Απόφαση 2316 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10-8-1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2316 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2316 (2016) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7805η σύνοδό του στις 9 Νοεμβρίου 2016 Το Συμβούλιο Ασφαλείας: Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία, ιδίως τις αποφάσεις 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1897 (2009), 1918 (2010), 1950 (2010), 1976 (2011), 2015 (2011), 2020 (2011), 2077 (2012), 2125 (2013), 2184 (2014) και 2246 (2015), καθώς και τη Δήλωση του Προέδρου του (S/ΡRSΤ/2010/16) της 25ης Αυγούστου 2010 και (S/ΡRSΤ/2012/24) της 19ης Νοεμβρίου 2012. Χαιρετίζοντας την έκθεση του Γενικού Γραμματέα (S/2016/843), όπως ζητήθηκε από την απόφαση 2246 (2015), σχετικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης και σχετικά με την κατάσταση αναφορικά με την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Επιβεβαιώνοντας εκ νέου το σεβασμό του για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία και την ενότητα της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Σομαλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε σχέση με τους υπεράκτιους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των αλιευμάτων. Σημειώνοντας ότι οι κοινές προσπάθειες των Κρατών, των περιφερειών, των οργανισμών, του ναυτιλιακού τομέα, του ιδιωτικού τομέα, των ομάδων μελέτης και της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση της πειρατείας έχουν ως αποτέλεσμα τη σταθερή μείωση των πειρατικών επιθέσεων καθώς και των βίαιων καταλήψεων σκαφών από το 2011 και μετά και εξακολουθώντας να ανησυχεί σοβαρά για τη συνεχιζόμενη απειλή που η αναζωπύρωση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα αποτελεί για την έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία και την περιοχή, για την ασφάλεια των ναυτικών και άλλων προσώπων, για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς και για την ασφάλεια των θαλάσσιων γραμμών εμπορικής ναυτιλίας και για άλλα πλοία, συμπεριλαμβανομένων αλιευτικών σκαφών που λειτουργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επιβεβαιώνοντας, περαιτέρω, ότι το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου του 1982 («η Σύμβαση»), καθορίζει το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις δραστηριότητες στον ωκεανό, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τη διερεύνηση και τη δίωξη όχι μόνο υπόπτων που συλλαμβάνονται στη θάλασσα, αλλά και όσων υποκινούν ή με πρόθεση διευκολύνουν πειρατικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων βασικών προσώπων που ανήκουν σε εγκληματικά δίκτυα τα οποία εμπλέκονται στην πειρατεία, και σχεδιάζουν, οργανώνουν, διευκολύνουν, ή παρανόμως χρηματοδοτούν ή ωφελούνται από τέτοιου είδους επιθέσεις, και επαναλαμβάνοντας την ανησυχία του για την απελευθέρωση προσώπων που είναι ύποπτα πειρατείας, χωρίς να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, επιβεβαιώνοντας εκ νέου ότι η μη δίωξη των υπευθύνων για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας υπονομεύει τις προσπάθειες κατά της πειρατείας. Σημειώνοντας με ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη περιορισμένη ικανότητα και εθνική νομοθεσία σχετικά με τη διευκόλυνση της κράτησης και της δίωξης υπόπτων πειρατείας μετά τη σύλληψή τους εμποδίζει την πιο σθεναρή διεθνή δράση κατά των πειρατών στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση πειρατών χωρίς να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση της δίωξης, και επαναλαμβάνοντας ότι, σε συμφωνία με τις διατάξεις εκείνες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που αφορούν την καταστολή της πειρατείας, η Σύμβαση του 1988 για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας («Σύμβαση SUΑ») προβλέπει για τα συμβαλλόμενα Μέρη την ποινικοποίηση, τη θέσπιση δικαιοδοσίας και την αποδοχή της παράδοσης προσώπων υπεύθυνων ή υπόπτων για την αρπαγή ή άσκηση ελέγχου επί πλοίου διά της βίας ή της απειλής χρήσης βίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκφοβισμού. Υπογραμμίζοντας την πρωταρχική ευθύνη των αρχών της Σομαλίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, επισημαίνοντας τα πολυάριθμα αιτήματα των αρχών της Σομαλίας για διεθνή βοήθεια στην αντιμετώπιση της πειρατείας ανοιχτά των ακτών της, συμπεριλαμβανομένης της επιστολής της 24ης Οκτωβρίου 2016 από τον Επιτετραμμένο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Σομαλίας στον Ο.Η.Ε., με την οποία εκφράζεται η εκτίμηση των αρχών της Σομαλίας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη βοήθειά του, η προθυμία τους να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλα Κράτη και περιφερειακούς οργανισμούς για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και ζητείται από τα κράτη μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς να υποστηρίξουν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας στις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της παράνομης, μη δηλωμένης και μη ρυθμισμένης αλιείας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της καθώς και η ανανέωση των διατάξεων της απόφασης 2246 (2015) για επιπλέον δώδεκα μήνες. Χαιρετίζοντας τη συμμετοχή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και των περιφερειακών εταίρων στη 19η σύνοδο της ολομέλειας της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (CGΡCS), που διοργανώθηκε από τις Σεϋχέλλες στη Βικτώρια των Σεϋχελλών από 31 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2016. Αναγνωρίζοντας το έργο της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (CGΡCS) και της Ομάδας Δράσης για την Επιβολή του Νόμου για τη διευκόλυνση της δίωξης των υπόπτων πειρατείας καθώς και της Ομάδας Εργασίας Ανάπτυξης Ικανοτήτων της Ομάδας Επαφής (CGΡCS) για το συντονισμό των προσπαθειών ανάπτυξης ικανοτήτων στους τομείς της δικαιοσύνης, του ποινικού συστήματος και της ναυτιλίας, προκειμένου τα κράτη της περιοχής να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά την πειρατεία. Χαιρετίζοντας τη χρηματοδότηση που παρέχεται από το Καταπιστευματικό Ταμείο για την Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Κρατών που καταπολεμούν την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (εφεξής «το Καταπιστευματικό Ταμείο») με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ικανότητας δίωξης υπόπτων πειρατείας και φυλάκισης εκείνων που καταδικάζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημειώνοντας με εκτίμηση τη συνδρομή που παρέχεται από το Πρόγραμμα Θαλάσσιου Εγκλήματος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UΝΟDC), και όντας αποφασισμένο να συνεχίσει τις προσπάθειες διασφάλισης ότι οι πειρατές θα λογοδοτούν. Επαινώντας τις προσπάθειες της Επιχείρησης ΑΤΑLΑΝΤΑ της Ναυτικής Δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUΝΑVFΟR), της Επιχείρησης Ασπίδα του Ωκεανού (Οcean Shield) του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, της Συνδυασμένης Ομάδας Δράσης 151 (Cοmbined Τask Fοrce 151) των Συνδυασμένων Ναυτικών Δυνάμεων, των ενεργειών της Αφρικανικής Ένωσης για την καταπολέμηση της πειρατείας στο έδαφος της Σομαλίας και των ναυτικών δραστηριοτήτων της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής και άλλων Κρατών που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τις αρχές της Σομαλίας και μεταξύ τους για την καταστολή της πειρατείας και την προστασία πλοίων που διέρχονται μέσω των υδάτων ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και χαιρετίζοντας την Πρωτοβουλία Κοινής Τακτικής Αντίληψης και Αποφυγής των Παράλληλων Ενεργειών (Shared Αwareness and Decοnflictiοn Ιnitiatiνe, SΗΑDΕ) και τις προσπάθειες επιμέρους κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίες έχουν αναπτύξει ναυτικές αποστολές καταπολέμησης της πειρατείας στην περιοχή. Σημειώνοντας τις προσπάθειες των Κρατών σημαίας για τη λήψη μέτρων, προκειμένου τα σκάφη που πλέουν υπό τη σημαία τους και διέρχονται από την Περιοχή Υψηλού Κινδύνου (ΠΥΚ) να μπορούν να φέρουν αποσπάσματα προστασίας σκαφών και ιδιωτικά συμβεβλημένο ένοπλο προσωπικό ασφαλείας και να επιτρέπουν ναυλώσεις που ευνοούν διευθετήσεις με τη χρήση τέτοιων μέτρων και προτρέποντας τα Κράτη να ρυθμίζουν τις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο. Σημειώνοντας ότι τα όρια της Περιοχής Υψηλού Κινδύνου (ΠΥΚ) καθιερώνονται και καθορίζονται από τον ασφαλιστικό και το ναυτιλιακό κλάδο, και καθορίστηκαν εκ νέου το Δεκέμβριο του 2015. Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες ανάπτυξης ικανοτήτων στην περιοχή που καταβάλλονται από το Καταπιστευματικό Ταμείο και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Τζιμπουτί, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Ναυτικής Ικανότητας στο Κέρας της Αφρικής (ΕUCΑΡ Νestοr), σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας για την ενίσχυση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και αναγνωρίζοντας την ανάγκη πλήρους συντονισμού και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών. Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ακτοφυλακής, επισημαίνοντας με εκτίμηση τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και το ναυτιλιακό κλάδο για την εκπόνηση και επικαιροποίηση κατευθυντήριων γραμμών, πρακτικών βέλτιστης διαχείρισης καθώς και συστάσεων για την παροχή αρωγής σε πλοία αναφορικά με την πρόληψη και καταστολή πειρατικών επιθέσεων ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, μεταξύ άλλων εντός του Κόλπου του Άντεν καθώς και στα συναφή τμήματα του Ινδικού Ωκεανού που εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στην Περιοχή Υψηλού Κινδύνου και αναγνωρίζοντας το συναφές έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (CGΡCS), επισημαίνοντας τις προσπάθειες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, ο οποίος έχει αναπτύξει βιομηχανικά πρότυπα κατάρτισης και πιστοποίησης για Ιδιωτικές Εταιρείες Ναυτικής Ασφάλειας όταν παρέχουν ιδιωτικά συμβεβλημένο ένοπλο προσωπικό ασφαλείας σε πλοία που πλέουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου, και περαιτέρω χαιρετίζοντας την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Ναυτικής Ικανότητας στο Κέρας της Αφρικής (ΕUCΑΡ Νestοr), η οποία εργάζεται για την ανάπτυξη των ναυτικών ικανοτήτων ασφάλειας της Σομαλίας. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης της βελτίωσης της συλλογής, της τήρησης και της μεταβίβασης στις αρμόδιες αρχές αποδεικτικών στοιχείων για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και χαιρετίζοντας το συνεχιζόμενο έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, της ΙΝΤΕRΡΟL και βιομηχανικών ομάδων ως προς την ανάπτυξη μέσων καθοδήγησης προς τους ναυτικούς σχετικά με τη διατήρηση των τόπων του εγκλήματος μετά από πράξεις πειρατείας και επισημαίνοντας τη σημασία της δυνατότητας παροχής από τους ναυτικούς αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές διαδικασίες για τη δίωξη πράξεων πειρατείας. Αναγνωρίζοντας, περαιτέρω, ότι τα πειρατικά δίκτυα εξακολουθούν να βασίζονται στην απαγωγή και τη σύλληψη ομήρων με σκοπό τη δημιουργία χρηματοδότησης για την αγορά όπλων, τη στρατολόγηση και τη συνέχιση των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια των αμάχων και περιορίζοντας τις εμπορικές ροές και χαιρετίζοντας τις διεθνείς προσπάθειες για το συντονισμό του έργου ανακριτών και εισαγγελέων, μεταξύ άλλων και μέσω της Ομάδας Δράσης για την Επιβολή του Νόμου και για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακοπή των πειρατικών επιχειρήσεων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων της Ιnterpοl για τη Ναυτιλιακή Πειρατεία, και σημειώνοντας τις συνεχείς προσπάθειες του Περιφερειακού Κέντρου Όσμωσης και Επιβολής του Νόμου για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, με έδρα στις Σεϋχέλλες, για την καταπολέμηση της πειρατείας και του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Επαναβεβαιώνοντας τη διεθνή καταδίκη πράξεων απαγωγής και σύλληψης ομήρων, συμπεριλαμβανομένων αδικημάτων που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση κατά της Σύλληψης Ομήρων, καταδικάζοντας εντόνως τη συνεχιζόμενη πρακτική σύλληψης ομήρων από πειρατές που επιχειρούν ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για τις απάνθρωπες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι όμηροι κατά την αιχμαλωσία τους, αναγνωρίζοντας το δυσμενή αντίκτυπο στις οικογένειές τους, καλώντας για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και σημειώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στο θέμα της σύλληψης ομήρων και της δίωξης υπόπτων πειρατείας για τη σύλληψη ομήρων. Επαινώντας την Κένυα, το Μαυρίκιο, την Τανζανία και τις Σεϋχέλλες για τις προσπάθειές τους για τη δίωξη υπόπτων πειρατείας στα εθνικά τους δικαστήρια, και σημειώνοντας με εκτίμηση τη συνδρομή που παρέχεται από το Πρόγραμμα Θαλάσσιου Εγκλήματος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, το Καταπιστευματικό Ταμείο και άλλους διεθνείς οργανισμούς και δωρητές, σε συντονισμό με την Ομάδα Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (CGΡCS), για την υποστήριξη της Κένυας, του Μαυρίκιου, των Σεϋχελλών, της Τανζανίας, της Σομαλίας και άλλων Κρατών της περιοχής, στις προσπάθειές τους για τη δίωξη ή φυλάκιση σε τρίτο Κράτος μετά την άσκηση δίωξης αλλού, πειρατών, συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών και χρηματοδοτών στην ξηρά, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζοντας την ανάγκη τα Κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί να ενισχύσουν περαιτέρω τις διεθνείς προσπάθειες στο συγκεκριμένο τομέα. Χαιρετίζοντας την ετοιμότητα των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων της Σομαλίας να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τα Κράτη στα οποία έχουν ασκηθεί διώξεις κατά υπόπτων πειρατείας, με στόχο να καταστεί δυνατός ο επαναπατρισμός στη Σομαλία καταδικασθέντων πειρατών, βάσει κατάλληλων διευθετήσεων μεταφοράς κρατουμένων, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη την επιστροφή από τις Σεϋχέλλες στη Σομαλία καταδικασθέντων κρατουμένων, οι οποίοι επιθυμούν και δικαιούνται να εκτίσουν την ποινή τους στη Σομαλία. Χαιρετίζοντας το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας, ως ενός σημαντικού μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών και ενθαρρύνοντας τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις της Σομαλίας να αναλάβουν την ευθύνη για την αύξηση των πρωτοβουλιών καταπολέμησης της πειρατείας. Εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για τις αναφορές περί παράνομης, μη δηλωμένης και μη ρυθμισμένης αλιείας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Σομαλίας, και σημειώνοντας την πολύπλοκη σχέση μεταξύ της παράνομης, μη δηλωμένης και μη ρυθμισμένης αλιείας και της πειρατείας, αναγνωρίζοντας ότι η παράνομη, μη δηλωμένη και μη ρυθμισμένη αλιεία προκαλεί απώλεια εσόδων εκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο για τη Σομαλία και μπορεί να συμβάλει στην αποσταθεροποίηση των παράκτιων κοινοτήτων. Σημειώνοντας την προσχώρηση της Σομαλίας στη Συμφωνία του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FΑΟ) σχετικά με τα Μέτρα Κράτους Λιμένα για την Πρόληψη, την Αποτροπή και την Εξάλειψη της Παράνομης, Μη Δηλωμένης και Μη Ρυθμισμένης Αλιείας, αναγνωρίζοντας τα προγράμματα που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας της Σομαλίας για την καταπολέμηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και τονίζοντας την ανάγκη τα Κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί να εντείνουν περαιτέρω την υποστήριξή τους προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας, κατόπιν αιτήματός της, για την ενίσχυση της ικανότητας της Σομαλίας για την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων αυτών. Αναγνωρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για την ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου για τη χορήγηση αδειών αλιείας, και ενθαρρύνοντας τις περαιτέρω προσπάθειες στο συγκεκριμένο τομέα, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Υπενθυμίζοντας τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα στις οποίες αποτυπώνεται η σοβαρότητα της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και με τις οποίες παρέχονται χρήσιμες οδηγίες για την ανάκριση και τη δίωξη των πειρατών, μεταξύ άλλων και σχετικά με δικαστήρια εξειδικευμένα στην καταπολέμηση της πειρατείας. Τονίζοντας την ανάγκη τα Κράτη να εξετάσουν πιθανές μεθόδους βοήθειας προς τους ναυτικούς οι οποίοι είναι θύματα πειρατών, και χαιρετίζοντας, από την άποψη αυτή, τις προσπάθειες του «Προγράμματος Υποστήριξης Ομήρων» και του Ταμείου Υποστήριξης των Οικογενειών Επιζώντων Πειρατείας (Ρiracy Surνiνοr Family Fund) που ιδρύθηκε κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (CGΡCS) το 2014 προκειμένου να παράσχει υποστήριξη σε ομήρους κατά την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στο σπίτι, καθώς και στις οικογένειές τους καθ’ όλη την κατάσταση ομηρίας. Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Ομάδα Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (CGΡCS) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα στη χρήση εργαλείων ενημέρωσης του κοινού με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους της πειρατείας και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την εξάλειψη του συγκεκριμένου εγκληματικού φαινομένου. Σημειώνοντας τις προσπάθειες του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UΝDΡ) και τη χρηματοδότηση που παρέχεται από το Καταπιστευματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους δωρητές για την ανάπτυξη της περιφερειακής δικαστικής ικανότητας και της περιφερειακής ικανότητας επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση, τη σύλληψη και τη δίωξη υπόπτων πειρατείας και τη φυλάκιση καταδικασθέντων πειρατών σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λαμβάνοντας υπόψη τον Κώδικα Δεοντολογίας του Τζιμπουτί σχετικά με την Καταστολή της Πειρατείας και της Ένοπλης Ληστείας εναντίον Πλοίων στο Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και στον Κόλπο του Άντεν, σημειώνοντας τις επιχειρήσεις των κέντρων ανταλλαγής πληροφοριών στην Υεμένη, την Κένυα και την Τανζανία, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των υπογραφόντων Κρατών για την ανάπτυξη των κατάλληλων ρυθμιστικών και νομοθετικών πλαισίων για την καταπολέμηση της πειρατείας, την ενίσχυση της ικανότητάς τους να περιπολούν τα ύδατα της περιοχής, να απαγορεύουν τις ενέργειες ύποπτων σκαφών και να προβαίνουν στη δίωξη των υπόπτων πειρατείας. Τονίζοντας ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στη Σομαλία, η ενίσχυση των κρατικών θεσμών, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου είναι απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μόνιμη εξάλειψη της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, και τονίζοντας περαιτέρω ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Σομαλίας έγκειται στην αποτελεσματική ανάπτυξη του Εθνικού Στρατού και της Αστυνομίας της Σομαλίας από τις αρχές της χώρας. Χαιρετίζοντας το Ανακοινωθέν της Ρadang και τη Δήλωση περί Ναυτικής Συνεργασίας που υιοθετήθηκε από το Σύνδεσμο Παράκτιων Κρατών του Ινδικού Ωκεανού κατά τη 15η Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών, με τα οποία καλούνται τα μέλη να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, και χαιρετίζοντας την υπογραφή του Καταστατικού Χάρτη του Συνδέσμου Παράκτιων Κρατών του Ινδικού Ωκεανού εκ μέρους της Σομαλίας τον Οκτώβριο του 2016 προκειμένου να καταστεί επισήμως Κράτος μέλος, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη συνεργασία της Σομαλίας με τους γείτονές της για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αναγνωρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη αστάθεια στη Σομαλία και οι πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, και τονίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί η συνεκτική απόκριση της διεθνούς κοινότητας για την καταστολή της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα και για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών τους. Κρίνοντας ότι τα περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας καθώς και η δραστηριότητα πειρατικών ομάδων στη Σομαλία αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιδείνωσης της κατάστασης στη Σομαλία, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει και αποδοκιμάζει όλες τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. 2.Σημειώνοντας μεν τις βελτιώσεις στη Σομαλία, αναγνωρίζει ότι η πειρατεία επιτείνει την αστάθεια στη Σομαλία με την εισαγωγή μεγάλων ποσών παράνομων μετρητών χρημάτων που τροφοδοτούν περαιτέρω το έγκλημα και τη διαφθορά. 3.Τονίζει την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης απόκρισης για την πρόληψη και την καταστολή της πειρατείας και την αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών της από τη διεθνή κοινότητα. 4.Υπογραμμίζει την πρωταρχική ευθύνη των αρχών της Σομαλίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, χαιρετίζει το σχέδιο νόμου για την ακτοφυλακή, το οποίο οι αρχές της Σομαλίας, με την υποστήριξη της Επιχείρησης Αtalanta της Ναυτικής Δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUΝΑVFΟR) και της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Ναυτικής Ικανότητας στο Κέρας της Αφρικής (ΕUCΑΡ) Νestοr, υπέβαλαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση από το Κοινοβούλιο και προτρέπει τις αρχές της Σομαλίας να συνεχίσουν το έργο τους για την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου νόμων για την καταπολέμηση της πειρατείας και τη ναυτιλία χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και για τη δημιουργία δυνάμεων ασφαλείας με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για την επιβολή των νόμων αυτών και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν, με διεθνή υποστήριξη κατά περίπτωση, την ικανότητα των δικαστηρίων της Σομαλίας να διερευνούν και να διώκουν τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την τέλεση πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας, συμπεριλαμβανομένων βασικών προσώπων εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην πειρατεία, τα οποία σχεδιάζουν, οργανώνουν, διευκολύνουν, ή παρανόμως χρηματοδοτούν ή ωφελούνται από τέτοιου είδους επιθέσεις. 5.Αναγνωρίζει την ανάγκη για τη συνέχιση της έρευνας και της δίωξης όσων σχεδιάζουν, οργανώνουν ή παρανόμως χρηματοδοτούν ή ωφελούνται από τις πειρατικές επιθέσεις ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων βασικών προσώπων εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην πειρατεία και προτρέπει τα Κράτη, σε συνεργασία με αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, να υιοθετήσουν νομοθεσία για τη διευκόλυνση της δίωξης των υπόπτων για πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. 6.Καλεί τις αρχές της Σομαλίας να απαγορεύσουν τις πράξεις πειρατείας και, ταυτόχρονα με την απαγόρευση, να έχουν σε εφαρμογή μηχανισμούς για την ασφαλή επιστροφή των αντικειμένων που έχουν ανακτηθεί από τους πειρατές, να ερευνούν και να διώκουν τους πειρατές και να περιπολούν τα ύδατα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή των πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα. 7.Καλεί τις αρχές της Σομαλίας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων χρησιμοποιούν το έδαφος της Σομαλίας για το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση ή τη διεξαγωγή εγκληματικών πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα και καλεί τα Κράτη Μέλη να βοηθήσουν τη Σομαλία, κατόπιν αιτήματος των αρχών της Σομαλίας και με γνωστοποίηση στο Γενικό Γραμματέα, για την ενίσχυση της ναυτικής ικανότητας στη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών αρχών και τονίζει ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται βάσει της παρούσας παραγράφου πρέπει να είναι σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 8.Καλεί τα Κράτη να συνεργαστούν επίσης, όπως αρμόζει, στο θέμα της σύλληψης ομήρων και της δίωξης υπόπτων πειρατείας για τη σύλληψη ομήρων. 9.Ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ναυτικών που κρατούνται όμηροι από Σομαλούς πειρατές, και επιπλέον καλεί τις αρχές της Σομαλίας και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διασφάλιση της ασφαλούς και άμεσης απελευθέρωσής τους. 10.Χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχών των Σεϋχελλών να συστήσουν δικαστήριο για το έγκλημα της πειρατείας και το ναυτικό έγκλημα και περαιτέρω χαιρετίζει την επιτυχή δίωξη υποθέσεων πειρατείας από το συγκεκριμένο δικαστήριο. 11.Αναγνωρίζει την ανάγκη τα Κράτη, οι διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί και άλλοι κατάλληλοι εταίροι να προβαίνουν σε ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών για σκοπούς επιβολής του νόμου αναφορικά με την καταπολέμηση της πειρατείας με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής δίωξης των υπόπτων για πειρατεία και τη φυλάκιση των καταδικασθέντων πειρατών και με σκοπό τη σύλληψη και τη δίωξη των βασικών προσώπων των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην πειρατεία, τα οποία σχεδιάζουν, οργανώνουν, διευκολύνουν ή παρανόμως χρηματοδοτούν και ωφελούνται από πειρατικές επιχειρήσεις και συνεχίζει να εξετάζει τη δυνατότητα επιβολής στοχευμένων κυρώσεων κατά ατόμων ή οντοτήτων που σχεδιάζουν, οργανώνουν, διευκολύνουν ή παρανόμως χρηματοδοτούν ή ωφελούνται από πειρατικές επιχειρήσεις, εάν πληρούν τα κριτήρια καταχώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 43 της απόφασης 2093 (2013), και καλεί όλα τα Κράτη να συνεργαστούν πλήρως με την Ομάδα Επίβλεψης για τη Σομαλία και την Ερυθραία, μεταξύ άλλων και ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πιθανές παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων ή της απαγόρευσης εισαγωγής και εξαγωγής ξυλάνθρακα. 12.Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν, να λάβουν μέρος στον αγώνα κατά της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και ιδιαίτερα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και το διεθνές δίκαιο, αναπτύσσοντας πολεμικά πλοία, όπλα και στρατιωτικά αεροσκάφη, παρέχοντας βάσεις και υποστήριξη διοικητικής μέριμνας για τις δυνάμεις που μάχονται την πειρατεία και προβαίνοντας στην κατάσχεση και τη διάθεση πλοιαρίων, σκαφών, όπλων και άλλου συναφούς εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την τέλεση πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας ή για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για τέτοιου είδους χρήση. 13.Υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των Κρατών και των διεθνών οργανισμών, προκειμένου να αποτραπούν πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, επαινεί το έργο της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (CGΡCS) για τη διευκόλυνση του εν λόγω συντονισμού, σε συνεργασία με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τα Κράτη σημαίας και τις αρχές της Σομαλίας, και προτρέπει τη συνεχή υποστήριξη των εν λόγω προσπαθειών. 14.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις αρχές της Σομαλίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, επισημαίνει τον πρωταρχικό ρόλο των αρχών της Σομαλίας στην καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, και αποφασίζει, για μια επιπρόσθετη χρονική περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, να ανανεώσει τις εξουσιοδοτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 14 της απόφασης 2246 (2015), οι οποίες χορηγήθηκαν στα Κράτη και στους περιφερειακούς οργανισμούς που συνεργάζονται με τις αρχές της Σομαλίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, για τις οποίες έχει προηγηθεί γνωστοποίηση από τις αρχές της Σομαλίας στο Γενικό Γραμματέα. 15.Επιβεβαιώνει ότι οι εξουσιοδοτήσεις που ανανεώνονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν μόνον αναφορικά με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των Κρατών Μελών βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι η παρούσα απόφαση δεν θεωρείται ότι θεσπίζει εθιμικό διεθνές δίκαιο και περαιτέρω επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις ανανεώθηκαν σύμφωνα με την από 24 Οκτωβρίου 2016 επιστολή, με την οποία γνωστοποιείται η συναίνεση των αρχών της Σομαλίας. 16.Αποφασίζει ότι το εμπάργκο όπλων στη Σομαλία που επιβλήθηκε με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και το οποίο εξειδικεύθηκε περαιτέρω με τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 33 έως 38 της απόφασης 2093 δεν ισχύει για την προμήθεια όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού ή για την παροχή βοήθειας που προορίζεται για την αποκλειστική χρήση των Κρατών Μελών, των διεθνών, περιφερειακών και υπο-περιφερειακών οργανισμών που αναλαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 14 ανωτέρω. 17.Ζητά από τα συνεργαζόμενα Κράτη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειες τις οποίες αναλαμβάνουν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις της παραγράφου 14 δεν έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή την παρακώλυση του δικαιώματος αβλαβούς διέλευσης πλοίων οποιουδήποτε τρίτου Κράτους. 18.Καλεί όλα τα Κράτη και ιδίως τα Κράτη σημαίας, τα Κράτη λιμένα και τα παράκτια Κράτη, τα Κράτη ιθαγένειας των θυμάτων και των δραστών της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας καθώς και τα άλλα Κράτη με συναφή δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την εθνική νομοθεσία, να συνεργάζονται για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας καθώς και για την έρευνα και τη δίωξη όλων των προσώπων που ευθύνονται για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων βασικών προσώπων εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην πειρατεία, τα οποία σχεδιάζουν, οργανώνουν, διευκολύνουν ή παρανόμως χρηματοδοτούν ή ωφελούνται από τέτοιου είδους επιθέσεις, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πειρατές που παραδίδονται στις δικαστικές αρχές δικάζονται και να παρέχουν αρωγή μέσω, μεταξύ άλλων, της παροχής συνδρομής σε θέματα διάθεσης και σε υλικοτεχνικά θέματα σε σχέση με πρόσωπα που τελούν υπό τη δικαιοδοσία και τον έλεγχό τους, όπως θύματα, μάρτυρες και πρόσωπα που κρατούνται ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. 19.Καλεί όλα τα Κράτη να ποινικοποιήσουν την πειρατεία σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και να εξετάσουν ευνοϊκά τη δίωξη των υπόπτων για πειρατεία και τη φυλάκιση των καταδικασθέντων πειρατών που συλλαμβάνονται ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, καθώς και των διαμεσολαβητών και των χρηματοδοτών τους στην ξηρά, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αποφασίζει να συνεχίσει να εξετάζει τα θέματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της δημιουργίας εξειδικευμένων δικαστηρίων στη Σομαλία για την καταπολέμηση της πειρατείας με σημαντική διεθνή συμμετοχή ή/και υποστήριξη, όπως ορίζεται στην απόφαση 2015 (2011), και ενθαρρύνει την Ομάδα Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (CGΡCS) να συνεχίσει τις συζητήσεις της στο συγκεκριμένο τομέα. 20.Χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το συνεχιζόμενο έργο του Προγράμματος Θαλάσσιου Εγκλήματος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα με τις αρχές της Σομαλίας και των γειτονικών Κρατών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ύποπτοι πειρατείας διώκονται και ότι όσοι έχουν καταδικαστεί, φυλακίζονται με τρόπο σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 21.Ενθαρρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να προσχωρήσει στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τον εντοπισμό δομών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και οικονομικής στήριξης, μέσω των οποίων επιβιώνουν τα δίκτυα πειρατείας. 22.Προτρέπει όλα τα Κράτη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική τους νομοθεσία για την πρόληψη της παράνομης χρηματοδότησης πράξεων πειρατείας και της νομιμοποίησης των εσόδων της πειρατείας. 23.Προτρέπει τα Κράτη, σε συνεργασία με την ΙΝΤΕRΡΟL και την Εurοpοl, να διερευνήσουν περαιτέρω τα διεθνή εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται σε πειρατικές επιθέσεις ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπεύθυνα για την παράνομη χρηματοδότηση και διευκόλυνση. 24.Προτρέπει όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειες για την καταπολέμηση της πειρατείας, ιδιαίτερα οι χερσαίες επιχειρήσεις, λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προστασίας των γυναικών και των παιδιών από την εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 25.Προτρέπει όλα τα Κράτη να μοιράζονται πληροφορίες με την ΙΝΤΕRΡΟL με σκοπό τη χρήση τους στην παγκόσμια βάση δεδομένων για την πειρατεία, μέσω των κατάλληλων διαύλων. 26.Επιδοκιμάζει τις συνεισφορές του Καταπιστευματικού Ταμείου και του χρηματοδοτούμενου από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό Κώδικα Δεοντολογίας του Τζιμπουτί και προτρέπει τόσο τους κρατικούς φορείς όσο και τους μη-κρατικούς δρώντες που επηρεάζονται από την πειρατεία, κυρίως τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, να συνεισφέρουν σε αυτές. 27.Προτρέπει τα Κράτη που είναι συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 και στη Σύμβαση για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (Σύμβαση SUΑ) να εφαρμόσουν πλήρως τις σχετικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω συμβάσεις και το εθιμικό διεθνές δίκαιο και να συνεργαστούν με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και άλλα Κράτη και διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη δικαστικής ικανότητας με σκοπό την επιτυχή δίωξη προσώπων που είναι ύποπτα για πειρατεία και ένοπλη ληστεία στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. 28.Αναγνωρίζει τις συστάσεις και τις οδηγίες που παρέχονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για την πρόληψη και την καταστολή της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα και προτρέπει τα Κράτη, σε συνεργασία με το ναυτιλιακό και ασφαλιστικό κλάδο και το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, να συνεχίσουν να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές και συμβουλευτικά εγχειρίδια για την αποφυγή, τη διαφυγή και την άμυνα, τα οποία θα εφαρμόζονται σε περίπτωση επίθεσης ή πλεύσης στα ύδατα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και περαιτέρω προτρέπει τα Κράτη να καθιστούν διαθέσιμους τους πολίτες τους και τα σκάφη τους για τους σκοπούς της εγκληματολογικής έρευνας, όπως αρμόζει, στον πρώτο κατάλληλο λιμένα κατάπλου αμέσως μετά την τέλεση ή την απόπειρα τέλεσης πράξης πειρατείας ή ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ή απελευθέρωσης από αιχμαλωσία. 29.Ενθαρρύνει τα Κράτη σημαίας και τα Κράτη λιμένα να εξετάσουν περαιτέρω την ανάπτυξη μέτρων ασφάλειας επί των σκαφών, συμπεριλαμβανομένης, όπου μπορεί να εφαρμοστεί, της ανάπτυξης κανονισμών για τη χρήση ιδιωτικά συμβεβλημένου ένοπλου προσωπικού ασφαλείας επί των πλοίων, με στόχο την πρόληψη και την καταστολή της πειρατείας ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, μέσω συμβουλευτικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης. 30.Καλεί το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να συνεχίσει τη συμβολή του στην πρόληψη και την καταστολή των πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά πλοίων, σε συντονισμό, ιδιαίτερα, με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, το ναυτιλιακό κλάδο και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και αναγνωρίζει το ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού αναφορικά με την παρουσία ιδιωτικά συμβεβλημένου ένοπλου προσωπικού ασφαλείας επί των πλοίων σε περιοχές υψηλού κινδύνου. 31.Επισημαίνει τη σημασία της εξασφάλισης της ασφαλούς παράδοσης βοήθειας από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα μέσω θαλάσσης και χαιρετίζει το συνεχιζόμενο έργο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, της Επιχείρησης ΑΤΑLΑΝΤΑ της Ναυτικής Δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUΝΑVFΟR) και των Κρατών σημαίας αναφορικά με την παρουσία Αποσπασμάτων Προστασίας Σκαφών επί των σκαφών του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος. 32.Ζητά από τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που συνεργάζονται με τις αρχές της Σομαλίας να ενημερώσουν σε εννέα μήνες το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Γενικό Γραμματέα για την πρόοδο των ενεργειών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 14 ανωτέρω και περαιτέρω ζητά από όλα τα Κράτη τα οποία συνεισφέρουν μέσω της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας (CGΡCS) στην καταπολέμηση της πειρατείας ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένης της Σομαλίας και άλλων Κρατών στην περιοχή, να υποβάλουν έκθεση εντός της ίδιας προθεσμίας σχετικά με τις δικές τους προσπάθειες για τη θέσπιση δικαιοδοσίας και για τη συνεργασία στην έρευνα και δίωξη της πειρατείας. 33.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός ένδεκα μηνών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της και σχετικά με την κατάσταση αναφορικά με την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. 34.Εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την κατάσταση και να εξετάσει, όπως αρμόζει, την ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 14 ανωτέρω για επιπλέον χρονικές περιόδους, κατόπιν σχετικού αιτήματος των αρχών της Σομαλίας. 35.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2017-02-02 Απόφαση 2316 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2017/11
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία