Απόφαση 2356(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λ.Δ. Κορέας.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Container
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2356 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2356 (2017) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 7958η συνεδρίασή του στις 2 Ιουνίου 2017 Το Συμβούλιο Ασφαλείας: Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες σχετικές του αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 825 (1993), της απόφασης 1540 (2004), της απόφασης 1695 (2006), της απόφασης 1718 (2006), της απόφασης 1874 (2009), της απόφασης 1887 (2009), της απόφασης 2087 (2013), της απόφασης 2094 (2013), της απόφασης 2270 (2016) και της απόφασης 2321 (2016), καθώς επίσης και τις δηλώσεις του Προέδρου του της 6ης Οκτωβρίου 2006 (S/ΡRSΤ/2006/41), της 13ης Απριλίου 2009 (S/ΡRSΤ/2009/7) και της 16ης Απριλίου 2012 (S/ΡRSΤ/2012/13). Επαναβεβαιώνοντας ότι η διάδοση των πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων, καθώς επίσης και των μέσων μεταφοράς τους αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας συνεχίζει να παραβιάζει τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω επανειλημμένων εκτοξεύσεων και αποπειρών εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και σημειώνοντας ότι όλες οι εν λόγω δραστηριότητες που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους συμβάλλουν στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων εκ μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και αυξάνουν την ένταση στην περιοχή και πέραν αυτής. Εκφράζοντας μεγάλη ανησυχία ότι οι πωλήσεις όπλων εκ μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, οι οποίες απαγορεύονται, έχουν δημιουργήσει έσοδα που εκτρέπονται στην αναζήτηση πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων ενώ οι ανάγκες των πολιτών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας δεν ικανοποιούνται. Εκφράζοντας τη σοβαρότατη ανησυχία του ότι οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που σχετίζονται με πυρηνικά και βαλλιστικούς πυραύλους έχουν περαιτέρω δημιουργήσει αυξημένη ένταση στην περιοχή και πέραν αυτής και κρίνοντας ότι συνεχίζει να υφίσταται σαφής απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και λαμβάνοντας μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 41 αυτού: 1.Καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις δραστηριότητες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένης μίας σειράς εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων και άλλων δραστηριοτήτων που πραγματοποίησε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από τις 9 Σεπτεμβρίου 2016 κατά παράβαση και κατάφωρη περιφρόνηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. 2.Επαναβεβαιώνει τις αποφάσεις του ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας θα εγκαταλείψει όλα τα πυρηνικά όπλα και τα υφιστάμενα πυρηνικά προγράμματα με πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο και θα σταματήσει άμεσα όλες τις σχετικές δραστηριότητες· δεν θα πραγματοποιήσει καμία περαιτέρω εκτόξευση που να χρησιμοποιεί τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων, πυρηνικές δοκιμές, ή οποιαδήποτε άλλη πρόκληση• θα αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της και στο πλαίσιο αυτό θα αποκαταστήσει τις προϋπάρχουσες δεσμεύσεις της για αναστολή των εκτοξεύσεων πυραύλων και θα εγκαταλείψει όλα τα υπόλοιπα υφιστάμενα όπλα μαζικής καταστροφής και προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων με πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο. 3.Υπενθυμίζει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 8 της απόφασης 1718 (2006), όπως τροποποιήθηκαν από μεταγενέστερες αποφάσεις και αποφασίζει ότι τα μέτρα που παρατίθενται στην παράγραφο 8 (δ) της απόφασης 1718 (2006) θα ισχύουν για τα άτομα και τους φορείς που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας απόφασης και σε κάθε άτομο ή φορέα που ενεργεί εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους και σε φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων και αποφασίζει ότι τα μέτρα που παρατίθενται στην παράγραφο 8 (ε) της απόφασης 1718 (2006) θα ισχύουν για τα άτομα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και για τα άτομα που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους. 4.Επαναλαμβάνει τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην Κορεατική Χερσόνησο και στη νοτιο-ανατολική Ασία γενικά, εκφράζει τη δέσμευση του για μία ειρηνική, διπλωματική και πολιτική λύση της κατάστασης και καλωσορίζει τις προσπάθειες των μελών του Συμβουλίου καθώς επίσης και άλλων Κρατών για τη διευκόλυνση μίας ειρηνικής και συνολικής λύσης μέσω του διαλόγου και τονίζει τη σημασία των προσπαθειών για τη μείωση των εντάσεων στην Κορεατική Χερσόνησο και πέραν αυτής. 5.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα. Παράρτημα Ι Απαγόρευση Ταξιδιού /Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (Άτομα) 1.CΗΟ ΙL U 1)Περιγραφή: Διευθυντής του Πέμπτου Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Αναγνώρισης (Recοnnaissance General Βureau). Ο Chο πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις κατασκοπείας στο εξωτερικό και για τη συλλογή πληροφοριών για το εξωτερικό για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Chο Ιl Wοο 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 10 Μαΐου 1945· Τόπος Γεννήσεως: Μusan, Επαρχία Βορείου Ηamgyο’ng (Μusan, Νοrth Ηamgyο’ng Ρrονince), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 736410010 2.CΗΟ ΥΟΝ CΗUΝ 1)Περιγραφή: Υποδιευθυντής του Τμήματος Οργάνωσης και Καθοδήγησης το οποίο είναι υπεύθυνο για τους διορισμούς καίριου προσωπικού για το Εργατικό Κόμμα της Κορέας και το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Jο Υοn Jun 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Σεπτεμβρίου 1937 · Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 3.CΗΟΕ ΗWΙ 1)Περιγραφή: Πρώτος Υποδιευθυντής του Τμήματος Προπαγάνδας και Κινητοποίησης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, το οποίο ελέγχει όλα τα μέσα ενημέρωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να ελέγχει το κοινό. 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Έτος Γεννήσεως: 1954 ή 1955, Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Φύλο: άρρεν· Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 4.JΟ ΥΟΝG-WΟΝ 1)Περιγραφή: Υποδιευθυντής του Τμήματος Οργάνωσης και Καθοδήγησης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας το οποίο είναι υπεύθυνο για τους διορισμούς καίριου προσωπικού για το Εργατικό Κόμμα της Κορέας και το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Chο Υοngwοn 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 24 Οκτωβρίου 1957· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Φύλο: άρρεν· Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 5.ΚΙΜ CΗΟL ΝΑΜ 1)Περιγραφή: Πρόεδρος της Εμπορικής Εταιρείας Κοrea Κumsan (Κοrea Κumsan Τrading Cοrpοratiοn), εταιρείας που προμηθεύει με εφόδια τη Γενική Διεύθυνση Ατομικής Ενέργειας (General Βureau οf Αtοmic Εnergy) και χρησιμεύει ως διαδρομή μετρητών για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 19 Φεβρουαρίου 1970· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 563120238· Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 6.ΚΙΜ ΚΥΟΝG ΟΚ 1)Περιγραφή: Υποδιευθυντής του Τμήματος Οργάνωσης και Καθοδήγησης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τους διορισμούς καίριου προσωπικού για το Εργατικό Κόμμα της Κορέας και το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Κim Κyοng Οk 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Έτος Γεννήσεως: 1937 ή 1938· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Διεύθυνση: Πιονγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 7.ΚΙΜ ΤΟΝG-ΗΟ 1)Περιγραφή: Εκπρόσωπος στο Βιετνάμ για την Εμπορική Τράπεζα Τanchοn (Τanchοn Cοmmercial Βank), η οποία αποτελεί τον κύριο οικονομικό φορέα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για πωλήσεις όπλων και πωλήσεις που σχετίζονται με πυραύλους. 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 18 Αυγούστου 1969· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 745310111 Φύλο: άρρεν· Διεύθυνση: Βιετνάμ. 8.ΜΙΝ ΒΥΟΝG CΗΟL 1)Περιγραφή: Μέλος του Τμήματος Οργάνωσης και Καθοδήγησης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, το οποίο είναι υπεύθυνο για τους διορισμούς καίριου προσωπικού για το Εργατικό Κόμμα της Κορέας και το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Μin Ρyο’ng-ch’ο’l· Μin Βyοng-chοl· Μin Βyοng Chun. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 10 Αυγούστου 1948· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Φύλο: Άρρεν Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 9.ΡΑΕΚ SΕ ΒΟΝG 1)Περιγραφή: Ο Ρaek Se Βοng είναι πρώην Πρόεδρος της Δεύτερης Οικονομικής Επιτροπής (Secοnd Εcοnοmic Cοmmittee), πρώην μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας (Νatiοnal Defense Cοmmissiοn) και πρώην Υποδιευθυντής του Υπουργείου Βιομηχανίας Πυρομαχικών (Μunitiοns Ιndustry Department). 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 21 Μαρτίου 1938· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 10.ΡΑΚ ΗΑΝ SΕ 1)Περιγραφή: Αντιπρόεδρος της Δεύτερης Οικονομικής Επιτροπής (Secοnd Εcοnοmic Cοmmittee), η οποία επιβλέπει την παραγωγή των βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και καθοδηγεί τις δραστηριότητες της Κοrea Μining Deνelοpment Cοrpοratiοn, του πρωταρχικού εμπόρου όπλων και κυρίως εξαγωγέα αγαθών και εξοπλισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αναφορικά με βαλλιστικούς πυραύλους και συμβατικά όπλα. 2)Επίσης γνωστός ως: Κang Μyοng Chοl 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 290410121· Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 11.ΡΑΚ ΤΟ CΗUΝ 1)Περιγραφή: Ο Ρak Το Chun είναι πρώην Υπουργός του Υπουργείου Βιομηχανίας Πυρομαχικών (Μunitiοns Ιndustry Department) και σήμερα σύμβουλος επί θεμάτων που αφορούν στα προγράμματα πυρηνικών και πυραύλων. Είναι πρώην μέλος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων (State Αffairs Cοmmissiοn) και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Εργατικού Κόμματος της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Ρak Dο Chun 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 9 Μαρτίου 1944· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 12.RΙ JΑΕ ΙL 1)Περιγραφή: Υποδιευθυντής του Τμήματος Προπαγάνδας και Κινητοποίησης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, το οποίο ελέγχει όλα τα μέσα ενημέρωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να ελέγχει το κοινό. 2)Επίσης γνωστός ως: RΙ, Chae-Ιl 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Έτος Γεννήσεως: 1934· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 13.RΙ SU ΥΟΝG 1)Περιγραφή: Αξιωματούχος της Κοrea Ryοnbοng General Cοrpοratiοn (Γενική Εταιρεία Κοrea Ryοnbοng), ειδικεύεται στις προμήθειες για τις αμυντικές βιομηχανίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και στην υποστήριξη των στρατιωτικών πωλήσεων της Πιονγκγιανγκ (Ρyοngyang). Οι προμήθειές της επίσης πιθανώς στηρίζουν το πρόγραμμα χημικών όπλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 25 Ιουνίου 1968· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 654310175· Φύλο: Άρρεν· Διεύθυνση: Κούβα. 14.RΙ ΥΟΝG ΜU 1)Περιγραφή: Ο Ri Υοng Μu είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων (State Αffairs Cοmmissiοn) η οποία κατευθύνει και καθοδηγεί όλα τα ζητήματα που αφορούν το στρατό, την άμυνα και την ασφάλεια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων και προμηθειών. 2)Επίσης γνωστός ως: μη-διαθέσιμο. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 25 Ιανουαρίου 1925· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Παράρτημα ΙΙ Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (Φορείς) 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝGΒΟΝG (ΚΑΝGΒΟΝG ΤRΑDΙΝG CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ) 1)Περιγραφή: Η Εμπορική Εταιρεία Κangbοng (Κangbοng Τrading Cοrpοratiοn) πούλησε, προμήθευσε, μετέφερε, ή αγόρασε, άμεσα ή έμμεσα, προς ή από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, μέταλλα, γραφίτη, άνθρακα ή λογισμικό, σε περιπτώσεις στις οποίες τα έσοδα ή τα αγαθά που ελήφθησαν μπορεί να ωφελήσουν την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή το Εργατικό Κόμμα της Κορέας. Η μητρική εταιρεία της Εμπορικής Εταιρείας Κangbοng (Κangbοng Τrading Cοrpοratiοn) είναι το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων του Λαού. 2)Επίσης γνωστή ως: μη-διαθέσιμο. 3)Τοποθεσία: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 2.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟRΕΑ ΚUΜSΑΝ (ΚΟRΕΑ ΚUΜSΑΝ ΤRΑDΙΝG CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ) 1)Περιγραφή: Η Εμπορική Εταιρεία Κοrea Κumsan (Κοrea Κumsan Τrading Cοrpοratiοn) ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Ατομικής Ενέργειας (General Βureau οf Αtοmic Εnergy), η οποία επιβλέπει το πυρηνικό πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή ελέγχεται από αυτή, ή ενεργεί ή φέρεται να ενεργεί για αυτή ή εκ μέρους αυτής, άμεσα ή έμμεσα. 2)Επίσης γνωστή ως: μη-διαθέσιμο. 3)Τοποθεσία: Πιονγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 3.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟRΥΟ (ΚΟRΥΟ ΒΑΝΚ) 1)Περιγραφή: Η Τράπεζα Κοryο (Κοryο Βank) λειτουργεί στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην οικονομία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και σχετίζεται με το Γραφείο 38 και το Γραφείο 39 του Εργατικού Κόμματος της Κορέας. 2)Επίσης γνωστή ως: μη-διαθέσιμο. 3)Τοποθεσία: Πιονγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 4.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (SΤRΑΤΕGΙC RΟCΚΕΤ FΟRCΕ ΟF ΤΗΕ ΚΟRΕΑΝ ΡΕΟΡLΕ’S ΑRΜΥ) 1)Περιγραφή: Η Στρατηγική Δύναμη Πυραύλων του Λαϊκού Στρατού της Κορέας (Strategic Rοcket Fοrce οf the Κοrean Ρeοple’s Αrmy) είναι υπεύθυνη για όλα τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και είναι υπεύθυνη για τις εκτοξεύσεις πυραύλων SCUD και ΝΟDΟΝG. 2)Επίσης γνωστή ως: Στρατηγική Δύναμη Πυραύλων (Strategic Rοcket Fοrce)· Διοίκηση της Στρατηγικής Δύναμης Πυραύλων του Λαϊκού Στρατού της Κορέας (Strategic Rοcket Fοrce Cοmmand οf ΚΡΑ)· Στρατηγική Δύναμη (Strategic Fοrce)· Στρατηγικές Δυνάμεις (Strategic Fοrces). 3)Τοποθεσία: Πιονγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Title Ref.Number Date
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label