Απόφαση 2362 (2017) του Συμβουλίου Ασφα λείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφα­λείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2362 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2362 (2017) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7988η συνεδρίασή του, στις 29 Ιουνίου 2017 Το Συμβούλιο Ασφαλείας: Υπενθυμίζοντας το εμπάργκο όπλων, την απαγόρευση ταξιδιών, τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τα μέτρα που αφορούν παράνομες εξαγωγές πετρελαίου που επιβλήθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2146 (2014), 2174 (2014), 2213 (2015), 2278 (2016), 2292 (2016) και 2357 (2017) (εφεξής θα αναφέρονται ως «τα Μέτρα») και ότι η εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων η οποία συστάθηκε με βάση την παράγραφο 24 της απόφασης 1973 (2011) και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 2040 (2012), 2146 (2014), 2174 (2014) και 2213 (2015) παρατάθηκε έως τις 31 Ιουλίου 2017 με την απόφαση 2278 (2016). Επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του δέσμευση για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Λιβύης. Υπενθυμίζοντας την απόφαση 2259 (2015) με την οποία χαιρετίστηκε η υπογραφή της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας της 17ης Δεκεμβρίου 2015 στο Σκίρατ (Shkirat) του Μαρόκου και επιβεβαιώθηκε το Ανακοινωθέν της Ρώμης της 13ης Δεκεμβρίου 2015 για την υποστήριξη της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης ως της μόνης νόμιμης κυβέρνησης της Λιβύης που θα πρέπει να έχει έδρα την Τρίπολη και εκφράζοντας περαιτέρω την αποφασιστικότητά του να υποστηρίξει την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης στο εν λόγω θέμα. Χαιρετίζοντας τη συνεδρίαση του Λιβυκού Πολιτικού Διαλόγου στις 10 Μαρτίου 2016, που επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να στηρίξει τη Λιβυκή Πολιτική Συμφωνία, χαιρετίζοντας, περαιτέρω, τις πρόσφατες προσπάθειες ενδυνάμωσης του διαλόγου μεταξύ των Λίβυων, που υποστηρίζονται από τους γείτονες της Λιβύης και περιφερειακούς οργανισμούς, σημειώνοντας τη σημασία της διαδικασίας προώθησης περιεκτικού πολιτικού διαλόγου, η οποία διευκολύνεται από τα Ηνωμένα Έθνη και της οποίας ηγείται η Λιβύη. Υπογραμμίζοντας την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης για την ανάληψη κατάλληλης δράσης για την πρόληψη της παράνομης εξαγωγής πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου και του αργού πετρελαίου από τη Λιβύη και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διεθνούς υποστήριξης για την κυριαρχία της Λιβύης στο έδαφος και στους πόρους της. Εκφράζοντας την ανησυχία του ότι η παράνομη εξαγωγή πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου και του αργού πετρελαίου από τη Λιβύη, υπονομεύει την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης και αποτελεί απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Λιβύης. Εκφράζοντας υποστήριξη για τις προσπάθειες της Λιβύης για την ειρηνική επίλυση των διαταραχών στις εξαγωγές ενέργειας της Λιβύης και επαναλαμβάνοντας ότι ο έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων πρέπει να επανέλθει στις αρμόδιες αρχές. Επαναλαμβάνοντας περαιτέρω την ανησυχία του σχετικά με δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα και ενότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του Λιβυκού Κράτους και της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης της λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων προς όφελος όλων των Λίβυων, και τονίζοντας την ανάγκη η Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να ασκεί αποκλειστική και αποτελεσματική εποπτεία στην Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου, στην Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης και στη Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων ως επείγον θέμα, με την επιφύλαξη μελλοντικών συνταγματικών διευθετήσεων σύμφωνα με τη Λιβυκή Πολιτική Συμφωνία. Υπενθυμίζοντας περαιτέρω την απόφαση 2259 (2015) με την οποία τα Κράτη Μέλη κλήθηκαν να σταματήσουν να υποστηρίζουν και να έχουν επίσημες επαφές με παράλληλους θεσμούς που ισχυρίζονται ότι αποτελούν τη νόμιμη αρχή, αλλά οι οποίοι δεν βρίσκονται εντός του πλαισίου της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας, όπως τούτο προσδιορίζεται σε αυτή. Υπενθυμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, καθορίζει το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε δραστηριότητες στους ωκεανούς και στις θάλασσες. Υπενθυμίζοντας περαιτέρω την απόφαση 2292 (2016) και την απόφαση 2357 (2017), οι οποίες εξουσιοδοτούν, σε σχέση με την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων, για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται από αυτές, την επιθεώρηση, στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, σκαφών που κατευθύνονται προς ή έρχονται από τη Λιβύη και πιστεύεται ότι μεταφέρουν όπλα ή σχετικό υλικό κατά παράβαση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και την κατάσχεση και διάθεση τέτοιων ειδών υπό την προϋπόθεση ότι τα Κράτη Μέλη κάνουν καλόπιστες προσπάθειες να λάβουν πρώτα τη συγκατάθεση του κράτους σημαίας του σκάφους πριν από οποιαδήποτε επιθεώρηση και ενώ ενεργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές. Επιβεβαιώνοντας τη σημασία της απόδοσης ευθυνών σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις ή προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται σε επιθέσεις με στόχο αμάχους και τονίζοντας την ανάγκη οι κρατούμενοι να τεθούν υπό την κρατική εξουσία. Επαναλαμβάνοντας την έκφραση της υποστήριξής του για την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, όπως παρατίθεται στην παράγραφο 3 της απόφασης 2259 (2015) και σημειώνοντας σχετικά τα συγκεκριμένα αιτήματα που έγιναν με την απόφαση αυτή στην Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης. Επαναλαμβάνοντας το αίτημά του όλα τα Κράτη Μέλη να στηρίξουν πλήρως τις προσπάθειες του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα και να εργαστούν με τις Λιβυκές αρχές και την Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) για την ανάπτυξη ενός συντονισμένου πακέτου υποστήριξης για την οικοδόμηση των ικανοτήτων της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Λιβύης και σε απόκριση των αιτημάτων για συνδρομή. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Λιβύη συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: Πρόληψη των Παράνομων Εξαγωγών Πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των Διυλισμένων Προϊόντων Πετρελαίου και του Αργού Πετρελαίου 1.Καταδικάζει τις απόπειρες παράνομης εξαγωγής πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου και του αργού πετρελαίου από τη Λιβύη, μεταξύ άλλων μέσω παράλληλων θεσμών που δεν ενεργούν υπό την εξουσία της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης. 2.Αποφασίζει να παρατείνει έως τις 15 Νοεμβρίου 2018 τις εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται και τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την απόφαση 2146 (2014) και αποφασίζει περαιτέρω ότι οι εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται και τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την απόφαση αυτή θα ισχύουν αναφορικά με σκάφη που φορτώνουν, μεταφέρουν ή ξεφορτώνουν πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου και του αργού πετρελαίου, που έχει παράνομα εξαχθεί ή έχει γίνει απόπειρα να εξαχθεί παράνομα από τη Λιβύη. 3.Χαιρετίζει τον ορισμό από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης και τη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 24 της απόφασης 1970 (2011) (εφεξής «η Επιτροπή»), ενός σημείου επαφής υπεύθυνου για την επικοινωνία με την Επιτροπή σε σχέση με τα μέτρα της απόφασης 2146 (2014), ζητά από το σημείο επαφής να συνεχίσει να ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε σκάφος που μεταφέρει πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου και του αργού πετρελαίου, που εξάγεται παράνομα από τη Λιβύη, και παρακινεί την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να παρέχει τακτικές ενημερώσεις για να πληροφορεί την Επιτροπή σχετικά με τα λιμάνια, τα κοιτάσματα πετρελαίου και τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και να πληροφορεί την Επιτροπή σχετικά με το μηχανισμό που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των νόμιμων εξαγωγών πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου και του αργού πετρελαίου. 4.Καλεί την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, με βάση οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τέτοιου είδους εξαγωγές ή απόπειρες εξαγωγών, να έλθει γρήγορα σε επαφή με το κράτος σημαίας του εν λόγω σκάφους, σε πρώτη φάση, για να επιλύσει το ζήτημα και εντέλλεται την Επιτροπή να ενημερώσει άμεσα όλα τα σχετικά Κράτη Μέλη σχετικά με τις γνωστοποιήσεις προς την Επιτροπή από το σημείο επαφής της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης σχετικά με σκάφη που μεταφέρουν πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου και του αργού πετρελαίου, που εξάγεται παράνομα από την Λιβύη. Αποτελεσματική Εποπτεία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 5.Ζητά από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να επιβεβαιώσει προς την Επιτροπή ότι ασκεί αποκλειστική και αποτελεσματική εποπτεία στην Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου, στην Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης και στη Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων, αμέσως μόλις τούτο συμβεί. Εμπάργκο Όπλων 6.Χαιρετίζει τον ορισμό από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης ενός σημείου επαφής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της απόφασης 2278, λαμβάνει υπόψη την ενημέρωση που παρείχε το σημείο επαφής στην Επιτροπή αναφορικά με τη δομή των δυνάμεων ασφαλείας υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης, την υφιστάμενη υποδομή για τη διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης, καταγραφής, συντήρησης και διανομής στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας και τις ανάγκες εκπαίδευσης, συνεχίζει να τονίζει τη σημασία της άσκησης ελέγχου στα όπλα και της ασφαλούς αποθήκευσής τους από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, και υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της ασφάλειας και η υπεράσπιση της Λιβύης από την τρομοκρατία πρέπει να είναι καθήκον ενιαίων και ενισχυμένων εθνικών δυνάμεων ασφαλείας υπό την αποκλειστική εξουσία της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης εντός του πλαισίου της Λιβυκής Πολιτικής Συμφωνίας. 7.Βεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης μπορεί να υποβάλει αιτήματα σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 2174 (2014) για την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και σχετικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πυρομαχικών και ανταλλακτικών, για χρήση από τις δυνάμεις ασφαλείας υπό τον έλεγχό της για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στο Λεβάντε (Εγγύς Ανατολή), (ΙSΙL, επίσης γνωστό ως Da’ esh), των ομάδων οι οποίες έχουν δηλώσει αφοσίωση στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε, της Αnsar Αl Sharia και άλλων ομάδων που σχετίζονται με την Αλ-Κάιντα (Αl-Qaida) που δρουν στη Λιβύη, καλεί την Επιτροπή να εξετάζει γρήγορα τα αιτήματα αυτά και βεβαιώνει την ετοιμότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να εξετάσει την αναθεώρηση του εμπάργκο όπλων στον κατάλληλο χρόνο. 8.Παρακινεί τα Κράτη Μέλη να βοηθούν την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, μετά από αίτημά της, παρέχοντας σε αυτήν την απαραίτητη συνδρομή στους τομείς της ασφάλειας και της οικοδόμησης ικανοτήτων, σε απάντηση στις απειλές κατά της ασφάλειας της Λιβύης και για την κατανίκηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙSΙL), των ομάδων που έχουν δηλώσει αφοσίωση στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙSΙL), της Αnsar Αl Sharia και άλλων ομάδων που σχετίζονται με την Αλ-Κάιντα που δρουν στη Λιβύη. 9.Παρακινεί την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να βελτιώσει περαιτέρω την εποπτεία και τον έλεγχο όπλων ή σχετικού υλικού, τα οποία παρέχονται, πωλούνται ή μεταφέρονται στη Λιβύη σύμφωνα με την παράγραφο 9 (γ) της απόφασης 1970 (2011) ή την παράγραφο 8 της απόφασης 2174 (2014), μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των πιστοποιητικών τελικού χρήστη που εκδίδονται από την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης, ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε με βάση την παράγραφο 24 της απόφασης 1973 (2011) να διαβουλεύεται με την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζονται για την ασφαλή προμήθεια και αποθήκευση όπλων και σχετικού υλικού και παροτρύνει τα Κράτη Μέλη και τους περιφερειακούς οργανισμούς να παρέχουν συνδρομή στην Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης ύστερα από αίτημά της για την ενίσχυση της υποδομής και των μηχανισμών που υφίστανται επί του παρόντος για την υλοποίηση των ανωτέρω. 10.Καλεί την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να βελτιώσει την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων, μεταξύ άλλων σε όλα τα σημεία εισόδου, αμέσως μόλις ασκήσει εποπτεία, και καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται σε αυτές τις προσπάθειες. Απαγόρευση Ταξιδιών και Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων 11.Επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα της απαγόρευσης ταξιδιών και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που παρατίθενται στις παραγράφους 15, 16, 17, 19, 20 και 21 της απόφασης 1970 (2011), όπως τροποποιήθηκαν από τις παραγράφους 14, 15 και 16 της απόφασης 2009 (2011) και την παράγραφο 11 της απόφασης 2213 (2015), ισχύουν για άτομα και οντότητες που καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση αυτή και σύμφωνα με την απόφαση 1973 (2011) και από την Επιτροπή που συστάθηκε με βάση την παράγραφο 24 της απόφασης 1970 (2011) και επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα αυτά ισχύουν επίσης για άτομα και οντότητες που κρίνεται από την Επιτροπή ότι εμπλέκονται ή παρέχουν υποστήριξη σε άλλες ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής μετάβασής της, και αποφασίζει ότι, επιπρόσθετα στις ενέργειες που απαριθμούνται στην παράγραφο 11, εδάφια (α)-(στ) της απόφασης 2213 (2015), τέτοιου είδους ενέργειες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το σχεδιασμό, την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση επιθέσεων ή τη συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων η οποία συστάθηκε με βάση την παράγραφο 24 της απόφασης 1973 (2011) και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 2040 (2012), 2146 (2014), 2174 (2014), 2213 (2015) και με την παρούσα απόφαση (εφεξής θα αναφέρεται ως «η Ομάδα»). 12.Επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (2011) σε μεταγενέστερο στάδιο θα καταστούν διαθέσιμα στο λαό της Λιβύης και προς όφελός του και λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή που κυκλοφόρησε ως έγγραφο με αρ. S/2016/275, βεβαιώνει την ετοιμότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να εξετάσει τροποποιήσεις, στον κατάλληλο χρόνο, στο μέτρο της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, μετά από αίτημα της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 13.Αποφασίζει να παρατείνει έως τις 15 Νοεμβρίου 2018 την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (εφεξής θα αναφέρεται ως «η Ομάδα»), η οποία συστάθηκε με βάση την παράγραφο 24 της απόφασης 1973 (2011) και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 2040 (2012), 2146 (2014), 2174 (2014) και 2213 (2015) και αποφασίζει ότι τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην Ομάδα θα παραμείνουν όπως έχουν καθοριστεί στην απόφαση 2213 (2015) και θα ισχύουν επίσης αναφορικά με τα Μέτρα όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν στην παρούσα απόφαση. 14.Αποφασίζει ότι η Ομάδα θα παράσχει στο Συμβούλιο μία ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το έργο της όχι αργότερα από τις 28 Φεβρουαρίου 2018 και μία τελική έκθεση προς το Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με την Επιτροπή, όχι αργότερα από τις 15 Σεπτεμβρίου 2018 με τα πορίσματα και τις συστάσεις της. 15.Παροτρύνει όλα τα Κράτη, τους αρμόδιους φορείς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, να συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή και την Ομάδα, ιδιαίτερα παρέχοντας κάθε πληροφορία που έχουν στη διάθεσή τους για την εφαρμογή των Μέτρων που αποφασίστηκαν στις αποφάσεις 1970 (2011), 1973 (2011), 2146 (2014) και 2174 (2014), και τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2213 (2015), 2278 (2016), 2292 (2016), 2357 (2017) και με την παρούσα απόφαση, ιδιαίτερα για περιστατικά μη-συμμόρφωσης και καλεί την Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης να υποστηρίξουν το ερευνητικό έργο της Ομάδας εντός της Λιβύης, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της διευκόλυνσης της διέλευσης και της παροχής πρόσβασης σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, όπως αρμόζει. 16.Καλεί όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών της Ομάδας και περαιτέρω καλεί όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της περιοχής και της Λιβύης, να παρέχουν απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση, ιδιαίτερα σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους που η Ομάδα κρίνει συναφή με την εκτέλεση της εντολής της. 17.Βεβαιώνει την ετοιμότητα του να επανεξετάσει την καταλληλότητα των Μέτρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης, τροποποίησης, αναστολής ή άρσης των Μέτρων και την ετοιμότητά του να επανεξετάσει την εντολή της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και της Ομάδας, όπως μπορεί να απαιτηθεί ανά πάσα στιγμή εν όψει των εξελίξεων στη Λιβύη. 18.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2017-08-29 Απόφαση 2362 (2017) του Συμβουλίου Ασφα λείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη.
Τροποποίηση Τύπος
A/2017/126
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία