Απόφαση 2375 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο41 "αυτού:"
1.  
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (CΕΝΤRΑL ΜΙLΙΤΑRΥ CΟΜΜΙSSΙΟΝ ΟF ΤΗΕ WΟRΚΕRS’ ΡΑRΤΥ ΟF ΚΟRΕΑ, CΜC)
 1. Περιγραφή:
 2. Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατιωτικών πολιτικών του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, διοικεί και ελέγχει το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και διευθύνει τις στρατιωτικές αμυντικές βιο­μηχανίες της χώρας σε συντονισμό με την Επιτροπή Κρατικών Υποθέσεων
 3. Επίσης γνωστή ως:
 4. γ. Αναγνωριστικά Στοιχεία:
 5. Έτος γέννησης:
 6. 1950, Υπηκοότητα:
 7. Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.
 8. Παράρτημα ΙΙ Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων (Οντότητες).
 9. Τοποθεσία:
 10. Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
2.  
  Επιβεβαιώνει τις αποφάσεις του ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα πραγματοποιήσει καμία περαιτέρω εκτόξευση που να χρησιμοποιεί τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων, καμία περαιτέρω πυρηνική δοκιμή ή οποιαδήποτε άλλη πρόκληση? θα αναστείλει άμεσα όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της και, σε αυτό το πλαίσιο, θα αποκαταστήσει τις προϋπάρχουσες δεσμεύσεις της για την αναστολή όλων των εκτοξεύσεων πυραύλων? θα εγκαταλείψει άμεσα όλα τα πυρηνικά όπλα και τα υφιστάμενα πυρηνικά προγράμματα με πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο και θα σταματήσει άμεσα κάθε σχετική δραστηριότητα? θα εγκαταλείψει επίσης όλα τα άλλα υφιστάμενα προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής και βαλλιστικών πυραύλων με πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο. Καθορισμοί.
 1. Περιγραφή:
 2. Το Τμήμα Οργάνωσης και Καθοδήγησης είναι ένα πολύ ισχυρό όργανο του Εργατικού Κόμματος της Κορέας.
 3. Διευθύνει διορισμούς καίριου προσωπικού για το Εργατικό Κόμμα της Κορέας, το στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και τη δημόσια διοίκηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
 4. Επίσης στοχεύει στον έλεγχο των πολιτικών υποθέσεων του συνόλου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και παίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών λογοκρισίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
 5. Επίσης γνωστό ως:
 6. γ. Τοποθεσία:
 7. Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.
3.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα που παρατίθενται στην παράγραφο 8(δ) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζονται επίσης στο άτομο και στις οντότητες που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας απόφασης και σε κάθε άτομο ή οντότητα που ενεργεί εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους και σε οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από τους ανωτέρω, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων και αποφασίζει περαιτέρω ότι τα μέτρα που παρατίθενται στην παράγραφο 8 (ε) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζονται επίσης στο άτομο που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και σε άτομα που ενεργούν εκ μέρους του ή σύμφωνα με οδηγίες του
 1. Περιγραφή:
 2. Το Τμήμα Προπαγάνδας και Κινητοποίησης έχει τον πλήρη έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία χρησιμοποιεί ως εργαλείο για τον έλεγχο του κοινού εκ μέρους της ηγεσίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.
 3. Το Τμήμα Προπαγάνδας και Κινητοποίησης εμπλέκεται επίσης ή είναι υπεύθυνο για τη λογοκρισία εκ μέρους της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, συμπεριλαμβανομένης της λογοκρισίας των εφημερίδων και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
 4. Επίσης γνωστό ως:
 5. Τοποθεσία:
 6. Πιονγιάνγκ (Ρyοngyang), Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.
 7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Αποφασίζει να προσαρμόσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 8 της απόφασης 1718 (2006) μέσω του καθορισμού πρόσθετων αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας διττής χρήσης που σχετίζονται με όπλα μαζικής καταστροφής, δίνει εντολή στην Επιτροπή να αναλάβει τα καθήκοντά της για το σκοπό αυτό και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, και περαιτέρω αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν έχει ενεργήσει, τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ολοκληρώσει τις ενέργειες για την προσαρμογή των μέτρων εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ως άνω έκθεσης, και δίνει εντολή στην Επιτροπή να ενημερώνει σε τακτικά διαστήματα τον κατάλογο αυτό, κάθε δώδεκα μήνες
5.  
  Αποφασίζει να προσαρμόσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 8(α), 8(β) και 8(γ) της απόφασης 1718 (2006) μέσω του καθορισμού πρόσθετων αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που σχετίζονται με συμβατικά όπλα, δίνει εντολή στην Επιτροπή να αναλάβει τα καθήκοντά της για το σκοπό αυτό και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, και περαιτέρω αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν έχει ενεργήσει, τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ολοκληρώσει τις ενέργειες για την προσαρμογή των μέτρων εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ως άνω έκθεσης και δίνει εντολή στην Επιτροπή να ενημερώνει σε τακτικά διαστήματα τον κατάλογο αυτό, κάθε δώδεκα μήνες
6.  
  Αποφασίζει να εφαρμόσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 6 της απόφασης 2371 (2017) σχετικά με τα σκάφη που μεταφέρουν απαγορευμένα αντικείμενα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, δίνει εντολή στην Επιτροπή να καθορίσει αυτά τα σκάφη και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, και περαιτέρω αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν έχει ενεργήσει, τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ολοκληρώσει τις ενέργειες για την προσαρμογή των μέτρων εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ως άνω έκθεσης και δίνει εντολή στην Επιτροπή να ενημερώνει σε τακτικά διαστήματα τον κατάλογο αυτό, μόλις λαμβάνει γνώση πρόσθετων παραβιάσεων. Απαγόρευση Θαλάσσιων Μεταφορών Φορτηγών Σκαφών.
7.  
  Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να επιθεωρούν σκάφη, με τη συναίνεση του Κράτους σημαίας, στην ανοιχτή θάλασσα, εάν διαθέτουν πληροφορίες που δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ότι το φορτίο των εν λόγω σκαφών περιλαμβάνει αντικείμενα, η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή των οποίων απαγορεύεται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ή την παρούσα απόφαση, με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων
8.  
  Καλεί όλα τα Κράτη να συνεργάζονται στις επιθεωρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 ανωτέρω, και, σε περίπτωση που το Κράτος σημαίας δεν συναινεί στην επιθεώρηση στην ανοιχτή θάλασσα, αποφασίζει ότι το Κράτος σημαίας θα δίνει εντολή στο σκάφος να πλεύσει προς κατάλληλο και ευχερή λιμένα για τη διενέργεια της απαιτούμενης επιθεώρησης από τις τοπικές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 18 της απόφασης 2270 (2016), και αποφασίζει περαιτέρω ότι σε περίπτωση που το Κράτος σημαίας ούτε συναινεί στην επιθεώρηση στην ανοιχτή θάλασσα ούτε δίνει εντολή στο σκάφος να πλεύσει προς κατάλληλο και ευχερή λιμένα για τη διενέργεια της απαιτούμενης επιθεώρησης, ή σε περίπτωση που το σκάφος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις εντολές του Κράτους σημαίας για να επιτρέψει την επιθεώρηση στην ανοιχτή θάλασσα ή να πλεύσει προς ένα τέτοιο λιμένα, τότε η Επιτροπή θα εξετάσει τον καθορισμό του εν λόγω σκάφους ως υποκείμενου στα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 8(δ) της απόφασης 1718 (2006) και με την παράγραφο 12 της απόφασης 2321 (2016) και το Κράτος σημαίας θα διαγράψει άμεσα το εν λόγω σκάφος από το νηολόγιό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω καθορισμός έχει γίνει από την Επιτροπή
9.  
  Ζητά από κάθε Κράτος Μέλος, όταν δεν λαμβάνει τη συνεργασία του Κράτους σημαίας σκάφους σύμφωνα με την παράγραφο 8 ανωτέρω, να υποβάλει ταχέως στην Επιτροπή έκθεση που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το περιστατικό, το σκάφος και το Κράτος σημαίας, και ζητά από την Επιτροπή να γνωστοποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω σκάφη και τα εμπλεκόμενα Κράτη σημαίας
10.  
  Επιβεβαιώνει ότι η παράγραφος 7 αφορά μόνο σε επιθεωρήσεις που διεξάγονται από πολεμικά πλοία και άλλα πλοία ή αεροσκάφη που φέρουν σαφείς ενδείξεις ότι εκτελούν κρατική υπηρεσία και είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και μπορούν να αναγνωρισθούν ως τέτοια, και τονίζει ότι δεν εφαρμόζεται σε σχέση με επιθεωρήσεις σκαφών που δικαιούνται κρατικής ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
11.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη απαγορεύουν στους υπηκόους τους, σε πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, σε οντότητες που έχουν συσταθεί στο έδαφός τους ή υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και σε σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, να διευκολύνουν ή να εμπλέκονται σε μεταφορές από-πλοίο-σε-πλοίο προς ή από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας οποιωνδήποτε αγαθών ή αντικειμένων τα οποία παρέχονται, πωλούνται ή μεταφέρονται προς ή από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
12.  
  Επιβεβαιώνει ότι οι παράγραφοι 7, 8 και 9 ισχύουν μόνο σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και δεν θίγουν δικαιώματα, υποχρεώσεις ή ευθύνες των Κρατών Μελών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση και τονίζει ιδιαίτερα ότι η παρούσα απόφαση δεν θεωρείται ότι θεσπίζει εθιμικό διεθνές δίκαιο. Ανά Τομέα.
13.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη απαγορεύουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, μέσω του εδάφους τους ή από υπηκόους τους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, όλων των μορφών συμπυκνωμάτων και υγρών φυσικού αερίου, είτε αυτά προέρχονται από το έδαφός τους είτε όχι, και αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα προμηθεύεται τέτοια υλικά
14.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη απαγορεύουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, μέσω του εδάφους τους, ή από υπηκόους τους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, όλων των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, είτε αυτά προέρχονται από το έδαφός τους είτε όχι, αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα προμηθεύεται αυτά τα προϊόντα, αποφασίζει ότι αυτή διάταξη δεν ισχύει σε σχέση με την προμήθεια από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά προς την Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, μέσω του εδάφους τους ή από υπηκόους τους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, είτε τα ακόλουθα προέρχονται από το έδαφός τους είτε όχι, προϊόντων διύλισης πετρελαίου μέχρι της ποσότητας των 500.000 βαρελιών κατά τη διάρκεια ενός αρχικού χρονικού διαστήματος τριών μηνών, αρχής γενομένης από 1ης Οκτωβρίου 2017 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, και προϊόντων διύλισης πετρελαίου μέχρι της ποσότητας των 2.000.000 βαρελιών ανά έτος για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2018 και ετησίως από τότε και μετά, εφόσον: (α) το Κράτος Μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε τριάντα ημέρες την ποσότητα της εν λόγω προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς των προϊόντων διύλισης πετρελαίου προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας μαζί με πληροφορίες σχετικά με όλα τα εμπλεκόμενα στη συναλλαγή μέρη, (β) στην προμήθεια, πώληση ή μεταφορά προϊόντων διύλισης πετρελαίου δεν εμπλέκονται άτομα ή οντότητες που σχετίζονται με τα προγράμματα πυρηνικών ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή με άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) 2371 (2017) ή την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ή οντοτήτων που έχουν καθοριστεί, ή ατόμων ή οντοτήτων που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, ή οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται από τους ανωτέρω, άμεσα ή έμμεσα, ή άτομα ή οντότητες που βοηθούν στην αποφυγή των κυρώσεων, και (γ) η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά προϊόντων διύλισης πετρελαίου γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς διαβίωσης των πολιτών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και δεν σχετίζεται με τη δημιουργία εσόδων για τα προγράμματα πυρηνικών ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή με άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) 2371 (2017) ή την παρούσα απόφαση? δίνει εντολή στον Γραμματέα της Επιτροπής να ενημερώσει όλα τα Κράτη Μέλη όταν το συνολικό ποσό των προϊόντων διύλισης πετρελαίου που πωλούνται, παρέχονται ή μεταφέρονται προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, φθάσει το ποσοστό του εβδομήντα πέντε τοις εκατό του συνολικού ποσού που προβλέπεται για το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017, και να ενημερώσει ξανά όλα τα Κράτη Μέλη όταν το προαναφερθέν συνολικό ποσό φθάσει το ποσοστό του ενενήντα και του ενενήντα πέντε τοις εκατό του προβλεπόμενου συνολικού ποσού? δίνει εντολή στον Γραμματέα της Επιτροπής, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2018, να ενημερώνει όλα τα Κράτη Μέλη όταν το συνολικό ποσό των προϊόντων διύλισης πετρελαίου που πωλούνται, παρέχονται ή μεταφέρονται προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, φθάσει το ποσοστό του εβδομήντα πέντε τοις εκατό του συνολικού ποσού που προβλέπεται ετησίως? επίσης δίνει εντολή στον Γραμματέα της Επιτροπής, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2018, να ενημερώνει όλα τα Κράτη Μέλη όταν το συνολικό ποσό των προϊόντων διύλισης πετρελαίου που πωλούνται, παρέχονται ή μεταφέρονται προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας φθάσει το ποσοστό του ενενήντα τοις εκατό του συνολικού ποσού που προβλέπεται ετησίως και περαιτέρω δίνει εντολή στον Γραμματέα της Επιτροπής, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2018, να ενημερώνει όλα τα Κράτη Μέλη όταν το συνολικό ποσό των προϊόντων διύλισης πετρελαίου που πωλούνται, παρέχονται ή μεταφέρονται προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας φθάσει το ποσοστό του ενενήντα πέντε τοις εκατό του συνολικού ποσού που προβλέπεται ετησίως και να τα ειδοποιήσει ότι πρέπει να σταματήσουν άμεσα την πώληση, προμήθεια ή μεταφορά προϊόντων διύλισης πετρελαίου προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας για το υπόλοιπο του έτους? δίνει εντολή στην Επιτροπή να καθιστά δημόσια γνωστή στην ιστοσελίδα της τη συνολική ποσότητα των προϊόντων διύλισης πετρελαίου που πωλούνται, παρέχονται ή μεταφέρονται προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ανά μήνα και ανά χώρα προέλευσης? δίνει εντολή στην Επιτροπή να επικαιροποιεί αυτές τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μόλις λαμβάνει γνωστοποιήσεις από τα Κράτη Μέλη, καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να εξετάζουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα αυτή την ιστοσελίδα ούτως ώστε να συμμορφώνονται με τα ετήσια όρια προϊόντων διύλισης πετρελαίου που προβλέπονται από την παρούσα διάταξη? δίνει εντολή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες εφαρμογής εκ μέρους όλων των Κρατών Μελών ώστε να παράσχει βοήθεια και να διασφαλίσει την πλήρη και παγκόσμια συμμόρφωση και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για το σκοπό αυτό και να παράσχει πρόσθετους πόρους για την επίτευξή του.
15.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη δεν θα παρέχουν, πωλούν ή μεταφέρουν προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών μετά την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, ποσότητα αργού πετρελαίου που υπερβαίνει την ποσότητα που το Κράτος Μέλος έδωσε, πώλησε ή μετέφερε κατά το διάστημα δώδεκα μηνών πριν από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, εκτός εάν η Επιτροπή εγκρίνει εκ των προτέρων, κατά περίπτωση, αποστολή αργού πετρελαίου εφόσον προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς διαβίωσης των πολιτών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και δεν σχετίζεται με τα προγράμματα πυρηνικών ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή με άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ή την παρούσα απόφαση
16.  
  Αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα προμηθεύει, πωλεί ή μεταφέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το έδαφός της ή με υπηκόους της ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία της ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα της, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, υφασμάτων και μερικώς ή ολικώς ολοκληρωμένων ειδών ένδυσης) και ότι όλα τα Κράτη απαγορεύουν την προμήθεια των ως άνω ειδών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από υπηκόους τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, είτε προέρχονται από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι, εκτός εάν η Επιτροπή το εγκρίνει εκ των προτέρων, κατά περίπτωση, και περαιτέρω αποφασίζει ότι σε σχέση με τέτοιες πωλήσεις, προμήθειες και μεταφορές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, υφασμάτων και μερικώς ή ολικώς ολοκληρωμένων ειδών ένδυσης) για τις οποίες έχουν οριστικοποιηθεί έγγραφα συμβόλαια πριν από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, όλα τα Κράτη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή των σχετικών αποστολών φορτίων στο έδαφός τους μέχρι και 90 ημέρες από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, με ειδοποίηση προς την Επιτροπή που θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις εν λόγω εισαγωγές μέχρι και 135 ημέρες μετά την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης
17.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη δεν χορηγούν άδειες εργασίας σε υπηκόους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους σε σχέση με την είσοδό τους στο έδαφός τους εκτός εάν η Επιτροπή κρίνει, εκ των προτέρων, κατά περίπτωση, ότι η εργασιακή απασχόληση υπηκόων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στο έδαφος Κράτους Μέλους απαιτείται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, για την αποπυρηνικοποίηση ή για κάθε άλλο σκοπό που συνάδει με τους σκοπούς των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ή της παρούσας απόφασης, και αποφασίζει ότι η παρούσα διάταξη δεν ισχύει σε σχέση με άδειες εργασίας για τις οποίες έχουν οριστικοποιηθεί έγγραφα συμβόλαια πριν από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης. Κοινοπραξίες.
18.  
  Αποφασίζει ότι τα Κράτη απαγορεύουν το άνοιγμα, τη διατήρηση και τη λειτουργία, από υπηκόους τους ή στο έδαφός τους, κάθε κοινοπραξίας ή συνεταιριστικής οντότητας, νέας και υφιστάμενης, με άτομα και οντότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, είτε ενεργούν για την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή εκ μέρους της είτε όχι, εκτός εάν οι λόγω κοινοπραξίες ή συνεταιριστικές οντότητες, ειδικά εκείνες που αφορούν σε έργα υποδομής κοινής ωφέλειας, μη εμπορικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή εκ των προτέρων κατά περίπτωση, περαιτέρω αποφασίζει ότι τα Κράτη θα κλείσουν κάθε υφιστάμενη τέτοια κοινοπραξία ή συνεταιριστική οντότητα εντός 120 ημερών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης εάν η εν λόγω κοινοπραξία ή συνεταιριστική οντότητα δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή κατά περίπτωση και τα Κράτη θα κλείσουν κάθε υφιστάμενη τέτοια κοινοπραξία ή συνεταιριστική οντότητα εντός 120 ημερών από την ημερομηνία απόρριψης αιτήματος έγκρισης από την Επιτροπή και αποφασίζει ότι η παρούσα διάταξη δεν ισχύει σε σχέση με υπάρχοντα έργα υποδομής παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Κίνας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και με το λιμενικό και σιδηροδρομικό έργο Rajin-Κhasan μεταξύ Ρωσίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, αποκλειστικά για την εξαγωγή άνθρακα προερχόμενου από τη Ρωσία, όπως επιτρέπεται από την παράγραφο 8 της απόφασης 2371 (2017). Εφαρμογή Κυρώσεων.
19.  
  Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη θα υποβάλουν έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ενός ενενήντα ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και ακολούθως κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης, ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σε συνεργασία με άλλες ομάδες επίβλεψης κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, να συνεχίσει τις προσπάθειές της να βοηθά τα Κράτη Μέλη να ετοιμάσουν και να υποβάλουν τις εν λόγω εκθέσεις έγκαιρα
20.  
  Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) και στην παρούσα απόφαση και να συνεργαστούν μεταξύ τους σε αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερα αναφορικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων, τον εντοπισμό και την κατάσχεση αντικειμένων, των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από τις αποφάσεις αυτές
21.  
  Αποφασίζει ότι η εντολή της Επιτροπής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006), ισχύει σε σχέση με τα μέτρα που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση και αποφασίζει περαιτέρω ότι η εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, όπως ορίστηκε στην παράγραφο 26 της απόφασης 1874 (2009) και τροποποιή­θηκε με την παράγραφο 1 της απόφασης 2345 (2017), ισχύει επίσης σε σχέση με τα μέτρα που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση
22.  
  Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη να, και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα κατάσχουν και διαθέτουν (όπως μέσω καταστροφής, αχρήστευσης ή καθιστώντας ακατάλληλα για λειτουργία, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε Κράτος διαφορετικό από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού για διάθεση) αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ή την παρούσα απόφαση, τα οποία εντοπίζονται σε επιθεωρήσεις, με τρόπο που να είναι συμβατός με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις εφαρμοστέες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 1540 (2004), καθώς και με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν από την ιδιότητά τους ως συμβαλλομένων μερών στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, τη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής, Αποθήκευσης και Χρήσης Χημικών Όπλων και την Καταστροφή τους της 29ης Απριλίου 1997 και τη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής και Αποθήκευσης Βακτηριολογικών (Βιολογικών) και Τοξινικών Όπλων και την Καταστροφή τους της 10ης Απριλίου 1972
23.  
  Τονίζει τη σημασία της λήψης από όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, των απαραίτητων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προβληθεί καμία αξίωση με πρωτοβουλία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, ή προσώπων ή οντοτήτων που έχουν καθοριστεί σε σχέση με τα μέτρα που προβλέπονται στις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ή στην παρούσα απόφαση ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλλει αξιώσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή οντότητας, σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή άλλη συναλλαγή του οποίου η εκτέλεση εμποδίστηκε λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν με την παρούσα απόφαση ή προηγούμενες αποφάσεις. Πολιτικός Τομέας.
24.  
  Επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τις σοβαρές κακουχίες που υφίσταται ο λαός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, καταδικάζει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας για την επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων αντί της ευημερίας του λαού της ενώ τούτος έχει τεράστιες ανεκπλήρωτες ανάγκες και τονίζει την ανάγκη η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να σεβαστεί και να διασφαλίσει την ευημερία και την έμφυτη αξιοπρέπεια του λαού της
25.  
  Εκφράζει τη λύπη του για τη μαζική εκτροπή των λιγοστών πόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας προς την εκ μέρους της ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και ενός αριθμού δαπανηρών προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων, σημειώνει τα ευρήματα του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό της Ανθρωπιστικής Βοήθειας ότι ένα ποσοστό του πληθυσμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το ήμισυ υποφέρει από σημαντικές ελλείψεις σε είδη διατροφής και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου ενός πολύ μεγάλου αριθμού εγκύων γυναικών και μητέρων που θηλάζουν και παιδιών κάτω των πέντε ετών που διατρέχουν κίνδυνο υποσιτισμού και ότι σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού της πληθυσμού υποφέρει από χρόνιο υποσιτισμό, και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις σοβαρές κακουχίες που υφίστανται οι πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας
26.  
  Επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) και την παρούσα απόφαση δεν αποσκοπούν να έχουν αρνητικές ανθρωπιστικές συνέπειες για τους πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, ούτε να επηρεάσουν αρνητικά ή να περιορίσουν τις δραστηριότητες εκείνες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δραστηριοτήτων και της συνεργασίας, της επισιτιστικής βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, που δεν απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) και την παρούσα απόφαση και το έργο των διεθνών οργανισμών και των μη-κυβερνητικών οργανώσεων που διεξάγουν δραστηριότητες συνδρομής και ανακούφισης στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας προς όφελος των πολιτών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και αποφασίζει ότι η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να εξαιρέσει οποιαδήποτε δραστηριότητα από τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις αυτές εάν η Επιτροπή κρίνει ότι μια τέτοια εξαίρεση είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του έργου αυτών των οργανισμών και οργανώσεων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τους στόχους των ως άνω αποφάσεων
27.  
  Τονίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παραγράφου 8(α) (iii) και της παραγράφου 8(δ) της απόφασης 1718 (2006), χωρίς να θίγονται οι δραστηριότητες των διπλωματικών αποστολών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις
28.  
  Επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για τις Εξαμερείς Συνομιλίες, καλεί για την επανέναρξή τους και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για τις δεσμεύσεις που ορίζονται στην Κοινή Δήλωση της 19ης Σεπτεμβρίου 2005, την οποία προσυπογράφουν η Κίνα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, η Ιαπωνία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων ότι ο στόχος των Εξαμερών Συνομιλιών είναι η επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου με ειρηνικό τρόπο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεσμεύτηκαν να σεβαστούν η μία την κυριαρχία της άλλης και να συνυπάρχουν ειρηνικά και ότι τα Έξι Μέρη δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την οικονομική συνεργασία και όλες τις άλλες σχετικές δεσμεύσεις
29.  
  Επαναλαμβάνει τη σημασία τις διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην Κορεατική Χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Ασίας, εκφράζει τη δέσμευσή του για μια ειρηνική, διπλωματική και πολιτική επίλυση της κατάστασης και χαιρετίζει τις προσπάθειες των μελών του Συμβουλίου καθώς επίσης και άλλων Κρατών για τη διευκόλυνση μιας ειρηνικής και συνολικής λύσης μέσω του διαλόγου και τονίζει τη σημασία των προσπαθειών για τη μείωση των εντάσεων στην Κορεατική Χερσόνησο και πέραν αυτής
30.  
  Προτρέπει σε περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων ούτως ώστε να επιτευχθούν οι συνθήκες για μια συνολική διευθέτηση της κατάστασης
31.  
  Τονίζει την επιτακτική ανάγκη της επίτευξης του στόχου της πλήρους, επαληθεύσιμης και μη αναστρέψιμης αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου με ειρηνικό τρόπο
32.  
  Βεβαιώνει ότι θα τηρεί τις ενέργειες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας υπό διαρκή εποπτεία και ότι είναι έτοιμο να ενισχύσει, τροποποιήσει, αναστείλει ή άρει τα μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες, υπό το φως της συμμόρφωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την αποφασιστικότητά του να λάβει περαιτέρω σημαντικά μέτρα σε περίπτωση που η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας προβεί εκ νέου σε πυρηνική δοκιμή ή εκτόξευση
33.  
  Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα. Παράρτημα Ι Απαγόρευση Ταξιδίου/ Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων (Άτομα).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία