληλες διαβουλεύσεις με την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, να επιθεωρούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην ανοιχτή θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, τα σκάφη που κατευθύνονται προς ή έρχονται από τη Λιβύη, για τα οποία έχουν εύλογους λόγους να θεωρούν ότι μεταφέρουν όπλα ή σχετικό υλικό προς ή από τη Λιβύη, άμεσα ή έμμεσα, κατά παράβαση των παραγράφων 9 ή 10 της απόφασης 1970 (2011), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 της απόφασης 2009 (2011), τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 2095 (2013) και την παράγραφο 8 της απόφασης 2174 (2014), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω Κράτη Μέλη καταβάλλουν καλόπιστες προσπάθειες να λαμβάνουν προηγουμένως τη συγκατάθεση του Κράτους της σημαίας του σκάφους, πριν τη διενέργεια οποιωνδήποτε επιθεωρήσεων δυνάμει της παρούσας παραγράφου και καλεί όλα τα Κράτη σημαίας των προαναφερόμενων σκαφών να συνεργάζονται με τις επιθεωρήσεις αυτές. 4.Εξουσιοδοτεί τα Κράτη Μέλη τα οποία διεξάγουν επιθεωρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών, να χρησιμοποιούν όλα τα μέτρα τα οποία αναλογούν στις συγκεκριμένες περιστάσεις για τη διεξαγωγή τέτοιων επιθεωρήσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά περίπτωση, και προτρέπει τα Κράτη Μέλη που διεξάγουν τις επιθεωρήσεις αυτές να το πράττουν χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή αδικαιολόγητη παρέμβαση στην άσκηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. 5.Εξουσιοδοτεί όλα τα Κράτη Μέλη, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών να, και αποφασίζει ότι όλα τα εν λόγω Κράτη Μέλη θα, όταν ανακαλύπτουν αντικείμενα που απαγορεύονται από την παράγραφο 9 ή 10 της απόφασης 1970, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 13 της απόφασης 2009 (2011), τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 2095 (2013) και την παράγραφο 8 της απόφασης 2174 (2014), κατάσχουν και διαθέτουν (π.χ. μέσω καταστροφής, αχρήστευσης, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού, προς διάθεση) τα εν λόγω αντικείμενα, επιβεβαιώνει, περαιτέρω, την απόφασή του όλα τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται στις προσπάθειες αυτές, εξουσιοδοτεί τα Κράτη Μέλη, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών, να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τη μεταφορά των εν λόγω αντικειμένων, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων αυτών, και προτρέπει τα Κράτη Μέλη, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών, να αποφεύγουν την πρόκληση βλάβης στο θαλάσσιο περιβάλλον ή στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 6.Επιβεβαιώνει ότι οι εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με επιθεωρήσεις που διεξάγονται από πολεμικά πλοία και πλοία που ανήκουν σε ή επιχειρούν για και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από Κράτος και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κρατική, μη εμπορική υπηρεσία, και τα οποία είναι σαφώς επισημασμένα και αναγνωρίσιμα ως τέτοια. 7.Υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις δεν εφαρμόζονται σε σκάφη που δικαιούνται κρατικής ασυλίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 8.Επιβεβαιώνει ότι η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει την εξουσία εκτροπής των σκαφών και των πληρωμάτων τους προς ένα κατάλληλο λιμένα, για τη διευκόλυνση της εν λόγω διάθεσης, με τη συναίνεση του Κράτους του λιμένα, επιβεβαιώνει, περαιτέρω, ότι η εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 περιλαμβάνει την εξουσία χρήσης όλων των μέτρων που αναλογούν στις συγκεκριμένες περιστάσεις, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά περίπτωση, για την κατάσχεση των αντικειμένων που ορίζονται στην παράγραφο 3, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων. 9.Επιβεβαιώνει ότι οι εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με το λαθρεμπόριο παράνομων όπλων και συναφούς υλικού στην ανοιχτή θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των Κρατών Μελών βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων υπέχουν βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UΝCLΟS), μεταξύ άλλων της γενικής αρχής της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Κράτους σημαίας επί των σκαφών του στην ανοιχτή θάλασσα, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, υπογραμμίζει, ιδίως, ότι η απόφαση αυτή δεν θεωρείται ότι καθιερώνει εθιμικό διεθνές δίκαιο. 10.Αποφασίζει ότι, όταν ένα Κράτος Μέλος, ενεργώντας σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών, αναλαμβάνει να διεξάγει μια επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσας απόφασης, το εν λόγω Κράτος Μέλος ή ο περιφερειακός οργανισμός μέσω του οποίου ενεργεί, υποβάλλει ταχέως μια αρχική γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή που θα περιέχει, ειδικότερα, επεξήγηση των λόγων για την επιθεώρηση, τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν προκειμένου να ζητηθεί η συναίνεση του Κράτους σημαίας του σκάφους, τα αποτελέσματα της εν λόγω επιθεώρησης, και κατά πόσον ή όχι υπήρξε συνεργασία, και, σε περίπτωση που εντοπιστούν απαγορευμένα για μεταφορά αντικείμενα, περαιτέρω ζητά από το εν λόγω Κράτος Μέλος ή τον περιφερειακό οργανισμό να υποβάλλει προς την Επιτροπή, σε μεταγενέστερο στάδιο, μια επακόλουθη γραπτή έκθεση που να περιέχει σχετικές λεπτομέρειες για την επιθεώρηση, την κατάσχεση και τη διάθεση, καθώς και σχετικές λεπτομέρειες για τη μεταφορά, συμπεριλαμβανόμενης της περιγραφής των αντικειμένων, της προέλευσης και του σκοπούμενου προορισμού τους, εάν οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν στην αρχική έκθεση, και ζητά από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κράτος σημαίας του επιθεωρηθέντος σκάφους ότι έχει πραγματοποιηθεί επιθεώρηση, επισημαίνει το δικαίωμα κάθε Κράτους Μέλους να απευθύνεται γραπτώς στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή κάθε πτυχής της παρούσας απόφασης και ενθαρρύνει, περαιτέρω, την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να μοιράζεται σχετικές πληροφορίες με τα Κράτη Μέλη που επιχειρούν βάσει της εξουσιοδότησης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση. 11.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη και την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να μοιράζονται σχετικές πληροφορίες με την Επιτροπή, καθώς και με εκείνα τα Κράτη Μέλη και εκείνους τους περιφερειακούς οργανισμούς που επιχειρούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. 12.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει, μετά από ενημέρωση από την Εκτελεστική Διεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών (CΤΕD), σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Αναλυτικής Υποστήριξης και Επίβλεψης των Κυρώσεων, καθώς και με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1973, μια έκθεση, εντός 30 ημερών, σε σχέση με την απειλή που αποτελούν για τη Λιβύη και τις γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές που στρατολογούνται από ή εντάσσονται στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙSΙL, γνωστό και ως Da’esh), την Αλ Κάιντα και συνδεόμενα άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες. 13.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-09-16 Απόφαση 2292 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/173
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία