Απόφαση περί απόφασης 2321 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατίας της Κορέας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο41 "αυτού:"
1.  
  Καταδικάζει εντονότατα την πυρηνική δοκιμή που διεξήχθη από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 κατά παράβαση και κατάφωρη περιφρόνηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας
2.  
  Επαναβεβαιώνει τις αποφάσεις του ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα διεξάγει καμία περαιτέρω εκτόξευση με χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων, καμία πυρηνική δοκιμή ούτε καμία άλλη πρόκληση, θα αναστείλει όλες τις δραστηριότητες σχετικά με το πρόγραμμά της βαλλιστικών πυραύλων και στο πλαίσιο αυτό θα επαναβεβαιώσει τις προϋπάρχουσες δεσμεύσεις της για αναστολή εκτοξεύσεων πυραύλων, θα εγκαταλείψει όλα τα πυρηνικά όπλα και τα υφιστάμενα πυρηνικά προγράμματα με τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και ανέκκλητο, και θα σταματήσει άμεσα όλες τις σχετικές δραστηριότητες και θα εγκαταλείψει όλα τα άλλα υφιστάμενα προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής και βαλλιστικών πυραύλων με τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και ανέκκλητο
3.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 8(δ) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζονται επίσης στα άτομα και στις οντότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσας απόφασης και σε οποιαδήποτε άτομα ή οντότητες που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους και σε οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων, και περαιτέρω αποφασίζει ότι τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 8(ε) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζονται επίσης στα άτομα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και σε άτομα που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους
4.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 8(α), 8 (β) και 8(γ) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζονται επίσης στα αντικείμενα, υλικά, εξοπλισμό, αγαθά και τεχνολογία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης
5.  
  Επαναβεβαιώνει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 8(α)(ιιι) της απόφασης 1718 (2006) σχετικά με τα αγαθά πολυτελείας και διευκρινίζει ότι ο όρος «αγαθά πολυτελείας» περιλαμβάνει επίσης τα αντικείμενα τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας απόφασης αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά
6.  
  Επαναβεβαιώνει τις παραγράφους 14 έως 16 της απόφασης 1874 (2009) και την παράγραφο 8 της απόφασης 2087 (2013) και αποφασίζει ότι αυτές οι παράγραφοι εφαρμόζονται επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε αντικείμενα των οποίων η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά απαγορεύεται με βάση την παρούσα απόφαση
7.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 8(α), 8 (β) και 8(γ) της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζονται επίσης στα αντικείμενα που αναφέρονται στον καινούριο κατάλογο συμβατικών όπλων διττής χρήσης ο οποίος θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή, δίνει εντολή στην Επιτροπή να υιοθετήσει αυτόν τον κατάλογο εντός 15 ημερών και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και περαιτέρω αποφασίζει ότι, εάν η Επιτροπή δεν έχει δράσει, τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ολοκληρώσει τις ενέργειες για την υιοθέτηση του καταλόγου εντός επτά ημερών από τη λήψη αυτής της έκθεσης και δίνει εντολή στην Επιτροπή να ανανεώνει αυτόν τον κατάλογο κάθε 12 μήνες
8.  
  Αποφασίζει ότι η παράγραφος 19 της απόφασης 2270 (2016) εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε μίσθωση, ναύλωση ή παροχή υπηρεσιών πληρώματος στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας χωρίς εξαίρεση, εκτός εάν η Επιτροπή εγκρίνει κατά περίπτωση εκ των προτέρων
9.  
  Αποφασίζει ότι η παράγραφος 20 της απόφασης 2270 (2016) εφαρμόζεται στη νηολόγηση σκαφών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, στη λήψη άδειας για τη χρήση της σημαίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας σε σκάφη, και στην ιδιοκτησία, μίσθωση, εκμετάλλευση, παροχή κάθε είδους κατηγοριοποίησης ή πιστοποίησης του σκάφους ή συναφείς υπηρεσίες ή στην ασφάλιση οποιουδήποτε σκάφους φέρει τη σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, χωρίς εξαίρεση, εκτός εάν η Επιτροπή εγκρίνει κατά περίπτωση εκ των προτέρων
10.  
  Διευκρινίζει ότι για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 17 της απόφασης 2270 (2016), η εξειδικευμένη διδασκαλία και εκπαίδευση σε γνωστικούς κλάδους οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στις ευαίσθητες - από πλευράς διάδοσης - πυρηνικές δραστηριότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων συμπεριλαμβάνει τη διδασκαλία και εκπαίδευση στην επιστήμη προηγμένων υλικών, στην προηγμένη χημική μηχανική, στην προηγμένη μηχανική μηχανολογία, στην προηγμένη ηλεκτρική μηχανική και στην προηγμένη βιομηχανική μηχανική αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές
11.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα αναστείλουν την επιστημονική και τεχνική συνεργασία στην οποία εμπλέκονται πρόσωπα ή ομάδες που επίσημα χρηματοδοτούνται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή την εκπροσωπούν, εκτός των ιατρικών ανταλλαγών, με τις εξής εξαιρέσεις:
 1. στην περίπτωση επιστημονικής ή τεχνικής συνεργασίας στους τομείς πυρηνικής επιστήμης και τεχνολογίας, αεροναυπηγικής και αεροναυτικής μηχανικής και τεχνολογίας ή προηγμένων κατασκευαστικών τεχνικών και μεθόδων παραγωγής, η Επιτροπή κρίνει κατά περίπτωση ότι μια συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα συμβάλει στις ευαίσθητες - από πλευράς διάδοσης - πυρηνικές δραστηριότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή στα προγράμματά της τα οποία σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους ή
 2. στην περίπτωση κάθε άλλης επιστημονικής ή τεχνικής συνεργασίας, το Κράτος που εμπλέκεται στην επιστημονική ή τεχνική συνεργασία κρίνει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα συμβάλει στις ευαίσθητες - από πλευράς διάδοσης - πυρηνικές δραστηριότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή στα προγράμματά της τα οποία σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και ενημερώνει την Επιτροπή εκ των προτέρων για αυτή την απόφαση
12.  
  Αποφασίζει ότι η Επιτροπή, σε περίπτωση που διαθέτει πληροφορίες που παρέχουν εύλογες υπόνοιες να θεωρείται ότι σκάφη σχετίζονται ή σχετίστηκαν με προγράμματα συνδεόμενα με πυρηνικά ή βαλλιστικούς πυραύλους ή με δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή την παρούσα απόφαση, μπορεί να απαιτήσει τη λήψη οποιουδήποτε ή όλων από τα παρακάτω μέτρα σε σχέση με σκάφη που καθορίζει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο: (α) το Κράτος Σημαίας καθορισμένου σκάφους θα αφαιρέσει τη σημαία του από το σκάφος, (β) το Κράτος Σημαίας καθορισμένου σκάφους θα κατευθύνει το σκάφος σε λιμένα που θα οριστεί από την Επιτροπή, σε συντονισμό με το Κράτος λιμένα, (γ) όλα τα Κράτη Μέλη θα απαγορεύσουν σε καθορισμένο σκάφος να εισέλθει στα λιμάνια τους εκτός των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, επιστροφής του καθορισμένου σκάφους στο λιμένα προέλευσής του ή κατεύθυνσής του σε λιμένα από την Επιτροπή, (δ) σκάφος το οποίο έχει καθοριστεί από την Επιτροπή υπόκειται στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκε με την παράγραφο 8(δ) της απόφασης 1718 (2006)
13.  
  Εκφράζει ανησυχία ότι οι προσωπικές αποσκευές και οι ελεγμένες αποσκευές ατόμων που εισέρχονται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή αναχωρούν από αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά αντικειμένων, η προμήθεια, πώληση ή μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή την παρούσα απόφαση και διευκρινίζει ότι αυτές οι αποσκευές συνιστούν «φορτίο» για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 18 της απόφασης 2270 (2016)
14.  
  Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού στις διπλωματικές αποστολές και στις προξενικές αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας
15.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν μέτρα για να περιορίσουν την είσοδο στο έδαφός τους ή τη διέλευση μέσω αυτού, μελών της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, αξιωματούχων της εν λόγω Κυβέρνησης και μελών των ενόπλων δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, εάν το Κράτος κρίνει ότι αυτά τα μέλη ή οι αξιωματούχοι συνδέονται με τα προγράμματα πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή με άλλες δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση
16.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τον αριθμό των τραπεζικών λογαριασμών σε έναν, ανά διπλωματική αποστολή και προξενική αρχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, και έναν, ανά διαπιστευμένο διπλωμάτη και προξενικό λειτουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, σε τράπεζες στο έδαφός τους
17.  
  Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων του 1961, διπλωματικός πράκτορας δεν ασκεί στο κράτος υποδοχής καμία επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα για προσωπικό όφελος και τονίζει αντίστοιχα ότι οι διπλωματικοί πράκτορες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας απαγορεύεται να ασκούν τέτοια επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα στο Κράτος υποδοχής
18.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη απαγορεύουν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να χρησιμοποιεί ακίνητη περιουσία της οποίας έχει την κυριότητα ή την οποία μισθώνει στο έδαφος τους για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από διπλωματικές ή προξενικές δραστηριότητες
19.  
  Υπενθυμίζει, σε σχέση με Μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εναντίον του οποίου έχουν ληφθεί προληπτικά ή εκτελεστικά μέτρα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, ότι είναι δυνατή η αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων και προνομίων που συνεπάγεται η ιδιότητα Μέλους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας και ότι η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και προνομίων μπορεί να αποκατασταθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας
20.  
  Υπενθυμίζει ότι με βάση την παράγραφο 18 της απόφασης 2270 (2016) όλα τα Κράτη επιθεωρούν τα φορτία που βρίσκονται εντός του εδάφους τους ή διέρχονται μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων τους, τα οποία προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προορίζονται για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή των οποίων η μεσιτεία έχει γίνει ή διευκολυνθεί από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή τους υπηκόους της ή από άτομα ή οντότητες που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή από οντότητες που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτά ή από καθορισμένα άτομα ή οντότητες ή τα οποία μεταφέρονται επί αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, τονίζει ότι με βάση το μέτρο αυτό τα Κράτη επιθεωρούν τα αεροσκάφη που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας όταν προσγειώνονται στο έδαφός τους ή απογειώνονται από αυτό, υπενθυμίζει επίσης ότι με βάση την παράγραφο 31 της απόφασης 2270 (2016) όλα τα Κράτη αποτρέπουν την πώληση ή την προμήθεια από τους υπηκόους τους ή από τα εδάφη τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, αεροπορικού καυσίμου προς το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και καλεί όλα τα Κράτη να επαγρυπνούν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παρέχεται περισσότερο καύσιμο στα επιβατικά αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας απ’ όσο χρειάζεται για τη σχετική πτήση, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκεκριμένου πλεονάσματος για την ασφάλεια της πτήσης
21.  
  Εκφράζει την ανησυχία του ότι τα απαγορευμένα αντικείμενα μπορεί να μεταφερθούν προς και από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας σιδηροδρομικώς και οδικώς και υπογραμμίζει ότι η υποχρέωση στην παράγραφο 18 της απόφασης 2270 (2016) για την επιθεώρηση των φορτίων που βρίσκονται εντός του εδάφους Κρατών ή διέρχονται μέσω αυτού, περιλαμβάνει τα φορτία που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και οδικώς
22.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα απαγορεύσουν στους υπηκόους τους, σε πρόσωπα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους και σε οντότητες που έχουν ιδρυθεί στο έδαφός τους ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους, την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ή αντασφάλισης σε σκάφη τα οποία ανήκουν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, ελέγχονται από αυτή ή των οποίων η εκμετάλλευση γίνεται από αυτή, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων, εκτός εάν η Επιτροπή κρίνει, κατά περίπτωση, ότι το σκάφος εμπλέκεται σε δραστηριότητες αποκλειστικά για βιοποριστικούς σκοπούς οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν από άτομα ή οντότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας για τη δημιουργία εισοδήματος ή αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς
23.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα απαγορεύσουν στους υπηκόους τους την προμήθεια υπηρεσιών πληρώματος σκάφους και αεροσκάφους από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
24.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα διαγράψουν από τα μητρώα τους οποιοδήποτε σκάφος το οποίο ανήκει στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, ελέγχεται από αυτή ή του οποίου η εκμετάλλευση γίνεται από αυτή και περαιτέρω αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη δεν θα εγγράψουν στα μητρώα τους κανένα τέτοιο σκάφος το οποίο έχει διαγραφεί από άλλο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο
25.  
  Επισημαίνει ότι, για τους σκοπούς της εφαρμογής των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) και της παρούσας απόφασης, ο όρος «διέλευση» περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στο ταξίδι ατόμων μέσω των τερματικών σταθμών (terminals) διεθνών αεροδρομίων ενός Κράτους καθ’ οδόν προς έναν προορισμό σε άλλο Κράτος, ανεξάρτητα από το εάν αυτά τα άτομα περνούν από τελωνειακό έλεγχο ή από έλεγχο διαβατηρίων στο εν λόγω αεροδρόμιο
26.  
  Αποφασίζει ότι η παράγραφος 29 της απόφασης 2270 (2016) αντικαθίσταται ως εξής: Αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα προμηθεύει, πωλεί ή μεταφέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το έδαφός της ή από υπηκόους της ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία της ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα της, άνθρακα, σίδηρο και σιδηρομεταλλεύματα και ότι όλα τα Κράτη απαγορεύουν την προμήθεια τέτοιων υλικών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από υπηκόους τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους και είτε προέρχονται από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι, και αποφασίζει ότι αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται σε σχέση με 1 άνθρακα του οποίου το Κράτος προμήθειας βεβαιώνει, βάσει αξιόπιστων πληροφοριών, ότι προέρχεται εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και έχει μεταφερθεί μέσω της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αποκλειστικά για εξαγωγή από το λιμάνι Rajin (Rasοn), υπό την προϋπόθεση το Κράτος να έχει ενημερώσει την Επιτροπή εκ των προτέρων και οι εν λόγω συναλλαγές να μη συνδέονται με τη δημιουργία εισοδήματος για το πυρηνικό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ή από την παρούσα απόφαση, 2 συνολικές εξαγωγές προς όλα τα Κράτη Μέλη άνθρακα που προέρχεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, οι οποίες συνολικά δεν υπερβαίνουν τα 53.495.894 δολάρια ΗΠΑ ή το 1.000.866 μετρικούς τόνους, οποιοδήποτε είναι μικρότερο, μεταξύ της ημερομηνίας υιοθέτησης της παρούσας απόφασης και της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και συνολικές εξαγωγές προς όλα τα Κράτη Μέλη άνθρακα που προέρχεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, οι οποίες συνολικά δεν υπερβαίνουν τα 400.870.018 δολάρια ΗΠΑ ή τα 7.500.000 μετρικούς τόνους ετησίως, οποιοδήποτε είναι μικρότερο, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2017, υπό την προϋπόθεση οι προμήθειες (ι) να μην αφορούν άτομα ή οντότητες που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα ή με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή με άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων καθορισμένων ατόμων ή οντοτήτων ή ατόμων ή οντοτήτων που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους ή οντοτήτων που ανήκουν σε ή ελέγχονται από αυτά, άμεσα ή έμμεσα, ή ατόμων ή οντοτήτων που βοηθούν στην αποφυγή των κυρώσεων και (ιι) προορίζονται αποκλειστικά για βιοποριστικούς σκοπούς υπηκόων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και δεν σχετίζονται με τη δημιουργία εισοδήματος για το πυρηνικό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή με άλλες δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση, και αποφασίζει ότι κάθε Κράτος Μέλος το οποίο προμηθεύεται άνθρακα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας θα γνωστοποιεί στην Επιτροπή το συνολικό όγκο αυτής της προμήθειας για κάθε μήνα όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά το τέλος αυτού του μήνα, επί του εντύπου του Παραρτήματος V της παρούσας απόφασης, δίνει την εντολή στην Επιτροπή να καταστήσει δημόσια διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της τον όγκο της προμήθειας άνθρακα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας που αναφέρεται από τα Κράτη Μέλη και την αξία που υπολογίζεται από το Γραμματέα της Επιτροπής, καθώς και το ποσό που αναφέρεται για κάθε μήνα και με τον αριθμό των Κρατών που υποβάλει έκθεση για κάθε μήνα, δίνει την εντολή στην Επιτροπή να επικαιροποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο καθώς λαμβάνει τις γνωστοποιήσεις, καλεί όλα τα Κράτη τα οποία εισάγουν άνθρακα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να επανεξετάζουν περιοδικά την εν λόγω ιστοσελίδα ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν υπερβαίνουν το υποχρεωτικό συνολικό ετήσιο όριο, δίνει εντολή στο Γραμματέα της Επιτροπής να ειδοποιεί όλα τα Κράτη Μέλη όταν η συνολική αξία ή ο συνολικός όγκος των προμηθειών άνθρακα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας έχει φθάσει στο 75 τοις εκατό του συνολικού ετησίου ποσού, επίσης δίνει εντολή στο Γραμματέα της Επιτροπής να ειδοποιεί όλα τα Κράτη Μέλη όταν η συνολική αξία ή ο συνολικός όγκος των προμηθειών άνθρακα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας έχει φθάσει στο 90 τοις εκατό του συνολικού ετήσιου ποσού, περαιτέρω δίνει εντολή στο Γραμματέα της Επιτροπής να ειδοποιεί όλα τα Κράτη Μέλη όταν η συνολική αξία ή ο συνολικός όγκος των προμηθειών άνθρακα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας έχει φθάσει στο 95 τοις εκατό του συνολικού ετήσιου ποσού και να τα ενημερώνει ότι πρέπει άμεσα να σταματήσουν την προμήθεια άνθρακα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας για το εν λόγω έτος και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για το σκοπό αυτό και να παράσχει πρόσθετους πόρους σχετικά με αυτό και 3 συναλλαγές σιδήρου και σιδηρομεταλλευμάτων οι οποίες κρίνεται ότι συντελούνται αποκλειστικά για βιοποριστικούς σκοπούς και δεν σχετίζονται με τη δημιουργία εισοδήματος για το πυρηνικό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή για άλλες δραστηριότητες που απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή από την παρούσα απόφαση .
27.  
  Δίνει εντολή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, μετά το τέλος κάθε μήνα, να καθορίζει και να αποστέλλει στην Επιτροπή, εντός 30 ημερών, έναν υπολογισμό της μέσης τιμής σε δολάρια ΗΠΑ του άνθρακα που εξήχθη από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας εκείνον τον μήνα με βάση αξιόπιστα και πραγματολογικώς ακριβή εμπορικά στοιχεία και δίνει την εντολή στο Γραμματέα της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέση τιμή ως βάση για να υπολογίσει την αξία της προμήθειας άνθρακα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας κάθε μήνα με βάση τον όγκο που αναφέρεται από τα Κράτη για τους σκοπούς ενημέρωσης όλων των κρατών μελών και για να καταστούν δημόσια διαθέσιμα τα επίπεδα εξαγωγών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας στην ιστοσελίδα της Επιτροπής σε πραγματικό χρόνο, όπως ζητείται στην παράγραφο 26 της παρούσας απόφασης
28.  
  Αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα προμηθεύει, πωλεί ή μεταφέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το έδαφός της ή με υπηκόους της ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία της ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα της, χαλκό, νικέλιο, ασήμι και ψευδάργυρο και ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα απαγορεύουν την προμήθεια αυτών των υλικών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από υπηκόους τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, είτε προέρχονται από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι
29.  
  Αποφασίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν θα προμηθεύει, πωλεί ή μεταφέρει, άμεσα ή έμμεσα, από το έδαφός της ή με υπηκόους της ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία της ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα της, αγάλματα και ότι όλα τα Κράτη θα απαγορεύουν την προμήθεια τέτοιων αντικειμένων από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας από υπηκόους τους ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, είτε προέρχονται από το έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι, εκτός εάν η Επιτροπή εγκρίνει εκ των προτέρων κατά περίπτωση
30.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη απαγορεύουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, μέσω των εδαφών τους η από τους υπηκόους τους ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους και είτε προέρχονται από τα εδάφη τους είτε όχι, καινούριων ελικοπτέρων και σκαφών εκτός των περιπτώσεων εκ των προτέρων έγκρισης από την Επιτροπή κατά περίπτωση
31.  
  Αποφασίζει ότι τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να κλείσουν τα υφιστάμενα γραφεία αντιπροσώπευσης, θυγατρικές ή τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας εντός 90 ημερών, εκτός εάν η Επιτροπή κρίνει κατά περίπτωση ότι αυτά τα γραφεία, οι θυγατρικές ή οι λογαριασμοί είναι απαραίτητοι για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας ή για τις δραστηριότητες διπλωματικών αποστολών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή για τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών ή των ειδικευμένων οργανισμών ή σχετικών οργανισμών ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τους στόχους της παρούσας απόφασης
32.  
  Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη απαγορεύουν τη δημόσια και ιδιωτική οικονομική υποστήριξη από τα εδάφη τους ή από πρόσωπα ή οντότητες που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους για τη διεξαγωγή εμπορίου με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων ή ασφάλισης για τους υπηκόους τους ή για οντότητες που εμπλέκονται στο εν λόγω εμπόριο), εκτός των περιπτώσεων εκ των προτέρων έγκρισης από την Επιτροπή κατά περίπτωση
33.  
  Αποφασίζει ότι, εάν ένα Κράτος Μέλος κρίνει ότι άτομο εργάζεται εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες τράπεζας ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, τότε τα Κράτη Μέλη απελαύνουν το άτομο από το έδαφός τους για το σκοπό επαναπατρισμού του εν λόγω ατόμου στο κράτος ιθαγένειάς του, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο, εκτός εάν η παρουσία του ατόμου απαιτείται για την εκπλήρωση δικαστικής διαδικασίας ή αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς, για σκοπούς ασφαλείας ή για άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς ή η Επιτροπή έχει κρίνει κατά περίπτωση ότι η απέλαση του ατόμου θα ήταν αντίθετη με τους στόχους των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή της παρούσας απόφασης
34.  
  Εκφράζει ανησυχία ότι οι υπήκοοι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αποστέλλονται να εργαστούν σε άλλα Κράτη με σκοπό να αποκτήσουν «σκληρό» συνάλλαγμα το οποίο η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας χρησιμοποιεί για το πυρηνικό της πρόγραμμα και για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της και καλεί τα Κράτη να επαγρυπνούν σε σχέση με την εν λόγω πρακτική
35.  
  Επαναλαμβάνει την ανησυχία του ότι τα μετρητά χρήματα μπορεί να χρησιμοποιούνται για να αποφεύγονται τα μέτρα που επιβάλλονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας και καλεί τα Κράτη Μέλη να επαγρυπνούν για τον εν λόγω κίνδυνο
36.  
  Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός 90 ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και ακολούθως, κατόπιν αιτήματος από την Επιτροπή, σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1874 (2009), σε συνεργασία με άλλες ομάδες επίβλεψης κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, να συνεχίσει τις προσπάθειές της να βοηθά τα Κράτη Μέλη στη σύνταξη και υποβολή αυτών των εκθέσεων με έγκαιρο τρόπο
37.  
  Επαναβεβαιώνει ότι η απόφαση 1540 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας υποχρεώνει όλα τα Κράτη να λαμβάνουν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα για να καθιερώσουν εσωτερικούς ελέγχους για την πρόληψη της διάδοσης πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων και των μέσων μεταφοράς τους, μεταξύ άλλων μέσω της καθιέρωσης κατάλληλων ελέγχων επί σχετικών υλικών και επισημαίνει ότι αυτές οι υποχρεώσεις είναι συμπληρωματικές σε σχέση με τις υποχρεώσεις των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και 2270 (2016) για την πρόληψη άμεσης ή έμμεσης προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στα προγράμματα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που σχετίζονται με πυρηνικά, με βαλλιστικούς πυραύλους ή με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής
38.  
  Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων των αποφάσεων 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) και 2270 (2016) και να συνεργαστούν μεταξύ τους σχετικά, ιδιαίτερα αναφορικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων, τον εντοπισμό και την κατάσχεση αντικειμένων η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από αυτές τις αποφάσεις
39.  
  Αποφασίζει ότι η εντολή της Επιτροπής όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) εφαρμόζεται σε σχέση με τα μέτρα που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση και περαιτέρω αποφασίζει ότι η εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, όπως ορίστηκε στην παράγραφο 26 της απόφασης 1874 (2009) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της απόφασης 2276 (2016), εφαρμόζεται επίσης σε σχέση με τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση
40.  
  Αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει όλα τα Κράτη Μέλη να, και αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα κατάσχουν και διαθέτουν (όπως μέσω καταστροφής, αχρήστευσης ή καθιστώντας ακατάλληλα για λειτουργία, αποθήκευσης ή μεταφοράς σε Κράτος άλλο από τα Κράτη προέλευσης ή προορισμού για διάθεση) αντικειμένων των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή την παρούσα απόφαση, τα οποία εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, με τρόπο που δεν είναι ασύμβατος με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις εφαρμοστέες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 1540 (2004) καθώς και με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν από την ιδιότητα τους ως συμβαλλομένων μερών στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, τη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής, Αποθήκευσης και Χρήσης Χημικών Όπλων και την Καταστροφή τους, της 29ης Απριλίου 1997 και τη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής και Αποθήκευσης Βακτηριολογικών (Βιολογικών) και Τοξινικών Όπλων και την Καταστροφή τους της 10ης Απριλίου 1972
41.  
  Τονίζει τη σημασία της λήψης από όλα τα Κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, των απαραίτητων μέτρων ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα προβληθεί καμία αξίωση με πρωτοβουλία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ή οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή προσώπων ή οντοτήτων που έχουν καθοριστεί σε σχέση με τα μέτρα που περιέχονται στις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ή στην παρούσα απόφαση ή οποιουδήποτε προσώπου προβάλει αξιώσεις μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή οντότητας, σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή άλλη συναλλαγή της οποίας η εκπλήρωση εμποδίστηκε εξαιτίας των μέτρων τα οποία έχουν επιβληθεί με την παρούσα ή προηγούμενες αποφάσεις
42.  
  Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να παρέχει πρόσθετους διοικητικούς πόρους και πόρους αναλυτικής υποστήριξης, οι οποίοι χρειάζονται για την αύξηση της ικανότητας της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1874 (2009) και για την ενδυνάμωση της ικανότητάς της να αναλύει τις δραστηριότητες παραβίασης και αποφυγής κυρώσεων εκ μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, να συμπεριλάβει πρόσθετη χρηματοδότηση η οποία θα αξιοποιηθεί στην προμήθεια υπηρεσιών αεροφωτογράφισης και ανάλυσης, στην πρόσβαση στις σχετικές βάσεις δεδομένων που αφορούν στο εμπόριο και στη διεθνή ασφάλεια και σε άλλες πηγές πληροφοριών, καθώς και υποστήριξη στις προκύπτουσες αυξημένες δραστηριότητες της Επιτροπής από τη Γραμματεία
43.  
  Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συμπεριλάβει πορίσματα και συστάσεις στις ενδιάμεσες εκθέσεις της, ξεκινώντας με την ενδιάμεση έκθεση η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή έως την 5η Αυγούστου 2017
44.  
  Δίνει εντολή στην Επιτροπή, με τη συνδρομή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, να διεξάγει έκτακτες συνεδριάσεις σχετικά με σημαντικά θεματικά και περιφερειακά ζητήματα και σχετικά με τις αδυναμίες στην ικανότητα των Κρατών Μελών καθώς και να ταυτοποιήσει, θέσει προτεραιότητες και κινητοποιήσει πόρους σε τομείς που θα ωφελούνταν από την τεχνική συνδρομή και τη συνδρομή στην ανάπτυξη ικανότητας ώστε να δοθεί η δυνατότητα πιο αποτελεσματικής εφαρμογής από τα Κράτη Μέλη
45.  
  Επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τις σοβαρές κακουχίες τις οποίες υφίσταται ο λαός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, καταδικάζει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας για την επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων αντί για την ευημερία του λαού της και ενώ ο λαός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας έχει τεράστιες ανεκπλήρωτες ανάγκες και τονίζει την ανάγκη η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να σεβαστεί και διασφαλίσει την ευημερία και την έμφυτη αξιοπρέπεια του λαού της
46.  
  Επαναβεβαιώνει ότι τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) και με την παρούσα απόφαση δεν αποσκοπούν στο να έχουν αρνητικές ανθρωπιστικές συνέπειες για τους πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, ούτε να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες εκείνες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δραστηριοτήτων και της συνεργασίας, οι οποίες δεν απαγορεύονται από τις αποφάσεις 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) και από την παρούσα απόφαση και το έργο των διεθνών οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που διεξάγουν δραστηριότητες συνδρομής και ανακούφισης στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας προς όφελος των πολιτών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και αποφασίζει ότι η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να εξαιρέσει οποιαδήποτε δραστηριότητα από τα μέτρα που επιβλήθηκαν με αυτές τις αποφάσεις, εάν η Επιτροπή κρίνει ότι μια τέτοια εξαίρεση είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του έργου αυτών των οργανισμών και οργανώσεων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνο με τους στόχους των αποφάσεων αυτών
47.  
  Επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στις Εξαμερείς Συνομιλίες, καλεί για την επανέναρξή τους και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για τις δεσμεύσεις οι οποίες ορίζονται στην Κοινή Δήλωση της 19ης Σεπτεμβρίου 2005, την οποία προσυπογράφουν η Κίνα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, η Ιαπωνία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων ότι ο στόχος των Εξαμερών Συνομιλιών είναι η διακριβωμένη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου με ειρηνικό τρόπο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεσμεύτηκαν να σεβαστούν η μια την κυριαρχία της άλλης και να συνυπάρχουν ειρηνικά και ότι τα Έξι Μέρη δεσμεύτηκαν να προάγουν την οικονομική συνεργασία και όλες τις άλλες σχετικές δεσμεύσεις
48.  
  Επαναλαμβάνει τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης και σταθερότητας στην Κορεατική Χερσόνησο και στη βορειοανατολική Ασία γενικότερα και εκφράζει τη δέσμευσή του για μια ειρηνική, διπλωματική και πολιτική λύση της κατάστασης και χαιρετίζει τις προσπάθειες των μελών του Συμβουλίου καθώς και άλλων Κρατών να διευκολύνουν μια ειρηνική και περιεκτική λύση μέσω διαλόγου και τονίζει τη σημασία των προσπαθειών για τη μείωση των εντάσεων στην Κορεατική Χερσόνησο και πέρα από αυτή
49.  
  Βεβαιώνει ότι θα τηρεί τις ενέργειες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας υπό συνεχή εποπτεία και είναι έτοιμο να ενισχύσει, τροποποιήσει, αναστείλει ή άρει τα μέτρα τα οποία μπορεί να χρειάζονται ενόψει της συμμόρφωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την αποφασιστικότητά του να λάβει περαιτέρω σημαντικά μέτρα στην περίπτωση περαιτέρω πυρηνικής δοκιμής ή εκτόξευσης από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
50.  
  Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία