Απόφαση 2371 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2371 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2371 (2017) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 8019η συνεδρίασή του, στις 5 Αυγούστου 2017 Το Συμβούλιο Ασφαλείας: Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες σχετικές του αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 825 (1993), της απόφασης 1540 (2004), της απόφασης 1695 (2006), της απόφασης 1718 (2006), της απόφασης 1874 (2009), της απόφασης 1887 (2009), της απόφασης 2087 (2013), της απόφασης 2094 (2013), της απόφασης 2270 (2016), της απόφασης 2321 (2016) και της απόφασης 2356 (2017) καθώς επίσης και τις δηλώσεις του Προέδρου του της 6ης Οκτωβρίου 2006 (S/ΡRSΤ/2006/41), της 13ης Απριλίου 2009 (S/ΡRSΤ/2009/7) και της 16ης Απριλίου 2012 (S/ΡRSΤ/2012/13). Επιβεβαιώνοντας ότι η διάδοση των πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων καθώς επίσης και των μέσων μεταφοράς τους αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Εκφράζοντας τη σοβαρότατη ανησυχία του για τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων στις οποίες προχώρησε στις 3 Ιουλίου και στις 28 Ιουλίου 2017 η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, για τις οποίες η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δήλωσε ότι ήταν δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, κατά παράβαση των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) και 2356 (2017) και για την πρόκληση που αποτελούν οι δοκιμές αυτές αναφορικά με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και αναφορικά με τις διεθνείς προσπάθειες που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση του παγκόσμιου καθεστώτος μη διάδοσης πυρηνικών όπλων καθώς και για τον κίνδυνο που θέτουν για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και πέραν αυτής. Υπογραμμίζοντας ακόμα μία φορά τη σημασία της ανταπόκρισης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας σε άλλα ζητήματα ασφάλειας και ανθρωπιστικές ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας. Υπογραμμίζοντας επίσης ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την απόφαση αυτή δεν έχουν ως σκοπό να προκαλέσουν δυσμενείς ανθρωπιστικές συνέπειες στους πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας συνεχίζει να παραβιάζει τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω επανειλημμένων εκτοξεύσεων και προσπαθειών εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και σημειώνοντας ότι όλες οι εν λόγω δραστηριότητες με βαλλιστικούς πυραύλους συμβάλλουν στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων εκ μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και αυξάνουν την ένταση στην περιοχή και πέραν αυτής. Εκφράζοντας συνεχιζόμενη ανησυχία ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας προβαίνει σε κατάχρηση των προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται στις Συμβάσεις της Βιέννης περί Διπλωματικών και Προξενικών Σχέσεων. Εκφράζοντας μεγάλη ανησυχία για το ότι οι απαγορευμένες πωλήσεις όπλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας έχουν δημιουργήσει έσοδα που εκτρέπονται στην επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων, ενώ οι ανάγκες των πολιτών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας δεν ικανοποιούνται. Εκφράζοντας τη σοβαρότατη ανησυχία του για το ότι οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που σχετίζονται με πυρηνικά και βαλλιστικούς πυραύλους έχουν δημιουργήσει περαιτέρω αυξημένη ένταση στην περιοχή και πέραν αυτής και κρίνοντας ότι συνεχίζει να υφίσταται σαφής απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και λαμβάνοντας μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 41: 1.Καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων τις οποίες πραγματοποίησε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας στις 3 Ιουλίου και στις 28 Ιουλίου 2017, για τις οποίες η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δήλωσε ότι ήταν εκτοξεύσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων και στις οποίες χρησιμοποίησε τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων κατά παράβαση και κατάφωρη περιφρόνηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. 2.Επιβεβαιώνει τις αποφάσεις του ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα πραγματοποιήσει καμία περαιτέρω εκτόξευση που να χρησιμοποιεί τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων, πυρηνικές δοκιμές, ή οποιαδήποτε άλλη πρόκληση· θα αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της και στο πλαίσιο αυτό θα αποκαταστήσει τις προϋπάρχουσες δεσμεύσεις της για αναστολή των εκτοξεύσεων πυραύλων· θα εγκαταλείψει όλα τα πυρηνικά όπλα και τα υφιστάμενα πυρηνικά προγράμματα με πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο και θα σταματήσει άμεσα όλες τις σχετικές δραστηριότητες· θα εγκαταλείψει επίσης όλα τα άλλα υφιστάμενα όπλα μαζικής καταστροφής και προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων με πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο. Καθορισμοί3.Αποφασίζει ότι τα μέτρα που παρατίθενται στην παράγραφο 8 (δ) της απόφασης 1718 (2006) θα εφαρμόζονται επίσης στα άτομα και στις οντότητες που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας απόφασης και σε κάθε άτομο ή οντότητα που ενεργεί εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους και σε οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από τους ανωτέρω, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων και αποφασίζει περαιτέρω ότι τα μέτρα που παρατίθενται στην παράγραφο 8 (ε) της απόφασης 1718 (2006) θα εφαρμόζονται επίσης στα άτομα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και σε άτομα που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους. 4.Αποφασίζει να προσαρμόσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 8 της απόφασης 1718 (2006) και με την παρούσα απόφαση μέσω του καθορισμού πρόσθετων αγαθών, εντέλλεται την Επιτροπή να αναλάβει τα καθήκοντά της για το σκοπό αυτό και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός δεκαπέντε ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και περαιτέρω αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν έχει ενεργήσει, τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ολοκληρώσει τις ενέργειες για να προσαρμόσει τα μέτρα εντός επτά ημερών από τη λήψη της έκθεσης αυτής.5.Αποφασίζει να προσαρμόσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 7 της απόφασης 2321 (2016) μέσω του καθορισμού πρόσθετων αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που σχετίζονται με συμβατικά όπλα, εντέλλεται την Επιτροπή να αναλάβει τα καθήκοντά της για το σκοπό αυτό και να υποβάλει έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας εντός τριάντα ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, και περαιτέρω αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν έχει ενεργήσει, τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ολοκληρώσει τις ενέργειες για να προσαρμόσει τα μέτρα εντός επτά ημερών από τη λήψη της έκθεσης αυτής και εντέλλεται την Επιτροπή να ενημερώνει τον κατάλογο αυτό κάθε 12 μήνες. Μεταφορές6.Αποφασίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει σκάφη για τα οποία διαθέτει πληροφορίες που δείχνουν ότι σχετίζονται ή σχετίστηκαν με δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ή την παρούσα απόφαση και ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα απαγορεύουν την είσοδο των εν λόγω καθορισμένων σκαφών στα λιμάνια τους, εκτός εάν η είσοδος απαιτείται σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης ή σε περίπτωση επιστροφής στο λιμάνι προέλευσής τους ή εκτός εάν η Επιτροπή κρίνει εκ των προτέρων ότι η εν λόγω είσοδος απαιτείται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για κάθε άλλο σκοπό που είναι σύμφωνος με τους στόχους των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ή της παρούσας απόφασης. 7.Διευκρινίζει ότι τα μέτρα που παρατίθενται στην παράγραφο 20 της απόφασης 2270 (2016) και στην παράγραφο 9 της απόφασης 2321 (2016), με βάση τα οποία απαιτείται από τα Κράτη να απαγορεύουν στους υπηκόους τους, σε πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και σε οντότητες που έχουν συσταθεί στο έδαφός τους ή υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, να έχουν την ιδιοκτησία, να μισθώνουν ή να εκμεταλλεύονται οιοδήποτε σκάφος που φέρει τη σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, χωρίς εξαίρεση, εκτός εάν η Επιτροπή εγκρίνει κατά περίπτωση εκ των προτέρων, εφαρμόζονται στη ναύλωση σκαφών που φέρουν τη σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Ανά Τομέα 8.Αποφασίζει ότι η παράγραφος 26 της απόφασης 2321 (2016) αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «Αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα προμηθεύει, πωλεί ή μεταφέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το έδαφός της ή με υπηκόους της ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία της ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα της, άνθρακα, σίδηρο και σιδηρομεταλλεύματα και ότι όλα τα Κράτη απαγορεύουν την προμήθεια των εν λόγω υλικών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από τους υπηκόους τους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους και είτε προέρχονται από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι, αποφασίζει ότι για πωλήσεις και συναλλαγές σχετικές με σίδηρο και σιδηρομεταλλεύματα για τις οποίες έχουν οριστικοποιηθεί έγγραφα συμβόλαια πριν την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, όλα τα Κράτη μπορούν να επιτρέψουν την εισαγωγή στο έδαφός τους αυτών των φορτίων έως 30 ημέρες από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης με κοινοποίηση προς την Επιτροπή που να παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τις εισαγωγές αυτές όχι αργότερα από 45 ημέρες μετά την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης και αποφασίζει περαιτέρω ότι η παρούσα διάταξη δεν θα εφαρμόζεται αναφορικά με τον άνθρακα που το εξάγον Κράτος βεβαιώνει, βάσει αξιόπιστων πληροφοριών, ότι προέρχεται εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και μεταφέρθηκε μέσω της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αποκλειστικά για εξαγωγή από το λιμάνι Rajin (Rasοn), υπό την προϋπόθεση ότι το εξάγον Κράτος ενημερώνει την Επιτροπή εκ των προτέρων και ότι οι εν λόγω συναλλαγές που αφορούν άνθρακα που προέρχεται εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας δεν σχετίζονται με τη δημιουργία εσόδων για τα προγράμματα πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ή την παρούσα απόφαση.» 9.Αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα προμηθεύει, πωλεί ή μεταφέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το έδαφός της ή με υπηκόους της ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία της ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα της, θαλασσινά (συμπεριλαμβανομένων ψαριών, οστρακόδερμων, μαλακίων και λοιπών υδρόβιων ασπόνδυλων σε κάθε μορφή) και ότι όλα τα Κράτη απαγορεύουν την προμήθεια των εν λόγω ειδών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από υπηκόους τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, είτε προέρχονται από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι και περαιτέρω αποφασίζει ότι για πωλήσεις ή συναλλαγές που σχετίζονται με θαλασσινά (συμπεριλαμβανομένων ψαριών, οστρακόδερμων, μαλακίων και λοιπών υδρόβιων ασπόνδυλων σε κάθε μορφή) για τις οποίες έχουν οριστικοποιηθεί έγγραφα συμβόλαια πριν την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, όλα τα Κράτη μπορούν να επιτρέψουν την εισαγωγή των εν λόγω φορτίων στα εδάφη τους έως 30 ημέρες από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης με κοινοποίηση προς την Επιτροπή που να περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τις εισαγωγές αυτές το αργότερο εντός 45 ημερών μετά την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης. 10.Αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα προμηθεύει, πωλεί ή μεταφέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το έδαφός της ή με υπηκόους της ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία της ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα της, μόλυβδο και μεταλλεύματα μολύβδου και ότι όλα τα Κράτη απαγορεύουν την προμήθεια των εν λόγω ειδών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από υπηκόους τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, είτε προέρχονται από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι και αποφασίζει περαιτέρω ότι για πωλήσεις και συναλλαγές που σχετίζονται με το μόλυβδο και με μετάλλευμα μολύβδου για τις οποίες έχουν οριστικοποιηθεί έγγραφα συμβόλαια πριν την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, όλα τα Κράτη μπορούν να επιτρέψουν την εισαγωγή στο έδαφος τους αυτών των φορτίων έως 30 ημέρες από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης με κοινοποίηση προς την Επιτροπή που να περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τις εισαγωγές αυτές το αργότερο εντός 45 ημερών μετά την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης. 11.Εκφράζει ανησυχία ότι υπήκοοι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας συχνά εργάζονται σε άλλα Κράτη με σκοπό τη δημιουργία εσόδων στο εξωτερικό που η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας χρησιμοποιεί για να στηρίξει τα απαγορευμένα προγράμματά της για πυρηνικά και για βαλλιστικούς πυραύλους, αποφασίζει ότι κανένα Κράτος Μέλος δεν θα υπερβεί, σε καμία στιγμή μετά την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, το συνολικό αριθμό αδειών εργασίας για υπηκόους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που προβλέπεται στο εκάστοτε Κράτος κατά το χρόνο της υιοθέτησης της παρούσας απόφασης εκτός εάν η Επιτροπή εγκρίνει κατά περίπτωση εκ των προτέρων ότι η απασχόληση πρόσθετου αριθμού υπηκόων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, πέραν του αριθμού αδειών εργασίας που προβλέπεται σε ένα Κράτος Μέλος κατά το χρόνο της υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, απαιτείται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποπυρηνικοποίηση ή κάθε άλλο σκοπό που συνάδει με τους στόχους των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), ή της παρούσας απόφασης. Οικονομικός Τομέας 12.Αποφασίζει ότι τα Κράτη θα απαγορεύσουν τη δημιουργία, από υπηκόους τους ή στα εδάφη τους, νέων κοινοπραξιών ή συνεταιριστικών οργανώσεων με οντότητες ή πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή την επέκταση υφιστάμενων κοινοπραξιών μέσω πρόσθετων επενδύσεων, είτε ενεργώντας για ή εκ μέρους της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι, εκτός εάν οι εν λόγω κοινοπραξίες ή συνεταιριστικές οργανώσεις έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή εκ των προτέρων και κατά περίπτωση. 13.Διευκρινίζει ότι οι απαγορεύσεις που περιέχονται στην παράγραφο 11 της απόφασης 2094 (2013) ισχύουν για κάθε δραστηριότητα οικονομικής αποζημίωσης που διεξάγεται στα εδάφη όλων των Κρατών Μελών. 14.Διευκρινίζει ότι εταιρείες που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανάλογες με εκείνες που παρέχουν οι τράπεζες θεωρούνται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 11 της απόφασης 2094 (2013), των παραγράφων 33 και 34 της απόφασης 2270 (2016) και της παραγράφου 33 της απόφασης 2321 (2016). Χημικά Όπλα 15.Υπενθυμίζει την παράγραφο 24 της απόφασης 2270 (2016), αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα αναπτύξει στο πεδίο ή χρησιμοποιήσει χημικά όπλα και καλεί επειγόντως τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να προσχωρήσει στη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής, Αποθήκευσης και Χρήσης Χημικών Όπλων και την Καταστροφή τους και στη συνέχεια να συμμορφωθεί άμεσα με τις διατάξεις της. Σύμβαση της Βιέννης 16.Απαιτεί από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις και τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις. Επιπτώσεις στο λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας 17.Εκφράζει τη λύπη του για τη μαζική εκτροπή των λίγων πόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας προς την εκ μέρους της ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και ενός αριθμού δαπανηρών προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων, σημειώνει τα ευρήματα του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό της Ανθρωπιστικής Βοήθειας ότι ένα ποσοστό του πληθυσμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που υπερβαίνει αρκετά το ήμισυ υποφέρει από σημαντικές ελλείψεις σε φαγητό και ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένου ενός πολύ μεγάλου αριθμού εγκύων και θηλαζουσών γυναικών και παιδιών κάτω των πέντε ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο υποσιτισμού και ότι σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού της πληθυσμού υποφέρει από χρόνιο υποσιτισμό και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις σοβαρές κακουχίες στις οποίες υποβάλλονται οι πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.Εφαρμογή Κυρώσεων 18.Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη θα υποβάλουν έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός ενενήντα ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και ακολούθως κατόπιν αιτήματος από την Επιτροπή, σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης, ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σε συνεργασία με άλλες ομάδες επίβλεψης κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, να συνεχίσει τις προσπάθειές της να βοηθά τα Κράτη Μέλη να ετοιμάσουν και να υποβάλουν τις εν λόγω εκθέσεις έγκαιρα. 19.Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) και 2356 (2017) και να συνεργαστούν μεταξύ τους γι αυτό, ιδιαίτερα αναφορικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων, τον εντοπισμό και την κατάσχεση αντικειμένων η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις αποφάσεις αυτές. 20.Αποφασίζει ότι η εντολή της Επιτροπής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006), εφαρμόζεται σε σχέση με τα μέτρα που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση και αποφασίζει περαιτέρω ότι η εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων όπως ορίστηκε στην παράγραφο 26 της απόφασης 1874 (2009) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της απόφασης 2345 (2017), εφαρμόζεται επίσης σε σχέση με τα μέτρα που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση.21.Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη να, και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα κατάσχουν και διαθέτουν (όπως μέσω καταστροφής, αχρήστευσης ή καθιστώντας ακατάλληλα για λειτουργία, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε Κράτος διαφορετικό από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού για διάθεση) αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ή την παρούσα απόφαση, τα οποία εντοπίζονται σε επιθεωρήσεις, κατά τρόπο που δεν είναι ασύμβατος με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις εφαρμοστέες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 1540 (2004), καθώς και με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν από την ιδιότητά τους ως συμβαλλομένων μερών στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, τη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής, Αποθήκευσης και Χρήσης Χημικών Όπλων και την Καταστροφή τους της 29ης Απριλίου 1997 και τη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής και Αποθήκευσης Βακτηριολογικών (Βιολογικών) και Τοξινικών Όπλων και την Καταστροφή τους της 10ης Απριλίου 1972. 22.Τονίζει τη σημασία της λήψης από όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, των απαραίτητων μέτρων ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα προβληθεί καμία αξίωση με πρωτοβουλία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προσώπων ή οντοτήτων που έχουν καθοριστεί σε σχέση με τα μέτρα που περιέχονται στις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), ή στην παρούσα απόφαση ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει αξιώσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή οντότητας, σε σχέση με οιοδήποτε συμβόλαιο ή άλλη συναλλαγή η εφαρμογή του οποίου εμποδίστηκε λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παρούσα απόφαση ή προηγούμενες αποφάσεις. 23.Ζητά από την Ιντερπόλ (Ιnterpοl) να εκδώσει Ειδικές Αγγελίες αναφορικά με τα άτομα που έχουν καθοριστεί και εντέλλεται την Επιτροπή να εργαστεί με την Ιντερπόλ για την ανάπτυξη κατάλληλων συναφών διευθετήσεων. 24.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να παρέχει πρόσθετους πόρους αναλυτικής υποστήριξης που χρειάζονται στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1874 (2009) για την ενδυνάμωση της ικανότητάς της να αναλύει τις δραστηριότητες παραβίασης και αποφυγής κυρώσεων εκ μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Πολιτικός Τομέας 25.Επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τις σοβαρές κακουχίες τις οποίες υφίσταται ο λαός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, καταδικάζει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας για την επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων αντί για την ευημερία του λαού της ενώ τούτος έχει τεράστιες ανεκπλήρωτες ανάγκες και τονίζει την ανάγκη η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να σεβαστεί και να διασφαλίσει την ευημερία και την εγγενή αξιοπρέπεια του λαού της. 26.Επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) και την παρούσα απόφαση δεν αποσκοπούν να έχουν αρνητικές ανθρωπιστικές συνέπειες για τους πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, ούτε να επηρεάσουν αρνητικά ή να περιορίσουν τις δραστηριότητες εκείνες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δραστηριοτήτων και της συνεργασίας, της επισιτιστικής βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, που δεν απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) και από την παρούσα απόφαση και το έργο των διεθνών οργανισμών και των και μη-κυβερνητικών οργανώσεων που διεξάγουν δραστηριότητες συνδρομής και ανακούφισης στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας προς όφελος των πολιτών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και αποφασίζει ότι η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να εξαιρέσει οποιαδήποτε δραστηριότητα από τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις αυτές, εάν η Επιτροπή κρίνει ότι μια τέτοια εξαίρεση είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του έργου αυτών των οργανισμών και οργανώσεων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τους στόχους των αποφάσεων αυτών και αποφασίζει περαιτέρω ότι τα μέτρα που παρατίθενται στην παράγραφο 8 (δ) της απόφασης 1718 (2006) δεν θα εφαρμόζονται αναφορικά με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με την Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή την Εθνική Ασφαλιστική Εταιρεία της Κορέας, εάν οι εν λόγω συναλλαγές γίνονται αποκλειστικά για τη λειτουργία διπλωματικών ή προξενικών αποστολών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή για δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας που έχουν αναληφθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ή διεξάγονται σε συντονισμό με αυτά. 27.Επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για τις Εξαμερείς Συνομιλίες, καλεί για την επανέναρξή τους και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για τις δεσμεύσεις που ορίζονται στην Κοινή Δήλωση της 19ης Σεπτεμβρίου 2005, την οποία προσυπογράφουν η Κίνα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, η Ιαπωνία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων ότι ο στόχος των Εξαμερών Συνομιλιών είναι η επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου με ειρηνικό τρόπο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεσμεύτηκαν να σεβαστούν η μία την κυριαρχία της άλλης και να συνυπάρχουν ειρηνικά και ότι τα Έξι Μέρη δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την οικονομική συνεργασία και όλες τις άλλες σχετικές δεσμεύσεις. 28.Επαναλαμβάνει τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης και σταθερότητας στην Κορεατική Χερσόνησο και στη βορειοανατολική Ασία γενικότερα, εκφράζει τη δέσμευσή του για μία ειρηνική, διπλωματική και πολιτική λύση της κατάστασης και χαιρετίζει τις προσπάθειες των μελών του Συμβουλίου καθώς επίσης και άλλων Κρατών για τη διευκόλυνση μίας ειρηνικής και συνολικής λύσης μέσω του διαλόγου και τονίζει τη σημασία των προσπαθειών για τη μείωση των εντάσεων στην Κορεατική Χερσόνησο και πέραν αυτής. 29.Βεβαιώνει ότι θα τηρεί τις ενέργειες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας υπό συνεχή εποπτεία και είναι έτοιμο να ενισχύσει, τροποποιήσει, αναστείλει ή άρει τα μέτρα ανάλογα με τις ανάγκες εν όψει της συμμόρφωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την αποφασιστικότητά του να λάβει περαιτέρω σημαντικά μέτρα σε περίπτωση περαιτέρω πυρηνικής δοκιμής ή εκτόξευσης από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 30.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα. Παράρτημα Ι Απαγόρευση Ταξιδιού/ Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (Άτομα) 1.CΗΟΕ CΗUΝ ΥΟΝG 1)Περιγραφή: Εκπρόσωπος της Τράπεζας Ιlsim Ιnternatiοnal (Ιlsim Ιnternatiοnal Βank), που σχετίζεται με το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και έχει στενή σχέση με την Τραπεζική Εταιρεία Κοrea Κwangsοn (Κοrea Κwangsοn Βanking Cοrpοratiοn). Η Τράπεζα Ιlsim Ιnternatiοnal έχει αποπειραθεί να αποφύγει τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών. 2)Επίσης γνωστός ως: Chοe Chun-yοng 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 654410078· Φύλο: άρρεν 2.ΗΑΝ JΑΝG SU 1)Περιγραφή: Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Τράπεζας Εξωτερικού Εμπορίου (Fοreign Τrade Βank). 2)Επίσης γνωστός ως: Chang-Su Ηan 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 8 Νοεμβρίου 1969· Τόπος Γεννήσεως: Πιόνγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 745420176, λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2020· Φύλο: άρρεν 3.JΑΝG SΟΝG CΗΟL 1)Περιγραφή: Ο Jang Sοng Chοi είναι εκπρόσωπος στο εξωτερικό της Κοrea Μining Deνelοpment Cοrpοratiοn (ΚΟΜΙD). 2)Επίσης γνωστός ως: μη διαθέσιμο. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 12 Μαρτίου 1967· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 4.JΑΝG SUΝG ΝΑΜ 1)Περιγραφή: Προϊστάμενος υποκαταστήματος στο εξωτερικό της Εμπορικής Εταιρείας Τangun (Τangun Τrading Cοrpοratiοn), η οποία είναι πρωταρχικά υπεύθυνη για την προμήθεια εμπορευμάτων και τεχνολογιών για την υποστήριξη των προγραμμάτων αμυντικής έρευνας και ανάπτυξης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας· 2)Επίσης γνωστός ως: μη διαθέσιμο. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 14 Ιουλίου 1970 · Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 563120368 που εκδόθηκε στις 22 Μαρτίου 2013· Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου: 22 Μαρτίου 2018· Φύλο: άρρεν 5.JΟ CΗΟL SΟΝG 1)Περιγραφή: Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Τραπεζικής Εταιρείας Κοrea Κwangsοn (Κοrea Κwangsοn Βanking Cοrpοratiοn), η οποία παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε υποστήριξη της Εμπορικής Τράπεζας Τanchοn (Τanchοn Cοmmercial Βank) και της Εμπορικής Εταιρείας Κοrea Ηyοksin (Κοrea Ηyοksin Τrading), θυγατρικής οντότητας της Γενικής Εταιρείας Κοrea Ryοnbοng (Κοrea Ryοnbοng General Cοrpοratiοn), β. Επίσης γνωστός ως: Chο Chοl-sοng 2)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 25 Σεπτεμβρίου 1984· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 654320502, λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου 2019· Φύλο: άρρεν 6.ΚΑΝG CΗΟL SU 1)Περιγραφή: Στέλεχος της Γενικής Εταιρείας Κοrea Ryοnbοng (Κοrea Ryοnbοng General Cοrpοratiοn), η οποία ειδικεύεται στις προμήθειες για τις αμυντικές βιομηχανίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και στην υποστήριξη των σχετικών με στρατιωτικά πωλήσεων στο εξωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Οι προμήθειές της επίσης πιθανώς να υποστηρίζουν το πρόγραμμα χημικών όπλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας· 2)Επίσης γνωστός ως: μη διαθέσιμο. 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 13 Φεβρουαρίου 1969· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 472234895 7.ΚΙΜ ΜUΝ CΗΟL 1)Περιγραφή: Εκπρόσωπος της Τράπεζας Κοrea United Deνelοpment (Κοrea United Deνelοpment Βank). 2)Επίσης γνωστός ως: Κim Μun-chοl 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Ημερομηνία Γεννήσεως: 25 Μαρτίου 1957· Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 8.ΚΙΜ ΝΑΜ UΝG 1)Περιγραφή: Εκπρόσωπος της Τράπεζας Ιlsim Ιnternatiοnal (Ιlsim Ιnternatiοnal Βank), η οποία σχετίζεται με το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και έχει στενή σχέση με την Τραπεζική Εταιρεία Κοrea Κwangsοn (Κοrea Κwangsοn Βanking Cοrpοratiοn). Η Τράπεζα Ιlsim Ιnternatiοnal έχει αποπειραθεί να αποφύγει τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών. 2)Επίσης γνωστός ως: μη διαθέσιμο 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 654110043 9.ΡΑΚ ΙL ΚΥU 1)Περιγραφή: Στέλεχος της Γενικής Εταιρείας Κοrea Ryοnbοng (Κοrea Ryοnbοng General Cοrpοratiοn), η οποία ειδικεύεται στις προμήθειες για τις αμυντικές βιομηχανίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και στην υποστήριξη των σχετικών με στρατιωτικά πωλήσεων της Πιόνγκγιανγκ (Ρyοngyang). Οι προμήθειές της επίσης πιθανώς να υποστηρίζουν το πρόγραμμα χημικών όπλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστός ως: Ρak Ιl-Gyu 3)Αναγνωριστικά στοιχεία: Υπηκοότητα: Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας· Αριθμός Διαβατηρίου: 563120235 · Φύλο: άρρεν Ενημέρωση Καταλόγου για εναλλακτικά ονόματα: · JΑΝG ΒΟΜ SU (ΚΡi.016) - Νέο εναλλακτικό όνομα: Jang Ηyοn U, με ημερομηνία γεννήσεως 22 Φεβρουαρίου 1958 και αριθμό διπλωματικού διαβατηρίου 836110034, το οποίο λήγει την 1η Ιανουαρίου 2020. · JΟΝ ΜΥΟΝG GUΚ (ΚΡi.018) - Νέο εναλλακτικό όνομα: Jοn Υοng Sang με ημερομηνία γεννήσεως 25 Αυγούστου 1976 και αριθμό διπλωματικού διαβατηρίου 836110035, το οποίο λήγει την 1η Ιανουαρίου 2020. Παράρτημα ΙΙ Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (οντότητες) 1.ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (FΟRΕΙGΝ ΤRΑDΕ ΒΑΝΚ - FΤΒ) 1)Περιγραφή: Η Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου (Fοreign Τrade Βank) είναι τράπεζα που ανήκει στο κράτος και ενεργεί ως η κύρια τράπεζα εξωτερικού συναλλάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και έχει παράσχει καίριας σημασίας χρηματοπιστωτική υποστήριξη στην Τραπεζική Εταιρεία Κοrea Κwangsοn (Κοrea Κwangsοn Βanking Cοrpοratiοn). 2)Επίσης γνωστή ως: μη διαθέσιμο. 3)Τοποθεσία: Κτίριο της Τράπεζας Εξωτερικού Εμπορίου (FΤΒ), Jungsοng-dοng, Κεντρική Περιφέρεια (Central District), Πιόνγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 2.ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (ΚΟRΕΑΝ ΝΑΤΙΟΝΑL ΙΝSURΑΝCΕ CΟΜΡΑΝΥ -ΚΝΙC) 1)Περιγραφή: Η Εθνική Ασφαλιστική Εταιρεία της Κορέας (Κοrean Νatiοnal Ιnsurance Cοmpany) είναι χρηματοπιστωτική και ασφαλιστική εταιρεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και σχετίζεται με το Γραφείο 39 (Οffice 39). 2)Επίσης γνωστή ως: Εταιρεία Εξωτερικής Ασφάλισης της Κορέας (Κοrea Fοreign Ιnsurance Cοmpany). 3)Τοποθεσία: Κεντρική Περιφέρεια (Central District), Πιόνγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 3.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟRΥΟ CRΕDΙΤ DΕVΕLΟΡΜΕΝΤ (ΚΟRΥΟ CRΕDΙΤ DΕVΕLΟΡΜΕΝΤ ΒΑΝΚ) 1)Περιγραφή: Η Τράπεζα Κοryο Credit Deνelοpment λειτουργεί στη βιομηχανία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην οικονομία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. 2)Επίσης γνωστή ως: Τράπεζα Daesοng Credit Deνelοpment (Daesοng Credit Deνelοpment Βank), Τράπεζα Κοryο Glοbal Credit (Κοryο Glοbal Credit Βank), Τράπεζα Κοryο Glοbal Τrust (Κοryο Glοbal Τrust Βank). 3)Τοποθεσία: Πιόνγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 4.ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΝSUDΑΕ (ΜΑΝSUDΑΕ ΟVΕRSΕΑS ΡRΟJΕCΤ GRΟUΡ ΟF CΟΜΡΑΝΙΕS) 1)Περιγραφή: Ο Όμιλος Εταιρειών Προγραμμάτων Εξωτερικού Μansudae έχει εμπλακεί, διευκόλυνε ή ήταν υπεύθυνος για την εξαγωγή εργατών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας σε άλλα κράτη για δραστηριότητες που αφορούν στις κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων αγαλμάτων και μνημείων, για τη δημιουργία εσόδων για την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή το Εργατικό Κόμμα της Κορέας. Ο Όμιλος Εταιρειών Προγραμμάτων Εξωτερικού Μansudae φέρεται να διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε χώρες της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας συμπεριλαμβανομένης της Αλγερίας, της Αγκόλα, της Μποτσουάνα, του Μπενίν, της Καμπότζης, του Τσαντ, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ισημερινής Γουινέας, της Μαλαισίας, της Μοζαμβίκης, της Μαδαγασκάρης, της Ναμίμπια, της Συρίας, του Τόγκο και της Ζιμπάμπουε. 2)Επίσης γνωστός ως: Στούντιο Τεχνών Μansudae (Μansudae Αrt Studiο). 3)Τοποθεσία: Πιόνγκγιανγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία