ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/Φ.0544/Μ.7052/ΑΣ20711

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-06-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομικής Ακαδημίας Ελλάδος και της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, κατ’ εφαρμογήν της Συμφωνίας της 3ης Δεκεμβρίου 2007 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι η περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Μερών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα συμμετοχής του αντίστοιχου προσωπικού έκαστου Μέρους στις εκπαιδεύσεις του έτερου Μέρους όπως περιγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: (i) Ως προσωπικό νοείται, το αστυνομικό προσωπικό των δύο Μερών. (ii) Ως εκπαίδευση νοείται, οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης που διοργανώνεται από τα δυο (2) Μέρη, για τις ανάγκες του παρόντος Πρωτοκόλλου. (iii) Ως «Μέρος υποδοχής» νοείται, το Μέρος που διοργανώνει την εκπαίδευση δέχεται, για συμμετοχή σε αυτή, προσωπικό του έτερου Μέρους. (iν) Ως «αποστέλλον Μέρος» νοείται το Μέρος που αποστέλλει προσωπικό, για συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις του έτερου Μέρους, στο πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 3
1.  
  Επικοινωνία Μερών Έκαστο Μέρος θα ενημερώνει γραπτώς, δια της διπλωματικής οδού, το έτερο Μέρος σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης, περί ολοκλήρωσης των εσωτερικών διαδικασιών των Μερών για τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, καθώς και για οποιαδήποτε μετέπειτα τροποποίηση αυτών
Άρθρο 4 "Τομείς συνεργασίας"
1.  
  Έκαστο Μέρος δύναται να δέχεται το προσωπικό του έτερου Μέρους για συμμετοχή στην εκπαίδευση του αντίστοιχου προσωπικού τους
2.  
  Οι Σχολές / τα Κέντρα εκπαίδευσης που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού των Μερών είναι οι ακόλουθες:
 1. Για την ελληνική πλευρά:
 2. (i) Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας (ii) Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας
 3. Για την κυπριακή πλευρά (i) Σχολή Αξιωματικών της Κυπριακής Αστυνομίας (ii) Σχολή Λοχιών και Αστυνομικών της Κυπριακής Αστυνομίας
3.  
  Ο αριθμός του προσωπικού, οι ειδικότητες, η διάρκεια και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων θα καθορίζονται από τα Μέρη, μέσω των ετήσιων προγραμμάτων εκπαίδευσης/συνεργασίας
4.  
  Τα προγράμματα εκπαίδευσης, ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικές με κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης θα διαβιβάζονται μεταξύ των Μερών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος
5.  
  Τα διπλώματα/πτυχία του εκπαιδευόμενου προσωπικού θα επιδίδονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Μέρους υποδοχής
6.  
  Τόσο τα διπλώματα/πτυχία όσο και οι βαθμολογίες που προκύπτουν για το προσωπικό που εκπαιδεύεται και επιμορφώνεται θα είναι αμοιβαίως αποδεκτά για τα δύο Μέρη
Άρθρο 5 "Επιλογή προς εκπαίδευση προσωπικού"
1.  
  Η επιλογή του προς εκπαίδευση προσωπικού θα γίνεται από το αποστέλλον Μέρος και θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: α. Τεχνικά - επαγγελματικά και ατομικά προσόντα, απαιτούμενα για την εκπαίδευση. β. Συγκεκριμένες προτάσεις/προϋποθέσεις του Μέρους υποδοχής. γ. Επαρκές επίπεδο γενικής εκπαίδευσης/μόρφωσης. δ. Συγκεκριμένα κριτήρια ή/και προϋποθέσεις του αποστέλλοντος Μέρους.
Άρθρο 6 "Συμπεριφορά εκπαιδευόμενου προσωπικού"
1.  
  Το προσωπικό του αποστέλλοντας Μέρους, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μέρος υποδοχής, θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και θα συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους πειθαρχικούς κανόνες και τις διαταγές του Μέρους υποδοχής
2.  
  Το εκπαιδευόμενο προσωπικό που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος, καθώς επίσης και το προσωπικό που κρίνεται ακατάλληλο, για λόγους υγείας να συνεχίσει την εκπαίδευση ή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης ή δεν υπακούει στις συστάσεις των καθηγητών, εκπαιδευτών, ή του Μέρους υποδοχής, ανακαλείται, κατόπιν αποφάσεως του αποατέλλοντος Μέρους και απομακρύνεται από την εκπαίδευση.
3.  
  Το Μέρος υποδοχής θα ενημερώνει άμεσα το αποστέλλον Μέρος σχετικά με τους λόγους που επιβάλλουν την απομάκρυνση του εκπαιδευομένου προσωπικού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος
4.  
  Στο εκπαιδευόμενο προσωπικό δεν ανατίθενται έτερα καθήκοντα, πλην εκείνων που συνδέονται με την εκπαίδευση στην οποία συμμετέχει
Άρθρο 7 "Πειθαρχική υπαγωγή εκπαιδευόμενου προσωπικού"
1.  
  Το Μέρος υποδοχής δεν επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στο εκπαιδευόμενο προσωπικό του αποοτέλλοντος Μέρους
2.  
  Το Μέρος υποδοχής θα ενημερώνει άμεσα το αποοτέλλον - Μέρος, για πράξεις που συνιστούν αντιπειθαρχική συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου προσωπικού, προκειμένου το αποοτέλλον Μέρος να ασκήσει τον προσήκοντα πειθαρχικό έλεγχο, σύμφωνα με το ισχύον νομικό του πλαίσιο
Άρθρο 8 "Εμφάνιση και παράσταση εκπαιδευόμενου προσωπικού"
1.  
  Το προσωπικό που θα αποστέλλεται για εκπαίδευση, θα παρουσιάζεται στις Σχολές/Κέντρο εκπαίδευσης την προηγούμενη ημέρα έναρξης των μαθημάτων
2.  
  Καθ όλη τη διάρκεια παραμονής του στο Μέρος υποδοχής το εκπαιδευόμενο προσωπικό φέρει την υπηρεσιακή του στολή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς του αποοτέλλοντος Μέρους και ανάλογα με το σκοπό της παρουσίας του στο Μέρος υποδοχής
Άρθρο 9 "Υποχρεώσεις Μερών"
1.  
  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου θα αναλαμβάνονται, βάσει του άρθρου 12 της Συμφωνίας
2.  
  Το Μέρος υποδοχής θα παρέχει, χωρίς προκαλούμενη δαπάνη για το αποστέλλον Μέρος τα εξής:
 1. Το διδακτικό προσωπικό
 2. Την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη και τον εξοπλισμό για τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, rον τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και τα υπόλοιπα αναγκαία υλικά για εκπαίδευση, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τις αρμόδιες Αρχές
 3. Την πρόσβαση στις βιβλιοθήκες, τις αίθουσες σπουδών, τα γυμναστήρια και τις άλλες αναγκαίες διευκολύνσεις, με τις ίδιες προϋποθέσεις που διατίθενται και στο οικείο προσωπικό
Άρθρο 10 "Υποχρέωση σε περίπτωση θανάτου εκπαιδευομένου"
1.  
  Σε περίπτωση θανάτου εκπαιδευομένου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες εφαρμόζονται για το προσωπικό των οικείων Μερών
2.  
  Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του αποστέλλοντας Μέρους, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν στην αιτία θανάτου του εκπαιδευομένου
3.  
  Το Μέρος υποδοχής θα παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία
Άρθρο 11 "Χορηγούμενες άδειες κατά την εκπαίδευση"
1.  
  Το εκπαιδευόμενο προσωπικό λαμβάνει άδεια, σύμφορα με τους κανονισμούς του αποστέλλοντος Μέρους υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται στον εσωτερικό Κανονισμό του Μέρους υποδοχής και δεν υφίσταται αντένδειξη από πλευράς του τελευταίου
2.  
  Η άδεια χορηγείται οτον εκπαιδευόμενο, κατόπιν υποβολής από πλευράς του στο Μέρος υποδοχής σχετικού εγγράφου αδείας, εγκεκριμένου από το αποστέλλον Μέρος
Άρθρο 12 "Χειρισμός διαβαθμισμένων πληροφοριών"
1.  
  Το εκπαιδευόμενο προσωπικό είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τους κανόνες ασφάλειας των πληροφοριών, καθώς και των απορρήτων εγγράφων, που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση στο Μέρος υποδοχής
2.  
  Πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση των εκπαιδευμένων κατά την περίοδο της εκπαίδευσης δεν χρησιμοποιούνται εις βάρος των συμφερόντων του Μέρους υποδοχής
3.  
  Η μεταβίβαση προς τρίτα μέρη, των εγγράφων και άλλων στοιχείων ή/και πληροφοριών που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης διαβαθμισμένων ή αδιαβάθμητων, θα γίνεται μόνο μετά τη γραπτή έγκριση του Μέρους υποδοχής
4.  
  Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω, θα επισύρονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία του Μέρους υποδοχής κυρώσεις
Άρθρο 13 "Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου"
1.  
  Οι επικεφαλής των δύο Μερών ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών έχουν την ευθύνη της εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2, Η αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Συμφωνίας.
Άρθρο 14 "Επίλυση Διαφορών"
1.  
  Οποιαδήποτε διαφορά αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου διευθετείται μέσω διαβούλευσης μεταξύ των Μερών
Άρθρο 15 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήψη της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης, με την οποία το ένα Μέρος ενημερώνει το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών του διαδικασιών
2.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε Μέρος έχει δικαίωμα, οποτεδήποτε, να προχωρήσει σε καταγγελία αυτού, μέσω γραπτής ειδοποίησης προς το έτερο Μέρος, δια της διπλωματικής οδού. Η ισχύς του παρόντος Πρωτοκόλλου παύει τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης καταγγελίας. Η καταγγελία δεν επηρεάζει τις ενέργειες, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης εκτός εάν τα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά.
3.  
  Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου συμφωνούνται γραπτώς και τίθενται σε ισχύ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο για τη θέση του παρόντος Πρωτοκόλλου σε ισχύ. Σε πίστωση των ανωτέρου, οι εκπρόσωποι των δύο Μερών, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στην Αθήνα, στις 25 Ιουλίου 2017, σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική γλώσσα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας, που υπεγράφη στη Λευκωσία, στις 3 Δεκεμβρίου 2007, και κυρώθηκε με το ν. 3936/2011 (ΦΕΚ 56/Α/21.03.2011),
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας του άρθρου 7.6 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.
 • Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ186/ 10.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ 3671/Β/ 11.11.2016),
 • Το γεγονός, ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, ουδεμία πρόσθετη δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν των ήδη προβλεπομένων στην κυρωθείσα Συμφωνία της 3ης Δεκεμβρίου 2007, μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/Υ186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/Υ186 2016
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας. 2011/3936 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία