Αριθ. Φ.3400.15/ΑΣ 40094 Απόφαση 2293 (2016) του Συμβουλίου Ασφα­λείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Λ.Δ. Κονγκό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφα­λείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2293 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2293 (2016) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7724η συνεδρίασή του, στις 23 Ιουνίου 2016 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ). Επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του δέσμευση για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, καθώς και όλων των Κρατών της περιοχής, και τονίζοντας την ανάγκη πλήρους σεβασμού των αρχών της μη επέμβασης, της καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας. Τονίζοντας την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την εγγύηση της ασφάλειας στο έδαφός της και για την προστασία των κατοίκων της, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Λαμβάνοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση (S/2015/ 797) και την τελική έκθεση (S/2016/466) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (εφεξής «η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων»), που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1533 (2004) και της οποίας η εντολή παρατάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), 2136 (2014) και 2198 (2015), επισημαίνοντας το πόρισμα ότι η διασύνδεση μεταξύ ενόπλων ομάδων, εγκληματικών δικτύων και της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων συμβάλλει στην ανασφάλεια στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της. Υπενθυμίζοντας τη στρατηγική σημασία της υλοποίησης του Πλαισίου Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας (ΡSC) για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την περιοχή, και επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς όλους τους υπογράφοντες να εκπληρώσουν ταχέως, πλήρως και με καλή πίστη τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους βάσει της παρούσας συμφωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της σύρραξης και να θέσουν τέλος στους επαναλαμβανόμενους κύκλους της βίας. Υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις όλων των Κρατών της περιοχής, βάσει του Πλαισίου Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας, να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις των γειτονικών χωρών, και να μην ανέχονται ούτε να παρέχουν συνδρομή ή υποστήριξη οποιουδήποτε είδους σε ένοπλες ομάδες, και επαναλαμβάνοντας τη σθεναρή εκ μέρους του καταδίκη οποιασδήποτε και κάθε εσωτερικής ή εξωτερικής υποστήριξης προς ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω οικονομικής, υλικοτεχνικής ή στρατιωτικής υποστήριξης. Επαναλαμβάνοντας τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια και την ανθρωπιστική κρίση στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών δραστηριοτήτων των αλλοδαπών και εγχώριων ενόπλων ομάδων και του λαθρεμπορίου φυσικών πόρων του Κονγκό, ιδίως του χρυσού και του ελεφαντοστού, τονίζοντας τη σημασία της εξουδετέρωσης όλων των ενόπλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR), των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΑDF), του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (LRΑ) και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με την απόφαση 2277 (2016). Επαναλαμβάνοντας ότι η μόνιμη εξουδετέρωση των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα παραμένει ουσιώδης για την επίτευξη σταθερότητας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και την προστασία των αμάχων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, υπενθυμίζοντας ότι οι Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντα είναι μια ομάδα που υπόκειται σε κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών, της οποίας οι ηγέτες και τα μέλη περιλαμβάνουν δράστες της γενοκτονίας του 1994 κατά των Τούτσι στη Ρουάντα, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν Χούτου και άλλα άτομα που ήταν αντίθετα με τη γενοκτονία, και συνέχισαν να προωθούν και να διαπράττουν βασισμένες σε εθνοτικά κριτήρια και άλλες δολοφονίες στη Ρουάντα και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, επισημαίνοντας τις αναφερθείσες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν αναληφθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC), κατά τα έτη 2015 και 2016, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε κάποια αποσταθεροποίηση των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα, εκφράζοντας ανησυχία για το ότι οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν χώρα ταυτόχρονα με τις ομάδες Μάι Μάι του Κονγκό, χαιρετίζοντας την αρχική επανέναρξη της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ), και ζητώντας την πλήρη επανέναρξη της συνεργασίας και των κοινών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την εντολή της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ). Καταδικάζοντας τις βάναυσες δολοφονίες περισσότερων από 500 αμάχων στην περιοχή Βeni από τον Οκτώβριο του 2014, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη απειλή που αποτελούν οι ένοπλες ομάδες, ιδιαίτερα οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις, και για τη συνέχιση της βίας στην περιοχή αυτή, εκφράζοντας περαιτέρω ανησυχία για τις αναφορές περί συνεργασίας μεταξύ μελών των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και ενόπλων ομάδων σε τοπικό επίπεδο, ιδίως τις πρόσφατες αναφορές για μεμονωμένους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που διαδραματίζουν ρόλο στην ανασφάλεια στην περιοχή Βeni, ζητώντας τη διενέργεια ερευνών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, επισημαίνοντας τη δέσμευση που εκφράστηκε από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στην επιστολή της της 15ης Ιουνίου 2016 (S/2016/542). Επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ολοκλήρωσης της μόνιμης αποστράτευσης των πρώην μαχητών του Κινήματος της 23ης Μαρτίου (Μ23), τονίζοντας τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι οι πρώην μαχητές του δεν θα ανασυνταχθούν ούτε θα προσχωρήσουν σε άλλες ένοπλες ομάδες, και ζητώντας την επιτάχυνση της υλοποίησης των Διακηρύξεων του Ναϊρόμπι και του Αφοπλισμού, της Αποστράτευσης, του Επαναπατρισμού, της Επανένταξης και της Επανεγκατάστασης (DDRRR) των πρώην μαχητών του Μ23, μεταξύ άλλων με την υπερκέραση των εμποδίων για τον επαναπατρισμό, σε συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα Κράτη της περιοχής. Καταδικάζοντας την παράνομη ροή όπλων εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και προς αυτή, συμπεριλαμβανόμενης της επανακυκλοφορίας τους προς και μεταξύ ενόπλων ομάδων, κατά παράβαση των αποφάσεων 1533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), 2136 (2014) και 2198 (2015), και δηλώνοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων και των λοιπών μέτρων που ορίζονται στις αποφάσεις του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αναγνωρίζοντας, εν προκειμένω, τη σημαντική συμβολή του - επιβληθέντος με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας - εμπάργκο όπλων για την αντιμετώπιση της παράνομης μεταφοράς μικρών και ελαφρών όπλων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς και για την υποστήριξη της οικοδόμησης της ειρήνης μετά από συρράξεις, του αφοπλισμού, της αποστράτευσης, της επανένταξης πρώην μαχητών και της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας. Υπογραμμίζοντας ότι η διαφανής και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών της πόρων και ο τερματισμός της παράνομης διακίνησης και εμπορίας των εν λόγω πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ειρήνη και την ασφάλεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εκφράζοντας ανησυχία για την παράνομη εκμετάλλευση και εμπορία των φυσικών πόρων από ένοπλες ομάδες, και για τον αρνητικό αντίκτυπο των ενόπλων συρράξεων στις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, επαινώντας τις προσπάθειες των φυλάκων των πάρκων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και όσων άλλων προσπαθούν να προστατεύσουν αυτές τις περιοχές, ενθαρρύνοντας την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να συνεχίσει τις προσπάθειες για την προστασία των περιοχών αυτών, και τονίζοντας τον πλήρη σεβασμό του για την κυριαρχία της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό επί των φυσικών της πόρων και την ευθύνη της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους πόρους αυτούς, από την άποψη αυτή. Υπενθυμίζοντας τη διασύνδεση μεταξύ της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανόμενης της λαθροθηρίας και της παράνομης διακίνησης άγριων ζώων, της παράνομης εμπορίας των πόρων αυτών, καθώς και της διάδοσης και της διακίνησης όπλων, ως ενός από τους σημαντικότερους παράγοντες τροφοδότησης και όξυνσης των συρράξεων στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, και ενθαρρύνοντας τη συνέχιση των περιφερειακών προσπαθειών της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ΙCGLR) και των εμπλεκόμενων κυβερνήσεων κατά της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, και τονίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και της εμβάθυνσης της οικονομικής ολοκλήρωσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Επισημαίνοντας τα πορίσματα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ως προς την ύπαρξη θετικών προσπαθειών σε σχέση με τα συστήματα εμπορίας και ιχνηλασιμότητας ορυκτών, αλλά και ως προς το ότι ο χρυσός εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση, υπενθυμίζοντας τη Διακήρυξη της Λουσάκα της Ειδικής Συνόδου της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών για την Καταπολέμηση της Παράνομης Εκμετάλλευσης των Φυσικών Πόρων στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και την έκκληση της για δέουσα επιμέλεια εκ μέρους της βιομηχανίας, επαινώντας τη δέσμευση και την πρόοδο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών ως προς το θέμα αυτό και υπογραμμίζοντας ότι είναι κρίσιμης σημασίας για τις περιφερειακές κυβερνήσεις και τα κέντρα εμπορίας, ιδιαίτερα εκείνα που εμπλέκονται στην επεξεργασία και την εμπορία του χρυσού, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ενίσχυση της επαγρύπνησης κατά του λαθρεμπορίου και μείωση των πρακτικών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις περιφερειακές προσπάθειες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Επισημαίνοντας με ανησυχία τις εκθέσεις που αναφέρονται στη συνεχιζόμενη συμμετοχή των ενόπλων ομάδων, καθώς και ορισμένων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στο παράνομο εμπόριο ορυκτών, την παράνομη παραγωγή και εμπορία ξυλάνθρακα και ξυλείας, και στη λαθροθηρία και το λαθρεμπόριο άγριων ζώων. Επισημαίνοντας, με μεγάλη ανησυχία, τη συνέχιση των σοβαρών καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου εις βάρος αμάχων στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, της σεξουαλικής και βασισμένης στο φύλο βίας και της μεγάλης κλίμακας στρατολόγησης και χρήσης παιδιών, που διαπράττονται από ένοπλες ομάδες. Τονίζοντας τη ζωτική σημασία ενός ειρηνικού και αξιόπιστου εκλογικού κύκλου, σύμφωνου με το Σύνταγμα, για τη σταθεροποίηση και την εδραίωση της συνταγματικής δημοκρατίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τους αυξημένους περιορισμούς του πολιτικού χώρου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ιδίως τις πρόσφατες συλλήψεις και κρατήσεις μελών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και για τους περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως η ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης, και υπενθυμίζοντας την ανάγκη για ανοιχτό, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικό πολιτικό διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων πλευρών, με έμφαση στη διοργάνωση εκλογών, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανοίγοντας το δρόμο για ειρηνικές, αξιόπιστες, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανείς και έγκαιρες εκλογές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ιδίως προεδρικές και βουλευτικές εκλογές έως το Νοέμβριο του 2016, σύμφωνα με το Σύνταγμα, με σεβασμό στον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση. Εξακολουθώντας να ανησυχεί σοβαρά για τις εκθέσεις περί αύξησης των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από ορισμένα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Δημοκρατικής Φρουράς και της Εθνικής Αστυνομίας του Κονγκό (ΡΝC), προτρέποντας όλα τα μέρη να απέχουν από τη βία και τις προκλήσεις και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό πρέπει να συμμορφώνεται με την αρχή της αναλογικότητας στη χρήση βίας. Υπενθυμίζοντας τη σημασία της καταπολέμησης της ατιμωρησίας σε όλες τις βαθμίδες των δυνάμεων ασφαλείας της, και τονίζοντας την ανάγκη να συνεχίσει η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τις προσπάθειές της στην κατεύθυνση αυτή και να διασφαλίσει τον επαγγελματισμό των δυνάμεων ασφαλείας της. Καλώντας να συλληφθούν σύντομα, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όλοι εκείνοι που ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεις ή καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν βία ή καταπατήσεις εις βάρος παιδιών και πράξεις σεξουαλικής και βασισμένης στο φύλο βίας. Υπενθυμίζοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις του σχετικά με τις γυναίκες και την ειρήνη και την ασφάλεια, τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις, καθώς και για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συρράξεις, υπενθυμίζοντας, επίσης, τα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις που αφορούν στα μέρη στις ένοπλες συρράξεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (S/ΑC.51/2014/3) που υιοθετήθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2014. Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένου του Προεδρικού Συμβούλου για τη Σεξουαλική Βία και τη Στρατολόγηση Παιδιών, να συνεργαστεί με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις, τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη Σεξουαλική Βία, και την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ), για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την πρόληψη και τον τερματισμό της στρατολόγησης και της χρήσης παιδιών και σεξουαλικής βίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας της σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συρράξεις, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας που διαπράττεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Επισημαίνοντας την καθοριστική σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του βασικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα γειτονικά Κράτη, καθώς και οι περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις, στον τομέα αυτό, και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας. Υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της έγκαιρης και λεπτομερούς ενημέρωσης της Επιτροπής σχετικά με τα όπλα, τα πυρομαχικά και την εκπαίδευση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11 των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Επιτροπής. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: Καθεστώς κυρώσεων 1.Αποφασίζει να παρατείνει, έως την 1η Ιουλίου 2017, τα μέτρα σχετικά με τα όπλα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 1 της απόφασης 1807 (2008) και επιβεβαιώνει τις διατάξεις της παραγράφου 5 της εν λόγω απόφασης. 2.Επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης 1807 (2008), τα μέτρα αυτά δεν ισχύουν πλέον για την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και συναφούς υλικού, καθώς και για την παροχή οποιασδήποτε συνδρομής, συμβουλών ή εκπαίδευσης που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες, προς την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. 3.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 1 δεν ισχύουν για: 1)τις προμήθειες όπλων και συναφούς υλικού, καθώς και για την παροχή συνδρομής, συμβουλών ή εκπαίδευσης, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) ή την Περιφερειακή Ομάδα Δράσης της Αφρικανικής Ένωσης ή για χρήση από αυτές, 2)τον προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και τα μέλη των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και τα συνδεδεμένο προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση, 3)τις λοιπές προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, καθώς και τη συναφή τεχνική συνδρομή και εκπαίδευση, όπως γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της απόφασης 1807 (2008), 4)τις λοιπές πωλήσεις και ή την προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού, ή την παροχή συνδρομής ή προσωπικού, όπως θα έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. 4.Αποφασίζει να ανανεώσει, για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τα μέτρα σχετικά με τις μεταφορές που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 6 και 8 της απόφασης 1807 (2008) και επιβεβαιώνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 της εν λόγω απόφασης. 5.Αποφασίζει να ανανεώσει, για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 9 και 11 της απόφασης 1807 (2008) και επιβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 12 της απόφασης 1807 (2008) σε σχέση με τα μέτρα αυτά. 6.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 9 της απόφασης 1807 (2008) δεν θα εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 10 της απόφασης 2078 (2012). 7.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 ανωτέρω εφαρμόζονται στα άτομα και τις οντότητες που καθορίζονται από την Επιτροπή διότι συμμετέχουν ή παρέχουν υποστήριξη σε πράξεις που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και αποφασίζει ότι οι πράξεις αυτές περιλαμβάνουν: 1)τις παραβιάσεις των μέτρων που λαμβάνονται από τα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, 2)την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αλλοδαπών ενόπλων ομάδων που επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και παρεμποδίζουν τον αφοπλισμό και τον οικειοθελή επαναπατρισμό ή την επανεγκατάσταση των μαχητών που ανήκουν στις ομάδες αυτές, 3)την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία κογκολέζικων πολιτοφυλακών, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων που λαμβάνουν υποστήριξη έξωθεν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των μαχητών τους στις διαδικασίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης, 4)τη στρατολόγηση ή χρήση παιδιών σε ένοπλες συρράξεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, 5)το σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή καταπατήσεις ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων εκείνων που αφορούν τη στοχοποίηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και ακρωτηριασμών, βιασμών και άλλων μορφών σεξουαλικής βίας, απαγωγών, αναγκαστικών εκτοπίσεων και επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, 6)την παρακώλυση της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια ή της διανομής της στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 7)την υποστήριξη ατόμων ή οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ενόπλων ομάδων ή εγκληματικών δικτύων, που εμπλέκονται σε αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή εμπορίας φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού ή των άγριων ζώων, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από άγρια ζώα, 8)την τέλεση πράξεων εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες καθορισμένου ατόμου ή οντότητας, ή την τέλεση πράξεων εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες οντότητας που ανήκει σε ή ελέγχεται από καθορισμένο άτομο ή οντότητα, 9)το σχεδιασμό, την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση επιθέσεων εις βάρος των ειρηνευτικών δυνάμεων της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) ή του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών ή τη συμμετοχή σε αυτές, 10)την παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης, ή αγαθών ή υπηρεσιών σε καθορισμένο άτομο ή οντότητα. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 8.Αποφασίζει να παρατείνει, έως την 1η Αυγούστου 2017, την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για περαιτέρω παράταση της το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2017 και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα αναγκαία διοικητικά μέτρα, το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να συσταθεί εκ νέου η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, αξιοποιώντας, όπως αρμόζει, την εμπειρία των μελών της Ομάδας που συστάθηκε σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις. 9.Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκπληρώσει την εντολή της, όπως συνοψίζεται στη συνέχεια, και να υποβάλει στο Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, μια ενδιάμεση έκθεση, το αργότερο έως τις 30 Δεκεμβρίου 2016, καθώς και μια τελική έκθεση, το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου 2017, καθώς και να υποβάλει μηνιαίες ενημερώσεις στην Επιτροπή, εκτός από τους μήνες κατά τους οποίους υποβάλλονται η ενδιάμεση και η τελική έκθεση: 1)να επικουρεί την Επιτροπή στην εκτέλεση της εντολής της, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τον πιθανό καθορισμό ατόμων και οντοτήτων που ενδέχεται να εμπλέκονται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 7 της παρούσας απόφασης, 2)να συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στην παρούσα απόφαση, με έμφαση σε περιστατικά μη συμμόρφωσης, 3)να εξετάζει και να προτείνει, όπου αρμόζει, τρόπους για τη βελτίωση των ικανοτήτων των Κρατών Μελών, ιδίως εκείνων της περιοχής, προκειμένου να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παρούσα απόφαση, 4)να συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με τα περιφερειακά και τα διεθνή δίκτυα υποστήριξης προς τις ένοπλες ομάδες και τα εγκληματικά δίκτυα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 5)να συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά όπλων, συναφούς υλικού και συναφούς στρατιωτικής βοήθειας, μεταξύ άλλων μέσω δικτύων παράνομης διακίνησης και της μεταφοράς όπλων και συναφούς υλικού προς ένοπλες ομάδες από τις δυνάμεις ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, 6)να συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με τους δράστες σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ανήκουν στις δυνάμεις ασφαλείας, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 7)να αξιολογεί τις επιπτώσεις της ιχνηλασιμότητας των ορυκτών που αναφέρονται στην παράγραφο 24 της παρούσας απόφασης και να συνεχίζει τη συνεργασία με άλλα φόρα, 8)να συνδράμει την Επιτροπή κατά την επεξεργασία και την ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με τον κατάλογο των ατόμων και οντοτήτων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πληροφοριών ταυτοποίησης και πρόσθετων πληροφοριών για τη δημόσια διαθέσιμη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο. 10.Εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και απευθύνει έκκληση για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των Κρατών, ιδίως εκείνων της περιοχής, της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ), των αρμόδιων φορέων του ΟΗΕ και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ενθαρρύνει, περαιτέρω, όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν τη συνεργασία ατόμων και οντοτήτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους ή είναι υπό τον έλεγχο τους με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, και επαναλαμβάνει το αίτημα του όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μελών της και του προσωπικού υποστήριξής της, και όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανόμενης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και των χωρών της περιοχής, να παρέχουν απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα και τοποθεσίες που η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων κρίνει συναφή με την εκτέλεση της εντολής της. 11.Καλεί την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συνεργάζεται ενεργά με τα υπόλοιπα Σώματα ή Ομάδες Εμπειρογνωμόνων που έχουν συγκροτηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, σε σχέση με την υλοποίηση της εντολής της. Ένοπλες ομάδες 12.Καταδικάζει απερίφραστα όλες τις ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τις εκ μέρους τους παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και του λοιπού ισχύοντος διεθνούς δικαίου, και τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού, της ειρηνευτικής δύναμης της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) και των ανθρωπιστικών φορέων, των εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, της σεξουαλικής και βασιζόμενης στο φύλο βίας και της μεγάλης κλίμακας στρατολόγησης και χρήσης παιδιών, και επαναλαμβάνει ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. 13.Απαιτεί από τις Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντα, τις Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις, το Στρατό Αντίστασης του Κυρίου και όλες τις άλλες ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να σταματήσουν αμέσως όλες τις μορφές βίας και τις υπόλοιπες αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανόμενης και της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, και απαιτεί από τα μέλη τους να διαλυθούν, άμεσα και μόνιμα, να καταθέσουν τα όπλα τους, και να απελευθερώσουν και να αποστρατεύσουν όλα τα παιδιά από τις τάξεις τους. Εθνικές και Περιφερειακές Δεσμεύσεις 14.Χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ως προς τον τερματισμό της στρατολόγησης και χρήσης παιδιών σε ένοπλες συρράξεις, προτρέπει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να συνεχίσει την πλήρη εφαρμογή και διάδοση σε όλη τη στρατιωτική ιεραρχία, ακόμη και στις απομακρυσμένες περιοχές, των δεσμεύσεων που ανέλαβε στο σχέδιο δράσης που υπογράφηκε με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την προστασία των κοριτσιών και των αγοριών από τη σεξουαλική βία, και, περαιτέρω, καλεί την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να διασφαλίσει ότι τα παιδιά δεν θα τίθενται υπό κράτηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ότι σχετίζονται με ένοπλες ομάδες. 15.Χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την καταπολέμηση και την πρόληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια συρράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της προόδου που σημειώθηκε ως προς την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, και καλεί την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να επιδιώξει περαιτέρω την υλοποίηση των εκ μέρους της δεσμεύσεων του σχεδίου δράσης για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας και των παραβιάσεων που διαπράχθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις της και να συνεχίσει τις προσπάθειες για το σκοπό αυτό και επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που δεν το πράξει οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ενδέχεται να κατονομαστούν εκ νέου σε μελλοντικές εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα για τη σεξουαλική βία. 16.Τονίζει τη σημασία του να επιδιώξει ενεργά η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη χώρα, και της περιφερειακής συνεργασίας για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχούς συνεργασίας της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενθαρρύνει την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) να χρησιμοποιεί την υφιστάμενη εξουσία της προκειμένου να συνδράμει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ως προς το θέμα αυτό, και καλεί όλους τους υπογράφοντες το Πλαίσιο Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας να συνεχίσουν να υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους και να συνεργάζονται πλήρως μεταξύ τους και με την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, καθώς και με την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) για το σκοπό αυτό. 17.Υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ατιμωρησία για κανέναν από τους υπεύθυνους για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την περιοχή, και, στο πλαίσιο αυτό, προτρέπει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όλα τα Κράτη της περιοχής και λοιπά ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη των Ηνωμένων Εθνών να προσάγουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης ώστε να λογοδοτήσουν, συμπεριλαμβανομένων όσων υπηρετούν στον τομέα της ασφάλειας. 18.Καλεί την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να συνεχίσει τη βελτίωση της ασφάλειας των αποθεμάτων, της λογοδοσίας και της διαχείρισης των όπλων και πυρομαχικών, με τη συνδρομή διεθνών εταίρων, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων αναφορών περί εκτροπής προς ένοπλες ομάδες, όπως αρμόζει και εφόσον ζητηθεί και να υλοποιήσει επειγόντως ένα εθνικό πρόγραμμα σήμανσης όπλων, ιδίως για τα κρατικά πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θεσπίστηκαν από το Πρωτόκολλο του Ναϊρόμπι και το Περιφερειακό Κέντρο για τα Μικρά Όπλα. 19.Τονίζει την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας και της διακυβέρνησης στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, που θα επιτρέψει τη μεταρρύθμιση του στρατιωτικού, του αστυνομικού και του δικαστικού τομέα, και για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και προτρέπει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να αυξήσει τις προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τις εθνικές της δεσμεύσεις, βάσει του Πλαισίου Ειρήνης, Ασφάλειας και Συνεργασίας. 20.Παροτρύνει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να διασφαλίσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για μια ελεύθερη, δίκαιη, αξιόπιστη, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανή, ειρηνική και έγκαιρη εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Κονγκό, και υπενθυμίζει τις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 της απόφασης 2277 (2016). 21.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδίως εκείνα της περιοχής, να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει υποστήριξη, εντός ή από τα εδάφη τους, προς ένοπλες ομάδες εντός, ή διερχόμενες από, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τονίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα δίκτυα υποστήριξης, η στρατολόγηση και η χρήση παιδιών - στρατιωτών, η χρηματοδότηση και η στρατολόγηση ενόπλων ομάδων που δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς και την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ μελών των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και ενόπλων ομάδων σε τοπικό επίπεδο, και καλεί όλα τα Κράτη να λάβουν μέτρα για τη λογοδοσία, όπου αρμόζει, των ηγετών και των μελών των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα και των λοιπών ενόπλων ομάδων που βρίσκονται στις χώρες τους. Φυσικοί πόροι 22.Ενθαρρύνει, περαιτέρω, τη συνέχιση των προσπαθειών της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την αντιμετώπιση των ζητημάτων παράνομης εκμετάλλευσης και διακίνησης φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης ευθυνών σε εκείνα τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συμμετέχουν στο παράνομο εμπόριο των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα του χρυσού και των προϊόντων άγριων ζώων. 23.Τονίζει την ανάγκη διενέργειας περαιτέρω προσπαθειών για τη διακοπή της χρηματοδότησης των ενόπλων ομάδων που εμπλέκονται σε αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες, μέσω του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού ή των προϊόντων άγριων ζώων. 24.Χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση του Κονγκό για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα των ορυκτών, όπως ορίζονται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης του Κονγκό για την εφαρμογή των συστημάτων ιχνηλασιμότητας ορυκτών, και καλεί όλα τα Κράτη να συνδράμουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και τις χώρες της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών ως προς την ανάπτυξη ενός υπεύθυνου εμπορίου ορυκτών. 25.Χαιρετίζει τα μέτρα που λαμβάνονται από τις Κυβερνήσεις της περιοχής για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών δέουσας επιμέλειας της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης του Περιφερειακού Μηχανισμού Πιστοποίησης της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στην εθνική τους νομοθεσία, σύμφωνα με την Καθοδήγηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και τη διεθνή πρακτική, ζητά την επέκταση της διαδικασίας πιστοποίησης σε άλλα Κράτη Μέλη της περιοχής, και καλεί όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της περιοχής, να συνεχίσουν να ευαισθητοποιούνται ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας, μεταξύ άλλων προτρέποντας τους εισαγωγείς, τις μεταποιητικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών επεξεργασίας του χρυσού, και τους καταναλωτές ορυκτών προϊόντων του Κονγκό, να εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με την παράγραφο 19 της απόφασης 1952 (2010). 26.Ενθαρρύνει τη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και τα Κράτη Μέλη της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών να συνεργάζονται στενά με τα βιομηχανικά συστήματα που λειτουργούν σήμερα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία των επιχειρήσεων και, περαιτέρω, αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τη συνεχή υποστήριξη της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό σε σχέση με την εγκατάσταση συστημάτων ιχνηλασιμότητας και επιμέλειας, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή χρυσού που έχει εξορυχθεί με παραδοσιακά μέσα. 27.Συνεχίζει να ενθαρρύνει τη Διεθνή Διάσκεψη για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών σε σχέση με τη θέση σε εφαρμογή της απαραίτητης τεχνικής ικανότητας που απαιτείται για την υποστήριξη των Κρατών Μελών στον αγώνα τους κατά της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, σημειώνει ότι ορισμένα Κράτη Μέλη της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, και συνιστά σε όλα τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το σύστημα περιφερειακής πιστοποίησης και να υποβάλλουν εκθέσεις με στατιστικά στοιχεία για το εμπόριο των ορυκτών, σύμφωνα με την παράγραφο 19 της απόφασης 1952 (2010). 28.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τον τερματισμό του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, ιδίως στον τομέα του χρυσού, και να υποχρεώνουν σε λογοδοσία όσους είναι συνεργοί στο παράνομο εμπόριο, ως μέρος των ευρύτερων προσπαθειών για τη διασφάλιση του ότι το παράνομο εμπόριο φυσικών πόρων δεν ωφελεί οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με μέλη στις Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. 29.Επιβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 7 έως 9 της απόφασης 2021 (2011) και καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τα Κράτη της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών να συνεργάζονται, σε περιφερειακό επίπεδο, για τη διερεύνηση και την καταπολέμηση των περιφερειακών εγκληματικών δικτύων και των ενόπλων ομάδων που εμπλέκονται στην παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας άγριων ζώων, και να απαιτούν από τις τελωνειακές αρχές τους να ενισχύσουν τους ελέγχους τους επί των εξαγωγών και των εισαγωγών ορυκτών από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο ρόλος της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) 30.Υπενθυμίζει την εντολή της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ), όπως περιγράφεται στην απόφαση 2277 (2016), ιδίως στην παράγραφο 31, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της πολιτικής και της συναφούς με συρράξεις ανάλυσης, μεταξύ άλλων μέσω της συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τα εγκληματικά δίκτυα που υποστηρίζουν τις ένοπλες ομάδες, στην παράγραφο 36 (ii) σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του εμπάργκο όπλων, και στην παράγραφο 36 (iii) σχετικά με τις δραστηριότητες εξόρυξης. 31.Ενθαρρύνει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με την παράγραφο 43 της απόφασης 2277 (2016), και ζητεί από την Αποστολή Σταθεροποίησης (ΜΟΝUSCΟ) να συνδράμει την Επιτροπή και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Επιτροπή Κυρώσεων, Υποβολή Εκθέσεων και Επανεξέταση 32.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της περιοχής και εκείνα στα οποία εδρεύουν άτομα και οντότητες που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7 της παρούσας απόφασης, να ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ως προς την υλοποίηση των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 1, 4 και 5 και προτάθηκαν στην παράγραφο 8 της απόφασης 1952 (2010). 33.Τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής τακτικών διαβουλεύσεων της Επιτροπής με τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, κατά περίπτωση, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των μέτρων που παρατίθενται στην παρούσα απόφαση. 34.Ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει προφορική έκθεση, μέσω του Προέδρου της, τουλάχιστον μία φορά κατ έτος στο Συμβούλιο, σχετικά με την κατάσταση του συνολικού έργου της Επιτροπής, μεταξύ άλλων μαζί με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κατά περίπτωση, και ενθαρρύνει τον Πρόεδρο να πραγματοποιεί τακτικές ενημερώσεις προς όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη. 35.Ζητά από την Επιτροπή να προσδιορίζει πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα μέτρα σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 4 και 5 ανωτέρω και να καθορίζει την κατάλληλη πορεία δράσης σε κάθε περίπτωση, και ζητά από τον Πρόεδρο, σε τακτικές αναφορές προς το Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 34 της παρούσας απόφασης, να υποβάλει εκθέσεις προόδου σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής για το θέμα αυτό. 36.Ζητά από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Σεξουαλική Βία στο πλαίσιο Συρράξεων να συνεχίσουν την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών με την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της απόφασης 1998(2011). 37.Αποφασίζει ότι, όποτε αρμόζει, και το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2017, θα επανεξετάσει τα μέτρα που παρατίθενται στην παρούσα απόφαση, με σκοπό την αναπροσαρμογή τους, όπως αρμόζει, υπό το πρίσμα της κατάστασης της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ιδίως της προόδου στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και στον αφοπλισμό, την αποστράτευση, τον επαναπατρισμό, την επανεγκατάσταση και την επανένταξη, ανάλογα με την περίπτωση, κονγκολέζικων και ξένων ενόπλων ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά που υπάρχουν ανάμεσά τους και τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση. 38.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία