ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/πρωτ.57

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-05-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-05-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-05-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε. στο λιγνίτη. ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις C(2008) 824 και C(2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε. στο λιγνίτη, που κατέστησαν αμετάκλητες μετά τις (2016) 733 και (2016) 748 αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελληνική Δημοκρατία θα προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής (DG Cοmp.) δεσμευτικά διαρθρωτικά μέτρα αποκατάστασης (remedial structural measures), τα οποία θα σχεδιαστούν κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων αρχών: α. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν αποεπένδυση λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ Α.Ε., σε υπάρχοντες ή νέους εναλλακτικούς προμηθευτές και άλλους επενδυτές. β. Η ΔΕΗ δεν θα έχει οποιαδήποτε συμμετοχή ή σύνδεση με οποιοδήποτε στοιχείο της αποεπένδυσης, συμπεριλαμβανομένης της προνομιακής προμήθειας ηλεκτρισμού. Σε εναρμόνιση με την ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με τα διαρθρωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής, ο(οι) αγοραστής/ές: • θα είναι ανεξάρτητοι από και δεν θα συνδέονται με τη ΔΕΗ Α.Ε. και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, • θα έχουν τους οικονομικούς πόρους, την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και το κίνητρο για να διατηρήσουν και να αναπτύξουν την αποεπενδυόμενη ισχύ ως βιώσιμη και ενεργούσα ανταγωνιστική δύναμη σε σχέση με τη ΔΕΗ Α.Ε. και τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, • δεν θα προκαλούν ούτε ενδέχεται να προκαλούν, με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση, εκ πρώτης όψεως ζητήματα ανταγωνισμού και δεν θα προξενούν κίνδυνο καθυστέρησης για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μέτρων. γ. Η αποεπένδυση θα αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ Α.Ε. Το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί σε τεχνικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις (στην αποεπένδυση θα συμπεριλαμβάνονται και τα σχετιζόμενα λιγνιτικά αποθέματα, σύμφωνα με τη σκέψη 248.1 της απόφασης C(2008) 824 της Επιτροπής). Η αποεπένδυση θα έχει ισοδύναμα οικονομικά χαρακτηριστικά με τη λιγνιτική ισχύ της ΔΕΗ Α.Ε., ιδιαίτερα σε όρους απόδοσης και διάρκειας ζωής, αντικατοπτρίζοντας την έναρξη και τη λήξη λειτουργίας της λιγνιτικής ισχύος. δ. Τα μέτρα θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τους εφαρμοστέους και ουσιαστικούς κανόνες ανταγωνισμού. Θα οριστικοποιηθούν μέσω της επίσημης υποβολής της συμφωνηθείσας δεσμευτικής πρότασης από την Ελληνική Δημοκρατία στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Cοmp.) μέχρι τον Νοέμβριο 2017 και θα υλοποιηθούν μέχρι τον Ιούνιο 2018. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις των άρθρων 15 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
  • τη σχετική από 8 Μαΐου 2017 εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  • το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/23-11-2015), διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
  • το π.δ. αριθ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/5-11-2016), διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
  • την αριθ. 37 ΠΥΣ/02.11.2015 (Α΄ 137/2015) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την παρ. 4.3. της ενότητας Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
  • το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015/37ΠΥΣ/02.11.2015137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/37ΠΥΣ_02_11_2015137 2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. 2015/4336 2015
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2015/73 2015
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2016/125 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία