ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/Φ.0544/Μ.6971/ΑΣ2573

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-04-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-04-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου Μικτής Επιτροπής Οδικών μεταφορών μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 26 Οκτωβρίου 2016, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την Διεθνή Οδική Μεταφορά Επιβατών και Εμπορευμάτων, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 30 Δεκεμβρίου 1997 και κυρώθηκε με το ν. 2649/1998 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 246 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τ.Α’, της 3ης Νοεμβρίου 1998.
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 14 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα για την «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 98 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τ.Α’, της 22ας Απριλίου 2005.
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,