Απόφαση περί απόφασης 2244 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2244 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2244 (2015) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7541η συνεδρίασή του στις 23 Οκτωβρίου 2015 Το Συμβούλιο Ασφαλείας: Υπενθυμίζοντας όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του και δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία και την Ερυθραία, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2036 (2012), 2023 (2011), 2093 (2013), 2111 (2013), 2124 (2013), 2125 (2013), 2142 (2014) και 2182 (2014). Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές εκθέσεις της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία (για τη Σομαλία (S/2015/801)) και για την Ερυθραία (S/2015/802)) και τα συμπεράσματα τους σχετικά με την κατάσταση τόσο στη Σομαλία, όσο και την Ερυθραία. Επαναβεβαιώνοντας το σεβασμό του για την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας, του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας αντίστοιχα. Καταδικάζοντας οποιεσδήποτε ροές όπλων και πυρομαχικών προς και μέσω της Σομαλίας, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία και προς την Ερυθραία, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην Ερυθραία, ως σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Εκφράζοντας ανησυχία ότι η Αλ Σαμπάαμπ (Αl-Shabaab) συνεχίζει να αποτελεί σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα της Σομαλίας και της περιοχής. Χαιρετίζοντας τη βελτιωμένη σχέση μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία και υπογραμμίζοντας τη σημασία της περαιτέρω βελτίωσης και ενίσχυσης αυτής της σχέσης στο μέλλον. Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για τη βελτίωση των γνωστοποιήσεων της προς την Επιτροπή σύμφωνα με τις αποφάσεις 751 (1992) και 1907 (2009) σχετικά με τη Σομαλία και την Ερυθραία («η Επιτροπή») και προσβλέποντας στην αναγκαία περαιτέρω πρόοδο στο μέλλον, ιδιαίτερα σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις μετά την παράδοση, και υπενθυμίζοντας ότι η βελτιωμένη διαχείριση των όπλων και των πυρομαχικών στη Σομαλία αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο για την επίτευξη περισσότερης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικονομικής νομιμότητας κατά την πορεία προς τις εκλογές και κατά τη διεξαγωγή των εκλογών στη Σομαλία το 2016 και επισημαίνοντας την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς, προώθησης της διαφάνειας και αύξησης της αμοιβαίας λογοδοσίας στη Σομαλία. Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις εκθέσεις περί παράνομης αλιείας στα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Σομαλίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποχής από την παράνομη αλιεία, και ενθαρρύνοντας την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, να διασφαλίσει ότι οι άδειες αλιείας εκδίδονται υπεύθυνα και σύμφωνα με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο της Σομαλίας. Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις αυξανόμενες δυσκολίες στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία, καταδικάζοντας με τους αυστηρότερους όρους οποιοδήποτε μέρος παρεμποδίζει την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και την υπεξαίρεση ή εκτροπή οποιωνδήποτε ανθρωπιστικών κεφαλαίων. Υπενθυμίζοντας ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας έχει την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία του πληθυσμού της και αναγνωρίζοντας την ευθύνη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας να οικοδομήσει τις δικές της δυνάμεις εθνικής ασφάλειας. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο τηλεδιασκέψεις και τις τρεις επιστολές μεταξύ του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης της Ερυθραίας και της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, εκφράζοντας ανησυχία για το γεγονός ότι η Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία δεν είχε τη δυνατότητα να επισκεφθεί την Ερυθραία για να εκπληρώσει πλήρως την εντολή της από το 2011 και προτρέποντας την Κυβέρνηση της Ερυθραίας να εμβαθύνει τη συνεργασία της με την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών επισκέψεων της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία στην Ερυθραία, και υπογραμμίζοντας ότι η στενότερη συνεργασία θα βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συμμόρφωση της Ερυθραίας με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης εντολής της η Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία δεν βρήκε καμία απόδειξη ότι η Κυβέρνηση της Ερυθραίας υποστηρίζει την Αλ-Σαμπάαμπ (Αl-Shabaab). Εκφράζοντας ανησυχία σχετικά με τις εκθέσεις της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη ορισμένων περιφερειακών ενόπλων ομάδων από την Ερυθραία και ενθαρρύνοντας την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία να παρέχει περαιτέρω λεπτομερείς εκθέσεις και αποδείξεις σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στη συμμόρφωση όλων των Κρατών Μελών με τους όρους του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην Ερυθραία με την απόφαση 1907 (2009). Τονίζοντας την απαίτησή του η Ερυθραία να καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ άλλων και προς την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, σχετικά με τους μαχητές από το Τζιμπουτί που αγνοούνται από τις συγκρούσεις του 2008, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να διαπιστώσουν την παρουσία και την κατάσταση των αιχμαλώτων πολέμου από το Τζιμπουτί και εκφράζοντας την ελπίδα του ότι οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Κράτους του Κατάρ θα συνεισφέρουν στην επίλυση του εν λόγω ζητήματος καθώς και της συνοριακής διένεξης μεταξύ Τζιμπουτί και Ερυθραίας. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Σομαλία, καθώς και η διένεξη μεταξύ του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Επαναβεβαιώνει το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992), το οποίο έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 33 έως 38 της απόφασης 2093 (2013) και τις παραγράφους 4 έως 17 της απόφασης 2111 (2013), την παράγραφο 14 της απόφασης 2125 (2013) και την παράγραφο 2 της απόφασης 2142 (2014) (εφεξής «το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία»). 2.Αποφασίζει να παρατείνει την ισχύ των διατάξεων που ορίζονται στην παράγραφο 2 της απόφασης 2142 (2014) έως τις 15 Νοεμβρίου 2016 και, σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει ότι το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Σομαλία δεν ισχύει για παραδόσεις όπλων, πυρομαχικών ή στρατιωτικού εξοπλισμού ή την παροχή συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης, που αποσκοπούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για την παροχή ασφάλειας για το Σομαλικό λαό, εξαιρουμένων των παραδόσεων των αντικειμένων που ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2111 (2013). 3.Επιβεβαιώνει ότι η είσοδος σε λιμένες της Σομαλίας για προσωρινές επισκέψεις των σκαφών που μεταφέρουν όπλα και σχετικό υλικό για αμυντικούς σκοπούς δεν ισοδυναμεί με παράδοση αυτών των αντικειμένων κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων στη Σομαλία, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα αντικείμενα παραμένουν συνεχώς φορτωμένα στα σκάφη. 4.Ζητά από την Επιτροπή, εντός 90 ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, να εκδώσει μια γνωστοποίηση επιβοηθητική για την εφαρμογή των κυρώσεων, συνοψίζοντας τους περιορισμούς του εμπάργκο όπλων που ισχύουν για τη Σομαλία και την Ερυθραία, καθώς και περιγράφοντας τις εξαιρέσεις στο εμπάργκο όπλων. 5.Επαναλαμβάνει ότι τα όπλα ή ο στρατιωτικός εξοπλισμός που πωλείται ή παρέχεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας δεν μπορεί να μεταπωληθεί, μεταβιβαστεί ή διατεθεί για χρήση από οποιοδήποτε άτομο ή φορέα που δεν υπηρετεί στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και υπογραμμίζει την ευθύνη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής διαχείρισης, αποθήκευσης και διαφύλαξης των αποθεμάτων τους. 6.Χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας εγκαινίασε μια αυστηρότερη διαδικασία καταγραφής, καταχώρησης και σήμανσης των όπλων, εκφράζει ανησυχία για τις εκθέσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη εκτροπή όπλων από το εσωτερικό της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η περαιτέρω βελτιωμένη διαχείριση όπλων με σκοπό την πρόληψη της εκτροπής τους, καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να διεξάγει μια αρχική απογραφή του στρατιωτικού εξοπλισμού, των όπλων και πυρομαχικών που βρίσκονται στην κατοχή των Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, συνεκτιμώντας την αντίστοιχη δύναμή τους και τις ανάγκες τους, και προτρέπει τα Κράτη Μέλη να υποστηρίζουν τη βελτιωμένη διαχείριση όπλων και πυρομαχικών και τη σύσταση μιας «Κοινής Ομάδας Επαλήθευσης» για τη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης όπλων και πυρομαχικών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας. 7.Ζητά από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας έως τις 15 Απριλίου 2016 και μετά έως τις 15 Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης 2182 (2014) και καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να συμπεριλάβει περισσότερες πληροφορίες στην έκθεση της, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πλήρων και επακριβών πληροφοριών για τη δομή, τη σύνθεση, το δυναμικό και τη διάθεση των δυνάμεων ασφαλείας της, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των περιφερειακών δυνάμεων και των δυνάμεων πολιτοφυλακής. 8.Υπενθυμίζει ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας έχει την πρωταρχική ευθύνη να υποβάλει γνωστοποιήσεις στην Επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 8 της απόφασης 2142 (2014), χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας να βελτιώσει τις γνωστοποιήσεις της προς την Επιτροπή και καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να βελτιώσει την ταχύτητα υποβολής και το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων σχετικά με την ολοκλήρωση των παραδόσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2142 (2014) και σχετικά με τη μονάδα προορισμού κατά τη διανομή των εισαγόμενων όπλων και πυρομαχικών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 της απόφασης 2142 (2014). 9.Υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού των Κρατών Μελών με το Γραφείο του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας της Σομαλίας, που συντονίζει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας σύμφωνα με τις διαδικασίες γνωστοποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως 7 της απόφασης 2142 (2014) και υπογραμμίζει την ανάγκη της αυστηρής τήρησης των διαδικασιών γνωστοποίησης από τα Κράτη Μέλη σχετικά με την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη θεσμών ασφάλειας της Σομαλίας. 10.Προτρέπει στη συνεργασία μεταξύ της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και του Εθνικού Στρατού της Σομαλίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της απόφασης 2182 (2014), για την καταγραφή και καταχώρηση όλου του στρατιωτικού εξοπλισμού που έχει κατασχεθεί ως μέρος επιθετικών επιχειρήσεων ή κατά την εκτέλεση των εντολών τους, συμπεριλαμβανομένων και άλλων Δυνάμεων Ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας όπως αρμόζει. 11.Καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να ενισχύσει την πολιτική εποπτεία των δυνάμεων ασφαλείας της, ιδιαίτερα μέσω των ερευνών και της άσκησης διώξεων κατά ατόμων που ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και, σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζει τη σημασία της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δέουσας Επιμέλειας του Γενικού Γραμματέα σε σχέση με την υποστήριξη που παρέχεται από τα Ηνωμένα Έθνη στον Εθνικό Στρατό της Σομαλίας. 12.Υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης και αναμενόμενης καταβολής των μισθών στις Σομαλικές δυνάμεις ασφαλείας και ενθαρρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να εφαρμόζει συστήματα για τη βελτίωση της λογοδοσίας και της έγκαιρης καταβολής μισθοδοσίας στις Σομαλικές δυνάμεις ασφαλείας. 13.Περαιτέρω επαναβεβαιώνει το εμπάργκο όπλων στην Ερυθραία που έχει επιβληθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 της απόφασης 1907 (2009) (εφεξής αναφερόμενο ως «το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην Ερυθραία»). 14.Εκφράζει ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αναφορές περί διαφθοράς και εκτροπής δημόσιων πόρων που θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες οικοδόμησης του κράτους, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις αναφορές περί οικονομικών ατασθαλιών που αφορούν και μέλη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, των Περιφερειακών Διοικήσεων και του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, που θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες οικοδόμησης κράτους και, σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει ότι άτομα που εμπλέκονται σε πράξεις που απειλούν την ειρήνη και τη διαδικασία συμφιλίωσης στη Σομαλία μπορούν να καταχωρηθούν για τη λήψη στοχευμένων μέτρων. 15.Χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για τη βελτίωση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και ενθαρρύνει την ταχεία υλοποίηση των προτεινόμενων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μεταρρυθμίσεων για την υποστήριξη της έναρξης ενός Εποπτευόμενου Προγράμματος Προσωπικού, την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Οικονομικής Διαχείρισης της Σομαλίας και τον επικείμενο ανεξάρτητο έλεγχο της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Διακυβέρνησης. 16.Επαναβεβαιώνει την κυριαρχία της Σομαλίας στους φυσικούς πόρους της. 17.Επαναλαμβάνει την έντονη ανησυχία του ότι ο πετρελαϊκός τομέας στη Σομαλία μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την κλιμάκωση των συγκρούσεων και, σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της χωρίς άσκοπη καθυστέρηση θέσης σε ισχύ, εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, μιας διευθέτησης κατανομής πόρων και ενός αξιόπιστου νομικού πλαισίου για να διασφαλίσει ότι ο πετρελαϊκός τομέας στη Σομαλία δεν καθίσταται πηγή αυξανόμενης έντασης. 18.Επαναβεβαιώνει την απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής σομαλικού ξυλάνθρακα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 22 της απόφασης 2036 (2012) (εφεξής «απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής ξυλάνθρακα»), καταδικάζει τη συνεχιζόμενη εξαγωγή ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, κατά παράβαση της πλήρους απαγόρευσης των εξαγωγών ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, και επαναλαμβάνει ότι οι Σομαλικές αρχές πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των εξαγωγών ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, και περαιτέρω επαναλαμβάνει τα αιτήματά του της παραγράφου 18 της απόφασης 2111 (2013), αναφορικά με την υποστήριξη και συνδρομή της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) προς τις Σομαλικές αρχές για αυτό το σκοπό, ως μέρος της υλοποίησης της εντολής της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 της απόφασης 2093. 19.Χαιρετίζει τις προσπάθειες των Συνδυασμένων Ναυτικών Δυνάμεων («Cοmbined Μaritime Fοrces» (CΜF)) για τη διακοπή της εξαγωγής και εισαγωγής ξυλάνθρακα προς και από τη Σομαλία, και περαιτέρω χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία και των Συνδυασμένων Ναυτικών Δυνάμεων για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με το εμπόριο ξυλάνθρακα. 20.Εκφράζει την ανησυχία του ότι το εμπόριο ξυλάνθρακα χρηματοδοτεί την Αλ-Σαμπάαμπ (Αl-Shabaab) και, σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει τις παραγράφους 11 έως 21 της απόφασης 2182 (2014), και αποφασίζει περαιτέρω να παρατείνει τις διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 15 της απόφασης 2182 (2014) έως τις 15 Νοεμβρίου 2016. 21.Ενθαρρύνει το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα να συνεχίσει το έργο του, στο πλαίσιο της τρέχουσας εντολής του, υπό την αιγίδα του Φόρουμ του Ινδικού Ωκεανού για το Έγκλημα στη Θάλασσα, να φέρει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές για τη διακοπή του εμπορίου του σομαλικού ξυλάνθρακα. 22.Εκφράζει έντονη ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σομαλία, καταδικάζει με τους αυστηρότερους όρους τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά των ανθρωπιστικών φορέων και οποιαδήποτε κακή χρήση βοήθειας που έχει δωρηθεί και την παρακώλυση παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας και επαναλαμβάνει την παράγραφο 10 της απόφασης 2158 (2014), σε σχέση με τα παραπάνω. 23.Αποφασίζει ότι, έως τις 15 Νοεμβρίου 2016, και υπό την επιφύλαξη των προγραμμάτων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας που διεξάγονται αλλού, τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 3 της απόφασης 1844 (2008) δεν ισχύουν για την καταβολή των κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τους ειδικευμένους οργανισμούς ή προγράμματα του, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και τους συνεργάτες τους στην υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των διμερώς ή πολυμερώς χρηματοδοτούμενων Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Ανταπόκρισης του ΟΗΕ για τη Σομαλία. 24.Ζητά από το Συντονιστή Επείγουσας Βοήθειας να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας έως τις 15 Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και για οποιαδήποτε προσκόμματα στην παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και ζητά από τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών και από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τους συνεργάτες τους στην υλοποίηση που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Σομαλία να αυξήσουν τη συνεργασία τους και την προθυμία τους να μοιράζονται πληροφορίες με τον Ο.Η.Ε. 25.Χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες και σημαντικές προσπάθειες συνεργασίας της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία με την Κυβέρνηση της Ερυθραίας και, σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζει τις δύο τηλεδιασκέψεις μεταξύ του Αντιπροσώπου της Κυβέρνησης της Ερυθραίας και της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, επαναλαμβάνει την προσδοκία του ότι η Κυβέρνηση της Ερυθραίας θα διευκολύνει την είσοδο της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία στην Ερυθραία, ώστε να εκπληρώσει πλήρως την εντολή της, σύμφωνα με τις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις του, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της παραγράφου 52 της απόφασης 2182 (2014) και υπογραμμίζει ότι η στενότερη συνεργασία θα βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συμμόρφωση της Ερυθραίας με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. 26.Καλεί την Ερυθραία να συνεργαστεί με την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, μεταξύ άλλων σε θέματα δημοσίων οικονομικών, σύμφωνα με την εντολή της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, με σκοπό να δείξει ότι η Ερυθραία δεν παραβιάζει τους όρους των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. 27.Προτρέπει την Κυβέρνηση της Ερυθραίας να επιτρέψει την πρόσβαση ή να παράσχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων και στην Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, για τους αιχμαλώτους πολέμου από το Τζιμπουτί που αγνοούνται από τις συγκρούσεις της 10ης έως 12ης Ιουνίου 2008, και εκφράζει την ελπίδα του ότι οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες από το Κράτος του Κατάρ θα βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του ζητήματος καθώς και της διένεξης μεταξύ της Ερυθραίας και του Τζιμπουτί. 28.Υπενθυμίζει την απόφαση 1844 (2008), με την οποία επιβλήθηκαν στοχευμένες κυρώσεις και τις αποφάσεις 2002 (2011) και 2093 (2013), με τις οποίες διευρύνθηκαν τα κριτήρια καταχώρισης και σημειώνει ότι ένα από τα κριτήρια καταχώρισης σύμφωνα με την απόφαση 1844 (2008) είναι η συμμετοχή σε πράξεις που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Σομαλίας. 29.Επαναλαμβάνει τη βούλησή του να υιοθετήσει στοχευμένα μέτρα κατά ατόμων και φορέων βάσει των ως άνω κριτηρίων. 30.Ζητά από τα Κράτη Μέλη να βοηθήσουν την Ομάδα Επίβλεψης στις έρευνες της, και επαναλαμβάνει ότι η παρακώλυση των ερευνών ή εργασιών της Ομάδας Επίβλεψης αποτελεί κριτήριο καταχώρισης σύμφωνα με την παράγραφο 15 (ε) της απόφασης 1907 (2009). 31.Αποφασίζει να παρατείνει έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016 την εντολή της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία όπως έχει οριστεί στην παράγραφο 13 της απόφασης 2060 (2012) και επικαιροποιήθηκε στην παράγραφο 41 της απόφασης 2093 (2013), εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την περαιτέρω παράταση το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 2016 και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα, το συντομότερο δυνατόν, για την εκ νέου σύσταση της Ομάδας Επίβλεψης, σε συνεργασία με την Επιτροπή, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016, αξιοποιώντας, όπως αρμόζει, την εμπειρογνωμοσύνη των μελών της Ομάδας Επίβλεψης που είχε συσταθεί σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις. 32.Ζητά από την Ομάδα Επίβλεψης να παρέχει μηνιαίες ενημερώσεις στην Επιτροπή και μια συνολική ενδιάμεση ενημέρωση, καθώς και να υποβάλει προς εξέταση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, δύο τελικές εκθέσεις, από τις οποίες μία θα αφορά στη Σομαλία και η άλλη στην Ερυθραία έως τις 15 Οκτωβρίου 2016, καλύπτοντας όλα τα καθήκοντα που έχουν οριστεί στην παράγραφο 13 της απόφασης 2060 (2012) και επικαιροποιήθηκαν στην παράγραφο 41 της απόφασης 2093 (2013) και την παράγραφο 15 της απόφασης 2182 (2014). 33.Ζητά από την Επιτροπή, σύμφωνα με την εντολή της και σε διαβούλευση με την Ομάδα Επίβλεψης και άλλους σχετικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών να εξετάσει τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις της Ομάδας Επίβλεψης και να προτείνει στο Συμβούλιο τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής και συμμόρφωσης με τα εμπάργκο όπλων που έχουν επιβληθεί στη Σομαλία και την Ερυθραία, τα μέτρα αναφορικά με την εισαγωγή και εξαγωγή ξυλάνθρακα από την Σομαλία καθώς και την εφαρμογή των μέτρων που έχουν επιβληθεί με τις παραγράφους 1, 3 και 7 της απόφασης 1844 (2008) και τις παραγράφους 5, 6, 8, 10, 12 και 13 της απόφασης 1907 (2009) για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων. 34.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία