ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/Φ.0544/Μ.7046/ΑΣ40816

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-09-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-09-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-08-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση της διανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων (Κάιρο, 19 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2017).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολο τους τις από 19 Ιουνίου 2017, υπαριθμ. ΑS 1112, και 9 Ιουλίου 2017 επιστολές, που αντηλλάγησαν στο Κάιρο μεταξύ της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνήθηκε η παράταση της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων της 26ης Σεπτεμβρίου 1966, κατά ένα έτος, ήτοι, από 10 Ιουλίου 2017 έως 9 Ιουλίου 2018, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων, που υπογράφηκε στο Κάιρο, στις 26 Σεπτεμβρίου 1966, και του άρθρου 7 του α.ν. 22/1967, με τον οποίο κυρώθηκε η ανωτέρω Συμφωνία μετά των προσαρτημένων σε αυτή κειμένων, (ΦΕΚ 98/τ.Α’/14.06.1967),
  • τη διάταξη της παραγράφου 3β των Συμφωνημένων Πρακτικών μετά των προσαρτημένων σε αυτή κειμένων Πρακτικών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο για ορισμένα εκκρεμή οικονομικά θέματα, που υπογράφηκαν στην Αθήνα, στις 23 Μαΐου 1986 και κυρώθηκαν με το ν. 1704/1987, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπαριθ. 87 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, της 9ης Ιουνίου 1987,
  • τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, που δημοσιεύθηκε στο υπαριθ. 98 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, της 22.04.2005,
  • το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 116),
  • το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση ανταλλαγεισών επιστολών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1987/1704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1704 1987
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία