Απόφαση 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο41 "αυτού:"
1.  
  Καταδικάζει εντονότατα την πυρηνική δοκιμή που διεξήχθη από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας στις 6 Ιανουαρίου 2016 κατά παράβαση και κατάφωρη περιφρόνηση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου και περαιτέρω καταδικάζει την εκτόξευση που πραγματοποίησε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας στις 7 Ιανουαρίου 2016, στην οποία χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων και συνιστά σοβαρή παραβίαση των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και 2094 (2013)
2.  
  Επαναβεβαιώνει τις αποφάσεις του ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα διεξάγει καμία περαιτέρω εκτόξευση με χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων, καμία πυρηνική δοκιμή ούτε καμία άλλη πρόκληση και θα αναστείλει όλες τις δραστηριότητες σχετικά με το πρόγραμμά της βαλλιστικών πυραύλων και στο πλαίσιο αυτό θα επαναβεβαιώσει τις προϋπάρχουσες δεσμεύσεις της για αναστολή εκτοξεύσεων πυραύλων και απαιτεί η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας άμεσα να συμμορφωθεί πλήρως με αυτές τις υποχρεώσεις
3.  
  Επαναβεβαιώνει τις αποφάσεις του ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας θα εγκαταλείψει όλα τα πυρηνικά όπλα και τα υπάρχοντα πυρηνικά προγράμματα με τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και ανέκκλητο και ότι θα σταματήσει άμεσα όλες τις σχετικές δραστηριότητες
4.  
  Επαναβεβαιώνει την απόφασή του ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας θα εγκαταλείψει όλα τα άλλα υφιστάμενα προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής και βαλλιστικών πυραύλων με τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και ανέκκλητο
5.  
  Επαναβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8(γ) της απόφασης 1718 (2006) όλα τα Κράτη Μέλη αποτρέπουν οποιεσδήποτε μεταφορές προς την Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από τους υπηκόους τους ή από τα εδάφη τους, ή από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από τους υπηκόους της ή από το έδαφος της, τεχνικής εκπαίδευσης, συμβουλών, υπηρεσιών ή βοήθειας που σχετίζονται με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών, και τεχνολογίας που συνδέονται με πυρηνικά, με βαλλιστικούς πυραύλους ή με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής και υπογραμμίζει ότι αυτή η διάταξη απαγορεύει στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να εμπλακεί σε οποιουδήποτε είδους τεχνική συνεργασία με άλλα Κράτη Μέλη για εκτοξεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων ακόμη και εάν χαρακτηρίζεται ως εκτόξευση δορυφόρου ή εκτόξευση διαστημικού οχήματος
6.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα της παραγράφου 8(α) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζονται επίσης σε όλα τα όπλα και το σχετικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και ελαφρών όπλων και του σχετικού υλικού τους καθώς και σε οικονομικές συναλλαγές, τεχνική εκπαίδευση, συμβουλές, υπηρεσίες ή βοήθεια που σχετίζονται με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση τέτοιων όπλων και σχετικού υλικού
7.  
  Βεβαιώνει ότι οι υποχρεώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 8(α), 8(β) κα 8(γ) της απόφασης 1718 (2006), όπως επεκτάθηκαν με τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 1874 (2009), εφαρμόζονται σε σχέση με την αποστολή αντικειμένων προς ή από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, δοκιμή, αντίστροφη μηχανική και μάρκετινγκ ανεξάρτητα από το εάν έχει μεταβιβαστεί η κυριότητα ή ο έλεγχος και τονίζει ότι τα μέτρα τα οποία ορίζονται στην παράγραφο 8(ε) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζονται επίσης σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ταξίδι με σκοπό τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο
8.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 8(α) και 8(β) της απόφασης 1718 (2006) τυγχάνουν επίσης εφαρμογής σε κάθε αντικείμενο, εκτός από τρόφιμα ή φάρμακα, εάν το Κράτος κρίνει ότι αυτό το αντικείμενο θα μπορούσε να συνεισφέρει άμεσα στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε εξαγωγές προς υποστήριξη ή ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων ενός άλλου Κράτους Μέλους εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και αποφασίζει επίσης ότι η διάταξη αυτή θα πάψει να ισχύει για την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά ενός αντικειμένου ή της παροχής του εάν:
 1. το Κράτος κρίνει ότι αυτή η δραστηριότητα εξυπηρετεί αποκλειστικά ανθρωπιστικούς ή βιοποριστικούς σκοπούς οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν από άτομα ή φορείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για τη δημιουργία εισοδήματος και οι οποίοι επίσης δεν σχετίζονται με καμία δραστηριότητα η οποία απαγορεύεται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση, υπό την προϋπόθεση το Κράτος να ενημερώσει την Επιτροπή εκ των προτέρων για αυτή την απόφαση και επίσης να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη της εκτροπής του αντικειμένου για τους εν λόγω άλλους σκοπούς ή (β) η Επιτροπή κρίνει κατά περίπτωση ότι συγκεκριμένη προμήθεια, πώληση ή μεταφορά δεν θα ήταν αντίθετη προς τους σκοπούς των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή της παρούσας απόφασης
9.  
  Υπενθυμίζει ότι η παράγραφος 9 της απόφασης 1874 (2009) ζητεί από τα Κράτη να απαγορεύσουν την προμήθεια από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, τεχνικής εκπαίδευσης, συμβουλών, υπηρεσιών ή βοήθειας που σχετίζονται με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση ή χρήση όπλων και σχετικού υλικού και διευκρινίζει ότι αυτή η παράγραφος απαγορεύει στα Κράτη να εμπλέκονται στη φιλοξενία εκπαιδευτών, συμβούλων ή άλλων αξιωματούχων για σκοπούς στρατιωτικής, παραστρατιωτικής ή αστυνομικής εκπαίδευσης
10.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 8(δ) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζονται επίσης στα άτομα και τους φορείς που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας απόφασης και σε οποιαδήποτε άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους και σε φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων
11.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 8(ε) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζονται επίσης στα άτομα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και σε άτομα τα οποία ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους
12.  
  Βεβαιώνει ότι ο όρος «οικονομικοί πόροι», όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8(δ) της απόφασης 1718 (2006), περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, είτε υλικά είτε άϋλα, κινητά ή ακίνητα, υφιστάμενα ή δυνητικά, τα οποία μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών όπως σκάφη (συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών σκαφών)
13.  
  Αποφασίζει ότι εάν ένα Κράτος Μέλος κρίνει ότι ένας διπλωμάτης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, κυβερνητικός εκπρόσωπος ή άλλος υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ο οποίος ενεργεί με κυβερνητική ιδιότητα, εργάζεται εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες ατόμου ή φορέα που έχει καθοριστεί ή ατόμου ή φορέων που βοηθούν στην αποφυγή των κυρώσεων ή παραβιάζουν τις διατάξεις των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή της παρούσας απόφασης, τότε το Κράτος Μέλος απελαύνει το άτομο από το έδαφος του για το σκοπό επαναπατρισμού στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εμποδίζει τη μετάβαση εκπροσώπων της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στην έδρα ή σε άλλες εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για να διεξάγουν εργασίες των Ηνωμένων Εθνών και αποφασίζει ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με συγκεκριμένο άτομο εάν: α) η παρουσία του ατόμου απαιτείται για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας, β) η παρουσία του ατόμου απαιτείται αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς, για σκοπούς ασφαλείας ή για άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς ή γ) η Επιτροπή έχει κρίνει κατά περίπτωση ότι η απέλαση του ατόμου θα ήταν αντίθετη με τους στόχους των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και της παρούσας απόφασης
14.  
  Αποφασίζει ότι, εάν ένα Κράτος Μέλος κρίνει ότι ένα άτομο το οποίο δεν είναι υπήκοος αυτού του Κράτους εργάζεται εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες ατόμου ή φορέα που έχει καθοριστεί ή βοηθά στην αποφυγή των κυρώσεων ή παραβιάζει τις διατάξεις των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή της παρούσας απόφασης, τότε τα Κράτη Μέλη απελαύνουν το άτομο από τα εδάφη τους για το σκοπό επαναπατρισμού στο κράτος υπηκοότητας του ατόμου σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο, εκτός εάν η παρουσία του ατόμου είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας ή αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς, για σκοπούς ασφαλείας ή για άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς, ή η Επιτροπή έχει κρίνει κατά περίπτωση ότι η απέλαση του ατόμου θα ήταν αντίθετη με τους στόχους των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση καμία διάταξη της παρούσας παραγράφου να μην εμποδίζει τη μετάβαση εκπροσώπων της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στην έδρα ή σε άλλες εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για να διεξάγουν εργασίες των Ηνωμένων Εθνών
15.  
  Υπογραμμίζει ότι, ως συνέπεια της εφαρμογής των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 8(δ) της απόφασης 1718 (2006) και τις παραγράφους 8 και 11 της απόφασης 2094 (2013), όλα τα Κράτη Μέλη θα κλείσουν τα γραφεία αντιπροσώπευσης καθορισμένων φορέων και θα απαγορεύσουν στους εν λόγω φορείς, καθώς και σε άτομα ή φορείς οι οποίοι ενεργούν για αυτούς ή εκ μέρους τους, άμεσα ή έμμεσα, να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες ή οποιεσδήποτε άλλες επιχειρηματικές διευθετήσεις και υπογραμμίζει ότι εάν αντιπρόσωπος τέτοιου γραφείου είναι υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, τότε τα Κράτη οφείλουν να απελάσουν το άτομο από τα εδάφη τους για το σκοπό επαναπατρισμού στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο, δυνάμει και σε συμφωνία με την παράγραφο 10 της απόφασης 2094 (2013)
16.  
  Επισημαίνει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας συχνά χρησιμοποιεί εταιρίες - βιτρίνα, εικονικές εταιρίες, κοινοπραξίες και περίπλοκες, αδιαφανούς ιδιοκτησίας δομές για το σκοπό παραβίασης μέτρων τα οποία επιβάλλονται με σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και, στην κατεύθυνση αυτή, εντέλλεται την Επιτροπή, με την υποστήριξη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, να εντοπίζει άτομα και φορείς που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους πρακτικές και, εάν αρμόζει, να τους καθορίζει ώστε να υπόκεινται στα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και την παρούσα απόφαση
17.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη αποτρέπουν την εξειδικευμένη διαδασκαλία ή εκπαίδευση υπηκόων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας εντός των εδαφών τους ή από τους υπηκόους τους, σε γνωστικούς κλάδους οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες, από πλευράς διάδοσης, πυρηνικές δραστηριότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας ή εκπαίδευσης στην προηγμένη φυσική, την προηγμένη εξομοίωση μέσω υπολογιστή και τις σχετικές επιστήμες πληροφορικής, τη γεωχωρική πλοήγηση, την πυρηνική μηχανική, την αεροδιαστημική μηχανική, την αεροναυτική μηχανική και σχετικούς κλάδους
18.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα επιθεωρούν τα φορτία τα οποία βρίσκονται εντός ή διέρχονται μέσω του εδάφους τους, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και στις ζώνες ελεύθερου εμπορίου τους και τα οποία προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προορίζονται για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, ή των οποίων η μεσιτεία έχει γίνει ή διευκολυνθεί από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή τους υπηκόους της ή από άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς ή από καθορισμένα άτομα ή φορείς ή τα οποία μεταφέρονται επί αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα Μητρώα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή επί θαλάσσιων σκαφών υπό τη σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, για το σκοπό διασφάλισης ότι κανένα αντικείμενο δεν μεταφέρεται κατά παράβαση των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και της παρούσας απόφασης και καλεί τα Κράτη να προβούν σε τέτοιες επιθεωρήσεις με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο επί της μεταφοράς φορτίου το οποίο κρίνεται από το Κράτος ότι προορίζεται για ανθρωπιστικούς σκοπούς
19.  
  Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη θα απαγορεύσουν στους υπηκόους τους και σε όσους βρίσκονται στα εδάφη τους τη μίσθωση ή ναύλωση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα Μητρώα τους ή την παροχή υπηρεσιών πληρώματος στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, και αποφασίζει ότι αυτή η απαγόρευση θα εφαρμόζεται επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε καθορισμένα άτομα ή φορείς, οποιουσδήποτε άλλους φορείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, οποιαδήποτε άλλα άτομα ή φορείς τους οποίους το Κράτος κρίνει ότι έχουν βοηθήσει στην αποφυγή κυρώσεων ή στην παραβίαση διατάξεων των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή της παρούσας απόφασης, οποιαδήποτε άτομα ή φορείς ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω και οποιουσδήποτε φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από οποιουσδήποτε εκ των ανωτέρω, καλεί τα Κράτη Μέλη να διαγράψουν από τα Μητρώα κάθε σκάφος το οποίο ανήκει στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή του οποίου η εκμετάλλευση γίνεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή επανδρώνεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, περαιτέρω καλεί τα Κράτη Μέλη να μην εγγράφουν στα Μητρώα τους κανένα τέτοιο σκάφος το οποίο έχει διαγραφεί από άλλο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και αποφασίζει ότι αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται σε σχέση με την εν λόγω μίσθωση, ναύλωση ή παροχή υπηρεσιών πληρώματος που έχουν κοινοποιηθεί προηγουμένως στην Επιτροπή κατά περίπτωση, συνοδευόμενη από: α) στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι αυτές οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά για βιοποριστικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν από άτομα ή φορείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για τη δημιουργία εισοδήματος και β) πληροφορίες για μέτρα τα οποία ελήφθησαν για την πρόληψη της συνεισφοράς των δραστηριοτήτων αυτού του είδους σε παραβιάσεις των ως άνω αποφάσεων
20.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα απαγορεύουν στους υπηκόοους τους, σε πρόσωπα υποκείμενα στη δικαιοδοσία τους και σε φορείς που έχουν ιδρυθεί στο έδαφος τους ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους, την καταχώριση σκαφών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, τη λήψη άδειας για τη χρήση της σημαίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας σε σκάφη και την ιδιοκτησία, μίσθωση, εκμετάλλευση, παροχή κάθε είδους βεβαίωσης κατηγοριοποίησης του σκάφους, ή συναφείς υπηρεσίες ή ασφάλισης οποιουδήποτε σκάφους που φέρει τη σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και αποφασίζει ότι αυτό το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν προηγούμενα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή κατά περίπτωση, μετά από την παροχή στην Επιτροπή αναλυτικών στοιχείων για τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των ατόμων και των φορέων που ενεπλάκησαν σε αυτές, στοιχείων που να καταδεικνύουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά για βιοποριστικούς σκοπούς που δεν θα χρησιμοποιηθούν από άτομα ή φορείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για τη δημιουργία εισοδήματος και περί μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη της συνεισφοράς των δραστηριοτήτων αυτών σε παραβιάσεις των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή της παρούσας απόφασης
21.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη αρνούνται την άδεια σε οποιοδήποτε αεροσκάφος να απογειώνεται, προσγειώνεται ή υπερίπταται, εκτός της περίπτωσης προσγείωσης για επιθεώρηση, του εδάφους τους, εάν διαθέτουν πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το αεροσκάφος περιέχει αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση, εκτός από την περίπτωση επείγουσας προσγείωσης και καλεί όλα τα Κράτη, όταν εξετάζουν εάν θα παράσχουν άδεια υπερπτήσης σε αεροσκάφη, να αξιολογούν γνωστούς παράγοντες κινδύνου
22.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη απαγορεύουν την είσοδο οποιουδήποτε σκάφους στα λιμάνια τους, εάν το Κράτος Μέλος διαθέτει πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το σκάφος ανήκει σε ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από καθορισμένο άτομο ή φορέα ή περιέχει φορτίο του οποίου η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση, εκτός εάν η είσοδος απαιτείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σε περίπτωση επιστροφής του σκάφους στο λιμάνι προέλευσης του, ή για επιθεώρηση, ή εκτός εάν η Επιτροπή κρίνει εκ των προτέρων ότι μια τέτοια είσοδος απαιτείται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς σύμφωνους με τους στόχους της παρούσας απόφασης
23.  
  Υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει καθορίσει την εταιρία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, Οcean Μaritime Μanagement (ΟΜΜ), επισημαίνει ότι τα σκάφη που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης αποτελούν οικονομικούς πόρους που ελέγχονται από την ΟΜΜ ή των οποίων η εκμετάλλευση γίνεται από την ΟΜΜ και ως εκ τούτου υπόκεινται στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκε με την παράγραφο 8(δ) της απόφασης 1718 (2006) και υπογραμμίζει ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις εκείνης της απόφασης
24.  
  Αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας θα εγκαταλείψει όλα τα χημικά και βιολογικά όπλα και τα σχετιζόμενα με όπλα προγράμματα και θα ενεργεί αυστηρά σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ως Κράτος Μέρος στη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής ή Αποθήκευσης Βακτηριολογικών (Βιολογικών) και Τοξινικών Όπλων και την Καταστροφή τους και καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να προσχωρήσει στην προαναφερθείσα Σύμβαση και κατόπιν να συμμορφωθεί άμεσα με τις διατάξεις της
25.  
  Αποφασίζει να προσαρμόσει τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί με την παράγραφο 8 της απόφασης 1718 (2006) και την παρούσα απόφαση μέσω του καθορισμού πρόσθετων αγαθών, εντέλλεται την Επιτροπή να αναλάβει τα καθήκοντα της προς το σκοπό αυτό και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός δεκαπέντε ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και περαιτέρω αποφασίζει ότι, εάν η Επιτροπή δεν έχει δράσει, τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ολοκληρώσει τις ενέργειες για την προσαρμογή των μέτρων εντός επτά ημερών από τη λήψη της εν λόγω έκθεσης
26.  
  Εντέλλεται την Επιτροπή να επανεξετάσει και επικαιροποιήσει τα αντικείμενα τα οποία περιέχονται στο έγγραφο S/2006/853/CΟRR.1 το αργότερο εξήντα ημέρες από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και επί ετήσιας βάσης κατόπιν.
27.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν βάσει των παραγράφων 8(α) και 8(β) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζονται επίσης σε κάθε ανικείμενο εάν το Κράτος κρίνει ότι αυτό το αντικείμενο θα μπορούσε να συνεισφέρει στο πυρηνικό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλα προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής, δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και την παρούσα απόφαση
28.  
  Επαναβεβαιώνει τις παραγράφους 14 έως 16 της απόφασης 1874 (2009) και την παράγραφο 8 της απόφασης 2087 (2013) και αποφασίζει ότι αυτές οι παράγραφοι εφαρμόζονται επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά απαγορεύεται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση, τα οποία εντοπίζονται σε επιθεωρήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 18 της παρούσας απόφασης
29.  
  Αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα προμηθεύει, πωλεί ή μεταφέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το έδαφος της ή από υπηκόους της ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία της ή αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της, άνθρακα, σίδηρο και σιδηρομεταλλεύματα και ότι όλα τα Κράτη απαγορεύουν την προμήθεια τέτοιων υλικών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από υπηκόους τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα Μητρώα τους και είτε προέρχονται από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι, και αποφασίζει ότι αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται σε σχέση με: α) άνθρακα του οποίου το Κράτος προμήθειας βεβαιώνει, βάσει αξιόπιστων πληροφοριών, ότι προέρχεται εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και έχει μεταφερθεί μέσω της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αποκλειστικά για εξαγωγή από το λιμάνι Rajin (Rasοn), υπό την προϋπόθεση το Κράτος να έχει ενημερώσει την Επιτροπή εκ των προτέρων και οι εν λόγω συναλλαγές να μη συνδέονται με τη δημιουργία εισοδήματος για το πυρηνικό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση και β) συναλλαγές οι οποίες κρίνεται ότι αφορούν αποκλειστικά βιοποριστικούς σκοπούς και δεν σχετίζονται με τη δημιουργία εισοδήματος για το πυρηνικό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση
30.  
  Αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα προμηθεύει, πωλεί ή μεταφέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το έδαφός της ή από υπηκόους της ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία της ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα Μητρώα της, χρυσό, μετάλλευμα τιτανίου, μετάλλευμα βαναδίου και σπάνιες γαίες και ότι όλα τα Κράτη θα απαγορεύουν την προμήθεια τέτοιων υλικών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από υπηκόους τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα Μητρώα τους και είτε προέρχονται από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι
31.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα αποτρέπουν την πώληση ή προμήθεια από τους υπηκόους τους ή από τα εδάφη τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα Μητρώα τους, αεροπορικού καυσίμου, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βενζίνης, του καυσίμου αεριωθούμενων τύπου νάφθας, του καυσίμου αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης και του καυσίμου πυραύλων τύπου κηροζίνης, είτε προέρχεται από το έδαφός τους είτε όχι, προς το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή εκτός εάν η Επιτροπή έχει εγκρίνει εκ των προτέρων επί εξαιρετικής και κατά περίπτωση βάσης, τη μεταφορά προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας τέτοιων προϊόντων για εξακριβωμένες ουσιώδεις ανθρωπιστικές ανάγκες, υπό τον όρο συγκεκριμένων διευθετήσεων για αποτελεσματική εποπτεία παράδοσης και χρήσης και επίσης αποφασίζει η παρούσα διάταξη να μην εφαρμόζεται σε σχέση με την πώληση ή προμήθεια αεροπορικού καυσίμου σε πολιτικό επιβατικό αεροσκάφος εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αποκλειστικά για κατανάλωση κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του
32.  
  Αποφασίζει ότι η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκε με την παράγραφο 8(δ) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζεται σε όλα τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, τα οποία ανήκουν σε ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα από φορείς της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή από το Εργατικό Κόμμα της Κορέας ή από άτομα ή φορείς τα οποία ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, ή από φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς, τα οποία το Κράτος κρίνει ότι συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα ή με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή άλλες δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση, αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη εκτός από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι δεν διατίθενται από υπηκόους τους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός των εδαφών τους σε τέτοια άτομα ή φορείς ή προς όφελος τους ή σε άτομα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή σε φορείς που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτούς και αποφασίζει ότι αυτά τα μέτρα δεν εφαρμόζονται σε σχέση με κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που απατούνται για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων των αποστολών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στα Ηνωμένα Εθνη και στους ειδικευμένους οργανισμούς τους και σε συναφείς οργανισμούς ή σε άλλες διπλωματικές και προξενικές αποστολές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και σε οποιαδήποτε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που η Επιτροπή κρίνει εκ των προτέρων κατά περίπτωση ότι απαιτούνται για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, για την αποπυρηνικοποίηση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τους στόχους της παρούσας απόφασης
33.  
  Αποφασίζει ότι τα Κράτη απαγορεύουν στα εδάφη τους την ίδρυση και λειτουργία νέων υποκαταστημάτων, θυγατρικών και γραφείων αντιπροσώπευσης τραπεζών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, αποφασίζει περαιτέρω ότι τα Κράτη απαγορεύουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται εντός των εδαφών τους ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους να ιδρύουν νέες κοινοπραξίες και να αποκτούν δικαίωμα κυριότητας ή να ιδρύουν ή διατηρούν σχέσεις ανταπόκρισης με τράπεζες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, εκτός εάν αυτές οι συναλλαγές έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή εκ των προτέρων και αποφασίζει ότι τα Κράτη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να κλείσουν τα εν λόγω υπάρχοντα υποκαταστήματα, θυγατρικές και γραφεία αντιπροσώπευσης, και επίσης να τερματίσουν τις εν λόγω κοινοπραξίες, δικαιώματα κυριότητας και σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με τράπεζες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας εντός ενενήντα ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης
34.  
  Αποφασίζει ότι τα Κράτη απαγορεύουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται εντός των εδαφών τους ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους, να ανοίγουν νέα γραφεία αντιπροσώπευσης ή θυγατρικές, υποκαταστήματα ή τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
35.  
  Αποφασίζει ότι τα Κράτη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να κλείσουν τα υπάρχοντα γραφεία αντιπροσώπευσης, τις θυγατρικές ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας εντός ενενήντα ημερών εάν το ενδιαφερόμενο Κράτος διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες οι οποίες παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι οι εν λόγω οικονομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο πυρηνικό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση και περαιτέρω αποφασίζει ότι η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται εάν η Επιτροπή κρίνει κατά περίπτωση ότι τα εν λόγω γραφεία, θυγατρικές ή λογαριασμοί απαιτούνται για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας ή για τις δραστηριότητες διπλωματικών αποστολών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων ή για τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών ή των ειδικευμένων οργανισμών τους ή συναφών οργανισμών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση
36.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα απαγορεύουν τη δημόσια και ιδιωτική οικονομκή υποστήριξη από τα εδάφη τους ή από πρόσωπα ή φορείς οι οποίοι υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους για τη διεξαγωγή εμπορίου με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης γα τους υπηκόους τους ή φορείς που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους εμπόριο), στις περιπτώσεις στις οποίες αυτή η οικονομική υποστήριξη θα μπορούσε να συνεισφέρει στο πυρηνικό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της παραγράφου 8
37.  
  Εκφράζει ανησυχία ότι οι μεταφορές χρυσού προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και την παρούσα απόφαση και διευκρινίζει ότι όλα τα Κράτη θα εφαρμόσουν τα μέτρα τα οποία ορίζονται στην παράγραφο 11 της απόφασης 2094 (2013) στις μεταφορές χρυσού, μεταξύ άλλων μέσω μεταφορέων χρυσού οι οποίοι διέρχονται προς και από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω μεταφορές χρυσού δεν συμβάλλουν στο πυρηνικό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση ή στην αποφυγή των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση
38.  
  Υπενθυμίζει ότι η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF) κάλεσε τις χώρες να εφαρμόσουν αυξημένη δέουσα επιμέλεια και αποτελεσματικά αντίμετρα για να προστατεύσουν τις δικαιοδοσίες τους από την παράνομη οικονομική δραστηριότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, και καλεί τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν τη Σύσταση 7 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, την Ερμηνευτική της Εγκύκλιο και τη σχετική καθοδήγηση για την αποτελεσματική εφαρμογή των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων σχετικά με ζητήματα διάδοσης πυρηνικών
39.  
  Επαναβεβαιώνει τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί δυνάμει της παραγράφου 8(α)(ιιι) της απόφασης 1718 (2006) σχετικά με τα αγαθά πολυτελείας και διευκρινίζει ότι ο όρος «αγαθά πολυτελείας» περιλαμβάνει τα αντικείμενα τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα V της παρούσας απόφασης αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά
40.  
  Καλεί όλα τα Κράτη να υποβάλουν έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός ενενήντα ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και κατόπιν, όταν ζητείται από την Επιτροπή, σε σχέση με τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν λάβει προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1874 (2009), σε συνεργασία με άλλες ομάδες εποπτείας κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, να συνεχίσει τις προσπάθειες της να βοηθά τα Κράτη στην προετοιμασία και υποβολή αυτών των εκθέσεων εγκαίρως, και εντέλλεται την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην προσέγγιση εκείνων των Κρατών Μελών τα οποία δεν έχουν ποτέ υποβάλλει εκθέσεις εφαρμογής όπως έχει ζητηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας
41.  
  Καλεί όλα τα Κράτη να παρέχουν τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους σχετικά με τη μη συμμόρφωση με τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί δυνάμει των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή της παρούσας απόφασης
42.  
  Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη να εξετάσουν τις συνθήκες των προηγούμενα αναφερθεισών παραβιάσεων των κυρώσεων, ιδιαίτερα των αντικειμένων που κατασχέθηκαν ή των δραστηριοτήτων που απετράπησαν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, έτσι ώστε να βοηθήσουν στη διασφάλιση πλήρους και κατάλληλης εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, ειδικά της παραγράφου 27 της παρούσας απόφασης και επισημαίνει σχετικά την υποβολή εκθέσεων από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και τις πληροφορίες αναφορικά με τις παραβιάσεις κυρώσεων τις οποίες η Επιτροπή έχει δώσει στη δημοσιότητα
43.  
  Εντέλλεται την Επιτροπή να αποκριθεί αποτελεσματικά σε παραβιάσεις των μέτρων τα οποία έχουν επιβληθεί με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και την παρούσα απόφαση και, στην κατεύθυνση αυτή, εντέλλεται την Επιτροπή να καθορίσει πρόσθετα άτομα και φορείς που θα υπόκεινται στα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί δυνάμει των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και της παρούσας απόφασης
44.  
  Εντέλλεται την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες της να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην εφαρμογή των μέτρων τα οποία έχουν επιβληθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και, από την άποψη αυτή, ζητά από την Επιτροπή να συντάξει και κυκλοφορήσει ένα συνολικό συμπίλημα όλων των μέτρων τα οποία έχουν επιβληθεί δυνάμει των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και της παρούσας απόφασης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη
45.  
  Εντέλλεται την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο ατόμων και φορέων της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων νέων εναλλακτικών ονομάτων και εταιρειών βιτρίνα και εντέλλεται την Επιτροπή να ολοκληρώσει την εργασία αυτή εντός 45 ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και κάθε δώδεκα μήνες κατόπιν
46.  
  Αποφασίζει ότι η εντολή της Επιτροπής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006), εφαρμόζεται σε σχέση με τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν δυνάμει των αποφάσεων 1874 (2009), 2094 (2013) και της παρούσας απόφασης
47.  
  Υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης, από όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, των αναγκαίων μέτρων ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα προβληθεί καμία αξίωση με πρωτοβουλία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προσώπων ή φορέων που έχουν καθοριστεί σε σχέση με τα μέτρα τα οποία ορίζονται στις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση, ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο προβάλλει αξιώσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή φορέα, σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή άλλη συναλλαγή της οποίας η εκπλήρωση εμποδίστηκε εξαιτίας των μέτρων τα οποία επιβλήθηκαν με την παρούσα ή προηγούμενες αποφάσεις
48.  
  Υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και την παρούσα απόφαση δεν προορίζονται να έχουν αρνητικές ανθρωπιστικές συνέπειες στον άμαχο πληθυσμό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ούτε να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες εκείνες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δραστηριοτήτων και της συνεργασίας, οι οποίες δεν απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή την παρούσα απόφαση και την εργασία των διεθνών οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που διεξάγουν δραστηριότητες συνδρομής και ανακούφισης στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας προς όφελος του άμαχου πληθυσμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας
49.  
  Επαναλαμβάνει τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης και σταθερότητας στην Κορεατική Χερσόνησο και στη βορειοανατολική Ασία γενικότερα, και εκφράζει τη δέσμευση του για μια ειρηνική, διπλωματική και πολιτική λύση στην κατάσταση και χαιρετίζει τις προσπάθειες των μελών του Συμβουλίου καθώς και άλλων Κρατών να διευκολύνουν μια ειρηνική και περιεκτική λύση μέσω διαλόγου και να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να οξύνουν τις εντάσεις
50.  
  Επαναβεβαιώνει την υποστήριξη του στις Εξαμερείς Συνομιλίες, καλεί για την επανέναρξη τους και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για τις δεσμεύσεις οι οποίες ορίζονται στην Κοινή Δήλωση της 19ης Σεπτεμβρίου 2005, την οποία προσυπογράφουν η Κίνα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, η Ιαπωνία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων ότι ο στόχος των Εξαμερών Συνομιλιών είναι η διακριβωμένη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου με ειρηνικό τρόπο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεσμεύτηκαν να σεβαστούν η μια την κυριαρχία της άλλης και να συνυπάρχουν ειρηνικά και ότι τα Έξι Μέρη δεσμεύτηκαν να προάγουν την οικονομική συνεργασία και όλες τις άλλες σχετικές δεσμεύσεις
51.  
  Βεβαιώνει ότι θα τηρεί τις ενέργειες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας υπό συνεχή εποπτεία και είναι έτοιμο να ενισχύσει, τροποποιήσει, αναστείλει ή άρει τα μέτρα τα οποία μπορεί να χρειάζονται ενόψει της συμμόρφωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και, στην κατεύθυνση αυτή, εκφράζει την αποφασιστικότητά του να λάβει περαιτέρω σημαντικά μέτρα στην περίπτωση περαιτέρω πυρηνικής δοκιμής ή εκτόξευσης από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
52.  
  Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ.
 1. Ωρολόγια πολυτελείας:
 2. καρπού, τσέπης και άλλα με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή μεταλλική επένδυση με πολύτιμο μέταλλο
 3. Αντικείμενα μεταφοράς, ως εξής:
 4. (1) Θαλάσσια οχήματα αναψυχής (όπως ατομικά σκάφη).
 5. (2) Χιονοχήματα (snοwmοbiles) (αξίας μεγαλύτερης των 2.000 δολαρίων).
 6. Αντικείμενα από μολυβδούχο κρύσταλλο
 7. Εξοπλισμός αθλημάτων αναψυχής.
 8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία