Απόφαση 2317 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη Σομαλία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2317 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2317 (2016) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7807η συνεδρίαση του στις 10 Νοεμβρίου 2016 Το Συμβούλιο Ασφαλείας: Υπενθυμίζοντας όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία και την Ερυθραία, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2036 (2012), 2023 (2011), 2093 (2013), 2111 (2013), 2124 (2013), 2125 (2013), 2142 (2014), 2182 (2014) και 2244 (2015). Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές εκθέσεις της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία (SΕΜG) σχετικά με τη Σομαλία (S/2016/919) και σχετικά με την Ερυθραία (S/2016/920) και τα συμπεράσματά τους για την κατάσταση τόσο στη Σομαλία όσο και στην Ερυθραία. Επαναβεβαιώνοντας το σεβασμό του για την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας, του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας αντίστοιχα. Καταδικάζοντας οποιεσδήποτε ροές όπλων και προμήθειες πυρομαχικών προς και μέσω της Σομαλίας κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία και προς την Ερυθραία κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην Ερυθραία, ως σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Εκφράζοντας την ανησυχία του ότι η Αλ-Σαμπάαμπ (Αl-Shabaab) εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα της Σομαλίας και της περιοχής. Χαιρετίζοντας την περαιτέρω βελτιωμένη σχέση μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, των περιφερειακών διοικήσεων και της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία και υπογραμμίζοντας τη σημασία της περαιτέρω βελτίωσης και ενίσχυσης αυτής της σχέσης στο μέλλον. Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για τη βελτίωση των γνωστοποιήσεών της προς την Επιτροπή σύμφωνα με τις αποφάσεις 751 (1992) και 1907 (2009) σχετικά με τη Σομαλία και την Ερυθραία (η «Επιτροπή»), προσβλέποντας σε περαιτέρω πρόοδο στο μέλλον, ιδιαίτερα σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις μετά την παράδοση, και υπενθυμίζοντας ότι η βελτιωμένη διαχείριση των όπλων και των πυρομαχικών στη Σομαλία αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο για την επίτευξη περισσότερης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας να αποκαταστήσει τους βασικούς οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς θεσμούς και την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση και τις δομικές μεταρρυθμίσεις και χαιρετίζοντας την ψήφιση του νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την ίδρυση ενός Κέντρου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικονομικής νομιμότητας και διαφάνειας κατά την πορεία προς τις εκλογές και κατά τη διεξαγωγή των εκλογών στη Σομαλία το 2016, και τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προαγωγή της διαφάνειας και την αύξηση της αμοιβαίας λογοδοσίας στη Σομαλία. Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις εκθέσεις περί παράνομης, μη δηλωμένης και μη ρυθμισμένης αλιείας στα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Σομαλίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποχής από την παράνομη, μη δηλωμένη και μη ρυθμισμένη αλιεία, χαιρετίζοντας την υποβολή περαιτέρω εκθέσεων για το ζήτημα και ενθαρρύνοντας την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, να διασφαλίσει ότι οι άδειες αλιείας χορηγούνται με υπεύθυνο τρόπο και σύμφωνα με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο της Σομαλίας. Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και καταδικάζοντας με τους αυστηρότερους όρους οποιονδήποτε παρεμποδίζει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και την υπεξαίρεση ή εκτροπή κεφαλαίων ή προμηθειών που προορίζονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Υπενθυμίζοντας ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας έχει την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία του πληθυσμού της και αναγνωρίζοντας την ευθύνη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, σε συνεργασία με τις περιφερειακές διοικήσεις, να οικοδομήσει την ικανότητα των δικών της δυνάμεων εθνικής ασφαλείας, ως ζήτημα προτεραιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο συνεδριάσεις και τις έξι επιστολές μεταξύ του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης της Ερυθραίας και της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ότι η Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία δεν είχε τη δυνατότητα να επισκεφθεί την Ερυθραία από το 2011 ώστε να εκτελέσει πλήρως την εντολή της και υπογραμμίζοντας ότι η πιο στενή συνεργασία θα βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συμμόρφωση της Ερυθραίας με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των δύο προηγούμενων εντολών της η Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία δεν βρήκε καμία απόδειξη ότι η Κυβέρνηση της Ερυθραίας υποστηρίζει την Αλ-Σαμπάαμπ (Αl-Shabaab). Εκφράζοντας ανησυχία σχετικά με τις εκθέσεις της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ερυθραίας σε ορισμένες περιφερειακές ένοπλες ομάδες και ενθαρρύνοντας την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία να παρέχει περαιτέρω λεπτομερείς εκθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία για αυτό το ζήτημα. Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αναφορές σε μαχητές από το Τζιμπουτί που αγνοούνται από τις συγκρούσεις του 2008, προτρέποντας την Ερυθραία να μοιραστεί τυχόν διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφορίες για τους μαχητές, μεταξύ άλλων με την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία. Χαιρετίζοντας την απελευθέρωση τεσσάρων αιχμαλώτων πολέμου από την Ερυθραία το Μάρτιο του 2016, εκφράζοντας την υποστήριξη του στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Κράτους του Κατάρ και ενθαρρύνοντας περαιτέρω διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Κράτους του Κατάρ προκειμένου να επιτευχθεί οριστική και δεσμευτική λύση για την επίλυση αυτού του ζητήματος καθώς και της συνοριακής διένεξης μεταξύ του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας. Υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στη συμμόρφωση όλων των Κρατών Μελών με τους όρους του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε στην Ερυθραία με την απόφαση 1907 (2009). Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Σομαλία, καθώς και η διένεξη ανάμεσα στο Τζιμπουτί και την Ερυθραία εξακολουθεί να συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας με βάση το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: Εμπάργκο όπλων 1.Επαναβεβαιώνει το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992), το οποίο έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 33 έως 38 της απόφασης 2093 (2013) και τις παραγράφους 4 έως 17 της απόφασης 2111 (2013), την παράγραφο 14 της απόφασης 2125 (2013), την παράγραφο 2 της απόφασης 2142 (2014) και τις παραγράφους 2 έως 10 της απόφασης 2244 (2015) (εφεξής το «εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία»). 2.Αποφασίζει να παρατείνει την ισχύ των διατάξεων που ορίζονται στην παράγραφο 2 της απόφασης 2142 (2014) έως τις 15 Νοεμβρίου 2017 και, σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει ότι το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία δεν ισχύει για παραδόσεις όπλων, πυρομαχικών ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή την παροχή συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης, που αποσκοπούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Σομαλίας για την παροχή ασφάλειας για το Σομαλικό λαό, εξαιρουμένων των παραδόσεων των αντικειμένων που ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2111 (2013). 3.Επαναβεβαιώνει ότι η είσοδος σε λιμένες της Σομαλίας για προσωρινές επισκέψεις, σκαφών που μεταφέρουν όπλα και σχετικό υλικό για αμυντικούς σκοπούς δεν ισοδυναμεί με παράδοση αυτών των αντικειμένων κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα αντικείμενα παραμένουν πάντοτε πάνω σε αυτά τα πλοία. 4.Επαναλαμβάνει ότι τα όπλα ή ο στρατιωτικός εξοπλισμός που πωλούνται ή παρέχονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Σομαλίας δεν μπορούν να μεταπωληθούν, μεταβιβαστούν ή καταστούν διαθέσιμα προς χρήση σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα που δεν υπηρετεί στις Εθνικές Δυνάμεις Ασφαλείας της Σομαλίας και υπογραμμίζει την ευθύνη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής διαχείρισης, αποθήκευσης και διαφύλαξης των αποθεμάτων τους. 5.Χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας εγκαινίασε μία αυστηρότερη διαδικασία καταχώρησης, καταγραφής και σήμανσης όπλων, εκφράζει ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με τη συνεχιζόμενη εκτροπή όπλων από το εσωτερικό της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, σημειώνει ότι είναι ζωτικής σημασίας η περαιτέρω βελτιωμένη διαχείριση όπλων με σκοπό την πρόληψη της εκτροπής τους, χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας να αναπτύξει λεπτομερείς Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας για τη διαχείριση όπλων και πυρομαχικών και παροτρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να οριστικοποιήσει και να εφαρμόσει αυτές τις διαδικασίες το συντομότερο δυνατό. 6.Χαιρετίζει ακόμη τις προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας να συστήσει την Κοινή Ομάδα Επαλήθευσης και παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να υποστηρίξουν τη βελτιωμένη διαχείριση όπλων και πυρομαχικών ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας να διαχειρίζεται όπλα και πυρομαχικά. 7.Χαιρετίζει τη βελτίωση στην υποβολή εκθέσεων εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας βάσει της παραγράφου 9 της απόφασης 2182 (2014) και όπως ζητείται στην παράγραφο 7 της απόφασης 2244 (2015), καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας και τις περιφερειακές διοικήσεις να θέσουν ως προτεραιότητα μία βιώσιμη και περιεκτική συμφωνία για τη σύνθεση των Δυνάμεων Ασφαλείας της Σομαλίας βάσει της Εθνικής Πολιτικής Ασφαλείας και ζητεί από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να υποβάλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης 2182 (2014) και όπως ζητείται στην παράγραφο 7 της απόφασης 2244 (2015) σχετικά με τη δομή, τη σύνθεση, την ισχύ και τη διάταξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στην κατάσταση των περιφερειακών δυνάμεων και των δυνάμεων πολιτοφυλακής έως τις 30 Μαρτίου 2017 και κατόπιν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. 8.Υπενθυμίζει ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας έχει την πρωταρχική ευθύνη να υποβάλει γνωστοποιήσεις στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 8 της απόφασης 2142 (2014) και χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για τη βελτίωση των γνωστοποιήσεών της προς την Επιτροπή. 9.Καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να βελτιώσει την ταχύτητα υποβολής και το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων σχετικά με την ολοκλήρωση των παραδόσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2142 (2014) και σχετικά με τη μονάδα προορισμού κατά τη διανομή των εισαγόμενων όπλων και πυρομαχικών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 της απόφασης 2142 (2014). 10.Τονίζει τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες γνωστοποίησης που ορίζονται στην παράγραφο 11 (α) της απόφασης 2111 (2013), υπογραμμίζει την ανάγκη τα Κράτη Μέλη να τηρήσουν αυστηρά τις διαδικασίες γνωστοποίησης για την παροχή συνδρομής στην ανάπτυξη των θεσμών του τομέα ασφαλείας της Σομαλίας και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να θεωρούν την Εγκύκλιο Συνδρομής ως προς την Εφαρμογή της 14ης Μαρτίου 2016 ως κατευθυντήριες γραμμές. 11.Υπενθυμίζει την παράγραφο 2 της απόφασης 2142 (2014) και επισημαίνει ότι η υποστήριξη για την ανάπτυξη των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Σομαλίας δύναται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οικοδόμηση υποδομής και την παροχή μισθών και επιδομάτων αποκλειστικά για τις Εθνικές Δυνάμεις Ασφαλείας της Σομαλίας. 12.Προτρέπει στη στενότερη συνεργασία της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2182 (2014), για την καταγραφή και καταχώρηση όλου του στρατιωτικού εξοπλισμού που έχει κατασχεθεί λόγω των επιθετικών επιχειρήσεων ή κατά την εκτέλεση των εντολών τους, συμπεριλαμβανομένων και άλλων Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Σομαλίας, όπως αρμόζει. 13.Καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας και τις περιφερειακές διοικήσεις να ενισχύσουν την πολιτική εποπτεία των Δυνάμεων Ασφαλείας της, να υιοθετήσουν και να υλοποιήσουν κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης όλου του προσωπικού του σχετικού με την άμυνα και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα μέσω της έρευνας και της δίωξης ατόμων που ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και, στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τη σημασία της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δέουσας Επιμέλειας του Γενικού Γραμματέα σε σχέση με την υποστήριξη που παρέχουν τα Ηνωμένα Έθνη στον Εθνικό Στρατό της Σομαλίας. 14.Υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης και προσδόκιμης καταβολής μισθών στις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας και καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να εφαρμόσει συστήματα για τη βελτίωση της λογοδοσίας και της έγκαιρης καταβολής μισθοδοσίας και της παροχής προμηθειών στις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας. 15.Υπενθυμίζει την ανάγκη οικοδόμησης των ικανοτήτων των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Σομαλίας, ιδιαίτερα την παροχή εξοπλισμού, εκπαίδευσης και καθοδήγησης, με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστων και επαγγελματικών δυνάμεων ασφαλείας ώστε να καταστεί δυνατή η σταδιακή μεταβίβαση των καθηκόντων ασφαλείας από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) στις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας και ενθαρρύνει την περαιτέρω υποστήριξη δωρητών στο εν λόγω πλαίσιο. 16.Επαναβεβαιώνει ακόμη το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην Ερυθραία με τις παραγράφους 5 και 6 της απόφασης 1907 (2009) (εφεξής «εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην Ερυθραία»). Απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια 17.Εκφράζει ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αναφορές περί διαφθοράς και εκτροπής δημόσιων πόρων που θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες οικοδόμησης του κράτους, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις αναφορές περί οικονομικών ατασθαλιών που αφορούν μέλη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, των περιφερειακών διοικήσεων, των Ομοσπονδιακών Κρατών Μελών και του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, που θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες οικοδόμησης του κράτους, και, σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει ότι άτομα που εμπλέκονται σε πράξεις οι οποίες απειλούν την ειρήνη και τη διαδικασία συμφιλίωσης στη Σομαλία μπορεί να καταχωρηθούν για τη λήψη στοχευμένων μέτρων. 18.Χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για τη βελτίωση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενθαρρύνει τις Σομαλικές αρχές να διατηρήσουν το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και να συνεχίσουν την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχει προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την υποστήριξη της συνέχισης του Εποπτευόμενου Προγράμματος Προσωπικού και την αυξημένη διαφάνεια, λογοδοσία, πληρότητα και προσδοκιμότητα στη συγκέντρωση εσόδων και την κατανομή κονδυλίων και εκφράζει ανησυχία για την παραγωγή και διανομή πλαστού Σομαλικού νομίσματος. 19.Επαναβεβαιώνει την κυριαρχία της Σομαλίας στους φυσικούς πόρους της. 20.Επαναλαμβάνει την έντονη ανησυχία του ότι ο πετρελαϊκός τομέας στη Σομαλία θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα που θα οδηγήσει στην κλιμάκωση των συγκρούσεων και, σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, θέσης σε ισχύ, εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, διευθετήσεων κατανομής πόρων και ενός αξιόπιστου νομικού πλαισίου για να διασφαλίσει ότι ο πετρελαϊκός τομέας στη Σομαλία δεν καθίσταται πηγή αυξανόμενης έντασης. 21.Εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη εξάρτηση της Αλ-Σαμπάαμπ (Αl-Shabaab) από τα έσοδα που προέρχονται από φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της φορολόγησης του παράνομου εμπορίου ζάχαρης, της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας και προσβλέπει σε περαιτέρω εκθέσεις της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία για αυτό το θέμα. Απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής ξυλάνθρακα 22.Επαναβεβαιώνει την απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής σομαλικού ξυλάνθρακα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 22 της απόφασης 2036 (2012) («απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής ξυλάνθρακα»), χαιρετίζει τη μείωση των εξαγωγών ξυλάνθρακα από τη Σομαλία και τις αυξημένες προσπάθειες των Κρατών Μελών να αποτρέψουν την εισαγωγή ξυλάνθρακα σομαλικής προέλευσης, επαναλαμβάνει ότι οι Σομαλικές αρχές πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της εξαγωγής ξυλάνθρακα από τη Σομαλία και παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της απαγόρευσης. 23.Επαναλαμβάνει τα αιτήματα του που εκτίθενται στην παράγραφο 18 της απόφασης 2111 (2013), σχετικά με την παροχή υποστήριξης και συνδρομής από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) προς τις Σομαλικές αρχές για την εφαρμογή της πλήρους απαγόρευσης εξαγωγής ξυλάνθρακα από τη Σομαλία και καλεί την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να διευκολύνει την τακτική πρόσβαση της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία στα λιμάνια εξαγωγής ξυλάνθρακα. 24.Χαιρετίζει τις προσπάθειες των Συνδυασμένων Ναυτικών Δυνάμεων για τη διακοπή της εξαγωγής και εισαγωγής ξυλάνθρακα προς και από τη Σομαλία και επιπλέον χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία κα των Συνδυασμένων Ναυτικών Δυνάμεων για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με το εμπόριο ξυλάνθρακα. 25.Εκφράζει την ανησυχία του ότι το εμπόριο ξυλάνθρακα αποτελεί πηγή χρηματοδότησης για την Αλ-Σαμπάαμπ (Αl-Shabaab) και, σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει τις παραγράφους 11 έως 21 της απόφασης 2182 (2014) και επίσης αποφασίζει να παρατείνει την ισχύ των διατάξεων που ορίζονται στην παράγραφο 15 της απόφασης 2182 (2014) έως τις 15 Νοεμβρίου 2017. 26.Ενθαρρύνει το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα να συνεχίσει το έργο του, στο πλαίσιο της τρέχουσας εντολής του, υπό την αιγίδα του Φόρουμ του Ινδικού Ωκεανού για το Έγκλημα στη θάλασσα, να φέρει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές για την εξάλειψη του εμπορίου του σομαλικού ξυλάνθρακα. Ανθρωπιστική πρόσβαση 27.Εκφράζει έντονη ανησυχία για την οξεία ανθρωπιστική κατάσταση στη Σομαλία, καταδικάζει με τους πιο αυστηρούς όρους τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά των ανθρωπιστικών παραγόντων και οποιαδήποτε κατάχρηση συνδρομής που προέρχεται από δωρητές και την παρακώλυση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας και επαναλαμβάνει την απαίτηση του όλα τα μέρη να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την πλήρη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση για την έγκαιρη παράδοση βοήθειας σε άτομα που την χρειάζονται σε όλη την Σομαλία και ενθαρρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να βελτιώσει το ρυθμιστικό περιβάλλον για τη συνδρομή που προέρχεται από δωρητές. 28.Αποφασίζει ότι έως τις 15 Νοεμβρίου 2017, και με την επιφύλαξη των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που διεξάγονται αλλού, τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 3 της απόφασης 1844 (2008) δεν ισχύουν για την καταβολή των κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων απαραίτητων για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τους ειδικευμένους οργανισμούς ή προγράμματα του, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και τους συνεργάτες τους στην υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των διμερώς ή πολυμερώς χρηματοδοτούμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Ανταπόκρισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία. 29.Ζητά από το Συντονιστή Επείγουσας Βοήθειας να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας έως τις 15 Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και για οποιαδήποτε κωλύματα στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και ζητά από τους αρμόδιους φορείς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τους συνεργάτες τους στην υλοποίηση που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Σομαλία να αυξήσουν τη συνεργασία τους και την προθυμία τους να μοιράζονται πληροφορίες με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ερυθραία30.Χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες και σημαντικές προσπάθειες συνεργασίας της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία με την Κυβέρνηση της Ερυθραίας και, σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζει τις δύο συναντήσεις μεταξύ του Αντιπροσώπου της Κυβέρνησης της Ερυθραίας και της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, επαναλαμβάνει την προσδοκία του ότι η Κυβέρνηση της Ερυθραίας θα διευκολύνει την είσοδο της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία στην Ερυθραία, ώστε να εκτελέσει πλήρως την εντολή της, σύμφωνα με τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα του, μεταξύ άλλων και στην παράγραφο 52 της απόφασης 2182 (2014) και υπογραμμίζει ότι η στενότερη συνεργασία θα βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συμμόρφωση της Ερυθραίας με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. 31.Παροτρύνει την Κυβέρνηση της Ερυθραίας να διευκολύνει μια επίσκεψη της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία στην Ερυθραία και από εκεί και πέρα να υποστηρίξει τακτικές επισκέψεις της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία στην Ερυθραία. 32.Καλεί την Ερυθραία να συνεργαστεί πλήρως με την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, σύμφωνα με την εντολή της Ομάδας Επίβλεψης που παρατίθεται στην παράγραφο 13 της απόφασης 2060 (2012) και που επικαιροποιήθηκε με την παράγραφο 41 της απόφασης 2093 (2013). 33.Τονίζει την απαίτηση του η Κυβέρνηση της Ερυθραίας να επιτρέψει την πρόσβαση και να καταστήσει διαθέσιμες οποιεσδήποτε λεπτομερείς πληροφορίες, μεταξύ άλλων και προς την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, που αφορούν στους μαχητές από το Τζιμπουτί που αγνοούνται από τις συγκρούσεις του 2008, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν την παρουσία και τις συνθήκες τυχόν εναπομεινάντων αιχμαλώτων πολέμου από το Τζιμπουτί. 34.Εκφράζει την πρόθεση του να επανεξετάσει τα μέτρα για την Ερυθραία υπό το φως της επερχόμενης ενδιάμεσης ενημέρωσης από την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, η οποία θα υποβληθεί έως τις 30 Απριλίου 2017, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σομαλία35.Υπενθυμίζει την απόφαση 1844 (2008), με την οποία επιβλήθηκαν στοχευμένες κυρώσεις και τις αποφάσεις 2002 (2011) και 2093 (2013), με τις οποίες διευρύνθηκαν τα κριτήρια καταχώρησης και επισημαίνει ότι ένα από τα κριτήρια καταχώρησης σύμφωνα με την απόφαση 1844 (2008) είναι η συμμετοχή σε πράξεις που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Σομαλίας. 36.Επαναλαμβάνει τη βούλησή του να υιοθετήσει στοχευμένα μέτρα κατά ατόμων και οντοτήτων βάσει των παραπάνω κριτηρίων. 37.Επαναλαμβάνει το αίτημα του τα Κράτη Μέλη να βοηθήσουν την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία στις έρευνες της, επαναλαμβάνει ότι η παρακώλυση των ερευνών ή του έργου της Ομάδας Επίβλεψης αποτελεί κριτήριο καταχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 15 (ε) της απόφασης 1907 (2009) και επιπλέον ζητά από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, τις περιφερειακές αρχές και την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να μοιράζονται πληροφορίες με την Ομάδα Επίβλεψης σχετικά με τις δραστηριότητες της Αλ-Σαμπάαμπ (Αl-Shabaab). 38.Αποφασίζει να παρατείνει έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017 την εντολή της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία όπως ορίζεται στην παράγραφο 13 της απόφασης 2060 (2012) και επικαιροποιήθηκε με την παράγραφο 41 της απόφασης 2093 (2013) και εκφράζει την πρόθεση του να επανεξετάσει την εντολή και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την περαιτέρω παράταση το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 2017. 39.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα το συντομότερο δυνατό για την εκ νέου σύσταση της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017, αξιοποιώντας, όπως αρμόζει, την εμπειρία των μελών της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία που είχε συσταθεί σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις, και επίσης ζητά να προσαρμοστεί η διοικητική υποστήριξη προς την Ομάδα Επίβλεψης, στο πλαίσιο των υφιστάμενων πόρων, ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση της εντολής της. 40.Ζητά από την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία να παρέχει μηνιαίες ενημερώσεις στην Επιτροπή και μία συνολική ενδιάμεση ενημέρωση, καθώς και να υποβάλει προς εξέταση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, δύο τελικές εκθέσεις, μία για τη Σομαλία και μία για την Ερυθραία έως τις 15 Οκτωβρίου 2017, καλύπτοντας όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 13 της απόφασης 2060 (2012) και επικαιροποιήθηκαν με την παράγραφο 41 της απόφασης 2093 (2013) και την παράγραφο 15 της απόφασης 2182 (2014). 41.Ζητά από την Επιτροπή, σύμφωνα με την εντολή της και σε συνεννόηση με την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία και άλλους σχετικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών να εξετάσει τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις της Ομάδας Επίβλεψης και να προτείνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής και συμμόρφωσης με τα εμπάργκο όπλων που έχουν επιβληθεί στη Σομαλία και την Ερυθραία, με τα μέτρα αναφορικά με την εισαγωγή και εξαγωγή ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, καθώς και με την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 1, 3 και 7 της απόφασης 1844 (2008) και τις παραγράφους 5, 6, 8, 10, 12 και 13 της απόφασης 1907 (2009) για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων. 42.Ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει, όπου και όποτε είναι κατάλληλο, το ενδεχόμενο πραγματοποίησης επισκέψεων του Προέδρου και/ή μελών της Επιτροπής σε επιλεγμένες χώρες για την προαγωγή της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων, με σκοπό την ενθάρρυνση της πλήρους συμμόρφωσης των Κρατών με αυτή την απόφαση. 43.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-12-30 Απόφαση 2317 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη Σομαλία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/244
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία