ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/Φ.0544/Μ.7011/ΑΣ27620

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-12-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-12-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Προγράμματος Πολιτιστικής, Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρόγραμμα Πολιτιστικής, Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα έτη 2017, 2018 και 2019, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 31 Μαΐου 2017, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας περί συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 10 Μαρτίου 1995 και κυρώθηκε με το ν. 2493/1997, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 84 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τ.Α΄, της 16ης Μαΐου 1997, (ΦΕΚ 84/Α΄/16.5.1997).
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου, σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 19 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος.
  • Την υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ-52134/15.11.2016 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ-39553/6.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερικών, Ιωάννη Αμανατίδη» (ΦΕΚ 3721/Β΄/17.11.2016).
  • Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2015/23ΥΦΥΠ-39553 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/23ΥΦΥΠ-39553 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/ΥΠΠΟΑ/375614/9900 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/ΥΠΠΟΑ_375614_9900 2016
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας περί συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης. 1997/2493 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία